Prezidij Sakskeho wolejbuloweho sportoweho zwjazka (SSVB) je na widejowej kon­fe­rency po § 21, wotrězku 3 po wu­staw­kach – po nich smě we wuwzaćnych situa­cijach rjadowanja kaž postupy a zestupy po hrajnym porjedźe kraja změnić – hódnoćenske rjadowanja halo­weje sezony 2019/2020 za wšitke ligi­ powšitkowneho přeběha dypkowych hrow wobzamknył. Prezident SSVB Wolfgang Söllner je towarstwa wo tym pisomnje informował.

Aktualnu wolejbulowu hrajnu dobu dyrbjachu 13. měrca 2020 po wudyrjenju koro­ny přetorhnyć. Pod nawodnistwom dr. Michaela Kothy su zamołwići wše­lakore scenarije – mjez druhim anulaciju dypkowych hrow, kwocientnu regulaciju, hódnoćenje aktualneje tabulki, simula­ciju zbywacych hrow přez wolejbulowy orakl kaž tež přewzaće rjadowanjow Němskeho wolejbuloweho zwjazka (DVV) ze swojeje ligi – rozjimali. Po přikładźe rjadowanjow DVV za Saksku wobzamknjene postajenja je Tereza Wićazowa znosyła.

Mišterstwa

Dalšej tydźenjej bjez wolejbula

wutora, 21. apryla 2020 spisane wot:
Wolejbulistki a wolejbulisća kaž tež přihladowarjo, kaž tule we Worklečanskej sportow­ni, dyrbja so nětko dalšej dwě njedźeli woblubowaneje sportoweje družiny wzdać. Sezona 2019/2020 drje je zakónčena, přiwšěm pak bychu sportowče a sportowcy rady zaso trenowali a w hrach mjez sobu mocy měrili. Doma wšak je tajke něšto­ jenož móžno, hdyž maš priwatne wolejbulišćo. Tež na bičwolejbulowych připra­wach, kaž na přikład w Pančicach-Kukowje, Kulowje, Budyšinje, Róžeńće, Konje­cach abo Worklecach, tučasnje hrać njesmědźa. Foto: Jörg Stephan

Přeco hišće z balokoparjemi zwjazany

póndźela, 20. apryla 2020 spisane wot:

Rozmołwa z trenarjom za atletiku pola FC Energije Choćebuz Mauricom Ehmku

Wot wonka hladajo sej mysliš, zo wšitke kolesa pola FC Energije tučasnje steja. Korona je zhromadny trening zakazała, wo hrach prěnjeho mustwa w regionalnej lize tu najprjedy raz docyła ničo pisać njetrjebamy. Zaćišć pak z wobrazom prawje wobchadźeć njemóže. Na poslednim treningowym dnju je mjenujcy kóždy hrajer treningowy časnik dóstał, zo by­ swoje indiwiduelne treningowe wukony měrił a na centralny ličak pósłał. Jedyn z tych, kiž ličby wuhódnoća, je trenar za atletiku Maurice Ehmke. 35lětny je w sćěhowacym inter­viewje tež wo swojim času powědał, jako bě so wón wo fit­nes serbskich balokoparjow starał. Georg Zielonkowski je so z nim rozmołwjał:

Knježe Ehmke, za Waše powołanske skutkowanje njetrjebaće tučasnje samo žanu sportowu drastu. Waše dnjowe dźěło wothrała so před ličakom. Na nim zaběraće so z treningowymi wukonami hrajerjow FC Energije Choćebuz ...

Awtorka dźensa Tereza Wićazowa

Hdyž swoje sportowe rozprawy za wolejbul pisam­, hladam tež hdys a hdys rady za tym, kak su mustwa dotal hrali abo hdźe běchu respektiwnje su mustwa w tabuli zaměstnjene. Zajimawe je potom wosebje, hdyž po tabuli a na dypki hladajo słaby přećiwnik přećiwo sylnemu dobudźe. Myslu na přikład na wolejbulistki Schönbachskeho VV, kiž su w zašłej hrajnej dobje we wo­krjesnej klasy hrali a nětko we wob­wod­nej klasy. Přirunajo z wolejbulistkami dru­­heho zastupnistwa hrajneho zjed­no­ćenstwa Pančicy-Worklecy maja holcy a žony z Pančic a Worklec hrajne nazhonjenja we wobwodnej lize. Potajkim dwě lize rozdźěla. Po statistice a teoriji bychu Pančanki-Worklečanki faworit za hru ­byli. Tola wukónc hry běše jasne dobyće z 3:0 za pozdatnje słabše mustwo. Tajke zjawy dožiwiš tež w profesionelnym sporće, kaž na přikład na polu kopańcy w zwjazkowej lize. Wosebje w pokalnych hrach. Tam stejitej sej hdys a hdys mu­stwje z wšelakorych ligow napřećo. Konkretny přikład: W pokalnym štwórćfinalu Němskeho koparskeho zwjazka DFB spočatk měrca steještej sej 1.

Sport (17.04.20)

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:

Prěni běh wotprajeny

W gmejnje Lampertswalde njesmědźa so hač do 30. junija žane zjawne zarjadowanja přewjesć. Tuž je tež Dumperowy team Adelsdorf zazběhowe wubědźowanje lěta 2020 wotprajić dyrbjał. Tute měješe so 3. meje w Adelsdorfje přewjesć. Dalše planowane dumpersportowe wurisanja, kiž njejsu hišće wotprajene: 14. junija Bad Freienwalde, 9. awgusta Baćoń, 5. septembra Drjowk a wulke finale 27. septembra w Hórkach.

Dalše dalekubłanje za ličakom

Kehelerski sport přetorhnjeny

štwórtk, 16. apryla 2020 spisane wot:

We wšěch klasach Němskeho kehe­lowanskeho zwjazka classic (DKBC) su při­prawy najprjedy raz hasnjene. ­Zamołwići zdźěłachu tři wšelake plany, zo móhli mustwa lěpje planować. ­Dokelž kehelerjo telko wjac nimaja, móhli sezonu snano hišće dokónčić. ­Tu aktualny tabulkowy staw někotrych ligow na wokrjesnej runinje, kotryž je Ki­lian Hrjehor zestajał.

wokrjesna mišterska liga, mužojo

1. Rakečanske ST  13  24:2

2. SZ Bólericy   14  20:8

3. ST Empor Tröbigau  14  18:10

4. ST Běła-Cunnersdorf  14  17:11

5. KST 69 Łuty   14  17:11

6. ST Korzym   14  14:14

7. EST Lok Wojerecy II  13  13:13

8. GST Budyšin 1990  14  9:19

9. TST 1859 Wjernarjecy 14  4:24

wokrjesna wyša liga, mužojo

1. SZ Lückersd.-Gelenau II 14  26:2

2. SZ Kleinröhrsdorf II  14   18:10

3. Wobch. zawody Kamjenc 14  16:12

4. KST 69 Łuty II  14  16:12

5. KST 66 Šćeńca  14  16:12

6. ST Postup Großharthau 14  14:14

7. TSZ Bretnig-Hauswalde 14  12:16

8. ST Turbina Budyšin II 14  12:16

9. HZ Rakecy-Ralbicy II  14  8:20

10. MST Krakecy II  14  2:26

wokrjesna liga, mužojo

1. ST Łužnica   11  14:8

2. ST Bart 90 II   11  14:8

3. EST Lok Wojerecy III  11  14:8

4. TST 1865 Ohorn II  11  13:9

5. Lückersdorf-Gelenau III 11  13:9

6. KST Ottendorf-Okrilla III 11  12:10

7. 1896 Wulka Dubrawa II 11  5:17

8. SZ Turbina Łuty  11  3:19

1. wokrjesna klasa, mužojo

1. TST Wóspork/Hrodźišćo II 10  19:1

2. KST Medingen II  10  15:5

3. SZ Drjewnica 1905  10  11:9

4. KST 47 Wojerecy  10   10:10

5. ST Łužnica II   11  8:14

6. KT Budyšin 1951 II  11  8:14

7. ST Korzym II   10  1:19

Nětko holča a hólča warianta

srjeda, 15. apryla 2020 spisane wot:

Tež Serbski Sokoł je so T-shirtowej akciji předewzaćela Roberta Lejnarta přizamknył (wo tym smy zašły tydźeń rozprawjeli). Nowe je nětko, zo směće sej dwě serbskej warianće skazać, holču a hólču. Skazać pak móžeće přez Serbski Sokoł jenož swětłomódre T-shirty we wulkosćach 104, 116, 128, 140, 152 a 164 za dźěći a S, M, L, XL, XXL a 3XL za dorosćenych. Zamoł­wity ze stron Serbskeho Sokoła je Jan Hrjehor. Skazanki prošu přez mejlku na .

T-shirty z jendźelskim napisom a w barbje swójskeho sportoweho towarstwa móžeće sej hišće hač do 18. apryla pola zamołwiteho swójskeje sportoweje jednotki za 19,99 eurow skazać. Pjeć eurow z tutych dóstanje towarstwo. SN

Profikoparjej pomhataj

srjeda, 15. apryla 2020 spisane wot:

Sportowe towarstwa na amaterskej runinje su tež wot koronakrizy potrjechene. Dokelž so sobustawske přinoški njepłaća a pjenjezy sponsorow pobrachuja, maja kluby ćeže z financami. Profikoparjej ze zwjazkoweje ligi staj so na swoje korjenje dopomniłoj a pomhataj nětko SC Boreji Drježdźany. Na homepage Boreje pisaja zamołwići: „Tež pola SC Boreje je korona swoje financielne slědy zawostajiła. Sponsorojo maja ćeže, podruže so njepłaća, koparske campy so njepřewjedu a nowi sobustawojo startuja z treningom město po jutrach nanajzašo w lěću.“ Ale płaćenje honorarow za trenarjow a nazwučowarjow je znajmjeńša za dwaj měsacaj zawěsćene, a to dźakowano dwěmaj profikoparjomaj, kiž staj w Drježdźanach hrałoj, a kiž staj nětko konkurentaj. Staj to Toni Leistner a Tony Jantschke. Rodźeny Wojerowčan Jantschke je mzdy za měsac měrc přewzał a w krajnej stolicy Sakskeje rodźeny Leistner mzdy za apryl.

Wosebita akcija w stadionje

srjeda, 15. apryla 2020 spisane wot:
W stadionje regionalneho koparskeho ligista FC Energije Choćebuz stej so znatej a woblubowanej wosobje wo wosebitu akciju postarałoj. Entertainer Alexander Knappe (nalěwo) a stadionowy rěčnik Benjamin Hanschke staj za někotre mjeńšiny swětłomjetaki w stadionje zaswěćiłoj a tam samaj Knappowu hymnu „My tež jutře zaso přińdźemy“ intonowałoj. „Benni a ja chcychmoj z tym znamjo sadźić, za wšěch tych, kiž staraja so runje wo to, zo so naša towaršnosć dale hiba. Ale tež za tych, kiž dyrbja ćežkeje wutroby doma wostać. Runje pak tež za tych, kiž starosća so tele dny a tydźenje wo přichod, a na kóncu za tych, kotrymž je naše sportowe towarstwo wutro­bita naležnosć.“, tak Alexander Knappe. Benni Hanschke, kotryž bě w socialnych syćach wšitko spřihotował, hišće doda: „W časach korony přejemy sej zhromadnosć. Budźće sćerpni: My tež jutře zaso přińdźemy! Foto: Georg Zielonkowski

Sami sportować a z tym šulerce pomhać

wutora, 14. apryla 2020 spisane wot:

Serbski Sokoł z.t. a Spěchowanske towar­stwo Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy z.t. startujetej dźensa­ zhromadnje sportowu akciju třěšneho zwjazka serbskich sportowčow a sportowcow. Wona ma runo­časnje socialny projekt na Worklečanskim kubłanišću podpěrać. Z Milanom Funku, starostu Serbskeho Sokoła, je so Jurij Bjeńš rozmołwjał.

W tutych kurioznych sportowych časach, w kotrychž dožiwjamy najwšelakoriše sportowe akcije z a bjez wubědźowan­skeho charaktera, su so tež serbscy So­koljo na wosebite sportowe wubědźowanje zwažili ...

M. Funka: Nam bě so dopowědało, zo je planowany sponsorowy běh na Serbskej wyšej šuli „Michał Hórnik“ Workle­cy wupadnył. Tež šulski sport a z tym zwisowace šulerske wubědźowanja nje­smědźa tam hižo wjacore tydźenje dołho přewjesć, a to tež w přichodnych tydźenjach směć njebudu. Tuž smy wo tym přemyslowali, kak móhli pomhać.

Čehodla zhromadny projekt Serbskeho Sokoła, třěšneho zwjazka serbskich sportowcow, ze Spěchowanskim towarstwom Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy?

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND