Bój wo brunicu so přiwótřa poručenje

póndźela, 27. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Před kanclerskim zarjadom w Berlinje demonstrowaše sobotu něhdźe 15 000 energijowych dźěłaćerjow ze wšěch němskich brunicowych rewěrow za dalewjedźenje brunicowych jamow. Mjez nimi bě tež skupinka wot přesydlenja potrjechenych ze Slepjan skeje kónčiny. Zdobom wobdźěli so w Garzweileru něhdźe 6 000 ludźi na 7,5 kilometrow dołhim čłowječim rjećazu přećiwo wuhlu. Tam pódla bě tež rěčnik Klinčanskeho koła Thomas Burchardt.  Foto: Robert Lorenc Před kanclerskim zarjadom w Berlinje demonstrowaše sobotu něhdźe 15 000 energijowych dźěłaćerjow ze wšěch němskich brunicowych rewěrow za dalewjedźenje brunicowych jamow. Mjez nimi bě tež skupinka wot přesydlenja potrjechenych ze Slepjan skeje kónčiny. Zdobom wobdźěli so w Garzweileru něhdźe 6 000 ludźi na 7,5 kilometrow dołhim čłowječim rjećazu přećiwo wuhlu. Tam pódla bě tež rěčnik Klinčanskeho koła Thomas Burchardt. Foto: Robert Lorenc

Demonstraciji za a přećiwo wuhlu w Berlinje a Garzweileru

Berlin/Garzweiler (RLc/SN). Energijo­politisce steješe kónc tydźenja w zna­mjenju rozestajenjow wo přichodnej róli brunicy za industrijowe stejnišćo Němskeje. Najnowše plany zwjazkoweho hospodarskeho ministerstwa, kotrež předwidźa wjace dawkow za starše brunicowe milinarnje w zwisku z pomjeńšenjom wustorka CO2, njewjedu jenož we Łužicy k napjatosćam. Tule móhli wosebje Janšojska milinarnja kaž tež jednotliwe bloki w Hamorje njerentabelne być. W hižo napjatej situaciji předawanskeho wotpohlada Vattenfalla dla chcychu wjacori łužiscy měšćanosća, krajni politikarjo Braniborskeje a Sakskeje kaž tež dźěłarnicy razne znamjo přećiwo předewzaću hospodarskeho ministra Sigmara Gabriela (SPD) stajić a namołwichu, so wobdźělić na demonstraciji za brunicu hórnistwoweho dźěłarnistwa IGBCE sobotu před kanclerskim zarjadom w Berlinje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND