Wojujetajwo přichod regiona

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Praha/Magdeburg (dpa/SN). Saksko-Anhaltska a Čěska chcetej so zhromadnje za zawěsćenje industrijnych dźěłowych městnow zasadźeć. Wotchadej ludźi w zwisku ze zawrjenjom brunicowych milinarnjow ma so zadźěwać, zdźěli ministerski prezident Saksko-Anhaltskeje Reiner Haseloff (CDU) wčera po rozmołwje z čěskim premierom Andrejom Babišom w Praze. Jeju zhromadny zaměr je zachować dźěłowe městna awtomobilneje industrije a dodawarjow w srjedźnej Němskej a Čěskej, kaž Haseloff powěsćerni dpa rjekny.

Zo móhli strukturnu změnu w srjedźoněmskim brunicowym rewěrje nastorčić, planuja w prěnjej połojcy junija konferencu inwestorow, na kotrejž chce so tež energijowy koncern EPH wob­dźělić. Koncernej EPH přisłušatej mjez druhim brunicowej předewzaći MiBrag a LEAG. Na konferency, kotruž chcedźa w Zeitzu wotměć, měli so zdobom­ regionalne předewzaća wobłuka chemije wobdźělić. Po słowach Reinera Haseloffa dźe wo to, koncepty za při­sydlenje industrijnych zawodow wuwić.

Rěčne kmanosće njeparujomne

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Na integraciskich wikach Zhorjelskeho wokrjesa w Lubiju rozjimachu přede­wzaćeljo a imigranća swoje nazho­nje­nja, starosće a žadanja, ale tež wuža­danja na ćěkancow a wukrajnikow w zawodach.

Němčina je ćežka rěč. Reza Azimi a Abdul Hossein Rahimi pak kóždy dźeń něšto přiwuknjetaj. W metalotwarskim předewzaću Schubert w Markersdorfje pola Zhorjelca přisłušataj Afghanaj k 15 wučomnikam firmy. Cyłkownje 152 při­sta­jenych zawod ma. „Z ćěkancami smy dobre nazhonjenja zběrali“, měni tam­niša jednaćelka Kerstin Thun. „Reza a Abdul staj jara motiwowanaj, dyp­kow­naj a spušćomnaj.“ Na prěnich integra­ciskich wikach Zhorjelskeho wokrjesa w Lubijskej wikowej hali su we wobłuku podija na přikłady w praksy skedźbnili. Modera­tor­ka Stefanie Simon ze Zhorjelskeho instituta za komunikaciju, informacije a kubłanje je so zaměrnje mjez pjeć regionalnymi firmami wob­honiła.

Ćežki bój plahowarjow sadu

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Hodźijska agrofarma je jabłučiny na plantaži w Darinje podrězała, tajki sad wjace njeplahuje. Zwjazk plahowarjow sadu žanu zasadnu krizu njewidźi, rěči pak w tym zwisku wo přede­wšěm grawěrowacym problemje.

Hodźij. Štóž tuchwilu nimo areala jězdźi, kiž je mjez Hodźijom a wjesnym dźělom Darinom znaty jako jabłukowa plantaža, ma tam zrudny napohlad: Podrězane jabłu­činy, zdźěla hišće z brunymi, zmoršćenymi płodami, leža tam po hromadach, hdźež stejachu před něšto měsa­cami hišće w rynkach a prezentowachu swoje bohate žně.

Nowy jězbny plan wobzamknjeny

wutora, 26. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Nowy jězbny plan regio­na za bliskowobchadne lěto 2019/2020, kotrež zahaji so w decembru, je mjeztym wobzamknjeny. Na posedźenju zaměroweho wobchadneho zwjazka Hornja Łužica-Delnja­ Šleska (ZVON) minjeny tydźeń­ w Budyšinje su radźićeljo nowemu zrěčenju přihłosowali.

Tak je předwidźane sobujěducym přichod­nje lěpše přechody k dalno­wob­chad­nym srědkam zmóžnić. Hłownje płaći to za čary do směra na Lipsk a Frankfurt nad Mo­hanom.

W Žitawje chcedźa porno tomu tak mjenowany nulowy suk zawjesć. To wo­znamjenja, zo w měsće w třikrajowym róžku ćahi ze wšitkich směrow krótko do połneje hodźiny dwórnišćo docpěja a je krótko po połnej hodźinje zaso wopušća. Z tutej naprawu chcedźa zamoł­wići jara dobre přestupne zwiski mjez linijo­maj Drježdźany–Žitawa a Žitawa–Zhorjelc–Choćebuz wutworić.

Runje tak maja so takty časow re­gionalnych ćahow a regionalnych ekspresow na čaromaj Žitawa–Drježdźany a Drjež­dźany–Zhorjelc změnić. To su sej sobujěducy wospjet přeli.

Třo młodźi mužojo chcedźa mórsku delikatesu w bywšim chlěwje plahować

Čerstwa pacifiska, tak mjenowana běłonóžkata garnela wuběrnje słodźi. Njezadźiwa tuž, zo su garnele po cyłej Němskej po łososu (Lachs) najwoblubowaniša jědź z morja. Po tropiskich regionach swěta plahuja garnele we wulkich kumštnych hatach, štož ma sćěhi za čłowjeka a přirodu. Pod tymle pozadkom wuwiwaja inženjerojo tak mjenowane indoor-farmy, kotrež hodźa so hnydom blisko přetrjebarjow tež w zymnych kónčinach wobhospodarjeć. Mjeztym je po cyłej Europje wjele tajkich farmow, a wšitke zjednoća, zo dóstawaja swoje babyjowe garnele – shrimpsy – z plahowarnjow w USA. „Bórze pak měli­ tajke z Njebjelčic přińć“, wujasnja diplo­mowy inženjer za wodowe hospodarstwo Friedrich Tietze z Drježdźan. Zhromadnje z hospodarskim inženjerom Romanom Schwarzom a biotechnologu Felixom Kirstenom chce 35lětny w Nj­e­bjel­čicach firmu Suburban Seafood załožić.

Čorna Pumpa (JoS/SN). Wagon z lěta 1921 w Čornej Pumpje je wosebitostka, a kaž jeho wobsedźer Holger Schwarz měni, chce wón wokolinu tak mjenowaneho kolija 19 wožiwić. Je tuž ideju cyle wosebitych rjemjeslniskich wikow zrodźił. „W adwentnym času sym wšelake hodowne wiki wopytał a zwěsćich, zo nimaja wone wjele z dohodownym časom činić. Prašach so, hač nima Łužica žane druhe potenciale, hač drastu, někajke pasy­ abo tofle předawać“, wón powěda. „Chcych tuž wokoło mjenowaneho wagona rjemjeslniske wiki zarjadować ze zaměrom, wosebite wudźěłki łužiskeho rjemjeslnistwa pokazać a je podpěrać.“

Holger Schwarz je so wobinsce wo kontakty po cyłej Łužicy prócował. Ně­hdźe 90 procentow zawodow z Hornjeje Łužicy je pozitiwnje reagowało a chce so na wikach wobdźělić, a to posledni kónc tydźenja w měrcu. Předewšěm wokoło Budyšina a Kulowa bě zajim wulki, mjeńšina předewzaćow je z Delnjeje Łužicy. „Rjemjeslnikam w Błótach so najskerje derje dźe. Někotři z nich su z posměwkom na moju ideju reagowali“, Schwarz praji.

Budyšin (CS/SN). Na mjeztym 6. energijowym forumje minjeny štwórtk w Budyskim technologiskim a załožerskim centrumje zaběrachu so přitomni tónkróć z energijowej změnu we wobłuku ćopłotneho sektora. Něhdźe połojca přetrjeby energije je za zhotowjenje ćopłoty trěbna, při čimž wučinja podźěl wobnowjomnych energijow jenož 15 procentow.

Statny sekretar sakskeho hospodarskeho ministerstwa Stefan Brangs (SPD) je hosći na forum witał a jim wuswětlił, zo město Budyšin z lěta 2017 poswjećenej energijowej centralu po prawym puću kroči. Budyska měšćanostka za twarstwo Juliane Naumann wuzběhny, zo centrala jara eficientnje dźěła. Mjeztym wobsteji hižo 30 kilometrow dalnoćopłotneje syće. Wutwar žněje wulku akceptancu w ludnosći a dale postupuje. Energijowa bilanca sprjewineho města je so wo dźesać procentow polěpšiła.

46 mytow kiwa projektam za žiwu dwurěčnosć

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:

Wuměnjenja so wobdźělić kaž tež požadan­ski formular za wubědźowanje wo ideje we wobłuku „Sakskeho fondsa Čiń sobu“ su wot pjatka w interneće přistup­ne. Zaměr je, strukturnu změnu w srjedźoněmskim a łužiskim rewěrje z idejemi wobydlerjow wudospołnić. K třom po­wšitkownym kategorijam wuwoła Sakska we Łužicy wosebitu štwórtu „Łužica – žiwa dwurěčnosć“.

Budyšin (SN/at). Za wobłuk łužiskeho rewě­ra je z wuměnjenjom, zo zapodawarjo wubědźowanskich projektow w Bu­dyskim abo Zhorjelskim wokrjesu by­dla. Móža to wobydlerjo być, kotřiž su 18. žiwjenske lěto zakónčili, runje tak kaž zastu­pjerjo zjawneho towaršnostneho žiwje­nja. Postajene tež je, štó njesmě so wobdźělić. Wuzamknjene su mjez druhim strony a wolerske skupiny, ale tež „přirodne a juri­stiske wosoby, kotrychž ideologiske, po­litiske abo nabožne wu­směrjenje cilej a wobsahej wubědźowanja njewotpowěduje“.

Zahaja digitalnu ofensiwu

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:

Dale a wjac ludźi pyta w interneće za turisti­skimi poskitkami. Turistiski zwjazk Łužiska jězorina poskićerjow tuž pohonja prezentni być. Nětko zahaja­ za to digitalnu ofensiwu.

Zły Komorow (AK/SN). Mjezy přesahowacy turistiski zwjazk Łužiska jězorina chce posłužbarjow na polu turistiki pohnuć nowe medije wužiwać. Za to chcedźa zamołwići na druhim turistiskim dnju 26. měrca w Ranju z akciju „Naši hosćo­ su online – a wy?“ zaměrnje wabić. Narěčani su hosćencarjo, mějićeljo pensijow, hotelownicy kaž tež wólnočasni a kulturni poskićerjo. „Runje tak su to zastupjerjo­ komunow“, podšmórny jednaćelka turistiskeho zwjazka Kathrin Winkler na nowinskej rozmołwje minjeny tydźeń.

Zaměrnje dale do turizma inwestować

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:

Hamor (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje chce lětsa za najwšelakoriše naprawy cyłkownje 926 000 eurow nałožić. Swójski podźěl při tym wučinja 184 00 eurow. To wuchadźa z hospodarskeho plana, kotryž su radźićeljo zwjazka na posedźenju minjeny tydźeń jednohłósnje wobzamknyli. „Swójski podźěl financujemy z likwidnych srědkow“, wuzběhny jednaćel zaměroweho zwjazka Daniel Just tele dny w turistiskim infocentrumje Hamor.

Najwjetša naprawa je předwidźana při Lejnjanskim jězorje, hdźež ma wotpočnišćo wodowych sportowcow nastać. Za to chcedźa 459 000 eurow z etata přewostajić. Něhdźe 71 000 eurow tu swójski podźěl wučinja. Planowane su přenocowanske móžnosće, rumnosće za Wodosportowe towarstwo Lejnjanski jězor, rumnosće za wodoškitnu policiju kaž tež sanitarne připrawy.

Dalša naprawa, kotraž zamołwitych zaběra, je projekt krajnych značkow. Dale pokročować chcedźa hač do lěta 2020 tež ze systemom pućnikow. W hospodarskim planje zwjazka je za to 211 000 eurow zakótwjenych.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND