Swětło a sćin

štwórtk, 09. februara 2017 spisane wot:
Hdźež je swětło, je tež sćin. Štož někotrym tyje, je druhim na škodu. Takle móžeš to widźeć, štož je kanadiski koncern Bombardier wčera připowědźił. „Wulke wjeselo“ Budyskeho wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa nastupajo rozsud koncerna, Budysku twornju wutwarić a tule produkciju ćahow přichodnje koncentrować, ma za ludźi w druhich twornjach wagonotwarca bjezdwěla jěry přisłód. Dźěłarnistwo IG metal je hižo připowě­dźiło, zo ma hladajo na šmórnjenje dźěłowych městnow dale wulke wobmyslenja a zo budźe wo kóžde jednotliwe městno wojować. Spočatk měrca chcedźa za to w Zhorjelcu demonstrować. Nadźijam so, zo su Budyscy sobudźěłaćerjo ze Zhorjelskimi kolegami a přede­wšěm z tymi w Hennigsdorfje solidarni a zo zhroma­dnje wojuja. Stara zasada „dźěl a knjež“ njeměła so přesadźić a ludźi, kaž tak husto, rozdwojić. Marko Wjeńka

Ahrens: Dobre wuhlady

štwórtk, 09. februara 2017 spisane wot:

Koncern Bombardier chcył Budysku twornju skrućić a wutwarić

Budyšin (dpa/SN). Z wulkim wjeselom witaše Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) wčera wozjewjene plany kanadiskeho wagonotwarca Bambardier, Budysku twornju skrućić a na industrijne srjedźišćo swojeje produkcije wutwarić. Šef němskeje wotnožki koncerna Michael Fohrer bě připowědźił, zo chcedźa serijowu produkciju regio­nalnych ćahow a spěšnikow přichodnje w Budyšinje koncentrować a tam 20 milionow eurow inwestować.

„Wjeselu so za Budysku twornju a wšěch­ sobudźěłaćerjow“, rěka w nowinskej zdźělence Ahrensa. Zo ma so Zhorjelska twornja přichodnje na twar aluminijowych transportnych wagonow specializować, ma Budyski wyši měšćanosta přiwšěm za kritiske. „Wšitko, štož tamniše stejnišćo wosłabja, móže tež negatiwne wuskutki za Budyšin měć. Wobhladujemy so jako region, kotryž je inwestoram w tu- a wukraju dźeń a wažniši.“

Dale do regiona inwestować

srjeda, 08. februara 2017 spisane wot:

Lokalna akciska skupina Leader we łužiskej jězorinje namołwja zajimcow, wo spěchowanske srědki za swójske projekty so požadać. Hač do 30. apryla měli podłožki we Wojerowskim běrowje regionalneho managementa předležeć.

Wojerecy (SN/BŠe). Spěchować města a wsy je zaměr programa Leader. Lokalna akciska skupina we łužiskej jězorinje namołwja zajimcow mjeztym štwórty raz w aktualnej periodźe, wo spěchowanske srědki so prócować. Cyłkownje 1,33 milionow eurow chcedźa akterojo na projekty najwšelakorišeho razu rozdźělić. Tak su próstwy za polěpšenje turistiskeje infrastruktury runje tak móžne kaž za wu­tworjenje bydlenskeho ruma na wsy, hdźež móžeš na přikład bróžnju přetwarić. Zdobom hodźa so twarske projekty ze zaměrom wjacegeneraciskeho bydlenja zwoprawdźić. Dale móža so ludźo přizjewić, kotřiž planuja žiwjensku kwalitu na wsach polěpšić. K tomu słušeja kulturne runje tak kaž kubłanske poskitki za wobydlerjow a hosći. Zdobom je wuhotowanje infrastruktury tema.

LMBV: Kwalita wody w srjedźišću

póndźela, 06. februara 2017 spisane wot:

Hłowny nadawk LMBV wostanje zaručić zjawnu wěstotu, kaž na přikład na přeco hišće zawrjenych přestrjenjach nutřkowneho nasypnišća bywšeje jamy Sprjewiny Doł. Šěste zarjadniske zrěčenje ma to financnje zawěsćić.

Drježdźany/Zły Komorow (SN/at). Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) wukonja swoje dźěło na zakładźe zarjadniskich zrěčenjow, kotrež trěbne financy zaručeja. Loni w nowembru su so Zwjazk a brunicowe kraje Braniborska, Durinska, Sakska a Saksko-Anhaltska na naćisk 6. zarjadniskeho zrěčenja dojednali. Wone ma pjenjezy we wobłuku wjace hač 1,2 miliardźe eurow za dalše brunicowe saněrowanje hač do lěta 2022 zawěsćić.

Plahuja dwě družinje kórkow

pjatk, 03. februara 2017 spisane wot:
W Hamorskich rostlinarnjach přihotuja nowe pruće za kórki a tomaty. Angelika Kowalska z tamnišeje towaršnosće GBT ma ruce połnej dźěła, zo by kóždu jednotliwu kórku prawje přiwjazała. Dwě wšelakej družinje tam lětsa plahuja. Hdy budu zrałe, wotwisuje tež wot wjedra. Radźi-li so wšitko derje, chcedźa za něhdźe pjeć tydźenjow prěnje płody žnjeć. Tomaty trjebaja tróšku dlěje. Wjacore tysacy tomatowych rostlin su hižo na 1,2 hektaraj wulkej płoninje zwosadźeli. Foto: Joachim Rjela

Tematiske šćežki chcedźa zwjazać

štwórtk, 02. februara 2017 spisane wot:

Turistiske teritorialne zjednoćenstwo (TGG) hola a haty chce wopytowarjam wjace poskitkow tematiskich pućowanskich a kolesowanskich šćežkow předpołožić. Tónle projekt su wčera w Kobjelnju zahajili.

Kobjelń (UM/SN). Pućik mórskeho worjowa, Krabatowa šćežka, Serbske impresije – na prěni pohlad je na terenje hornjołužiskeje hole a hatow dosć dožiwjenskich šćežkow. Zamołwići za turistiske wuwiće regiona mjez Kulowom a Radworjom, mjez Rakecami a Malešecami to hinak widźa. „Hornjołužiska hola a haty je najwjetša zwisowaca hatna krajina Němskeje a jako domizna Serbow na kulturje a nałožkach bohatša hač druhe kónčiny. Telko kolesowanskich a pućowanskich šćežkow je lěma něhdźe druhdźe“, praji předsyda TGG hola a haty Matthias Seidel. Přiběrajcy pak ćerpi region pod demografiskej změnu. „Zo bychmy tymle změnam wotpowědowali, chcemy eksistowace turistiske poskitki k dalšim temowym namjetam zwjazać.

„Spušćamy so na rozum!“

štwórtk, 02. februara 2017 spisane wot:

Sto dnjow po tym, zo je dr. Helmar Rendez nawodnistwo předewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) přewzał, je nětko na času dotalne dźěło bilancować. Bianka Šeferowa je so pola njeho wobhoniła.

Sće so w nowym zastojnstwje derje zažiwił?

dr. H. Rendez: Energijowe hospodarstwo je hižo wjele lět moja domizna. Před połdra lětom sym so do Łužicy nawróćił, zo bych financny nawod přede­wzaćow Vattenfall Europe Mining AG a Vattenfall Europe Generation AG přewzał. Wot zašłeho oktobra směm koncern LEAG jako nawoda předsydstwa nawjedować. To bě takrjec přichad krok po kroku. Zamołwitosć rady přewozmu a wjeselu so nad nowymi wužadanjemi, kiž z dźěła wurostu. Z wulce motiwo­wanym a wysoko profesionelnym mustwom ma LEAG dobre šansy, tež w ćežkich situacijach jednać.

Diskusija wo brunicowym zmilinjenju a jeho sćěhami za klimu a wobswět hižo njewoteběra. Kajke je Waše stejišćo k tomu?

Móže to derje hić?

štwórtk, 02. februara 2017 spisane wot:

Interne podłožki knježerstwa a dalše přepytowanja předewzaća EPH – no­weho mějićela łužiskeje brunicoweje sparty – tworja zakład za Čornu knihu, wěnowanu EPH, kotruž bě wobswětowa organizacija Greenpeace loni w septembrje zestajiła. „Čorna kniha EPH, bilanca po 100 dnjach Leag“ rěka pokročowanje, wušłe srjedź januara.

Brunicowe hospodarstwo je chětro specielne, tak zo móžeš je do wšelakich dobow rozrjadować. Po měnjenju Greenpeace je doba wulkich dobytkow zakónčena. Nětko měł so časowy wotrězk narunanja a rekultiwowanja zahajić. To je hladajo na zwjazkowe klimoškitne zaměry a ćišć na brunicowe hospodarstwo zmysłapołne.

Lěpše wuměnjenja

štwórtk, 02. februara 2017 spisane wot:

Budyska ludowa banka je za směrodajne rozsudy znata. Jónkrótna bě jeje bohužel zakónčena kooperacija z Budyskej wo­krjesnej lutowarnju k mjezsobnemu wužiwanju pjenježnych awtomatow. Z toho mějachu wosebje ludźo na wsy lěpšinu.

Hdyž hotuje so Budyski drustwowy kreditny institut nětko na fuziju z Drježdźanskej ludowej a Raiffeisenowej banku, je tež to směrodajne. Na wonkowne wuměnjenja bankowstwa to wliw nima. Z fuziju pak móže Budyska banka přichodnje wot lěpšin Drježdźanskeje partnerki profitować. To potrjechi wosebje tych młodych Łužičanow, kotřiž domiznu na směr do krajneje stolicy wopušća. Dokelž steji we woběmaj drustwowymaj bankomaj klient w srjedźišću stej so dotalnej syći filialow wobchowałoj. Přichodna zhromadna ludowa banka dale swojej zamołwitosći za wjesny rum wotpowěduje, wuměnjenja za to zdadźa so samo lěpše być. Axel Arlt

Ludowej bance so zjednoćitej

štwórtk, 02. februara 2017 spisane wot:

Budyšin/Drježdźany (SN/at). Budyska ludowa banka a Drježdźanska ludowa a Raiffeisenowa banka budźetej so zjednoćić. Hižo loni stej wobě tónle krok připowědźiłoj. Přihoty pospochi postupuja. Jasne je, zo wšitke 18 filialow Budyskeje ludoweje banki – tak tež w Hućinje, Bukecach, Wósporku, Kamjencu, Rakecach, Kulowje a Wojerecach – a 16 Drježdźanskeje dale wobsteja. Nastupajo pjenježne awtomaty je Kubšiski wohroženy.

„K wupowědźenjam njedóńdźe“, předstejićel Budyskeje ludoweje banki Klaus Otmar Schneider podšmórny. Ličbu dźěłowych městnow drje wo 40 połnych městnow pomjeńša, to pak stanje so po dobrowólnym puću na přikład přez wotnamakanja, rjadowanja dočasneho wuměnka abo přez zrěčenja wo časowje wobmjezowanym dźěle.

Bance stej hospodarsce jenak sylnej. Budyska ma bilancnu sumu 930 mio. eurow, Drježdźanska 950. mio eurow. „Bilanca něhdźe dweju miliardow je strategiska pozicija do přichoda“, rjekny Klaus Otmar Schneider. Woteńdu-li młodźi ludźo z Budyskeho regiona do Drježdźanskeho jich banka přichodnje njezhubi. Klient steji tež dale w srjedźišću.

nawěšk

nowostki LND