Wobydlerjo a hosćo su jurorojo

póndźela, 08. oktobera 2018 spisane wot:

Hosćencow je w Hornjej Łužicy tójšto, a su tež derje wopytane. Štó dźě njeda so rady wot kucharjow ze słódnymi kreacijemi zapleńčić. Hač słódka, eksoti­ska abo domjaca kuchnja, kóždy ma zawěsće faworita, hdźež sej rady jědź popřeje. Wot spočatka nowembra móža ludźo wo swojim najwoblubo­wanišim hosćencu w Hornjej Łužicy wothłosować.

Budyšin (SN/BŠe). Turisća a domoródni stajeja často prašenje za najlěpšimi ho­sćen­cami w Hornjej Łužicy. Poskitki wšak su mnohostronske. Hač bara, ko­fejownja abo restawrant, za jedyn z nich so rozsudźić njeje scyła tak lochko.

Mjeztym hižo pjaty raz pyta Hornjo­łužiska app zhromadnje z kooperaciskim partnerom, Drježdźanskej DeHoGa, najwoblubowaniši hosćenc. Wobydlerjo a hosćo Hornjeje Łužicy maja sami rozsudźić a su tak zdobom jurorojo. Wot­hłosować smědźa wobdźělnicy pod www.oberlausitz-app.de, hdźež su tež wšitke trěbne informacije podate. Kóždy ma jenož jedyn hłós. Požadanski čas za hosćency je lětsa hač do 25. nowembra předwidźany. Hač do 2. januara maja potom ludźo wothłosować.

Z wuměny wuspěšne płody žnjeć

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

Na temu strukturna změna we Łužicy přewjeduja tuchwilu wjacore zarjadowanja. Stajnje zaso fachowcy twjerdźa, zo su wědomostne institucije za region bytostne, dokelž zmóžnjeja wuměnu mjez wědomosću a praksu. Zo móža wuspěch a płody z toho žnjeć, pokazuje Łužiske transferne myto.

Choćebuz (SN/BŠe). Hospodarstwo a wědomosć wuspěšnje zwjazać je wažny zaměr za přichod Łužicy. „Hižo něšto lět pokazuja to napjate a kedźbyhódne projekty, prezentowane w minjenych wubědźowanjach“, wuzběhnje tež jednaćel Łužiskeje hospodarskeje iniciatiwy (WiL) Klaus Aha. WiL je tónle zaměr potajkim hižo dlěje spóznała. Mjeztym wosmy raz chcedźa tak mjenowane wědomostne transferne myto spožčić. Wotnětka hač do klětušeho 31. januara móža so kooperacije mjez uniwersitami, slědźenskimi institucijemi a předewzaćemi wo nje požadać a 10 000 eurow dotěrowane myto dobyć.

Emocionalna reakcija hnuła

wutora, 02. oktobera 2018 spisane wot:

Sobudźěłaćerjo energijoweho koncerna hłuboki zaćišć zawostajili

Janšojce (SN/BŠe). Za škit klimy su za­wčerawšim po cyłej Němskej tři bloki brunicoweju milinarnjow přistup k milinarnej syći wotpinyli. Wot njedźele stej dwaj blokaj milinarnje Niederaußem energijoweho koncerna RWE w porynskim rewěrje na wěstotnu rezerwu šal­towanej. Łužica z Janšojskej milinarnju bě prěni raz potrjechena. Cyłkownje wosom­ blokow po cyłej Němskej njebudźe přichodnje wšědnje milinu do syće dawać­. Na wěstotnu rezerwu šaltowane su hižo milinarnja w delnjosakskim Busch­hausu kaž tež dwaj blokaj milinarnje w Frimmersdorfje. Wobhospodarjerjo mjenowaneju zawodow dóstanu za to financne wurunanje.

Wot połnocy we wěstotnej rezerwje

póndźela, 01. oktobera 2018 spisane wot:

Blok F Janšojskeje milinarnje LEAG je wot połnocy w tak mjenowanej wě­stot­nej rezerwje, milinowej syći dlěje njepřipinjeny. Za wobhospodarjerja je tój­što­ techniskich a organizatoriskich naprawow trěbnych, zo móhł na krótko­dobny start k zawěsćenju zastaranja Němskeje z milinu přihotowany być. Porno tomu žadatej sej Klimowa alianca Němskeje a Zelena liga, Janšojsku milinarnju bórze dospołnje wotšaltować.

Janšojce/Choćebuz (SN/at). Krok njebě wobdźělenym w Janšojskej milinarni wče­ra lochki, hdyž su něhdźe w 17 hodź. 500megawattowy blok F ze syće wot­pinyli. Z měrnym protestom, k čemuž bě koncernowa zawodna rada namołwiła, přewodźachu sobudźěłaćerjo tule pro­ce­duru. Dalše dźěła běchu trěbne, zo bychu wo połnocy status wěstotneje rezerwy doc­pěli, kaž nowinski rěčnik LEAG w Choćebuzu Thoralf Schirmer zdźěli. „Lěto pozdźišo na samsnym dnju wospjetujemy wotběhi za blok E.“ Móže być, zo je blok F wčera posledni raz mi­linu produkował, njeje-li w přichodnych štyrjoch lětach hotowostneje doby trjeba jón wužiwać. 2022 slěduje doskónčne zawrjenje.

Zniža płaćiznu

póndźela, 01. oktobera 2018 spisane wot:
Hamburg (dpa/SN). Hladajo na tunje płaćizny kofeja na mjezynarodnych wikach je Hamburgski koncern Tchibo připowědźił, dźěl swojeho sortimenta potuńšić. Tři družiny kofeja budu přichodnje wo 40 centow na punt tuńše, kaž přede­wzaće zdźěli. Pozadk niskich pła­ćiznow su dobre žně wosebje woblubowanych kofe­jowych bunow Arabica w Brazilskej. Na wikach płaćeše punt njepraženeho kofeja zdźěla mjenje hač jedyn dolar. Tak leža płaćizny kofeja pod produkciskimi kó­štami, wuzběhny towarstwo TransFair na dźensnišim mjezynarodnym dnju kofeja. Kofej je tak tuni kaž nihdy do toho. Ratarjo a wobswět pak za to płaća. „Buram, kotřiž kofej plahuja, dyrbja wot­powědnu mzdu garantować, zo móža ­dale kofej plahować“, podšmórny Dieter Overath z towarstwa TransFair.

Wojuja zhromadnje přećiwo drogam

póndźela, 01. oktobera 2018 spisane wot:

Zhorjelc (SN/BŠe). Něhdźe 100 zastojnikow policije wojewódstwow Dolny Śląsk a Lubuskie kaž tež zastupjerjo Zhorjelskeje policajskeje direkcije su so dźensa tydźenja na zhromadnej konferency zetkali. W kulturnej piwarni rozjimachu wuslědki zhromadneho projekta k wojowanju přećiwo drogowej kriminaliće. Zmóžnił bě so projekt přez Europski spěchowanski program Interreg Pólska-Sakska. Minjenej dwě lěće běchu zhromadnje projekt pod hesłom „Ně k drogam!“ přewjedli a tak eficientnje na mjezy mjez Němskej a Pólskej hromadźe dźěłali.

Sakski sekretar za nutřkowne naležnosće prof. dr. Günther Schneider so wobdźělnikam za intensiwne prócowanja dźakowaše. Konsum drogow a z tym zwisowacu kriminalitu wobstaranja policija wšědnje we woběmaj krajomaj dožiwja. Maršal wojewódstwa Dolny Śląsk Cezary Przybylski zwurazni, zo je angažement zastojnikow přewšo wažny, skutkownje napřećo drogam kaž crystal, cannabis abo tak mjenowanych legal highs wo­jować.

Ze 110 metrami najwyši wuheń Budyšina bu wčera z pomocu 30 kilogramow dynamita rozbuchnjeny. Do toho dyrbjachu 30 wobydlerjow a sobudźěłaćerjo 15 přede­wzaćow kónčinu wopušćić. Wuheń padny, kaž bě wot fachowcow předwidźane, na přihotowanu­ přestrjeń. Foto: Carmen Schuman

Podpěra wobhospodarjam wodźiznow wažny stołp Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty

Wot časa pomjenowanja Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty před dźesać lětami su hižo mnohe projekty zwoprawdźili. Wobłuki toho su najwšelakoriše a sahaja wot infrastruktury přez turizm hač k hospodarstwu a by­dlenjam předewšěm za młode swójby, kotrež chcychu twarsku substancu na wsy zachować a dale wužiwać. Při tym su hłowne zaměry regionalne two­rjenje, žiwjenska kwalita, kooperacija a dwurěčnosć, skrućenje zhromadnosćow a wuwiće přirody. Serbske Nowiny chcedźa so spěchowanym wjerškam přichodnje wěnować a je bliže před­stajić.

Kaž mjeno Leaderoweje kónčiny Hornjołužiska hola a haty hižo přeradźa, wodźizny region charekterizuja, štož měło so wězo tež přichodnje zachować. Přiroda dźě słuša k žiwjenskej kwaliće woby­dlerjow a zaruča zdobom wěsty dźěl ho­spodarstwa kaž rybarstwo. Njezadźiwa tuž, zo so tomu tež spěchowanski program wěnuje.

Za dwě lěće 200 nowych dźěłowych městnow

štwórtk, 27. septembera 2018 spisane wot:

Symbolisce z prěnim zarywom je předewzaće Hamburger Rieger tzwr wčera w Čornopumpskim industrijnišću zapo­čało druhu papjercowu mašinu twarić. Z inwesticiskej sumu 370 milionow eurow ma 200 nowych dźěłowych městnow nastać.

Čorna Pumpa (JoS/SN). Nowu připrawu PM 2 chcedźa w druhim połlěće 2020 startować. Z njej rjećaz wudźěłkow a rozrost předewzaća dale wjedu, kaž managing direktor Hamburger Containerbord Harald Ganster zawodnje wuzběhny. „Tak zwyšimy w produkciskim segmenće su­ro­weho běłožłobičkateho papjerca kapacitu na jedyn milion tonow. Nimo toho je bruny žłobičkaty papjerc, wšo na zakładźe sto procentow stareje papjery.“ Ganster mjenuje nowu papjercowu mašinu „najwjetši jednotliwy projekt w stawiznach předewzaća“.

Strózbe ličby wozjewili

srjeda, 26. septembera 2018 spisane wot:

Drježdźansko-Mišnjanske a Zhorjelske biskopstwo zlemjenej

Drježdźany/Zhorjelc (SN). „Mje je to zlemiło a mi to njesměrnje boli: Ja so za to hańbuju, zo su duchowni a rjadnicy čłowjesku dostojnosć dźěći, młodostnych a škitancow z nohami teptali“, zdźěli Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers hladajo na wčera wozjewjenu studiju znjewužiwanja njepołnolětnych přez měšnikow, diakonow a rjadnikow. Biskopstwo chce konsekwentnje pady rozrisać, kotrež samozrozumliwje zhromadne dźěło statnych zarjadow zapřija.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND