Optimizm a winowatosć zakładaj dźěła

štwórtk, 26. oktobera 2017 spisane wot:

Na lětušej hłownej zhromadźiznje Róžeńčanskeje agrarneje AG Sorabia bilancowaše předsyda předsydstwa Matej Korjeńk dźěławosć lěta 2016. Te steješe kaž hižo předchadźace lěto pod sylnym wliwom powšitkownych ćežow ratarstwa w Němskej.

Nimo hižo dołho trajaceje krizy při produkciji mloka wobćežuje ratarjow dźeń a mjenje dochodow ze zwičnjenja ratarskich wudźěłkow kaž zorna, rěpika a dalšich pólnych płodow. Tež płaćizny za rězny skót su tajke, zo wužaduja burow lutować a efektiwnje produkować.

Z načasnymi problemami nima so jenož Sorabia rozestajeć, ale nimale wšitke ratarske zawody najwšelakorišich swójskich formow w Němskej. Za Sorabiju je přidatne wužadanje a zdobom nadawk, jej dowěrjenu pódu a kapital akcionarow tak zasadźić, zo hódnoty zachowa a po móžnosći rozmnoži.

Akcionarojo měli sćerpni być a njepowalnu dowěru měć

Pruwowanja staj wonaj wuspěšnje wobstałoj a wuswědčenje dóstałoj. Mjeztym dźěłataj w Radworskim agrarnym předewzaću: Ricardo Krische jako hladar skotu a Henry Döcke jako ratar.

„Na pruwowanje běchmoj derje přihotowanaj. A to přez mnohe tydźenje“, rozprawjataj bywšej wučomnikaj Radworskeho agrarneho předewzaća Ricardo Krische z Radworja a Henry Döcke z Chelna. Kónc awgusta staj wonaj swoje wukubłanje oficialnje zakónčiłoj.

Dowolowy domicil wuznamjenjeny

wutora, 24. oktobera 2017 spisane wot:
Prózdninski dwór w Němcach z mjenom Dorfstüb’l bu jenož něšto dnjow po wote­wrjenju ze štyrjomi hwězdami Němskeho turistiskeho zwjazka za dowolowe domy, bydlenja a priwatne stwy wuznamjenjeny. Nowy dowolowy domicil wobsteji z dweju domow z cyłkownje třomi rjenje wuhotowanymi bydlenjemi. Wčera staj mějićelej Andreas a Katja Bilik wuznamjenjenje klasifikacije wot zastupjerki Wojerowskeje turistiskeje informacije přijałoj. Foto: Wojerowska turistiska informacija/ Phillip Metzner

Štóž so mysle ženić ma ...

wutora, 24. oktobera 2017 spisane wot:

W zymskim połlěće je lědma hišće kwasow. Ćim bóle pak ći, kotřiž chcedźa so klětu zmandźelić, swój kwas přihotu­ja. Wjele idejow zezběrać móžeš sej na přikład na kwasnych wikach.

Kamjenc (BG/SN). Mjeztym hižo sedmy raz wotměchu so zawčerawšim w Kamjenskim hotelu „Město Drježdźany“ kwasne wiki. Hač zeleny, slěborny abo złoty kwas – kóžda starobna skupina je tam pokiwy za swój swjedźeń našła.

Ze spěchowanjom swětłownjowso rozžohnować

štwórtk, 19. oktobera 2017 spisane wot:

Drježdźany (SN/JaW). Prezident Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Jörg Dittrich namołwja zwjazkowych politikarjow swój wid hladajo na zahajene koaliciske jednanja tež na wuchodne zwjazkowe kraje měrić. „Zo by so rjemjesło we wuchodnej Němskej hospodarsce dale derje wuwiwało, je politika winowata, dobre ramikowe wuměnjenja stworić. Dale je winowatosć politki so wo jenake žiwjenske poměry na zapadźe kaž na wuchodźe starać. Na to budźemy politiku stajnje zaso dopominać a ju tež na tym měrić“, připowědźi Dittrich.

Potorhaja móst

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:

Zły Komorow/Čorny Chołmc (SN). Móst bywšeje wuskokolijoweje wuhloweje želenicy přez železnisku čaru Wojerecy-Łuty pola Čorneho Chołmca přichodnej kóncaj tydźenja po krokach demontuja. Wo tym informuje Łužiska a srjedźnoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV), kotraž dźěła při tym z Němskej železnicu AG hromadźe.

Wot pjatka, 20. oktobra, wječora hač do póndźele, 23. oktobra, rano w štyrjoch potorhaja južny dźěl mosta z betona a wocla z pomocu 500tonoweho mobilneho krana. Wón dźerži dwanaćemetrowski dźěl, zo móhli jón rozebrać. Sewjerny dźěl mosta tydźeń pozdźišo mjez 27. a 30. oktobrom z hinašej technologiju demontuja. Tu z hydrawliskim hamorom a betonowymi nožicami wuhotowany rjećazowy bager trěbne dźěła wukonja. To wšo přewozmje bagrowy zawod Burkhardt z Thonhausena. Přihot naprawy žadaše sej hižo minjene dny połstronske zawrjenje zwjazkoweje dróhi B 96 z rjadowanjom ample. Za čas dźěłow je železniska čara Wojerecy-Łuty zawrjena.

Z tym zhubi so sobu posledni móst wuskokolijoweje jamoweje železnicy.

Prěnja kołbaska zahrodkarja

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:

10. króć wuhotuja Kulowscy wobchodnicy lětsa nakupowansku nóc w kuzłapołnym swětle a su sej wospjet něšto noweho wumyslili.

Kulow (SN/JaW). Něhdźe 35 stejnišćow změje lětuša 10. nakupowanska nóc w kuzłapołnym swětle pjatk, 20. oktobra, wot 19 hodź. w Kulowje. To připowědźichu čłonojo předsydstwa Kulowskeho zjednoćenstwa wikowarjow Birgit Rost, Phillipp Metzner a Maćij Čórlich minjeny štwórtk w Kulowje.

Wo přechodnym wužiwanju diskutowali

póndźela, 16. oktobera 2017 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Hač do kónc lěta ma system za wodźenje po pućach hladajo na motorizowany wobchad we Łužiskej jězorinje hotowy być. „Cyłkownje 34 stejnišćow wuhotujemy z 90 informaciskimi taflemi. Při tym so z Łužiskej a srjedźoněmskej towaršnosću hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) wotměnjamy“, podšmórny jednaćel zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Daniel Just na njedawnym posedźenju we Wojerecach. Wote­wrjene prašenja z wobchadnymi zarjadami su nětko rozrisane.

Njeměli mjezy znać

štwórtk, 12. oktobera 2017 spisane wot:

Drježdźany (SN). Swobodny stat Sakska a wójwodstwo Delnja Šleska chcetej we wobłuku inowatiwnych produkciskich technologijow wušo hromadźe dźěłać. Na XII. pólsko-sakskim hospodarskim forumje wčera a dźensa we Wrócławu je sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) runje tak přitomny kaž pólska wicemaršalka Iwona Krawczyk. Z něhdźe sto pólskimi a sakskimi předewzaćelemi, wědomostnikarjemi a politikarjemi wuswětla na přikład móžnosće kooperacijow a wobstejace hospodarske zwiski.

„Inowacija je wažny kluč přichodneho hospodarskeho wuwića. Znajmjeńša tak wažne je spěchowanje mjezynarodneho dźěła we wobłukomaj wědomosć a hospodarstwo. Kooperaciska kultura njeměła mjezy znać – runje nic hladajo na susoda“, Dulig na wotewrjenju foruma wuzběhny. Potencial zhromadneho dźěła widźi wón předewšěm za mjeńše a srje­dźostawske předewzaća. Na zarjadowanju hodźa so zwiski nawjazać. Dale móža so přitomni wo planowanych projektach informować.

Rjemjeslnistwo wěnuje so dźěćom

srjeda, 11. oktobera 2017 spisane wot:

Drježdźany (SN). „Małej ručce, wulki přichod“ – pod tymle hesłom zahaji so přichodne tydźenje zwjazkowe wubědźowanje rjemjeslnistwa, kotrež wěnuje so pěstowarskim dźěćom. Skupiny kubłanišćow su přeprošeni, rjemjeslnikam při dźěle přihladować. Tež w Sakskej sej tele mjeztym hižo pjaty raz organizowane zarjadowanje jara waža. „Projekt zmóžnja dźěćom wid na dźěło rjemjeslnikow a tak twori hižo zahe zakład za pozitiwne kajkosće rjemjeslniskeho powołanja, štož je nam wutrobita naležnosć“, rozjasni hłowny jednaćel Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Andreas Brzezinski. Mjez wobdźělnikami su předewzaća z Drježdźan kaž tež wokrjesow Mišnja, Budyšina, Sakska Šwica – Zapadne Rudne horiny a Zhorjelca.

Dožiwjenja a zaćišće móža dźěći potom na wulkich sćěnowinach zwobraznjeć. Kreatiwne dźěła maja so hač do 31. januara 2018 Drježdźanskej rjemjeslniskej komorje posrědkować. Jury ze zastupjerjemi rjemjeslnikow a pedagogow twórby hódnoći. Dobyćerjej kiwaja 500 eurow, kotrež móža za projekty, snano tež z temu rjemjeslnistwo, zasadźić.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND