Šoferow do jězoriny wodźić

srjeda, 20. decembera 2017 spisane wot:

Wodźenski system pućow za motorizowany wobchad we łužiskej jězorinje ma nastać. Po słowach jeho jednaćela Daniela­ Justa zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje dale na tym dźěła.

Hory (AK/SN). „Dźe wo to, šoferow z awtodróhi zaměrnje do jězoriny wodźić. Za to nastajimy na 34 městnach pokazowaki a informaciske tafle“, rozłoži jednaćel Just na njedawnej zwjazkowej zhromadźiznje na Horach.

„Kónc awgusta běchu dźěła wupisali, w oktobrje su TDE Srjedźoněmskej serwisowej towaršnosći zwr Espenhain nadawk dali projekt zwoprawdźić. 13. nowembra wobhladachu sej wšitke stejnišća, prěnje fundamenty chcedźa hižo bórze stajić“, Daniel Just rozłoži. Zdobom staraja so w tym zwisku wo to, wuhotować měšćansku wobjězdku Wojerecy-wuchod z hamtskimi taflemi „Łužiska jě­zorina“. Zaměrowy zwjazk je plan přisłušnym zarjadam­ za přizwolenje zapodał a so nadźija,­ zo jón spěšnje wobdźěłaja.

Móžnosće wukubłanja rozłožili

srjeda, 20. decembera 2017 spisane wot:

Za dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskim kwalifikowanskim a treningowym centrumje QTZ běchu so zarjadowarjo wjetšeho wothłosa nadźijeli, předewšěm z města samoho.

Wojerecy (JoS/SN). Nawabić nowych wučomnikow­ bě hłowny zaměr njedawneho dnja wotewrjenych duri we Wojerowskim kwalifikowanskim a treningowym centrumje QTZ. Towaršnosć za dale- a wukubłanje (GAF) poskića tam 40 do 50 wukubłanskich městnow, rozłoži wukubłanski nawoda Kai-Uwe Schollmeier. Nimo moderneho wukubłanišća rozkładźechu jednotliwe powołanja, kaž su to na přikład elektronikar, zawodowy technikar, industrijny mechanikar a mechatronikar. Wšitke powołanja hodźa so tohorunja za technisce zajimowane holcy. Dohromady zmóžnja GAF wukubłanje w 14 wšelakich powołanjach.

Ludźo pilnje rumpodicha honja

wutora, 19. decembera 2017 spisane wot:
Němscy drobnowikowarjo liča lětsa z wobrotom 94,5 miliardow eurow w adwentnym a hodownym času. Předewšěm wot nowembra dožiwjeja předawanišća wulki nawal kupcow, kotřiž tuchwilu rumpodicha honja. Rady wužiwaja kupcy za to wotewrjene nakupowanske njedźele w adwenće. Tomu bě tež zańdźenu njedźelu we Łužiskim parku w Choćebuzu/Gagolowje tak. Zo bychu ludźo dołho wostali, wabja jich nakupowanišća z poskitkami, kaž z wopytom rumpodicha, štož wosebje dźěći zwjesela. Foto: Michael Helbig

Miłoraz/Slepo (SN/at). Miłoraženjo chcedźa so do Slepoho přesydlić. Jasna wjetšina wjesnjanow je so za to rozsudźiła, z přepytowanjom stejnišća Slepo-sewjer do směra na Liškow pokročować. To je wuslědk woprašowanja, kotryž zhonichu wjesnjenjo, zastuperjo zarjadow, Swobodneho stata Sakskeje, Zhorjelskeho wokrjesa a gmejny Slepo srjedu wječor. Kaž energijowy koncern LEAG wčera zdźěli, předewzaće dźěła na alternatiwnym stejnišću bjezposrědnje při Brězowskim ježoru w Trjebinje zakónči.

117 wosobow wot 162 přeje sej do Slepoho přesydlić, jedna wosoba wupraji so za Trjebin a 38 faworizuje jednotliwe rozrisanje, wozjewi dr. Michael Kossakowski z běrowa „Intelligenz System Transfer Berlin“ wuslědki woprašowanja.

Dokelž je za dobry tydźeń hižo patoržica, je wulki čas, so za božodźěsćowym štomom rozhladować. Štóž chce sej wěsty być, zo ma­ łužiski štomik w stwě stejo, nańdźe jón mjez druhim pola Gregora Šołty w Konjecach. Tam mjeztym 25 lět hodowne štomiki plahuja. Přichodny tydźeń poskićuja Šołćic je wot póndźele do pjatka wot 9 do 16 hodź. Foto: Andreas Kirschke

Spušćomne wuprajenja trěbne

srjeda, 13. decembera 2017 spisane wot:

Planowanski zwjazk ma kraj, Zwjazk a EU za sobu zamołwite

Wojerecy (AK/SN). Regionalny planowanski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska žada sej wot Zwjazka a Swobodneho stata Sakskeje spušćomne wuprajenja nastupajo přichod brunicy, zmilinjenje a strukturnu změnu. To podšmórny jeho předsyda, Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU), zawčerawšim na zwjazkowej zhromadźi­znje we Wojerecach. „Dźe wo to, hdy a w kotrych krokach strukturna změna budźe. Ludźo chcedźa wěstosć. Woni sej tule wěstosć zasłužeja, wšako maja prawo na nju“, Bernd Lange wujasni. „Lětdźesatki dołho je Łužica z mili­nowym zastaranjom narodny nadawk wukonjała. Wažne nětko je, zo kraj, Zwjazk a Europska unija kraj při strukturnej změnje přewodźeja. Wobydlerjo chcedźa jasnu perspektiwu přichoda.“

Hriwny a fenki njewuměnjene

srjeda, 13. decembera 2017 spisane wot:

Frankfurt nad Mohanom (dpa/SN). Tež nimale 16 lět po zawjedźenju eura su přeco hišće bankowki a drobne pjenjezy hriwnow w hódnoće miliardow we wobtoku. Po datach Zwjazkoweje banki wučinješe cyłkowna hódnota dotal njewuměnjenych pjenjez kónc nowembra nimale 12,64 miliardow hriwnow (nimale 6,46 mrd. eurow). „Bankowki a drobne pjenjezy w hódnoće něhdźe 100 do 150 milionow hriwnow ludźo kóžde lěto wróća. Njeje pak z toho wuchadźeć, zo so dospołne wobstatki hriwnow, kotrež su hišće we wobtoku, wuměnjeja“, rjekny předstejićer Zwjazkoweje banki Carl-Ludwig Thiele powěsćerni dpa.

Po měnjenju Zwjazkoweje banki je dźěl drobnych pjenjez a bankowkow zhubjeny, je zničeny abo tči w šatulach zběraćelow. Nimo toho tukaja, zo su wjetše sumy hišće we wukraju. W někotrych krajach bě hriwna jako stabilny a wěsty srědk, hódnotu wobchować, požadana. Druhdy wužiwaja ju samo hišće jako płaćenski srědk.­ Njewuchadźeja z toho, zo tele wobstatki hriwnow w bliskim přichodźe pola Zwjazkoweje banki zapłaća, notowa banka wuswětla.

Budyšin/Haslow (SN/MWj). Jěducy přez Haslow žno dwójce pohladnješ a so dźiwaš, zo pola Bizoldec italske wudźěłki poskićeja, na čož tam wosebita tafla při puću pokazuje. Za tym tči Antonino ­Milazzo, kiž ma k Bizoldecom swójbne poćahi. Wón pochadźa ze sicilskeje prowincy Agrigent a ma w Budyšinje mjeztym něhdźe tři lěta wosebity wobchod za italske twory. „Sym pytnył, zo w Budyšinje nichtó tajke njepředawa, tohodla sym so sam rozsudźił to činić“, praji nimale 50lětny ze swojim njezaměnliwym italskim akcentom.

Hromadźe z wulkoregionami

póndźela, 11. decembera 2017 spisane wot:

Choćebuz (SN/at). Strukturna změna we Łužicy trjeba wukonity, potrjebje wotpowědowacy system transporta tworow. Tohodla wodźěli so Choćebuska Industrijna a wikowanska komora (IHK) na kooperaciskim projekće ERFA KV. W jeho srjedźišću steji kombinowany wobchad na dróhach, kolijach a na wodźe jako wobswětej přichilena alternatiwa k ryzy nadróžnemu tworowemu wobchadej. Tajka změje při eficientnej organizaciji runočasnje hospodarske lěpšiny.

Z projektom ERFA chce łužiski industrijny region z wulkoregionami Dortmund, Frankfurt nad Mohanom, Hamburg a Regensburg/Nürnberg nazhonjenja wuměnjeć, zo bychu potenciale kombinowaneho wobchada zhromadnje lěpje wužiwali, kaž Choćebuska IHK zdźěla.

Hdyž steji druhi adwent před durjemi, drje je sej mjeztym kóždy swoje bydlenje dohodownje wupyšił. Štóž chcył to snano trochu­ wudospołnić a pyta hišće rjany wěnc abo podobne, namaka w Holešowskim Pěčkec zahrodnistwje najwšelakoriše ideje floristow. Wčera je tam Matijas Pěčka mjez druhim Antju Frey poradźował. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND