Köln/Berlin (dpa/SN/BŠe). Wobsadźene kolije, ludźo w běłych škitnych woblekach, naddimensionalna čerwjena linija, tójšto policije a stupacy kur z wuhenjow: Měsac do wólbow zwjazkoweho sejma su wobswětowi aktiwisća w Porynskej přećiwo wudobywanju brunicy demonstrowali. Jich poselstwo politikarjam bě: na dobro klimy dla hnydom přestać brunicu wudobywać!

Wobrazy kónc tydźenja wotměteho klimoweho campa w Porynskej hižo z Łužicy znajemy. Loni wokoło swjatkow běchu aktiwisća tež tam masiwnje pro­testowali, štož zbudźi wulke diskusije, hač bě zdźěla namócny protest wo­prawnjeny. Tónkróć w Porynskej dóńdźe tohorunja k jednotliwym rozestajenjam z policiju. Někotre razy dyrbješe ener­gijowy koncern RWE wukon produkcije w Neurathskej brunicowej milinarni wobmjezować, dokelž běchu aktiwisća kolije zaraćili.

Ratarska produkcija dale wostanje

srjeda, 23. awgusta 2017 spisane wot:

Hižo na lońšej hłownej zhromadźiznje nastajena strózba prognoza wuwića ratarskeho­ wobłuka Róžeńčanskeje Agrarneje akciskeje towaršnosće Sorabia je so na wčerawšej lětušej hłownej zhromadźiznje wobkrućiła.

Nowoslicy (JK/SN). Předsydstwo kaž tež dohladowarska rada Sorabije AG bilan­cowaštej wčera financielnje njewuspěšne, přiwšěm pak nic njespokojace hospodarske lěto 2016. Pod smužku drje njemóžetej wobaj gremijej z negatiwnym wuslědkom Sorabije spokojom być. Dale niske płaćizny za mloko a njespokojace dochody ze zwičnjenja pólnych płodow su po hubjenym lěće 2015 tež loni znowa hospodarske ćeže wuskutkowali. Hačrunjež běchu 350 000 kilogramow mloka wjace hač w předchadźacym lěće předali, mějachu wo 196 000 eurow mjenje dochodow z toho.

Mjenowane wuwiće pokazuje jara napjate hospodarske połoženje zawoda. Na­jebać to budu, a to předsyda Sorabije Matej Korjeńk w rozprawje wuzběhny, dale mloko produkować. Jeno z dale krutym programom, znižić kóšty a zwyšić efektiwitu, móže ratarski zawod tuchwilnu ćežku situaciju zmištrować.

Wojerecy (JoS/SN). Towaršnosć za wu- a dalekubłanje (GAF) je minjeny štwórtk na wuwjazanje wučomnikow přeprosyła. Wukubłanski nawoda Kai-Uwe Schollmeier dźakowaše so sobudźěłaćerjam GAF, zastupjerjam wukubłanskich předewzaćow a staršim za angažement. Bjez nich njeby wuspěšny wučomniski čas móžny był. „Wšitcy su kónčne pruwowanje wobstali“, Schollmeier hódnoćeše. Bywši wukubłar Frank Miersch pak dopomni tež na to, zo njebě w tymle lět­niku wučomnikow wšitko optimalnje běžało. Runje w prěnimaj lětomaj bě, tak wón to mjenowaše, stajna sinusowa linija­ spóznajomna. Hakle w třećim wukubłanskim lěće bě połoženje lěpše a konstantniše.

W němsko-serbskej zhromadnosći

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:

Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola­ a haty wita 9. septembra na mjeztym 20. přirodowe wiki. A lětsa steja wone cyle­ pod serbskim wliwom. Nimo regionalnych­ wudźěłkow maja tam tež tójšto serbskeje kultury předwidźane.

Stróža (SN/BŠe). Jubilejne wiki w Stróži pola Hućiny steja lětsa pod hesłom „Němsko-serbske přirodowe wiki“. Hižo pjatk planuje organizator, biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty, wotewrjenski koncert Liany Bertók „W změnje časow“, na kotrymž zaklinča klasiske twórby serbskich, čěskich a němskich komponistow, tak tež Jana Pawoła Na­gela a Detlefa Kobjele.

Přichod zawoda zaručeny

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:

Sakski financny minister w Miłočanskim Wjenkec zawodźe był

Miłoćicy (aha/SN). Před 15 lětami je firma Tomaša Wjenka w nowej hali w Miłoćicach dźěle za wohnjoškit produkować započała. Hižo 1990 bě so Worklečan zesamostatnił,­ spočatnje na swójskej ležownosći. Pozdźišo wotnaješe we Worklecach běrow a skład a předawaše wohnjohašaki,­ wuhotowanje wohnjowych woborow a wohnjoškitne nastroje. W tym času měješe třoch sobudźěłaćerjow. Jich ličba rozrosće hač do lěta 1997 na pjatnaće, a woni po wšěm kraju wo­h­njoškitne naprawy připrawjachu. 2002 započa firma w nowej Miłočanskej hali produkować.

Swoje předewzaće je Tomaš Wjenk wobstajnje powjetšał. Tak nasta připrawa za pulwrowe naworštowanje, a wjele dalšich mašinow je k tomu přišło. Dalši zawod wutwori wón před dźesać lětami w Neustadće, hdźež produkuje dźěle za tam nastawace caravany. We woběmaj zawodomaj ma dźensa 38 přistajenych, kotřiž nadźěłuja lětny wobrot štyrjoch milionow eurow.

Lětanišćo hišće njepředate

štwórtk, 17. awgusta 2017 spisane wot:

Rózbork (SN/BŠe). Chinske předewzaće Delon Automotive chce w Rózborku awtowy zawod twarić. Za to předwidźane ležownosće­ chce so krok po kroku kupić. Mjez druhim stej to tamniše lětanišćo a solarny park. Kaž sćelak Hitradio RTL dźensa rano wozjewi, je firma hižo zašły kónc tydźenja Rózborske lětanišćo kupiła. Zhorjelski krajnoradny zarjad pak informaciju dementuje. „Powěsć absolutnje njetrjechi. Wokrjes Zhorjelc hišće z inwestorom jedna. Ručež budu nowosće, zjawnosć wo tym informujemy“, zdźěli nowinska rěčnica tamnišeho krajnoradneho zarjada Susanne Lehmann na naprašowanje SN.

Wostanje potajkim při planje, zo chce chinske předewzaće w Rózborku wjac hač miliardu eurow inwestować a w nowym zawodźe elektroawta za europske wiki twarić. Nastać ma 1 000 dźěłowych městnow. Hižo w meji připowědźene plany su šansa za Łužicu, kaž sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) tehdy wuzběhny. Nadrobnosće za to pak njejsu hišće doskónčnje zrjadowane.

Tradiciju zachować

štwórtk, 17. awgusta 2017 spisane wot:
Słyšiš-li powěsć wo zahajenym insolwencnym jednanju, mysliš awtomatisce na rozbiće potrjecheneho předewzaća a na pušćenje njeličomnych ludźi. Fakt je, tajkich budźe w Budyskej Łužiskej ćišćerni nahladnje mjenje. Přiwšěm to boli, dokelž zwisuje z kóždym tež wosobinski dóńt. Ale kaž tak husto w žiwjenju njeje tež tu swět jenož čornoběły. Je šansa, zo ćišćernja w Budyšinje wostanje – nic kaž w Zhorjelcu, hdźež po konkursu ćišćernje Maxroi žana wjace njeje. Nowa etapa w insolwency Łužiskeje ćišćernje ma tomu słužić, telko ćišćerskeje posłužby kaž móžno w sprjewinym měsće zdźeržeć. To rěka, saněrowanscy fachowcy prócuja so hromadźe z jednaćelstwom wo to, tež tradi­ciju serbskeho nowinyćišća tu zachować. Wězo je to jeno přilubjene. Wšako nichtó tuchwilu njewě, što pruwowanje třoch wariantow móžneje perspektiwy na kóncu wunjese. Axel Arlt

Dekra ma konkretne plany

póndźela, 14. awgusta 2017 spisane wot:

Na Łužiskim kole dale wjetše zarjadowanja móžne

Klěśišća (dpa/SN). Jako rozšěri so njedawno powěsć, zo přewozmje Dekra 1. nowembra Łužiske koło, běchu reakcije chětro rozdźělne. Z hospodarstwa bě dosć pozitiwny wothłós, wšako móže region z toho profitować. Porno tomu so fanojo awtoweho sporta boja, zo njebudu tam hižo žane wubědźowanja.

Poslednju pšeńcu młóćili

štwórtk, 10. awgusta 2017 spisane wot:
Štóž je minjene dny we Łužicy po puću był, móžeše w mnohich kónčinach zwěsćić, zo ratarjo z wulkim napinanjom a modernej techniku ze žnjemi žita pokročuja. Su słónčne, ćopłe wjedro hišće wužiwali, prjedy hač jim sylne spadki kaž minjenu nóc ćeže naparaja. Blisko Łuha su wutoru syčomłóćawy na zahonje Chróšćanskeho ratarja Jana Wjesele poslednju pšeńcu domchowali. Foto: SN/ Maćij Bulank

Powołanja z přichodom motiwuja

srjeda, 09. awgusta 2017 spisane wot:

Grodk (JoS/SN). Za jědnaće młodych fachowcow a 14 nowych wučomnikow bě zašły pjatk rozsudny dźeń jich dotalneho powołanskeho žiwjenja. Ći jedni dóstachu swoje fachowe wuswědčenja, ći tamni swoje wukubłanske zrěčenje. A to, kaž je to mjeztym hižo lěta dołho w papjer­cownjach Hamburger Rieger, Dunapack a Spreerecycling z wašnjom, w cokorowej tiće. Lětsa wotmě so swjedźenski program na Grodkowskim hrodźe a bu wot šulerjow hudźbneho profila Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija wobrubjeny.

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND