Wosebity projekt k 10. jubilejej

pjatk, 24. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Dale na stronje

Budyšin (SN/at). Što je „minimatematikum“? Z tymle projektom „matematiki za 1 000 małych wotkrywarjow“ chce Załož­ba lutowarnje za Budyski wokrjes lětsa zakładnych šulerjow pozbudźić, so z matematiku a fyziku bliže zaběrać. Mysle­ny je projekt za wšitke zakładne šule­ we wobchodniskim wobłuku Budyskeje wokrjesneje lutowarnje a wotměje so w okto­brje a nowembrje. Čłon załožboweje rady, Radworski wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU), so nadźija, zo nańdźe poskitk tež zajim serbskeju kubłanišćow w Budyšinje a Radworju.

Minimatematikum je hłowny projekt załožby lutowarnje w dźesatym lěće jeje wobstaća. Wo tym informowachu wčera na nowinarskej rozmołwje składnostnje małeho jubileja. Zdobom zhladowaše załož­bowa rada na dotal zdokonjane. „Zaměstnić swójsku załožbu z definowanej bliskosću k regionej a wo­krjesej bě mudry rozsud. Financne resursy přitomnosće zawěsćichu lěta 2005 za wunošnu załožbu w přichodźe“, podšmórny Budyski krajny rada a předsyda załožboweje rady Michael Harig (CDU).

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND