Nalětnje słónco zemju wohrěwa a přiroda wotuća ze zymskeho spara. Najwjetši čas tuž tež za sobudźěłaćerjow Wochožanskeho parka błudźenkow nalětnje dźěła na płoninach zahajić.

Wochozy (AK/SN). Pjeć do šěsć tydźenjow je trěbnych, zo bychu we Wochožanskim parku błudźenkow cyłkownje ně­hdźe 130 družin lětnjeho wrjosa Calunia přitřihali, rozkładujetej sobudźěłaćerce parka Heike Michalk z Krynhelec a Erika Starke z Hamora. Wonej słušatej k 20 při­stajenym. Wosmjo z nich su krajinowi zahrodnicy. Tamni su z wobłuka turistiskeje informacije, zjawnostneho dźěła a zarjadnistwa, abo su domownicy.

Klaus Tschöke je park błudźenkow sobu wutworił. Do toho bě wón wjele lět pola Vattenfalla we wobłuku rekultiwowanje dźěłał. Dźensa je wón čestnohamtski jednaćel za personal a techniku w parku błudźenkow. „Pućiki po parku maja so wobstajnje přepruwować a wuporjedźeć“, wón rozkładuje. Cyłkownje ma park 7 000 metrow pućikow. „Ławki a dalše sedźenske městna dyrbimy prawidłownje reparować a płoty přehladać. Cyły park so nastajnosći přeměnja“, Klaus Tschöke rozłožuje.

Rumunska žnjowa pomocnica Erika Condrea pokazuje prěni lětuši hromak w nalětnim słóncu. Na dwanaćehektarskim polu błótowskeho ratarja Karla-Heinza Rickena w Zušowje pola Wětošowa su jón minjenu njedźelu žnjeć započeli. „Zažny termin žnjow smy z dwójnym tunlom docpěli. Na kóždej rynkaj přińdźe dalša folija, kotraž stara so wo přidatnu ćopłotu“, rozłožuje asistent jednaćelstwa Gernot Prowatschke. Foto: Peter Becker

Fachowcy prawidłownje pruwuja, hač kwalita žadanjam wotpowěduje

Poskitk pjekarjow na družinach chlěba zdawa so dźeń a wjetši być. Nimo tradicionalnych z měšaneje muki dominuje dale a wjac družin z podźělom strowych zornjatkow a symjenjow, kaž chia abo sesam. Tež chlěby, pječene z muku starych abo nimale zabytych žitnych družin, wabja dale a wjace kupcow.

Hač pak wšě te chlěby słodźa a hač jich kwalita wysokim žadanjam pjekarskeho rjemjesła wotpowěduje, hodźi so jeno z fachowym pruwowanjom zwěsćić. A to čini prawidłownje tež Budyske zjednoćenstwo pjekarjow. Za to maja njewotwisneho fachowca, kiž pruwuje w nadawku centrale za škit přetrjebarjow. Michael­ Isensee je tajka připóznata kapacita w pjekarskim rjemjesle. Nimo chlěbow wón tež w dohodownym času wosuški pruwuje.

Test za nowe ideje

Komplikowane wužadanja

póndźela, 27. měrca 2017 spisane wot:

Mjenje milinarnjoweho wukona, mjenje wuhla. A mjenje wučomnikow?

Choćebuz (JoS/SN). Njewěstosć w Slepjanskej wosadźe kaž tež we wokolinje Wjelceje nastupajo wuwiće brunicoweju jamow Wochozy II a Wjelcej II dale traje. „Politiske a wičnohospodarske wuměnjenja kóždežkuli planowanje poćežuja“, rjekny personalny předstejićel LEAG dr. Michael von Bronk minjenu wutoru w swojej narěči składnostnje wuwjazanja 136 wučomnikow předewzaća w Choćebuzu. Połoženje, wot politiki zawinjene, twori njestabilitu. Rozsudne prašenje za LEAG je, kotre inwesticije ma zwoprawdźić. W tymle zmysle rozsudźi skónčnje politika w Němskej ze swojej poziciju k wudobywanju, zlěpšowanju a zmilinjenju brunicy wo přichodźe předewzaća. Dr. von Bronk zawěsći, zo nowy mějićel łužiskeje brunicy kruće k tomu steji, brunicu a milinarnje dale wuwiwać. „Tak widźane móžemy na wěsty přichod našeho předewzaća hladać. Pola Vattenfalla njeby to hižo zaručene było.“

Zhromadnje za rozrisanjemi pytać

štwórtk, 23. měrca 2017 spisane wot:

Lejno (SN/BŠe). Delegacija regionalneho burskeho zwjazka Budyšin-Kamjenc bě so hižo 10. měrca z politiskimi zastupjerjemi, zapósłančomaj zwjazkoweho sejma Marju Michałkowej (CDU) a Katharinu Landgraf (CDU) kaž tež parlamentariskim statnym sekeretarom w ministerstwje za ratar­stwo Peterom Bleserom (CDU), w Berlinskim zwjazkowym sejmje zetkała. Hłowna tema rozmołwy bě połoženje ratarskich zawodow Budyskeho wokrjesa. „Chcychmy naše starosće hnydom na prawym městnje w Berlinje zwuraznić“, wu­zběhny předsyda regionalneho burskeho zwjazka Stefan Triebs dźensa na informaciskim zarjadowanju w Lejnje.

W stolicy dźě tworja politiske rozsudy, kotrež tež za burow płaća. Runje wottam čakaja wone na wšelake wažne rozrisanja. Na přikład njeje dotal nowa směrnica za hnojenje jasna. Tež na rozsud nastupajo zaničowanski srědk glyfozat ratarjo čakaja. „Politikarjo měli z potrjechenymi za rozrisanjemi pytać“, Stefan Triebs podšmórny. Kriza wosebje plahowarnjow skotu njeje dawno hišće přewinjena. Přeco hišće su eksistency wohrožene.

Platforma wšelakim akteram

srjeda, 22. měrca 2017 spisane wot:

7. łužiski klimowy a energijowy camp budźe tydźenske kolesowanje

Choćebuz (SN/at). Jako kolesowanje přewjedu lětuši 7. łužiski klimowy a energijowy camp. Předwidźany start je 21. meje w Choćebuzu. We wobłuku tydźenskeje tury chcedźa wobdźělnicy wšelake wsy a města Łužicy wopytać, zo bychu „na ničace­ sćěhi wudobywanja brunicy skedźbnjeli“, kaž w nowinskej zdźělence organizatorow rěka. Runje tak chcedźa turu w Choćebuzu zakónčić.

Z lońšeho łužiskeho klimoweho campa w Prožymje je mnohim Łužičanam hišće dotal tu njeznata forma protesta, wobsadźenje Čornopumpskeje milinarnje přez aktiwistow skupiny „Ende Gelände“ w njedobrym pomjatku. Porno tomu ma lětuši camp wobdźělnikam zmóžnić, so na městnje z wobydlerskimi iniciatiwami přećiwo nowym wuhlowym jamam zeznajomić a z nimi styki nawjazać. „Přejemy sej, zo ludźo z regiona sobu jědu a tak swoje stejišćo zwu­raznjeja“, rjekny Josephine Lauterbach, zamołwita organizaciskeho teama za styki z nowinarjemi.

Choćebuz (JoS/SN). Wuwjazanje wučomnikow ma w stawiznach łužiskeho wuhla a energije lětdźesatki trajacu tradiciju. Łužiska energijowa a hórnistwowa towaršnosć LEAG z njej pokročuje. Tak je wčera 136 čerstwje dowukubłanych fachowcow swoje powołanske žiwjenje zahajiło. Na swjedźenskim akće na žurli hłowneho sydła LEAG w Choćebuzu su jich wuwjazali.

Młodźi fachowcy běchu w dualnym systemje wěsty a wysokokwalitny čas wukubłanja přešli. Dźak za to sposrědkowa LEAG wobdźělenym powołanskim centrumam, wukubłanskim partneram kaž tež mjeztym wjac hač tysac čestnohamtskim wukubłarjam na dźěłowych městnach. Z wuwjazanych nowych fachowcow přewozmje LEAG 127. K přewzaću telko wučomnikow bě so přede­wzaće ze zrěčenjom zawjazało a je tak dale zaměrnje spjelnja, rěkaše na wčerawšim swjedźenskim akće.

Piwarnju dale ponowjeja

wutora, 21. měrca 2017 spisane wot:

Kulow (MFü/SN). Hnydom dwaj wulkej kranaj swědčeštej minjeny pjatk wo ­nowosćach na terenje Kulowskeje měšćanskeje piwarnje. Z nimaj manewrěrowachu nowej silej přez třěchu do produkciskeho twarjenja. Šěsć tonow ćežki nastroj je tři króć šěsć króć šěsć metrow wulki a wopřijima dwójce 25 tonow słoda (Malz). Ponowjenje přijimanja surowiznow, jich skadowanje a rjedźenje słoda k warjenju piwa je dźěl wobšěrneho ponowjenja produkciskeje připrawy tradiciskeho zawoda, kotryž je před lětomaj swój 75. firmowy jubilej swjećił a tak 661lětne piwowarske stawizny w Kulowje žiwe dźerži. Přichodny krok budźe, tak mjenowany warjenski dom ponowić. Dołhodobnje chcedźa piwowarske pro­cesy awtomatizować. Jeničce stara toł­černja (Schrotmühle) z lěta 1935 dale spušćomnje dźěła.

Přichodnje tež serbske wodźenja

štwórtk, 16. měrca 2017 spisane wot:

Wochožanski park błudźenkow ma so swójbam hišće přichileniši a mjezynarodniši stać kaž tež na wjace rěčow a kulturow wusměrjeny być. Chcedźa tam serbskorěčne wodźenja poskićeć.

Wochozy (AK/SN). „Chcemy sylnišo z partnerami regiona a za jeho mjezami hromadźe dźěłać.“ Tole podšmórny čestnohamtski předsyda spěchowanskeho towarstwa Łužiski park błudźenkow Wochozy Ulrich Klinkert wčera na wote­wrjenju lětušeje sezony. Zo móhli tam hornjoserbske wodźenja přewjesć, chcedźa dalekubłanja přihotować. Přistajeni parka maja wodźenja zawěsćić. Přichodnje měli tež informaciske łopjena w našej maćeršćinje k dispoziciji być. Zdobom chcedźa do programa turistiskeho centruma blisko Hamora prawidłownje serbskich wuměłcow zapřijeć. To započnje so 2. apryla ze swjedźenjom tulpow a narcisow“, Klinkert rozłoži. „Štyrjo profesionalni hudźbnicy Serbskeho ludoweho ansambla z Budyšina budu dźeń přewodźeć a wobohaćeć.“

Wandalizm w jězorinje přiběra

štwórtk, 16. měrca 2017 spisane wot:

Zaměrowy zwjazk namołwja ludźi wobkedźbowanja přizjewić

Kamjenc (AK/SN). Wandalizm we łužiskej jězorinje bohužel přiběra. To rjekny jednaćel zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje Daniel Just na zańdźenym posedźenju w Kamjencu. Hižo štyri škitne domčki su njeznaći z grafi­tijemi pomórali. Na šěsć blakach zwěsćichu zamołwići wobškodźene ławki, blida a psyče nuzniki. Wěcna škoda je wulka, jed­naćel wuzběhny, wšako płaći zwu­porje­dźenje jedneje kombinacije z ławki a blida něhdźe 450 eurow. Zo bychu jedyn informaciski domčk wobnowić móhli, ma zaměrowy zwjazk něhdźe 500 eurow nałožić. Tohodla prosy wo to, zo měli hosćo­ łužiskeje jězoriny wobkedźbowanja wandalizma přizjewić. Wšitcy dźě z dobrych wuměnjenjow w turistiskej kónčinje čerpaja.

nawěšk

nowostki LND