Tójšto wosobinskich datow našli

štwórtk, 08. oktobera 2015 spisane wot:

Böblingen (dpa/SN). Wosobinske fota, stare mejlki, powěsće a lisćiny, z kim sy wšitko telefonował – wšo to su fachowcy za wuchowanje datow namakali, jako sej trjebane datowe nošaki a mobilne telefony wobhladachu, kotrež běchu na předań. Při tym bě kóždy druhi něhdyši wobsedźer woprawdźe spytał wšitke daty zhašeć, zdźěli Kroll Ontrack, jedna z fachowych­ firmow powěsćerni dpa. Tola tale próca běše njewuspěšna.

Za probu bě firma cyłkownje 122 trjebanych nastrojow pola Amazon, eBay a dalšich poskićowarjow kupiła. Najebać pospytane zhašenje datow přez něhdyšich wužiwarjow zamóchu při 48 procentach wšěch składowanskich platow a při 35 procentach mobilnych telefonow hišće daty nadeńć. Te móhli internetni kriminelni­ znjewužiwać. W dwěmaj te­le­fonomaj wuslědźichu na zakładźe datow samo mjeno něhdyšeho wobse­dźerja.

Spěšna reakcija

štwórtk, 08. oktobera 2015 spisane wot:

Drježdźany (SN). Wšelaku reakciju je powěsć­ wo zajimje wobswětoškitneje organizacije­ Greenpeace za brunicowej spartu koncerna Vattenfall wubudźiła. Mjez druhim wranuje sakska FDP před tym, Greenpeace dać šansu, wo łužiskej brunicy rozsudźić. Krajny předsyda sakskeje FDP Holger Zastrow rozjasni: „Předań brunicy na Greenpeace by woznamjenił hospodarski ruin za wšón łužiski brunicowy region. Plan, zawrěć wuhlowe jamy a milinarnje, by tysacy dźěłowych městnow zničił. Te pak su za strukturnje słabu kónčinu trěbne a njedadźa so bjeze wšeho narunać.

Greenpeace je swětoznaty lobbyjowy koncern a ma dosć financnych móžnosćow, tež wulke předewzaća zwoprawdźić. Tohodla měli so wotmysły, bruni­cowu spartu přewzać, chutnje brać. Dokelž njeje Greenpecae regionalnje zakótwjena, njetrjeba tež na ludźi a struktury na městnje dźiwać. Tak přesadźi organizacija jeničce ideologiske zaměry.“

Wot sakskeho knježerstwa wočakuje Zastrow jasne stejišćo a zo so konsekwentnje za to zasadźa, brunicu dale zmilinjeć a jako surowiznu wužiwać.

Doskónčnje rozsudźi nětko jury

srjeda, 07. oktobera 2015 spisane wot:

Wojerecy (SN/JK). W sakskej wotnožce Hospodarskeje iniciatiwy Łužica (WiL) předstajichu wčera sydom, za lětuše myto załožerjow eksistency (LEX 2015), namjetowani młodźi předewzaćeljo swoje zawodne koncepty. Wone pochadźeja z najwšelakorišich hospodarskich wobłukow, wot turizma přez modu za ćěšenki hač k wabjenju.

Hač do kónca awgusta běchu 52 wobdźělnikow 24 wobchodowych planow za myto zapodali, kotrež so lětsa 12. raz spožči. Tute su fachowcy posudźowali a sydom finalistow postajili. 15. oktobra namjetowani załožerjo swoje projekty posudźowanskej komisiji předstaja. Tale namjetuje projekty wuznamjenić, pak jako najlěpši předewzaćelski koncept, pak jako najlěpši IT-koncept. Za to steji 10 000 eurow k dispoziciji. Wosebite myto­ „Najlěpši IT-koncept“ spožči energijowy koncern Vattenfall. Mytować budu­ dobyćerjow 28. oktobra we wobłuku prěnich wikow IT-syće Braniborskeje a Sakskeje „ZUSEexpo“ we Wojerowskej Łužiskej hali.

Mysle na dobro Łužicy po brunicy

póndźela, 05. oktobera 2015 spisane wot:

Grodk (SN/JK). Zmilinjenje brunicy so njepřestajnje nachila. Prašenja při tym wostanu, hdy zahaji so trěbna strukturna změna hórniskich rewěrow a wosebje kak. A budźe to do přichoda wusměrjeny skutkowny proces z mnohimi šansami za region a z hospodarskim pozběhom abo njewočakowany a razny strukturny łamk z mnohimi přesłapjenymi.

Wo perspektiwach za Łužicu po času brunicy diskutowachu minjeny pjatk Zeleni­ wokrjesnych zwjazkow Sakskeje a Braniborskeje w Grodku. Na zetkanju přepruwowachu hišće raz swójske předstawy wo strukturnej změnje z načasnej situaciju. Bytostna powěsć hospodar­skeho slědźerja prof. Joachima Ragnitza z IFO instituta bě: Jenož z turizmom a wobnowjomnymi energijemi samymi njemóže Łužica hospodarsce přežiwić. Wona trjeba slědźenske instituty, do­dawarjow za awtowu industriju a mašinotwarske předewzaća kaž tež wukonitu chemisku industriju.

Jabłuka, krušwy a kwity wotedać

srjeda, 30. septembera 2015 spisane wot:

Prawoćicy (SN/bl). Nazyma je čas jabłukow, krušwow, kwitow a dalšeho sadu. Pola Langec w Prawoćicach budźe toho kóždy kónc tydźenja w oktobrje zaso njesměrnje­ wjele widźeć.

Rudi Langa přijimuje hižo wot kónca sydomdźesatych lět na swojim statoku jabłuka, krušwy a kwity. Stajnje pjatk popołdnju­ wot pjećich a sobotu wot wo­smich hač do dwanaćich wón hromadźe ze synom a mandźelskej sad waži, kontroluje a jón z pomocu běžateho pasa w kontejneru składuje. Něhdźe štyrceći awtow sej tak kónc tydźenja k Langecom dojědźe a tam hač do štyri tony sadu wotedawa­. 95 procentow z toho su ja­błuka.

Kwota niska

srjeda, 30. septembera 2015 spisane wot:
Budyšin (CK/SN). Bjezdźěłnosć we wuchodnej Sakskej je aktualnje tak mała kaž dotal hišće ženje wot 1991. To pak njezaleži jenož na demografiskich efektach, zwěsći šef Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt. W septembrje bě 25 427 bjezdźěłnych přizjewjenych. „Hornjołužiske dźěłowe wiki móžeš jako robustne posudźować, njeje žanežkuli znamjo dramatiskeje změny“, rjekny wón dźensa na př­edstajenju aktualneje statistiki. Kwota bjezdźěłnosće w agenturnym wobwodźe je na 8,7 procentow spadnyła, štož njebě po słowach Berndta tak wotwidźomne. Kwota pak so dale rozeznawa mjez 4,8 procentami w Radebergu, 4,9 proc. w Kamjencu a 13 proc. w Zhorjelcu.

Konkretne naprawy w jězorinje

srjeda, 30. septembera 2015 spisane wot:

Hamor (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina swój regionalny wuwićowy a jednanski koncept „Łužiska jězorina“ (REK) dale wjedźe. To wobzamknychu wčera radźićeljo zwjazka. „Z konceptom wuprajamy so jako region jasnje za změnu brunicoweho regiona na turistisku kónčinu. Tak swoje zaměry do přichoda kruće zapisamy“, wuzběhny předsyda zaměroweho zwjazka, Budyski krajny rada Michael Harig (CDU).

Jednanski koncept je wusměrjeny na wobłuki hospodarstwo, turizm, zawěsćenje byća, sydlenje a infrastruktura, ratarstwo a přirodoškit. Zwjazk je nastajił 16 jězorowych profilow a 13 profilow zwiskow a kanalow mjez jězorami. Cyłkownje je w koncepće 134 naprawow zakótwjen­e. „K tomu słuša, při Bjerwałdskim jězoru wuwić gastronomiju, wu­twarić přistaw a infrastrukturu. Přeće do při­choda je přistawnišćo“, rjekny Andreas Worbs, nawoda wobłuka wuwiwanje projekto­w a planowanje města Drježdźan. W nadawku zaměroweho zwjazka je wón regionalny koncept wuwića­ a jednanja nastajił. Sakske nutřkowne ministerstwo podpěruje jón z 55 000 eurami. Zbytk přida zaměrowy zwjazk jako swójski podźěl.

Bjez podpěry startować a přizemić

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:
Budyske lětanišćo njedóstawa hižo žane statne přiražki. Tak ma so same starać, hospodarsce přežiwić. Po nowym koncepće, kotryž so za wobhospodarjerja lětanišća, towarstwo AFIS, wudani, chcedźa wuspěšnje dale hospodarić. Dochody zwoprawdźeja z popłatka za přizemjenje, předawaja ćěriwo a přenajimaja přemysłowe ležownosće před lětanišćom (Vorfeldvermietung). Budyske lětanišćo wusměrja so dźeń a bóle na hospodarske lěty, mjenje na priwatne. Foto: Marcus Menzel

Wukubłanje ok

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Drježdźany (SN). Składnostnje akciskeho dnja kubłanja Drježdźanskeje rjemjesl­niskeje komory minjenu sobotu wu­znamjenichu třiceći zawodow komorneho wobwoda, kotrež so hižo wjele lět wuspěš­nje zaměrnemu a na wysokim niwow­je stejacemu powołanskemu wukubłanju wěnuja. Předsyda rjemjeslniskeje komory dr. Jörg Dittrich chwaleše dobre dźěło wuzwolenych zawodow: „W boju wo dobry dorost hraje kwalita wukubłanja centralnu rólu. Tohodla wuznamjenjamy zawody, kotrež pokazuja, kak porjadne wukubłanje běži, a kotrež kmane technologije do wukubłanja zapřijimaja.“

Mjez wuznamjenjenymi zawodami su tři Budyske. Nimo předewzaća energie bautzen eG, kotryž wukubłuje elektronikarjow, stej to MAN Truck & Bus Deutschland GmbH a Bau Cooperation GmbH za wukubłanje mechanikarjow respektiwnje murjerjow. Tež Biskopičanski optikar Michael Plüschke bu za dobre a wuspěšne wukubłanje optikarjow počesćeny, runje tak Lubijska blidarska mišterk­a Ines Briesowsky-Graf, kotraž dobry blidarski dorost wukubłuje.

Dobry start ma so přihotować

štwórtk, 24. septembera 2015 spisane wot:

Budyske powołanske wiki jako městnosć orientacije a pomocy

Z Budyskimi předewzaćelskimi dnjemi BUT su powołanske wiki hižo dlěši čas zwjazane. Pytać a namakać prawe powołanje dźě móže dobry zakład być, zo stanješ so z předewzaćelom.

Lětuše předewzaćelske dny, stejace pod hesłom „Nowe potenciale wotkrywać“, su w běhu třoch dnjow spytali nastorki­ dać k nowym idejam w hospodarstwje wokrjesa. Mjez druhim bě to zakónčenje wubědźowanja wo najinowatiwnišeho wučomnika. Zaměr bě, wučomnikow k tomu pohnuć, we wukubłanju dale sahace mysle wuwiwać a z wukubłanskim zawodom a powołanjom wušo hromadźe zrosć. „Zakłady za to kładźemy mjez druhim tu na powołanskich wikach. Chcemy přez zwisk młodych ludźi k powołanju a předewzaću zdobom zwjazanosć z regionom skrućić, zo wukubłani fachowcy w domiznje wostanu“, wuzběhny Alexander Scharfenberg ze zarjada za hospodarske spěchowanje Budyšina zmysł wikow.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND