Online kontra wobchodam

štwórtk, 14. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Kulowskim wobchodźe darow a tworow domjacnosće móže so Weronika Fröhlichowa dale na swěrnych kupcow spusćeć. Njeporadźene wulěty do internetoweho nakupowanja su wjele ludźi zaso do znatych fachowych wobchodow doma w měsće abo na wsy wróćo wjedli. Tam móža pod fachowym poradźowanjom nakupować. Kulowskim wobchodźe darow a tworow domjacnosće móže so Weronika Fröhlichowa dale na swěrnych kupcow spusćeć. Njeporadźene wulěty do internetoweho nakupowanja su wjele ludźi zaso do znatych fachowych wobchodow doma w měsće abo na wsy wróćo wjedli. Tam móža pod fachowym poradźowanjom nakupować.

Nakupowanje w interneće móže dobre, ale tež hubjene stronki měć

Někotre razy z myšku kliknyć, skrótka dočakać a hižo je nakup wotbyta – nowa kniha, nowe cholowy abo nowy telewizor. A wšitko, bjez toho zo wopušćimy bydlenje. Njetrjebamy parkowanišćo pytać a dołho po wobchodach běhać. A wulke pakćiki abo pakety njetrjebamy nosyć, te přinjese póstownik abo přećelny muž wot Hermes. Praktiska a jednora wěc to, online nakupować.

Tola z luteje lochkosće a najebać přijomne nakupowanje přewidźiš, zo njewostanje tele wašnje nakupowanja bjez sćěhow za naš wobswět. Přistajeni paketowych słužbow noša 30 kilogramow ćežke pakety hač do štwórteho poschoda, wobchody so zawěraja, wobsedźerjo steja před rozpadankami eksistency, wukładne wokna su zapowěšane. A na mnohich dróhach mjeńšich městow po cyłej Němskej widźiš prózdne wobchody.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Kamjenski wobchodnik Claus Lehmann liči z tym, zo so drobnowikowarjo tež w přichodnych lětach porno nakupowanju w interneće přesadźa. Při tym faworizuje dale a lěpši serwis a dobru posłužbu. Wosebite akcije móža tež w Kamjencu přidatnych kupcow do wobchodow nawabić. Foto: Jan Kral
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND