Choćebuz (hlo/SN). „Mnóstwo wopytowarjow njeje wažne, ale kwalita rozmołwow.“ Škodowski předewzaćel Roland Papprot wě, wo čim rěči. Ze swojim fachowym wikowanjom za špundowanja a přisłušk je so wón kónc tydźenja dźesaty raz na Choćebuskej rjemjeslniskej přehladce wobdźělił, za čož počesćichu jeho organizatorojo ze Slěbornym dypornakom. Swoje posłužby je Papprot znowa na zhromadnym stejnišću Serbskich rjemjeslnikow­ a předewzaćelow (ZSRP) w hali předstajił a bě z wothłosom jara spokojom. Wopytowarjo zajimowachu so wosebje za nowosće w tym wobłuku.

Pomoc za wažny rozsud

póndźela, 22. januara 2018 spisane wot:

Jubilejne wiki „Karrierestart 2018“ jako dobra adresa so wopokazali

Drježdźany (JK/SN). Jedne z bytostnych wuměnjenjow za stabilne a rosćace hospodarstwo su derje wukubłani dźěławi a fachowcy z mnohostronskimi zamóžnosćemi. Nimo industrije a rjemjesła płaći to wosebje za socialny a posłužbowy wobłuk našeje towaršnosće.

To pokazachu na jara nazorne wašnje lětuše jubilejne 20. wiki „Karrierestart“ w Drježdźanach. Na třoch dnjach su tam wosebje ći, kotřiž maja so rozsudźić za prawe powołanje a wukubłanje, kaž tež ći, kiž so z myslu noša so zesamostatnić, składnosć měli so wobšěrnje poradźować dać a so wo wulkim poskitku móžnosćow informować.

Jónkrótny projekt zakónčeny

pjatk, 19. januara 2018 spisane wot:

Běły Šepc je zaso dospołnje we wobsyd­stwje Swobodneho stata Sakskeje, po tym zo bě wodoprawniske wotewzaće 5,4 kilometry dołheho nowozapołoženeho rěčnišća w zamołwitosći sakskeje krajneje direkcije wuspěšne. To je jeje prezident Dietrich Gökelmann hórniskemu předewzaću LEAG w Rěčicach wobkrućił a wotpowědny dokument čłonej předsydstwa LEAG Uwe Grosserej přepodał.

Rěčicy (SN/at). Z wčerawšim dnjom je jónkrótny wodotwarski a ekologiski projekt w Sakskej wotzamknjeny. Rěč je samo wo „aktualnje najwjetšim projekće renaturěrowanja rěki w Němskej“. Posledni z dohromady 14 twarskich losow su wčera na swjatočnosći w Rěčicach wotličili. Nowy 5,4 kilometry dołhi přirodnje wuhotowany wotrězk Běłeho Šepca­ mjez Hamoršćom (Hammerstadt) a Rychwałdom je wšitke wodoprawniske pruwowanja wobstał. W 1980tych lětach w NDR mjez Rěčicami a Hamorom sewjernje Rychwałdskeje jamy do betonoweho kanala přepołožena łužiska rěka je zaso swobodna a skići w sebi kaž tež na swojimaj pobrjohomaj mnohim žiwocham dobre wuměnjenja.

Tradiciski zawod z nowym nawodu

štwórtk, 18. januara 2018 spisane wot:
Słodowa fabrika w Großharthauwje ma nětko noweho nawodu: Johannes Unger ze Spytec je zawod přewzał. Tradicija předewzaća, kotraž je so na zhotowjenje słoda (Malz), słodowych ekstraktow a wosebiteje słodoweje muki specializowała, saha hač do lěta 1873. Firma dźěła wot swojeho załoženja jako produkowacy zawod. Po politiskim přewróće 1989/1990 su tam tójšto pjenjez do techniskeho a technologiskeho wobłuka kaž tež do nowych wudźěłkow inwestowali. Foto: Steffen Unger

Wulki cirkus w Nuknicy

štwórtk, 18. januara 2018 spisane wot:

Na jubilejnym 20. jolka-swjedźenju wopytowarjow z jaknym programom zahorili

„Tajki cirkus“ bě hesło lětušeho jubilejneho jolka-swjedźenja w Nuknicy, kotryž je k 20. narodninam minjenu sobotu ně­hdźe 800 wopytowarjow do Brězanec bróžnje přiwabił. Tomu wotpowědnje wustupi jako prěni muski chór w zwěrjećich kostimach. Pod nawodom „domp­tera“ Michała Cyža pytachu spěwarjo najprjedy žortnje za prawej artikulaciju, prjedy hač z druhim spěwom tuchwilu gra­sěrowace tak mjenowane alternatiwne fakty tematizowachu. Jako reprezentanta postfaktiskeje doby mjenowachu naduwaka ze zboha njepřipadnymi paralelemi k wě­stemu knjezej Trumpej. Dźěći zanjesechu na znatu melodiju pěseń „Chcył něhdy w bróžni Brězanec pan Černo wulku fetu měć“, w kotrejž su program kaž tež protagonistow wječora předstajili.

Zhromadnje na wustajenišću ZSRP

srjeda, 17. januara 2018 spisane wot:

W Delnjej Łužicy hotuja so na lětušu Choćebusku rjemjeslnisku přehladku, kotraž wotměje so tradicionelnje posledni januarski kónc tydźenja. Serbska prezenca je wospjet zaručena.

Choćebuz/Budyšin (SN/at). Ze zhromadnym wustajenišćom je Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP) na lětušej Choćebuskej rjemjeslniskej přehladce 27. a 28. januara dźewjaty raz zastupjeny. Sydom zawodow so w hali 1 wopytowarjam předstaji. „Tónkróć budu zaso tři předewzaća z Hornjeje Łužicy pódla“, wjeseli so organizator Juro Hantška z Brjazyny, „prěni raz mjez nami budźe Budyska firma Nukec stany a plany.“ Jeje mějićel André Wowčer drje fakt jako tajki wobkruća, wobara pak so přećiwo zaćišćej, zo by ze swojimi posłužbami na Choćebuskej přehladce nowačk był. „Smy so tam hižo časćišo wobdźělili. Skerje připadnje smy ze serbskimi rjemjeslnikami wo tym rěčeli, so jich zhromadnemu stejnišću raz přizamknyć. To lětsa pospytamy. Předstajimy wšelake modele infračerwjenych tepjenjow“, André Wowčer rozłožuje.

Blisko Niskeje montuja jězbny grót

srjeda, 17. januara 2018 spisane wot:
Na němskim wotrězku přichodneje transeuropskeje železniskeje magistrale do směra na Chinu nětko we Łužicy zaměrnje dźěłaja. Sobudźěłaćerjo předewzaća SPL­Powerlines­ Germany montuja blisko Niskeje jězbny grót. Z dwukolijowym wu­twarom a elektrifikaciju čary mjez Hórnikecami a Hórku ma so poslednja dźěra płatać, zo móhli­ nakładne ćahi z Rólan přichodnje přez Wojerecy a Hórku pólsku mjezu docpěć.­ Němska a Pólska běštej so we wobłuku rozšěrjenja Europskeje unije na wuchod do­jednałoj, mjezu překročace kolijowe zwiski wutwarić. Foto: Joachim Rjela

Počesćenje tež do Wojerec

pjatk, 12. januara 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Wo rozpalitosći a zahoritosći w rjemjesle swědčeše wčerawše počesćenje najlěpšich Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory (HWK) w krajnej stolicy. Na wšelakich runinach spěchuja wuznamjenjeni z načolnymi wukonami zdobyće powołanskeho dorosta we wuchodosakskim rjemjesle, kaž HWK in­for­muje. 24 z nich docpě prědnje městna we „Wukonowym wurisanju němskeho rjemjesła – profije něšto zdokonjeja“ w Drježdźanskim komornym wobwodźe. Dwaj staj samo podestne městno na zwjazkowej runinje wobsadźiłoj. Štwór­ćina počesćenych pochadźa z Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa.

18 kwalifikowaše so za stipendij „Spěchowanje wobdarjenych w powołanskim kubłanju“ zwjazkoweho knježerstwa. Tu je­ třećina wuspěšnych młodych ludźi z Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa.

30 firmow počesćichu jako „Přikładny wukubłanski zawod 2017“. Nimale po­łojca, 14, ma swoje sydło w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu. Mjez tule wu­znamjenjenymi je frizerski mišter Heiko Schneider z Wojerowskeho salona „HaarSchneider“.

Zbrašenym wjace šansow na dźěło

štwórtk, 11. januara 2018 spisane wot:

Předewzaća w Hornjej Łužicy trjebaja fachowe mocy. Zo móža to tež ludźo z handicapom być, njebě minjene lěta samozrozumliwe. W Budyskej agenturje za dźěło pak wobkedźbuja po zdaću změnu trenda. Wšako chce najwjac ćežko­zbrašenych dźěłać, hustodosć su tež kwalifikowani.

Budyšin (CK/SN). W Hornjej Łužicy je spočatk noweho lěta 1 297 bjezdźěłnych ludźi z handicapom, 41 mjenje hač loni w samsnym času. „Dlěši čas njeje tale skupina wosobow žadyn podźěl na pozitiwnym wuwiću hornjołužiskich dźěłowych wikow měła“, rozłožuje Thomas Berndt, šef agentury za dźěło w Budyšinje. Přeco hišće su předsudki a wobmyslenja nastupajo ludźi ze zbrašenjom.

Hladajo na přiběracu potrjebu fachowych mocow pak zwěsća Thomas Berndt nětko po zdaću změnu trenda. Dźeń a bóle spóznawaja dźěłopřijimarjo potencial tejele skupiny wosobow. To pytnješ na rozmołwach. Loni bě 305 bjezdźěłnych ćežkozbrašenych mjenje registrowanych hač 2015. Nimo toho wupokazuje statistika za minjene lěto 2 185 naprawow, zo bychu so zbrašeni na dźěłowych wikach wobdźělili.

Rózbork (SN). Wulka bě loni zahoritosć, zo chce chinski inwestor na arealu lětanišća w Rózborku zawod za elektrowozydła twarić. Nětko zdźěli Zhorjelski krajnoradny zarjad, zo njejsu měsacy trajace jednanja wuspěšne byli. Chinski awtomobilowy dodawar Beijing WKW Automotive wzda so zasydlenja a miliardoweje inwesticije. Kaž ze zdźělenki krajnoradneho zarjada wuchadźa, předewzaće předwidźanu ležownosć njekupi, dokelž je jemu 250 hektarow přemało.

Dokelž mějachu na přestrjeni lětanišća instalowane woltaikowe připrawy wostać, bě wokrjes poskićił płoniny za dalši wutwar a za potencielne doda­wanske zawody powjetšić. Loni 13. decembra su chinskemu inwestorej móžne rozšěrjenje dalši raz w Drježdźanach rozłožili. Ke konkretnemu připrajenju nastupajo kupny wotpohlad inwestora pak njeje bohužel wjace dóšło, wokrjesne zarjadnistwo wobžaruje.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND