Dowolowy domicil wuznamjenjeny

wutora, 24. oktobera 2017 spisane wot:
Prózdninski dwór w Němcach z mjenom Dorfstüb’l bu jenož něšto dnjow po wote­wrjenju ze štyrjomi hwězdami Němskeho turistiskeho zwjazka za dowolowe domy, bydlenja a priwatne stwy wuznamjenjeny. Nowy dowolowy domicil wobsteji z dweju domow z cyłkownje třomi rjenje wuhotowanymi bydlenjemi. Wčera staj mějićelej Andreas a Katja Bilik wuznamjenjenje klasifikacije wot zastupjerki Wojerowskeje turistiskeje informacije přijałoj. Foto: Wojerowska turistiska informacija/ Phillip Metzner

Štóž so mysle ženić ma ...

wutora, 24. oktobera 2017 spisane wot:

W zymskim połlěće je lědma hišće kwasow. Ćim bóle pak ći, kotřiž chcedźa so klětu zmandźelić, swój kwas přihotu­ja. Wjele idejow zezběrać móžeš sej na přikład na kwasnych wikach.

Kamjenc (BG/SN). Mjeztym hižo sedmy raz wotměchu so zawčerawšim w Kamjenskim hotelu „Město Drježdźany“ kwasne wiki. Hač zeleny, slěborny abo złoty kwas – kóžda starobna skupina je tam pokiwy za swój swjedźeń našła.

Ze spěchowanjom swětłownjowso rozžohnować

štwórtk, 19. oktobera 2017 spisane wot:

Drježdźany (SN/JaW). Prezident Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Jörg Dittrich namołwja zwjazkowych politikarjow swój wid hladajo na zahajene koaliciske jednanja tež na wuchodne zwjazkowe kraje měrić. „Zo by so rjemjesło we wuchodnej Němskej hospodarsce dale derje wuwiwało, je politika winowata, dobre ramikowe wuměnjenja stworić. Dale je winowatosć politki so wo jenake žiwjenske poměry na zapadźe kaž na wuchodźe starać. Na to budźemy politiku stajnje zaso dopominać a ju tež na tym měrić“, připowědźi Dittrich.

Potorhaja móst

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:

Zły Komorow/Čorny Chołmc (SN). Móst bywšeje wuskokolijoweje wuhloweje želenicy přez železnisku čaru Wojerecy-Łuty pola Čorneho Chołmca přichodnej kóncaj tydźenja po krokach demontuja. Wo tym informuje Łužiska a srjedźnoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV), kotraž dźěła při tym z Němskej železnicu AG hromadźe.

Wot pjatka, 20. oktobra, wječora hač do póndźele, 23. oktobra, rano w štyrjoch potorhaja južny dźěl mosta z betona a wocla z pomocu 500tonoweho mobilneho krana. Wón dźerži dwanaćemetrowski dźěl, zo móhli jón rozebrać. Sewjerny dźěl mosta tydźeń pozdźišo mjez 27. a 30. oktobrom z hinašej technologiju demontuja. Tu z hydrawliskim hamorom a betonowymi nožicami wuhotowany rjećazowy bager trěbne dźěła wukonja. To wšo přewozmje bagrowy zawod Burkhardt z Thonhausena. Přihot naprawy žadaše sej hižo minjene dny połstronske zawrjenje zwjazkoweje dróhi B 96 z rjadowanjom ample. Za čas dźěłow je železniska čara Wojerecy-Łuty zawrjena.

Z tym zhubi so sobu posledni móst wuskokolijoweje jamoweje železnicy.

Prěnja kołbaska zahrodkarja

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:

10. króć wuhotuja Kulowscy wobchodnicy lětsa nakupowansku nóc w kuzłapołnym swětle a su sej wospjet něšto noweho wumyslili.

Kulow (SN/JaW). Něhdźe 35 stejnišćow změje lětuša 10. nakupowanska nóc w kuzłapołnym swětle pjatk, 20. oktobra, wot 19 hodź. w Kulowje. To připowědźichu čłonojo předsydstwa Kulowskeho zjednoćenstwa wikowarjow Birgit Rost, Phillipp Metzner a Maćij Čórlich minjeny štwórtk w Kulowje.

Wo přechodnym wužiwanju diskutowali

póndźela, 16. oktobera 2017 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Hač do kónc lěta ma system za wodźenje po pućach hladajo na motorizowany wobchad we Łužiskej jězorinje hotowy być. „Cyłkownje 34 stejnišćow wuhotujemy z 90 informaciskimi taflemi. Při tym so z Łužiskej a srjedźoněmskej towaršnosću hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) wotměnjamy“, podšmórny jednaćel zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Daniel Just na njedawnym posedźenju we Wojerecach. Wote­wrjene prašenja z wobchadnymi zarjadami su nětko rozrisane.

Njeměli mjezy znać

štwórtk, 12. oktobera 2017 spisane wot:

Drježdźany (SN). Swobodny stat Sakska a wójwodstwo Delnja Šleska chcetej we wobłuku inowatiwnych produkciskich technologijow wušo hromadźe dźěłać. Na XII. pólsko-sakskim hospodarskim forumje wčera a dźensa we Wrócławu je sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) runje tak přitomny kaž pólska wicemaršalka Iwona Krawczyk. Z něhdźe sto pólskimi a sakskimi předewzaćelemi, wědomostnikarjemi a politikarjemi wuswětla na přikład móžnosće kooperacijow a wobstejace hospodarske zwiski.

„Inowacija je wažny kluč přichodneho hospodarskeho wuwića. Znajmjeńša tak wažne je spěchowanje mjezynarodneho dźěła we wobłukomaj wědomosć a hospodarstwo. Kooperaciska kultura njeměła mjezy znać – runje nic hladajo na susoda“, Dulig na wotewrjenju foruma wuzběhny. Potencial zhromadneho dźěła widźi wón předewšěm za mjeńše a srje­dźostawske předewzaća. Na zarjadowanju hodźa so zwiski nawjazać. Dale móža so přitomni wo planowanych projektach informować.

Rjemjeslnistwo wěnuje so dźěćom

srjeda, 11. oktobera 2017 spisane wot:

Drježdźany (SN). „Małej ručce, wulki přichod“ – pod tymle hesłom zahaji so přichodne tydźenje zwjazkowe wubědźowanje rjemjeslnistwa, kotrež wěnuje so pěstowarskim dźěćom. Skupiny kubłanišćow su přeprošeni, rjemjeslnikam při dźěle přihladować. Tež w Sakskej sej tele mjeztym hižo pjaty raz organizowane zarjadowanje jara waža. „Projekt zmóžnja dźěćom wid na dźěło rjemjeslnikow a tak twori hižo zahe zakład za pozitiwne kajkosće rjemjeslniskeho powołanja, štož je nam wutrobita naležnosć“, rozjasni hłowny jednaćel Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Andreas Brzezinski. Mjez wobdźělnikami su předewzaća z Drježdźan kaž tež wokrjesow Mišnja, Budyšina, Sakska Šwica – Zapadne Rudne horiny a Zhorjelca.

Dožiwjenja a zaćišće móža dźěći potom na wulkich sćěnowinach zwobraznjeć. Kreatiwne dźěła maja so hač do 31. januara 2018 Drježdźanskej rjemjeslniskej komorje posrědkować. Jury ze zastupjerjemi rjemjeslnikow a pedagogow twórby hódnoći. Dobyćerjej kiwaja 500 eurow, kotrež móža za projekty, snano tež z temu rjemjeslnistwo, zasadźić.

Lěsy ćerpja pod suchotu a skórnikami

srjeda, 11. oktobera 2017 spisane wot:

Strowota lěsow wažny nadawk za lěsnistwo a wobswětoškit

Kóžde lěto w juliju zahaja statny lěsniski zawod Sachsenforst wosebitu kontrolu lěsow. Tež lětsa přepytowachu fachowcy­ wot 27. julija hač do srjedź awgusta 6 800 štomow po cyłej Sakskej a posudźowachu jich strowotniski staw. Wažne jim při tym bě, zhonić, kak strowe naše lěsy su.

Podhladne běchu přewažnje rědke wjerški jehlinowcow abo zežołtnjena jehlina­ a łopjena. Ale tež škody, zawinjene wot wichorow, suchoty abo krupow, su kóždolětnje tema přepytowanja fachowcow. Tež wšelake překasancy a hriby maja móc, štomam w lěsach zeškodźeć. Hromadźe z datami europskeho wobswětoweho lěsniskeho monitoringa a wobstajnje dźěłacymi 18 sakskimi lěsnoklimatiskimi stacijemi hodźa so staw, stres a scyła strowotniski staw lěsow na wěste wašnje posudźować.

Podhladne štomy su móžny wopor dalšich škodowanjow

Kónc septembra/spočatk oktobra w nazymskich prózdninach je tradicionalny čas žnjow běrnow. Tak su je burja a ratarjo tež w Hornjej Łužicy tele dny zběrali, kaž tule na polu njedaloko Koćiny sobudźěłaćerjo tamnišeho zawoda Krabatowy mlokowy swět. Jutře wočakuja w Koćinje hosći na kermušne wiki, hdźež tež běrny w srjedźišću steja. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND