Mjenje hač sydom procentow

póndźela, 02. oktobera 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Kwota bjezdźěłnosće we wobłuku Budyskeje agentury za dźěło je kónc septembra prěni raz na 6,9 procentow spadnyła. To zdźěla Budyski dźěłowy zarjad. Cyłkownje bě minjeny měsac z 19 408 ludźimi znowa 481 mjenje bjezdźěłnych hač měsac do toho. Zdobom su to 2 501 a tak 11,4 procenty mjenje hač loni w samsnym času.

Předsyda jednaćelstwa Budyskeje dźěłoweje agentury Thomas Berndt je ze septemberskimi ličbami spokojom. „Kwota bjezdźěłnosće zniži so w septembru prěni króć pod sydomprocentowsku marku.“ Přiwšěm pak zhladuje Berndt, předewšěm kwalifikacijow ludźi dla, starosćiwje do přichoda. „Naprašowanja za dźěławymi ze stron předewzaćow drje dale přiběraja, kwalifikacije bjezdźěłnych we wuchodnej Sakskej njehodźa pak so w kóždym padźe k potrjebje zawodow. Tohodla sadźamy dale na kwalifikaciju, zo móhli firmam regiona kmany personal posrědkować a ludźom dobre nowe dźěłowe šansy poskićeć“, rozłoži šef Budyskeje­ agentury za dźěło.

Projekty zwoprawdźić

póndźela, 02. oktobera 2017 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN) Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje chce so strategisce na nowe wašnje dźěła nastajić a wu­směrić. Tole podšmórny jednaćel zwjazka Daniel Just njedawno na čłonskej zhromadźiznje we Wojerecach. „Přichodnje zběramy popłatk za zarjadnistwo a management. Investiwny popłatk porno tomu hižo nic“, rozjasnja Daniel Just. Hospodarske kaž tež personalne planowanje chce zaměrowy zwjazk w nowej strukturje zestajić. Projekty maja so přichodnje jasnišo pomjenować a klasifikować. Wone stanu so „regionalnje a nadregionalje hódnotniše“. „Nowe struktury maja bjez prašenja lěpšiny“, wujasnja Just, „tak management zesylnjamy.“ Projekty maja so zaměrnišo a spěšnišo wotdźěłać. Jasnišo a zawjazujo w detajlu ma so financowanje rjadować. Zawjazane do postupowanja su swójski podźěl a spěchowanje za tak mjenowane naprawy z paragrafa 4 zarjadniskeho dorěčenja za zarjadnistwa Zwjazk-kraje k zwyšenju standarda za sćěhowanje wužiwanja.

Sprjejcy (JoS/SN). Saněrowany nasyp podłu Małeje a wulkeje Sprjewje je pokazanjahódny objekt z techniskimi wosebitosćemi. Saněrowanske dźěła su hižo spočatk septembra wotzamknyli. Wosebitosć je prěčne haćenje wot wuchoda na zapad, kotrež su wot měrjenskeje stacije pegela nimale hač k wokrjesnej dróze twarili. Dospołny areal z pućemi a łukami dóstawa tak swój prěnjotny napohlad. Jeničce za wozydła krajneho zarjadnistwa rěčnych zawěrow a za zasadźenske wozydła w strašnym padźe wostawa wobrotnišćo na kromje wsy při wuliwje Małeje Sprjewje.

Prěni raz su na nasypje blisko mosta přez Mału Sprjewju tež hižo trawu sykli. „Za dodźerženje a hladanje haćenja je krajne zarjadnistwo rěčnych zawěrow přisłušne“, rjekny projektowa nawodnica Cathleen Steinert. „Bě hnydom widźeć, zo mamy tu hišće raz symjo wusyć. Husta trawa je jara wažna za skutkownosć nasypa. Tohodla wostanu tež hišće zaraćenja niže mosta, zo njeby nichtó na do­twarjeny nasyp stupił.“

Atraktiwnu jězorinu wuwiwać

srjeda, 27. septembera 2017 spisane wot:

Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje chce stejnišći „Blunjanski nasyp“ (gmejna Halštrowska Hola) a „Šibojski jězor“ (gmejna Sprjewiny Doł) zaměrnje na krajnej marce wuwiwać.

Wojerecy (AK/SN). Nastać maja wuhladna wěža, připrawy pod hołym njebjom a nawjazanje na zjawny wobchad. Wone maja wobstejacej krajnej marce „Zerzawy hózdź“ (njedaloko Złeho Komorowa) a „Energijowy park Hórnikecy“ (njedaloko Wojerec) wudospołnić. Wčera su radźićeljo jězorinoweho zwjazka zakładnemu wobzamknjenju wo dalšim planowanju jednohłósnje přihłosowali.

„Krajne marki maja samopostajowanske znamjenja w jězorinje być. Wysokosć 30 metrow je móžna a skutkowna. Chcemy bjezbarjerny přistup zmóžnić“, po­twjerdźi diplomowa pedagogowka za zahrodnistwo Astrid Subatzus z planowanskeho běrowa Subatzus & Bringmann GbR ze Sucheho Gózda (Dörrwalde) pola Ranja (Großräschen).

Ryba wostawa dale woprawdźita delikatesa

wutora, 26. septembera 2017 spisane wot:

Łužiske rybowe tydźenje a saksku karpowu sezonu su lětsa w Radworju za­hajili.

Radwor (SN/BŠe). ,,Rybarstwo charakterizuje kulturnu krajinu na wuchodźe Sakskeje. Na jara wysokim niwowje ludźo tule škit a wužiwanje přirody zwjazuja.“ Tole wuzběhny sakski statny minister za wobswět a ratarstwo Thomas Schmidt (CDU) minjenu sobotu w Radworju, hdźež zahajichu lětuše 16. łužiske rybowe tydźenje. Druhi raz wuži swobodny stat składnosć, tole tež hnydom ze spočatkom sakskeje karpoweje sezony zwjazać. Radworske kupowe towarstwo bě zarjadowanje tónkróć zhromadnje z Marketingowej towaršnosću Hornja Łužica-Delnja Šleska organizowało. Ze serbskim „Witajće k nam“ kaž tež z chlěbom a selu je předsydka towarstwa Claudia Maria Steglichowa z dźowku Jettu – wona bě narodnu drastu woblečena, hosći na Radworskej kupje postrowiła.

Transferne mytoza klětu wupisane

póndźela, 25. septembera 2017 spisane wot:

Zły Komorow (SN/BŠe). Hospodarska iniciatiwa Łužica (WiL) je nětko w Złym Komorowje nowe wubědźowanske lěto za Łužiske wědomostne transferne myto (LWTP) zahajiła. Tak pytaja wurjadne kooperaciske projekty mjez łužiskimi předewzaćemi a wědomostnymi zarjadnišćemi. Myto, kotrež spožča mjeztym sedmy raz, je z cyłkownje 10 000 eurami wupisane. Hač do 31. januara smědźa so zajimcy pola WiL přizjewić.

Dobre wuhlady

póndźela, 25. septembera 2017 spisane wot:

Lubnjow (SN). Strukturna změna a jeje wuskutki na juhu Braniborskeje běchu hłowna tema lětušeho přijeća Industrijneje a wikowanskeje komory (IHK) Choćebuz. Zašły štwórtk su na Lubnjowskim hrodźe mjez druhim wo přichodnej energijowej politice a přiběracej potrjebje fachowcow a naslědnikow přede­wzaćow kaž tež wo wonkownohospodarskich aktiwitach rěčeli. Wjac hač dwěsćě hosći­ z hospodarstwa, politiki a towaršnosće, mjez nimi tež braniborski minis­terski prezident dr. Dietmar Woidke (SPD), běchu přeprošenje IHK sćěhowali.

Dietmar Woidke na zarjadowanju zwurazni, zo widźi wón šansy za strukturne wuwiće we Łužicy. Wuhlady su dobre, tež předewzaća maja dosć nadawkow. Runje tak wuzběhny wón modernu infrastrukturu, solidne industrijne swětłownje a sylne rjemjesło. Nachwatać pak měł region we wobłuku wutwara spěšneho interneta a digitalizacije předewzaćow. Mnozy fachowcy, kotřiž běchu Braniborsku­ wopušćili, so nětko zaso nawróćeja.­ Statna kenclija podpěruje lětsa­ a klětu iniciatiwy nawrótnikow z 200 000 eurami.

Měšana bilanca

wutora, 19. septembera 2017 spisane wot:

Choćebuz (SN). Juhobraniborske přede­wzaća předźěłaceho přemysła su w prěnim połlěće 2017 swój wobrot we wukraju jasnje stopnjować móhli. W tukraju pak je dynamika popušćiła, kaž statis­tiske wuhódnoćenje w nadawku Cho­ćebuskeje Industrijneje a wikowanskeje komory­ (IHK) wujewja.

Najsylnišej branši na juhu Braniborskeje stej w prěnim połlěće chemiska industrija z wobrotom 645 milionow eurow (+2,9 procentow) a zežiwjenske přemysło, kotrež nahospodari 324 milionow eurow (-3,4 procenty). Tónle spad porno prěnim šěsć měsacam loni złožuje so hłownje na njepřihódne wjedrowe poměry. Zwjeselace je z wida Choćebuskeje IHK wuwiće hospodarskeje hałzy „twar elektriskich wuhotowanjow“. Tu nadźěłachu přirost 6,2 procentow a docpěchu wobrot 150 milionow eurow. Wuwožowanja stopnjowachu wo 15 procentow na 93 milionow eurow. Jasny přirost zwěsćeja dale w mašinotwarstwje, hdźež stej wobrot wo 39,9 procentow a wuwoz samo wo 52,5 procentow přiběrałoj. Choćebuska­ IHK so jara prócuje, zo delnjołužiske firmy eksport rozšěrja.

Internetnu platformu Bautzen.de tuchwilu předźěłuja. To je dobra składnosć, nowu předewzaćelsku platformu Bautzen.info na nju přiwjazać, měni cityjowa­ managerka Gunhild Mimuß.

Budyšin (SN/CS). Hižo połdra lěta Gunhild Mimuß na mjenowanej ideji dźěła. Nětko je projekt tak daloko wuzrawjeny, zo móžachu jón zajimowanym přede­wzaćelam w Budyskej Ludowej bance předstajić. Něhdźe 70 wikowarjow a přemysłownikow bě přišło, zo by so informowało a wo projekće diskutowało. Wažne je, kaž Gunhild Mimuß potwjerdźi, zo so internetna prezentacija na přećach kupcow orientuje. Runočasnje maja wikowarjo z toho profitować, zo móža so wulkemu kruhej kupcow prezentować. Michael Walter z předewzaća azobit a Jens Pietsch z firmy 24 PM předstajištaj techniske detaile.­ Z jeničkim klikom móža wužiwarjo swoje temy wolić, kaž dožiwjenja a tury, nakupowanje, hosćency kaž tež přenocowanja. Cilowa skupina su dnjowi hosćo a dowolnicy. Pozadkowy wobraz ma so po počasach měnjeć.

Železnica twari nětko w Niskej

póndźela, 18. septembera 2017 spisane wot:

Tele dny su posledni wotrězk Delnjošleskeje magistrale wot Niskeje do Hórki twarić započeli. Wobydlerjo pak boja so wobchadneho chaosa, kaž bě nětko na forumje w Niskej zhonić.

Niska (CK/SN). Wot spočatka zymskeho jězbneho plana 9. decembra 2018 budźe w Niskej zaso wosobowy ćah jězdźić. Ulrich Mölke, zamołwity towaršnosće DB Netz AG za wutwar železniskeje čary wot Hórnikec přez Hórku hač k Nysowemu mostej do Pólskeje, zdźěli to minjeny štwórtk na wobydlerskim forumje w Niskej. Wosobowy wobchad běchu lěta 2010 zastajili. Wot toho časa so sakske město wo to prócuje, wosobowe ćahi zaso jězdźić dać. To pak budźe jenož móžno we wobłuku wulkoprojekta w pan­europskim kolijowobchadnym koridorje z Němskeje přez Pólsku na Ukrainu. Zwisk nětko dwukolijowje wutwarjeja a elektrifikuja, tak zo budźe tam spěšnosć 160 km/h we wosobowym a 100 km/h w nakładowym wobchadźe móžna. „Regionalnu železnicu samu njeby nichtó aktiwizował. Za to běchu ličby za- a wulězenja přesnadne“, Ulrich Mölke rozłoži.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND