Originalne łužiske městna zachować

srjeda, 05. apryla 2017 spisane wot:

Turistiski zwjazk Łužiska jězorina dźěła hižo wot lěta 2007 zaměrnje na wuwiću Energijoweje čary łužiskeje industrijneje kultury. Wulku wažnosć kładu zamołwići při tym na originalne stejnišća, kotrež chcedźa zachować.

Rań (AK/SN). „Chcemy wukony bywšich přistajenych hódnoćić a zajimawe regionalne stawizny powědać“, wuzběhnje projektowa koordinatorka energijoweje čary Antje Boshold.

Přihotowali su wjacore tak mjenowane wotkrywanske tury jako dnjowe jězby. Jedna tajka na přikład wjedźe zajimcow wokoło wopytowanskeho centruma IBA-terasow w Ranju (Großräschen). „Dalše stacije tam su Victoria-wyšina, winica, jězorowy móst, studijny dom IBA a čitanska kofejownja“, wuswětla prokuristka twarskeje a hospodarskeje towaršnosće IBA-terasy dr. Cornelia Wobar. Turisća móža potom dale po derje wuhotowanej šćežce do Sucheho Gozda (Dörrwalde) kolesować a sej tam ponowjeny historiski młyn wobhladać.

Dobre šansy w regionje

srjeda, 05. apryla 2017 spisane wot:

Partnerske zrěčenje mjez dźěłowej agenturu a wysokej šulu podpisane

Žitawa (CK/SN). Posrědkowarjo Budy­skeje dźěłoweje agentury móžachu dotal něhdźe 640 dźěłowych městnow z akademiskimi narokami wobsadźić. To je štwórćina wjace hač hišće před lětom. Akademikarjow pytaja hłownje w kumšt­nomaćiznowej industriji, w inženjerskich powołanjach kaž tež dodawarjo awtomobiloweje industrije. Potrjeba na tym polu je přiběraca. Z teje přičiny staj šef Budyskeje dźěłoweje agentury Thomas Berndt a rektor Wysokeje šule Žitawa/Zhorjelc prof. Friedrich Albrecht tydźenja w Žitawje kooperaciske zrěčenje podpisałoj. Zaměr je młodych ludźi tak poradźować, zo idealne studijne městno a perspektiwu w regionje nańdu. Častodosć starši a šulerjo ani njewědźa, kajke dobre šansy akademikarjo tule maja, Thomas Berndt podšmórny.

Na Wysokej šuli Žitawa/Zhorjelc studuje tuchwilu něhdźe 3 000 młodych ludźi w šěsć fakultach z cyłkownje 40 studijnymi směrami. Něhdźe 15 procentow studowacych je z wukraja.

Budyšin (CS/SN). Dźěłowe wiki Budyskeho wokrjesa su mjez wukrajnymi fachowcami prašane. Tole zdźěla Lars Eibisch, nawoda wotrjada za wukrajnikow Budyskeho krajnoradneho zarjada. Tak pytaja stajnje zaso absolwenća z Čěskeje za dźěło- wym abo wukubłanskim městnom. Managerojo abo wědomostnicy z cyłeje Europy chcedźa w Hornjej Łužicy skutkować. Tola tež personal za hladanje starych a chorych, wosebje z aziskich krajow, pyta tule za dźěłowym městnom.

Šćeńc (JoS/SN). Po přikładźe bywšich „Šćeńčanskich alpow“ nastawa před Gižkojskim kubłom wotměnjawa pohórnistwowa krajina. Ideja k tomu je hižo štwórć lětstotka stara. Při wotbagrowanju wsy njebě kubło potrjechene a steji tuchwilu na kromje brunicoweje jamy. Po tym zo běchu lěta 2009 wuwozny móst a bagry wottud ćahnyli, slědowaše rekultiwowanje. Wo aktualnym stawje informowaše tydźenja předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LAEG).

Jubilej wikow a zdobom kónc

póndźela, 03. apryla 2017 spisane wot:

Hospodarske wiki WIR, kotrež běchu stajnje wuspěšna pokazka hospodarstwa a rjemjesła regiona, wotměchu so kónc tydźenja jubilejny 25. raz a zdobom posledni króć w tej formje.

Kamjenc (JK/SN). To, štož bě so za kulisami hižo připowědźiło, wobkrući zamołwity organizator Andreas Heinrich, nawoda Budyskeho zarjada za wokrjesne wuwiće. „Wiki w tej formje hižo njebudu. Pytamy za nowymi móžnosćemi, region a jeho hospodarstwo předstajić a zajimcam prezentować“, rjekny wón k zakónčenju přehladki.

Najebać nimale lětnje wjedro su wiki mjenje, ale přiwšěm zajimowanych hosći přiwabili. Po pjatkownym zjawnym zahajenju witaše město Kamjenc zajimcow, jako zahaji kampanju jako kompetencny centrum za zhotowjenje baterijow.

W tradicionalnym kulinariskim wubědźowanju dźěše lětsa wo kołbasu a mjasowe wudźěłki. Nimo fachowcow z rězniskeho zjednoćenstwa Budyskeho wokrjesa bě jury tež zaso ze zjawnej prominencu wokrjesa wobsadźena. Zamołwity organizator, Worklečanski rězniski mišter Gerat Wałda, witaše hosći wubědźowanja ze serbskim postrowom.

Za lěpše zwiski w bliskowobchadźe

póndźela, 03. apryla 2017 spisane wot:

Zaměrowy wobchadny zwjazk zjawneho bliskowobchada Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) chce zaso železniski zwisk mjez Zhorjelcom a Wojerecami zmóžnić. Jězbny čas ma so wo dźesać mjeńšin skrótšić.

Budyšin (UM/SN). Na železniskej čarje mjez Wojerecami a Hórku budu wot decembra 2018 zaso wosobowe ćahi jězdźić. Zaměrowy wobchadny zwjazk zjawneho bliskowobchada ZVON je to na swojim posedźenju minjeny pjatk w Budyšinje hižo zašo hač planowane wotpowědnje rozsudźił. Kaž zastupny jednaćel zwjazka Christoph Mehnert wobkrući budu ćahi w dwuhodźinskim rytmusu jězdźić. Jězbny čas mjez Zhorjelcom a Wojerecami so potom wo dźesać mjeńšin na něhdźe hodźinu skrótši.

Budyšin (CK/SN). W měrcu bě we wuchodnej Sakskej 24 051 bjezdźěłnych re­gistrowanych, 1 239 mjenje hač měsac do toho. Po słowach Thomasa Berndta je nalěćo wočakowany rozmach na dźěłowych wikach přinjesło. Tole wotbłyšćowaše so w tym, zo potrjeba za fachowcami přiběraše, praji šef Budyskeje agentury za dźěło.­ Z 1 251 nowymi swobodnymi městnami přińdźe najwjetši dźěl znowa z firmow za dźěło na čas, ale ze 732 městnami tež nahladna ličba z předźěłaceho přemysła kaž mašinotwarstwa, metal­ předźěłaceje industrije a ze zhotowjenja picy. Kwota bjezdźěłnosće wučinja we wobłuku agentury dohromady 8,4 procenty. Rozdźělene po regionach saha paleta wot 4,2 procentow w Radebergu hač k 12,7 procentam w Zhorjelcu.

Kaž Thomas Berndt rozłoži, nima pohib na dźěłowych wikach jeno sezonalne přičiny. Sobudźěłaćerjo agentury móža tuchwilu 4 154 swobodnych dźěłowych městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom poskićeć. To je štwórćina wjace hač před lětom. „Sym optimistiski, zo so dźěłowe wiki dale pozitiwnje wu­wija“, potwjerdźi Berndt.

Pozitiwny trend

pjatk, 31. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Po sezonalnje widźanym typiskim postupje bjezdźěłnosće spočatk lěta nalěćo nětko zaso pozitiwny trend wujewja. Ličba přistajenjow je hladajo na wot wjedra wotwisne powołanje přiběrała. Porno měsacam do toho je tuž mjenje bjezdźěłnych.

Sobudźěłaćerjo Budyskeje dźěłoweje agentury móžachu aktualnje 4 000 nowych dźěłowych městnow sposrědkować. „Sym optimistiski, zo so dźěłowe wiki dale pozitiwnje wuwija. Chcemy přichodnje zhromadnje z předewzaćemi hišće bóle do zdoby­wanja personala inwestować“, zdźěli dźensa jednaćel Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt. Předewšěm dźe agenturje wo to, ludźi za tuchwilne a přichodne dźěłowe městna a jich wužadanja kubłać. „Z kwalifikaciju dźě nastanu nowe šansy, a regionalne hospodarstwo trjeba fachowcow tež w přichodźe“, Berndt wuzběhny.

W Budyskim wokrjesu je tuchwilu 24 051 muži a žonow bjez dźěła. To je 4,0 procentow mjenje hač kónc februara. Bjezdźěłnostna kwota leži pola 8,4 procentow. Loni w samsnym času bě to 9,5 procentow.

Dowolowy region zwičnjeć

pjatk, 31. měrca 2017 spisane wot:

Turistiski zwjazk Łužiska jězorina mjeztym ze 128 čłonami

Rań (AK/SN). Łužiska jězorina ma so stać samostatny dowolowy region z wysokokwalitnymi přebywanskimi a gastronomiskimi poskitkami a ma přichodnje lětnje 1,5 milionow přenocowanjow docpěć. „To je naš hłowny zaměr, na tym dźěłamy“, podšmórny předsyda krajej Saksku a Braniborsku turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina a krajny rada wokrjesa Hornje Błóta-Łužica Siegurd Heinze (njestronjan) wčera na nowinarskej konferency składnostnje pjećlětneho wobstaća zwjazka w Ranju (Großräschen). Wot 46 załoženskich čłonow w lěće 2012 je jich ličba hač do dźensnišeho na 128 rozrostła.

Wjeselu so z nimi!

pjatk, 31. měrca 2017 spisane wot:
Wuwiće energijowych wikow w minjenych lětach bě hižo do toho směra po­kazowało, štož so wčera po dołhej njewěstosći w Choćebuzu wobkrući. Łužisku brunicu za produkciju miliny hižo w tym mnóstwje kaž předwidźane njetrjebaja. Z rozsudom zwjazane su mnohe wosudy a přesłapjenja, ale tež nadźije. Wodychnyć móža ći, kotřiž smědźa w swojej domiznje wostać, dokelž njebudźe­ jama wokoło nich rozšěrjena. Zawěsće su sej ludźo w Rownom, Slepom, Wótšowašu, Grabku abo tež Kerkojcach wčera wječor připili a rozsud LEAG swje­ćili. Wjeselu so z nimi! Wobydlerjo Prožyma a dźělow Wjelceje pak dale třepotaja. Hakle­ w lěće 2020 chce LEAG tam wo dalšim postupowanju rozsudźić. Jasne je, zo so wčerawši rozsud na hospodarstwo regiona­ wuskutkuje. Nětko dyrbja politikarjo skónčnje reagować a wuměnjenja za strukturnu změnu tworić! Bianka Šeferowa

nawěšk

nowostki LND