Potrjechenym jasny signal dać

wutora, 22. meje 2018 spisane wot:

Choćebuz (dpa/SN). Přichodna komisija, kotraž planuje kónc wudobywanja wuh­la, dyrbi z wida Choćebuskeje uniwer­sity hnydom na spočatku swojeho dźěła po­trjechenym w regionje jasny signal dać. Wutwori-li so w ludnosći zaćišć, „zo je jeje­ wosobinske połoženje zwjazkowemu knježerstwu smorže, njebudźe wuslědk tajkeje komisije ženje akceptowany“, rjekny prezident Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow (BTU) Jörg Steinbach agenturje dpa.

Wuhlowa komisija na zwjazkowej runinje ma bórze dźěłać započeć a hišće lětsa datum za kónc zmilinjenja wuhla w Němskej mjenować. Strukturnemu łamkej ze zhubjenjom tysacow dźěłowych městnow, kaž po přewróće hižo raz we Łužicy, dyrbi so zadźěwać. Po słowach prezidenta BTU měła sej komisija sprěnja dokładny přehlad tworić nastupajo sćěhi wotšaltowanje milinarnjow dla wotwisnje wo termina a z toho wu­rosćaceje straty dźěłowych městnow.

Zeleni sej wot wuhloweje komsije žada­ja bóle na klimowy škit dźiwać, hospodarske křidło CDU pomina sej wjetšu wahu za ekonomiske aspekty.

Keramika w měšćanskim parku

wutora, 15. meje 2018 spisane wot:
15. raz su minjeny kónc tydźenja w Halštrowskim měšćanskim parku wulke hornčerske wiki přewjedli. Wjace hač 30 wikowarjow z cyłeje Sakskeje kaž tež ze susodnych zwjazkowych krajow poskićowaše kołowokoło parkoweho hata a podłu Čorneho Halštrowa swoje wudźěłki. Petra Ludwig z Crimmitschauwa prezentuje tule hornc z wěkom. Wopytowarjo, kotřiž při jeje stejnišću něšto kupichu, rěčachu wo tym, zo tale módra barba dobru naladu přisporja. Hłowny organizator wikow, ­Halštrowski hornčerski mišter Hans Holland, je so sobotu kaž tež njedźelu sobu wo ćělne derjeměće wopytowarjow starał. Foto: Daniel Schäfer

Firma Litarion přestanje dźěłać

póndźela, 14. meje 2018 spisane wot:

Kamjenc (SN). W Kamjenskim přede­wzaću Litarion bórze swěcu hasnu. Po­trjechenych 120 sobudźěłaćerjow ma přichodne dny wupowědźenje dóstać. Insol­wencny zarjadnik Rüdiger Wienberg je zawodnu radu hižo informował, kaž medije rozprawjeja.

Z nowinskeje zdźělenki wuchadźa, zo su­ jednanja mjez mějićelom imobilije a móžnymaj inwestoromaj wo dalšim wužiwanju kompleksa na sewjeru Lessingoweho města zwrěšćili. Bjez wuhlada na rozrisanje z inwestorom pak njeje dalewjedźenje z přičin insolwencneho prawa móžne, tam dale rěka.

Za přistajenych złe wuwiće bě so ze zapodaćom próstwy wo insolwencu w januarje zahajiło. Koncernej Daimler přisłušacy mějićel zawodneje imobilije Li-Te­c bě bytostnych podružnych zastatkow dla podružny poměr wupowědźił. Insolwencny zarjadnik so wot toho časa wo to prócowaše, zawodej perspektiwu zaručić. To pak njeje so poradźiło.

Litarion tzwr je jedyn z najwjetšich europ­skich zhotowjerjow komponentow za litiumo-ionowe bańki za mobilne a stacionarne energijowe składowaki.

Zhorjelski zawod wostanje

srjeda, 09. meje 2018 spisane wot:

Zhorjelc (SN/BŠe). Dwělomne zawrěće zawoda Siemens w Zhorjelcu je doskónčnje z blida. W nocy na wutoru dojed­nachu so nawodnistwo předewzaća, cyłkowna zawodna rada a dźěłarnistwo IG metal na wotpowědne zrěčenje, stejnišćo zachować. Dojednanje twori nětko zakład za přichodne jednanja, kotrež měli so bórze zahajić a hač do 30. septembra zakónčene być.

Za swjećenje přezahe?

srjeda, 09. meje 2018 spisane wot:
Zo chce předewzaće Siemens Zhorjelske stejnišćo tola zdźeržeć, je překwapjaca pozitiwna powěsć, móhłrjec sensacija. Prawdźepodobnje wot jednoho dnja na druhi je so situacija dospołnje změniła. Dołho za tym wupadaše, zo sta ludźi swoje dźěłowe městno zhubja. Nětko je tola hinak přišło, štož je signal regionej Hornja Łužica. Přiwšěm je jasne, zo budu w Zhorjelskim zawodźe přichodnje něšto změnić dyrbjeć, wšako ma Siemens wulke straty, kotrež maja so z hospodarskeho wida zarunać. Hladajo na to je poprawom jasne, zo potrjechja změny tohorunja dźěłowe městna. Přichodne tydźenje a měsacy chcedźa zastupjerjo koncerna, zawodna rada a dźěłarnistwo IG metal wuradźować, kajki ma přichod Zhorjelskeho stejnišća wupadać. Hakle potom budźe za mnohich přistajenych wěste, kak dale póńdźe. Za swjećenje je tuž hišće tróšku přezahe, abo? Bianka Šeferowa

Sprjejcy (JoS/SN). Druhi twarski wotrězk Sprjewineje dróhi dale a bóle zrawi. Tuchwilu přewjeduja proceduru zawěsćenja twarskeho plana. Wotpowědne podłožki su na tamnišim gmejnskim zarjedźe zjawnje přistupne. Wobstatk dróhotwarskich dźěłow je 600 metrow dołhi móst, kotryž ma doł Sprjewje přeprěčić. Přećiwo twarej dróhi a mosta je Sprjejčanska wobswětowa skupina minjenu njedźelu protestowała. A to na městnje, hdźež ma móst nastać. Po słowach akterki Ursule Eichendorff dźe wo to, kolesowarjam wuwědomić, zo njeje móst trěbny. „Sprjewiny doł sewjernje Sprjejc je krajinowy juwel gmejny, rěčna łučina je jedna z najrjeńšich podłu nadregionalneje kolesowanskeje šćežki a zdobom wobstatk. europskeje přirodoškitneje kónčiny. Tu kruće škitane wudry a njetopyrje su nětko wosebje wohrožene. Wulki móst by tónle paradiz zničił.“ Po nahledźe wobswětoškitarjow njeje Sprjewina dróha hižo trěbna. Přičina toho su aktualne wobchadne prognozy. Dale eksistuje nowy wukonliwy železniski zwisk mjez industrijnymaj stejnišćomaj Čornej Pumpu a Hamorom.

Worklecy (SN/BŠe). We wosebitym busu z pjekarjomaj plećenu całtu pjec móžachu wčera dźěći Worklečanskeje zakładneje šule. „Chcemy w nich zajim za naše rjemjesło budźić“, wuswětli pjekar ze wsy Michael Šlapa. Mnohe dźěći znaja jenož wulke kupnicy. Pjekar jako tajki, kiž całty a chlěb pječe, dźensniši dźeń za młódšu generaciju žanu wulku rólu wjac njehraje. Ćim wažnišo je na so skedźbnjeć, štož je móžno z projektom Bäckman centralneho zwjazka němskeho pjekarskeho rjemjesła. Budyske wokrjesne rjemjeslnistwo smě jónu wob lěto staciju busa wuzwolić. Tónkróć bě to Worklečanska šula. Wězo bě Michael Šlapa hnydom zwólniwy projekt podpěrać. Pjatnaće kilogramow twarohoweho ćěsta měješe wón spřihotowane a je wčera zhromadnje z Wjelećanskim kolegu Markusom Thonigom šulerjam w busu pjekarske rjemjesło spřistupnił.

Teoriju z praksu zwjazać

štwórtk, 03. meje 2018 spisane wot:
Teorija a praksa stej črijej, kotrejž měłoj so hromadu hodźeć. Tole pak ratarjo njezačuwaja. Tele dny wobdźěłuja swoje próstwy wo spěchowanske srědki Europskeje unije. Bjez nich njemóža ratarske zawody dawno hižo eksistować. Někotryžkuli sej mysli, zo su srědki lochko zasłužene fenki. Tomu pak tak njeje. Mjeztym ma ratar „profesor“ być. Wčera sćěhowach diskusiju fachowca dr. Jochena Pohla z Kamjeničanskeje towaršnosće Geopohl w Lejnje, kotryž rozkładowaše ratarjam zaso jónu nowe směrnicy EU. A tych je tójšto. Chcedźa-li burja spěchowanske srědki měć, dyrbja je dodźeržeć. Kaž so wukopa, pła­ća­ nowe prawidła hižo wot lónšeho awgusta a přesadźenje w praksy njeje do dźensnišeho doskónčnje rozrisane. Zmysłapołne zakonje wudawać je to jedne, je zwoprawdźić to tamne. Njeměli praktikarjo a teo­retikarjo ze sobu rěčeć a wo ćežach wu­radźować? Bianka Šeferowa

Tež serbske temy zastupjene

štwórtk, 03. meje 2018 spisane wot:

Na jeničkej zbywacej přemysłowej přehladce regiona – Konventa 2018

Po tym zo njepřewjeduja hižo Bu­dyske předewzaćelske dny a Kamjenske wiki WIR, je Konventa w Lubiju jenička přemysłowa přehladka na wuchodźe Sakskeje. Tohodla wužiwachu tež mnohe předewzaća składnosć, so w Lubiju prezentować. A tójšto wopytowarjow bě minjeny kónc tydźenja na ležownosć by­wšeje krajneje zahrodniskeje wustajeńcy přišło. Na parkowanišćach móžachu nawal hosći lědma zmištrować. Wulki dźěl wustajerjow a institucijow pochadźeše z regiona Lubij, Žitawa a Zhorjelca. Budyska a Kamjenska kónčina běštej bohužel jenož snadnje zastupjenej. Budyske město njebě scyła prezentne. Porno tomu wužištej měsće Kamjenc a Wjelećin přiležnosć, na so skedźbnjeć.

Hamor (AK/SN). W serbskej drasće su hosći při Bjerwałdskim jězoru přijeli. Mariet­ta Mattitza, Linda Mächling, Tini Domel a Nico Domel z Wochozy witachu z chlěbom a selu wopytowarjow na wosebity wikowanski dźeń regionalneho wudźěłka. „Rady zarjadowanje podpěramy, wšako je to dobra přiležnosć, drastu pokazać a na serbske korjenje dopo­minać“, měni sobotu Hannelore Bartko, kotraž­ přisłuša předsydstwu Wocho­žanskeje Domowinskeje skupiny. „Smy jenička wjes Hamorskeje gmejny z Domowinskej skupinu. Runje tak jenička wjes, hdźež je serbska drasta hišće wobchowana a hdźež so ju woblěkamy.“

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND