Chce na trendy a nowosće dźiwać

srjeda, 19. apryla 2017 spisane wot:

Frank Čornak z Konjec je předwurisanje powołanskeho wubědźowanja ratarstwa a skotarstwa Němskeje krajneje młodźiny dobył. 28lětny bě so w februaru zhromadnje ze swojim skupinskim towaršom Andreasom Winzijom přećiwo tamnym wobdźělnikam z Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa přesadźił. Z dobyćom staj wobaj přichodne koło docpěłoj a smětaj so dźensa na krajnym wurisanju w sewjerosakskim Köllitschu pola Torgauwa wobdźělić.

Kóždy pjekar ma swój recept wobstaća

štwórtk, 13. apryla 2017 spisane wot:

Jörg Sperling swoje ratarske wudźěłki w swójskej pjekarni předźěłuje

Pjekar je wot ratarja wotwisny. Bjez žitnych wudźěłkow njemóže žane chlěby, całty a tykancy pjec. Grodkowski pjekar Jörg Sperling wobě powołani zwjazuje. Wodnjo dźěła na polu, po nocach steji w swójskej pjekarni.

„Sym z ratarstwom kaž z pjekarstwom wusko zwjazany“, praji Jörg Sperling, kiž ma swójsku pjekarnju na Mužakowskej dróze w Grodku. Jeho staršej měještaj hižo­ pjekarnju a staj tohorunja spytałoj, kaž běše to za čas NDR z wašnjom, so ze swójskimi wudźěłkami zežiwić. Tak měještaj zdobom „swójski ratarski zawod.“ Sotra Jörga Sperlinga bě staršisku pjekarnju přewzała. Skónčnje sej tež wón tajku nańdźe a je w běhu krótkeho časa naslědnistwo přewzał.

Stajnje dobra adresa była

srjeda, 12. apryla 2017 spisane wot:

Kamjenske hospodarske wiki WIR po 25 lětach so posledni raz wotměli

Njeje to jenož na nimale lětnim wjedrje zaležało a tež nic na dale woteběracej ličbje wopytowarjow, zo wozjewi hłowny organizator Kamjenskich wikow WIR Andreas Heinrich na kóncu lětušich wikow, zo běchu to definitiwnje poslednje w tej formje.

Zarjadowarjo, hospodarstwo, ale tež wustajerjo běchu dopóznali, zo su so wobstejnosće w regionje wosebje w hospodarskich strukturach zasadnje změnili. Běchu-li na spočatku wikow informacije a wabjenje ze stron hospodarstwa a rjemjesła trěbne, žada sej čas interneta a digitalneho swěta nowe wotmołwy a nowe formy prezentacije.

Znowa dosć poskitkow za start sezony

srjeda, 12. apryla 2017 spisane wot:

Z najwšelakorišimi zarjadowanjemi po cyłej Hornjej a Delnjej Łužicy wabitej lětsa Dnjej łužiskeje jězoriny 22. a 23. apryla. Wonej matej sezonu oficialnje zahajić.

Rań (AK/SN). Wodźenja, kolesowarske tury, čołmikowanje a dalše zarjadowanja tež lětsa poskitki Dnjow łužiskeje jězoriny wobohaćeja. Oficialny start sezony budźe tónkróć w Ranju (Großräschen). 22. apryla připołdnju chcedźa tam přistawnu mištrownju poswjećić. Hač do kónca lěta 2018 ma přistaw z wodu pjelnjeny być. Rański fanfarowy ćah poswjećenje hudźbnje wobrubi a překwapi wopytowarjow z wurězkami swojeje show „Fanfaronada“.

Zelena liga sej wotmołwy žada

wutora, 11. apryla 2017 spisane wot:

Choćebuz (SN/at). Na dźewjeć prašenjow k rewěrowemu konceptej LEAG žada sej wobswětowy zwjazk Zelena liga wotmołwy wot dr. Helmara Rendeza, nawody předsydstwa. Kaž wjelelětny zastupjer wobswětowych zwjazkow w braniborskim brunicowym wuběrku Renej Šuster zdźěli, „wostanje rewěrowy koncept w mnohich dypkach njejasny“. Ma-li so Janšojska milinarnja po wuběženju susodneje jamy maksimalnje wosom do dźesać lět z wuhlom z juha rewěra zastarać, „móže to 18 do 180 milionow tonow emisije CO2 woznamjenjeć. Z tajkim difuznym wuprajenjom njemóžeš ani wudobywanske pola kaž Wjelcej-juh po­twjerdźić, ani njeje to zakład strukturneho a stejnišćoweho wuwića“.

Dalše wotewrjene prašenja měrja so na přikład na kónc Janšojskeje jamy před Dubojcami (Taubendorf), na škit Braniborskeje před zniženjom dnowneje wody Wochožanskeje jamy a na to, hač LEAG w Slepjanskej gmejnje abo we wjace njewotpohladanej wudobywanskej kónčinje kupjene płoniny zaso předa.

W zajimje hosći hromadźe dźěłać

póndźela, 10. apryla 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Pjeć sakskich wólnočasnych parkow je minjeny pjatk w Budyšinje zajimowe zjednoćenstwo „Sakske wólnočasne a swójbne parki“ wutworiło. Na te wašnje chcedźa Małowjelkowski prazwěrjenc, vogtlandski wólnočasny park Plohn, Słónčny kraj Lichtenau pola Kamjenicy, Kulturna kupa Einsiedel nad Nysu kaž tež swójbny wólnočasny park Belantis w Lipsku swoje zajimy zhromadnje zastupować. Za rěčnika zjednoćenstwa pomjenowachu jednaćela parka Belantis Erwina Linnenbacha.

Kaž Volker Bartko, jednaćel Budyskeje Zawodoweje a wobdźělenskeje towaršnosće (BBB), kotraž prazwěrjenc wobhospodarja, rozłoži, chcedźa wobdźělene předewzaća hospodarski wobłuk dnjoweho turizma bóle do srjedźišća stajić. „Wšitcy rěča wo ličbach přenocowanja. Wuměnjenje za to pak su přiwabliwe poskitki, kaž te našich parkow. Za to druhdy připóznaće pobrachuje.“ Nimo toho chcedźa zhromadne marketingowe akcije přewjesć, politiske a prawniske wužadanja zmištrować a jedyn wot druheho wuknyć.

Wopory, nadźija, perspektiwa

štwórtk, 06. apryla 2017 spisane wot:

Nowy brunicowy koncept předewzaća LEAG wšelake reakcije zbudźił

Nowy koncept łužiskeho brunicoweho předewzaća LEAG, kotryž su tydźenja w Choćebuzu zjawnosći předstajili, zbudźa wolóženje, ale tež njezrozumjenje. Zludani su wosebje wot Wjelčanskeje brunicoweje jamy potrjecheni. Za nich chce koncern z čěskim mějićelom EPH hakle w lěće 2020 rozsudźić, kak tam dale póńdźe. Hižo lěta trajaca njewěstosć tam dale wostanje. Njezadźiwa tuž, zo maja so tamniši wobydlerjo za wopor čěskich spekulantow, kotrymž je jenož wažne z regiona dosć dobytka čerpać. Politika je po jich słowach zaprajiła.

Originalne łužiske městna zachować

srjeda, 05. apryla 2017 spisane wot:

Turistiski zwjazk Łužiska jězorina dźěła hižo wot lěta 2007 zaměrnje na wuwiću Energijoweje čary łužiskeje industrijneje kultury. Wulku wažnosć kładu zamołwići při tym na originalne stejnišća, kotrež chcedźa zachować.

Rań (AK/SN). „Chcemy wukony bywšich přistajenych hódnoćić a zajimawe regionalne stawizny powědać“, wuzběhnje projektowa koordinatorka energijoweje čary Antje Boshold.

Přihotowali su wjacore tak mjenowane wotkrywanske tury jako dnjowe jězby. Jedna tajka na přikład wjedźe zajimcow wokoło wopytowanskeho centruma IBA-terasow w Ranju (Großräschen). „Dalše stacije tam su Victoria-wyšina, winica, jězorowy móst, studijny dom IBA a čitanska kofejownja“, wuswětla prokuristka twarskeje a hospodarskeje towaršnosće IBA-terasy dr. Cornelia Wobar. Turisća móža potom dale po derje wuhotowanej šćežce do Sucheho Gozda (Dörrwalde) kolesować a sej tam ponowjeny historiski młyn wobhladać.

Dobre šansy w regionje

srjeda, 05. apryla 2017 spisane wot:

Partnerske zrěčenje mjez dźěłowej agenturu a wysokej šulu podpisane

Žitawa (CK/SN). Posrědkowarjo Budy­skeje dźěłoweje agentury móžachu dotal něhdźe 640 dźěłowych městnow z akademiskimi narokami wobsadźić. To je štwórćina wjace hač hišće před lětom. Akademikarjow pytaja hłownje w kumšt­nomaćiznowej industriji, w inženjerskich powołanjach kaž tež dodawarjo awtomobiloweje industrije. Potrjeba na tym polu je přiběraca. Z teje přičiny staj šef Budyskeje dźěłoweje agentury Thomas Berndt a rektor Wysokeje šule Žitawa/Zhorjelc prof. Friedrich Albrecht tydźenja w Žitawje kooperaciske zrěčenje podpisałoj. Zaměr je młodych ludźi tak poradźować, zo idealne studijne městno a perspektiwu w regionje nańdu. Častodosć starši a šulerjo ani njewědźa, kajke dobre šansy akademikarjo tule maja, Thomas Berndt podšmórny.

Na Wysokej šuli Žitawa/Zhorjelc studuje tuchwilu něhdźe 3 000 młodych ludźi w šěsć fakultach z cyłkownje 40 studijnymi směrami. Něhdźe 15 procentow studowacych je z wukraja.

Budyšin (CS/SN). Dźěłowe wiki Budyskeho wokrjesa su mjez wukrajnymi fachowcami prašane. Tole zdźěla Lars Eibisch, nawoda wotrjada za wukrajnikow Budyskeho krajnoradneho zarjada. Tak pytaja stajnje zaso absolwenća z Čěskeje za dźěło- wym abo wukubłanskim městnom. Managerojo abo wědomostnicy z cyłeje Europy chcedźa w Hornjej Łužicy skutkować. Tola tež personal za hladanje starych a chorych, wosebje z aziskich krajow, pyta tule za dźěłowym městnom.

nawěšk

nowostki LND