Bórze lěpšiny za pasažěrow?

štwórtk, 04. awgusta 2016 spisane wot:

Zo móžeš z jednej jězdźenku po teritorijomaj wobchadneju zwjazkow Hornje Łobjo (VVO) a Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) jězdźić, njetrjeba snano dlěje njezwoprawdźomne přeće wostać.

Budyšin (SN/at). Šansa, zo hodźi so puć, teritorijej zjednoćić, zaměrnje nastorčić, je najskerje kónc lěta data. Kaž rěčnik VVO Christian Schlemper našemu wječornikej wobkrući, woli zhromadźizna zaměroweho zwjazka VVO noweho předsydu. Michael Harig (CDU), jeje čłon a Budyski krajny rada – tak bě na posedźenju gremija w juniju słyšeć – by k wólbam nastupił a zastojnstwo w padźe wuzwolenja tež přiwzał. Harig wopisuje w rozmołwje z SN wuchadźišćo wuprajenja: „Dotalny připóznaty předsyda VVO, Mišnjanski krajny rada Arndt Steinbach (CDU), njesmě wustawkow zwjazka dla za třeću wólbnu periodu kandidować. Pospyt, wustawki změnić a jemu dalšu periodu zmóžnić, je na zastupjerjach Drježdźan w zwjazkowej zhromadźiznje zwrěšćił.“

Nowe mysle trěbne

štwórtk, 04. awgusta 2016 spisane wot:
Z jednej jězdźenku we wulkim wobchadnym zwjazku z Drježdźanskeje kónčiny hač do Hornjeje Łužicy jězdźić móc – to je hišće són. Znajmjeńša su mudri ludźo we VVO kaž w ZVON spóznali, zo hinašeho přichoda njeje. Hdyž předsyda ZVON Michael Harig, kiž chce so kónc lěta wo samsne zastojnstwo VVO požadać, praji, zo dyrbja zamołwići wo wosobowym bliskowobchadźe scyła noworozmyslować, jemu mnozy zawěsće přihłosuja. Dźeń a wjace ludźi, kotřiž w krajnej stolicy dźěłaja, bydli zwonka njeje – tež w Hornjej Łužicy. Takt železniskich zwiskow hišće tomu njewotpowěduje, zo móhli so tući snano wšědnje awta wzdać. Tale mysl měri so do rozsudneho směra: Kak poradźi so mjez Drježdźanami a Hornjej Łužicu atraktiwny wosobowy bliskowobchad organizować, kotryž tam žiwjenskej kwaliće polěkuje? A kotru zamołwitosć při tym swobodny stat přewozmje? Axel Arlt

Wuwozny móst sej kuru zasłužił

srjeda, 03. awgusta 2016 spisane wot:

Tak mjenowanu staru ćetu, kotraž bě minjene 40 lět spušćomnje swoje dźěło wukonjała, dyrbja nuznje wobnowić; a tak dóstanje wona nětko prawdźepo­dobnje młodźinsku kuru. Mašiny we Wochožanskej brunicowej jamje tuž třinaće tydźenjow dołho mjelča.

Zelena wutroba zmóžnja nowe žiwjenje. Mjez wjac hač 1 000 požadarjemi za myto „wuběrne městna w kraju idejow 2016“ bu projekt w Janšojcach wuzwoleny. Z wubědźowanjom chcedźa zamołwići pokazać, kak bohata na ideje Němska je.

Zwjazkowe wubědźowanje „wuběrne městna w kraju idejow 2016“ wuznamjenjeny projekt Zelena wutroba w Janšojskej brunicowej jamje zmóžnja najwšelakoriše šansy zhromadneho dźěła. Hórnicy, geologojo, botanikarjo, ratarjo, lěsniscy hospodarjo a ludźo wšelkich druhich powołanjow móža kooperować.

„Projekt ma so zasadźeć za zazelenjenje přirodneje krajiny“, wuzběhny jednaćelka Janšojskeho předewzaća Nagole Re tzwr Christina Grätz na njedawnej ekskursiji fachowcow. Ta wjedźeše zajimcow na 95 hektarow wulku přestrjeń. We wosebitym suchim koridorje mjez dolinu Małks (Malxe-Tal) na juhu a přichodnym Dubojskim jězorom (Taubendorfer See) na sewjeru zwoprawdźa Nagola Re projekt, kotryž šwedski koncern Vattenfall jako nošer financuje. Tak wuspytuja tam wšelake móžnosće wusywa kaž tež posyka a přenošuja hornju worštu pódy.

W měsće zastawać

srjeda, 03. awgusta 2016 spisane wot:
Dalnobusowe čary su mjez pućowacymi woblubowane. Tak wužiwaja tež mnozy młodostni tele poskitki, zo bychu swojich přiwuznych w domiznje wopytali. Busy njeskića jeno přihódne wuměnjenja kaž internet, ale tež tunje płaćizny. Za jězbu z Budyšina do Berlina płaćiš dźě jenož něhdźe dźesać eurow. Nimo toho wabi direktny zwisk ze sprjewineho města hač do stolicy Němskeje. Škoda, zo leži busowe zastanišćo dalnobusow na kromje Budyšina na turis­tiskim parkowanišću Schliebenowa. By-li zastanišćo wosrjedź města było, by zawěsće wjac ludźi poskitk wužiwało. Dźensa je předewzaće Flixbus wozjewiło, zo přewozmje konkurenta Postbus a chce paralelne zwiski přepruwować. Je tuž hižo nětko wotwidźeć, zo drje so poskitk dale pomjeńši. Dokelž nima Flixbus wulki hospodarski wobjim, pak njebudźe kartelowy zarjad přewzaće pruwować. Bianca Šeferowa

Z Drjowkowskej piwarnju je swójba Kircher wot lěta 1949 zwjazana. Z Kulowa pochadźaca mać Hildegard bě wuhenje słodarnje z nimo jěduceho ćaha wuhladała. A dokelž chcyše sej tehdy 21lětna přichod zaručić, wona zawod kupi. Wšako běchu Kircherecy tehdy hižo znata swójba piwarcow. Dźěd maćerje, Anton Kircher, měješe w Choćebuzu Bayersku piwarnju. Jeje staršej předaštaj Kulowsku piwarnju 1940 Glaabec swójbje, zo byštaj Choćebuski zawod dale wjedłoj.

Hač do lěta 1955 běchu w Drjowku piwo warili, doniž njeje jeje nan, dźěłacy jako piwowarny mišter, do zapada šoł. Dokelž njezamó jeho nichtó narunać, piwowarjenje wotnětka wotpočowaše; pjelnjachu tam bleše jenož hišće z piwom Lands­kron. Po zestatnjenju zawoda 1974 swójba Kircher Drjowk wopušći, zo by w Žitawskich horach nowe dźěło našła.

Hosćency steja za wudźěłkom

wutora, 02. awgusta 2016 spisane wot:

Ze žonopowymi tydźenjemi hosći zaměrnje do Budyšina wabić

Budyšin. (SN/BŠe). Po cyłej Němskej znaty wudźěłk – Budyski žonop – wosrjedź sprjewineho města dožiwjenjowpołnje česćić, to chcedźa lětsa jědnaty raz ze zarjadowanjom žonopowych tydźenjow. Cyłkownje pjatnaće hosćencow a barow poskići swojim wopytowarjam potom štyri tydźenje dołho kulinariske pře­kwapjenki kołowokoło wótreje pasty. Mjez nimi staj tež serbskej „Culinarium“ a „Wjelbik“.

„Budyske žonopowe tydźenje su po cyłej Němskej jónkrótne“, měni Frank Haase z Budyskeho towarstwa Staroměšćanska tejka, kotrež zarjadowanje organizuje. Gastronomojo města su so w towarstwje zjednoćili. Zahajić chcedźa ku­linariski wjeršk 16. awgusta na tradicionalnym městnje wosrjedź stareho města w žonopowym wobchodźe, hdźež stej zdobom manufaktura a muzej zaměstnjenej.

Personal trěbny

wutora, 02. awgusta 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Wótriše kontrole cła njeserioznych praktikow na twarnišćach w Budyskim wokrjesu dla žada sej industrijne dźěłarnistwo twarstwo-agrar-wobswět (IG BAU). Ilegalne přistajenje dyrbi so dźěłodawarjam a praktikowarjam mzdoweho dumpinga stać njekalkulujomne riziko. Po informacijach wobwodneho předsydy IG BAU Petera Schuberta je financna kontrola čorne dźěło Drježdźanskeho hłowneho cłowneho zarjada loni 434 razow twarnišća w regionje kontrolowała, štož je 40 procentow mjenje hač lěto do toho. Nastorčili su cłownicy 74 jednanjow pjenježneje pokuty dla. Schubert powołuje so nastupajo ličby na bilancu zwjazkoweho ministerstwa financow, kotraž IG BAU předleži.

Wuhódnoćenje cła na zakładźe małeho naprašowanja zapósłanče zwjazkoweho sejma Beaty Müller-Gemmeke (Zeleni) pokazuje powšitkownu dilemu Drježdźanskeho cłowneho zarjada: Loni su tam 28 procentow mjenje dźěłodawarjow na čorne dźěło a ilegalne přistajenje kontrolowali hač lěta 2014. Cło trjeba přidatny personal, měni dźěłarnistwo w dźensa wozjewjenym stejišću.

Blidarstwo dale domena muži

póndźela, 01. awgusta 2016 spisane wot:

Pruwowanska komisija Budyskeho blidarskeho zjednoćenstwa je sobotu wučomnikow lěta 2016 za rjemjeslnikow powołała. Před třomi lětami bě 19 młodostnych wukubłanje zahajiło, pjatnaćo su wukubłanje zakónčili.

Kamjenc. (HS/SN). Powołanje blidarja je přeco hišće domena muži. Tole pokaza so na sobotnym wuwjazanju wučomnikow w rumnosćach Kamjenskeho zawoda ewag. W narěči zwurazni předsyda blidarskeho zjednosćenstwa wokrjesneho rjemjeslnistwa Ulrich Lange swoje wjeselo nad nowymi kolegami a hladaše do přichoda. „Na pruwowanske dźěło hodźi so natwarjeć. Přiwšěm njeje kónc wukubłanskeho časa kónc wuknjenja. Powołanje blidarja ma přichod, jeli so kreatiwita a wědomostno-techniske wuwiće zwjazatej. Móžno je, wukubłać so na mištra abo statnje pruwowaneho technikarja.“

Łódź pomha kwalitu wody polěpšić

pjatk, 29. julija 2016 spisane wot:

Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) chce nazymu započeć, kwalitu wody w jězorach mjez Złym Komorowom a Bjezdowami polěpšeć. Za to je wosebitu łódź twarić dała.

Zły Komorow/ Halštrowska Hola (SN/at). Štóž je z kolesom mjez Lejnjanskim, Parcowskim a Sedličanskim jězorom po puću, tón widźi južnje Borborineho kanala na juhozapadnym pobrjohu Parcowskeho jězora twarnišćo. Tam nastawa přistawnišćo. Te je wobstatk wažneho předewzaća hórnistwowych saněrarjow. Přistawić ma tam wosebita łódź, kotruž chcedźa z trěbnymi maćiznami pjelnić. Dwudźělny zwjazk wobsteji z ćišćateje łódźe a ćišćaneho přewoza, kotryž je LMBV łódźnicy Hermann Barthel tzwr w saksko-anhaltskim Derbenje loni do nadawka dała. Budźe to płuwaca připrawa k polěpšenju wody, kotruž wočakuja srjedź awgusta w jězorinje. Na prěnju jězbu ma so wona spočatk septembra podać, zdźěli rěčnik LMBV dr. Uwe Steinhuber.

nawěšk

nowostki LND