Sprjewja zas po starym promju ćeče

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:
Prěni wotrězk projekta za renaturěrowanje Sprjewje su wčera mjez Lemišowom a Połpicu zakónčili. Při tak mjenowanym Lemišowskim starym promjenju je bager Nade­borec wodotwarskeje firmy z Krušwicy wodźe puć runał, zo móhła Sprjewja nětko zaso po wožiwjenym starym rěčnišću ćec. W minjenych pjeć měsacach njejsu tam jenož za přirodnosć Sprjewje dźěłali, wjesela so zamołwići projektnych part­nerow DBU herbstwo přirody, zarjadnistwa Biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty a Krajneho zarjadnistwa rěčnych zawěrow Sakskeje. Zdobom je w Poł­picy 500metrowska škitna sćěna před wulkej wodu nastała. Projekt chcedźa klětu z dal­šimi naprawami mjez Połpicu a Nowej Wsu zakónčić. Foto: Steffen Unger

Dalšu wjelču črjódu we Łužicy zwěsćili

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Aktualne monitoringowe lěto njeje hišće­ zakónčene, to dóstawa sakski wjelči management dale a wjac informacijow hladajo na powjetšacy so wobstatk­ wjelkow.

Budyšin/Rěčicy (SN/BŠe). W Sakskej je dźeń­ a wjac wjelkow. To wuchadźa z ličbow­ a informacijow, kotrež je wjelči běrow­ ze sydłom w Rěčicach nětko wozjewił. Tuchwilu je w Sakskej 22 dopo­kazanych wjelčich črjódow, 19 na teritoriju swobodneho stata, tři su mjezy přesahowace. Sydom dalšich wjelčich teri­torijow so Sakskeje jenož dótka a słuša tuž do susodnych zwjazkowych krajow.

Po wuhódnoćenju informacijow genetiskich datow maja hladajo na črjódu Massenei nowy wědomostny staw. Tak njeje tam žaneje zaměstnjeneje črjódy, ale wjelki z kónčiny Hohwalda so stajnje zaso hač do Masseneija dóstawaja. Cyle nowu črjódu zwěsćichu fachowcy wokoło Hórnikec. Dotalna koncentruje so bóle na łužisku jězorinu, čehoždla dósta mjeno Hórnikecy-jězorina. Nowu dopokazanu mjenuja nětko Hórnikecy II. Wjelčica, kotruž su w juniju w jězoru pola Mortkowa morjenu našli, z tuteje črjódy pochadźeše.

Putnikuja po brunicowych rewěrach

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:
Třeće ekumeniske putnikowanje za klimowu sprawnosć, kotrež přez wšitke brunicowe rewěry Němskeje wjedźe, je tele dny něhdźe 20 wobdźělnikow do Rownoho wjedło. Na Njepilic statoku spřihotowachu za nich čłonki tamnišeho towarstwa wegetariski bifej, a Rownjanska dźiwadłowa skupina zahra jim někotre sceny. Manfred Hermaš předstaji putnikam Serbow, Manfred Nikel rozprawješe wo Njepilic sta­toku. Z wobdźělnikow jenož mała horstka wšón čas sobu putnikuje, dalši činja to jenož tydźeń­ abo kónc tydźenja. Foto: Stefanie Krawcojc

Elektrifikacija zaručena

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Berlin/Budyšin (SN/BŠe). Etatowy wuběrk zwjazkoweho sejma je wčera roz­sudźił, zo přiwozmu železniskej zwiskaj Choćebuz–Zhorjelc a Drježdźany–Zhorjelc do elektrifikaciskeho programa Zwjazka. „To ma so w etaće zwjazkoweho ministerstwa za wobchad a digitalnu infrastrukturu zakótwić“, zdźělištaj zapósłancaj zwjazkoweho sejma Thomas Jurk a Ulrich Freese (wobaj SPD) po wčera­wšim posedźenju wuběrka. Ručež su projektne planowanja zakónčene, zapodadźa je zwjazkowemu financnemu ministerstwu, kotrež pjenjezy přewostaja.

Z nowym programom elektrifikacije chce Zwjazk železniske čary spěchować, hdźež njebě wutwar z dotalnymi fi­nancnymi srědkami móžny. Zwjazkowe ministerstwo za wobchad a digitalnu infrastrukturu spěchowansku iniciatiwu tuchwilu přihotuje. Hač do lěta 2022 je cyłkownje 75 milionow eurow předwi­dźa­­nych, štož pak za čarje Zhorjelc–Choćebuz a Zhorjelc–Drježdźany njedosaha. Tohodla je etatowy wuběrk Zwjazka 500 mio. eurow za hnydomne naprawy zaplanowało, z kotrychž ma tež Łužica hladajo na infrastrukturu profitować.

Chcedźa wuše zwiski nawjazać

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

Delegacija z Minska přebywa tuchwilu w Budyskim wokrjesu. Wona chce hospo­darske zwiski mjez Łužicu a Běłoru­skej rozšěrić, za čož je jej dźensniši hospo­darski dźeń w Lubiju wulce wuznam­ny. Tež kulturne styki nawjazać steji na planje.

Budyšin (CS/SN). Wot wutory hač do jutřišeho přebywa delegacija z běłoruskeho Minska we wokrjesu Budyšin. Ko­mu­nalni politikarjo a předewzaćeljo reaguja na wopyt Budyskeho krajneho rady Michaela Hariga (CDU), kiž bě loni w meji w stolicy Běłoruskeje. Nětko je sej delegacija mjez druhim předewzaće Budyskeho zhotowjerja pjecow Debag wobhladała. Runje tak steještej Wojerowski zawod za wobswětoškit HLD a chorownja w sprjewinym měsće na programje. Zaměr wopytow ma być znowa styki nawjazać, kotrež su so po politiskim přewróće nimale pominyli. NDR wšak bě dobre­ hospodarske zwiski do Běłoruskeje w něhdyšim Sowjetskim zwjazku wudźeržowała. Tohodla je dźensniši wopyt hospodarskeho dnja w Lubiju za delegaciju z Minska wosebje wažny. Tu móže so z mnohimi mjeńšimi a srjedźostawskimi zawodami skontaktować.

Hózk (SN/BŠe). Ratarstwo a zwěrinoškit móžetej hromadźe wulki wuspěch žnjeć. To je so wčera zaso wobkrućiło, jako přepo­da Stefan Siegel wot spěchowanskeho towarstwa Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije wuznamjenjenje we wobłuku škitneho projekta „Čerwjeny milan – kraj za žiwjenje“ Hózkowskemu rata­rjej Matthiasej Domani. Zaměr projekta dźě je ptakej w kulturnej krajinje wjace žiwjenskeho ruma skićić, k čemuž tež cyroba słuša. Na něhdźe 40 hektarach swojich honow wokoło Hózka, Komorowa a Ralbic plahuja Domanicy lucernu, kotraž njeje jenož w ratarskim wobłu­ku wu­žit­na, ale wuskutkuje so zdobom pozitiwnje na wobstatk čerwjeneho milana. „Rostlinu, kotruž plahujemy mjez druhim na polu, hdźež w dołhich hrjadkach aronija rosće, wjacekróć wob lěto we wotstawkach syčemy“, Mat­thias Domanja rozkładźe. Myše, kotrež korjenje aronije­ wobškodźeja, móža ptaki tak lóšo wi­dźeć a honić. Pola aronije je tuž wo wjele mjenje škodow.

Někak wšitko zwisuje, tak husto rěka, maš-li komplikowane prašenja wobjednać. A na to zaso slěduje – rezignujo mjez potrjechenymi a wotwobarajo mjez zamołwitymi –, zo hladajo na kompleksnosć njeje ze spěšnymi a jasnymi wotmołwami ličić. Jeli pak sej wěcne nuzowanja dokładnišo wobhladaš, wopokazuje so tón abo tamny pokiw jako nanuzowane myslenje a někotražkuli njejasna pozicija jako strach před jasnym rozsudom.

Wobdźělnicy akcije we wobłuku lětušeho reformaciskeho dnja w Prožymju su hinak postupowali. Hižo za čas bo­hosłužby w cyrkwi, na kotrejž wobdźěli so nimale 40 wjesnjanow a hosći, staj fararjej­ Hans-Christoph Schütt a Burkhard Behr wuzběhnyłoj, zo dźe přeco zaso wo triadu měra, sprawnosće a zachowanja stwórby, wuwitu w 1980tych lětach w ekumeniskim wobłuku. Burkhard Behr wě jako nawoda centruma za dialog a změnu Ewangelskeje cyrkwje Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica, kak hłuboko su hladajo na ćežke problemy Łužicy njedowěra a stare rany zakorjenjene.

Čehodla wšitko traje?

wutora, 06. nowembera 2018 spisane wot:
Zajim za rjemjeslnistwo mjez młodostnymi budźić je wažne. Powołanja skića wěsty přichod. Hač blidar, rěznik, pjekar abo elektronikar, wšitke tworja zakład za přežiwjenje ludnosće. Tež hdyž so image rjemjeslniskich powołanjow polěpša, maja dobre wukubłanske wuměnjenja wutworjene być. Zapłaćomna jězdźenka za bliskowobchadne srědki je młodo­stnym argument, hdyž so wo wukubłanske městno w zawodach požadaja. Acubijowy tiket za 48 eurow měsačnje, z kotrymž móhli wučomnicy bliskowobchadne srědki wužiwać, je jedyn z najwažnišich nadawkow wobchadnych zwja­zkow. To klinči cyle jednorje. Při­wšěm zastupjerjo zwjazkow hižo tři lěta wuradźuja, zo bychu w koaliciskim zrěčenju dojednany kubłanski tiket rozjimali. Čehodla maja wažne rozsudy stajnje dołho trać, hdyž je acubijowy tiket rjemjeslniskim předewzaćam – připódla prajene, najwažnišemu stołpej srjedźneho stawa – směrodajny? Bianka Šeferowa

Hižo nětko na přichod myslić

póndźela, 05. nowembera 2018 spisane wot:

Dobra nalada w rjemjeslnistwje Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa

Budyšin/Zhorjelc (SN/BŠe). Rjemjeslniske zawody Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa wuprudźeja dobru naladu. Wšako wujewja nazymska konjunkturna analyza z aktualnymi ličbami naprašowanja Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory přewšo spokojace prognozy. Cyłkownje 72 procentow předewzaćow ma swoje wobchadne połoženja za dobre. A sydom z dźesać firmow Drježdźanskeho komorneho wokrjesa wočakuje, zo tomu dale tak wostanje.

Wabja wo dorost po njewšědnych pućach

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Budyski region je rjany. My jón jenož hišće trochu porjeń­šamy. Z tymaj sadomaj wabi elektro­techniske zjednoćenstwo Budyskeho wo­krjesneho rjemjeslnistwa za powołanje elektronikarja. Zo by wo dorost mjez młodostnymi wabiło, kroči zjednoćenstwo hižo dwě lěće po skerje njewšědnych pućach. Móžne su wone ze spěchowanjom aliancy fachowych mocow we wobjimje něhdźe 47 800 eurow. Mjez druhim su pjenjezy za to brali, w radiju za powołanje wabić, bus předewzaća Regiobus z wabjenjom wuhotować a camp elektronikarjow do zahajenja wukubłanja přewjesć.

Štwórta a poslednja naprawa je nětko film, kotryž běži wot wčerawšeho hač do 14. nowembra w Budyskim kinje. Kaž filmowc Steffen Jehring zwurazni, bě zaměr, moderny pask z hudźbu a spěšnymi filmowymi sekwencami za cilowu skupinu zhotowić. Třo wučomnicy Józef Škoda, Maksimilian Młynk a Tobias Schlegel su hłowni akterojo a pokazuja dohlad do najwšelakorišich wobłukow powołanja.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND