Wulki zajim za stare rjemjesło

štwórtk, 16. februara 2017 spisane wot:
Kóždy štwórtk wodźi mějićel Budyskeje sukarnje (Seilerei) Frank Schäfer (nalěwo) skupiny zajimcow po swojej dźěłarni a rozkładuje jim, kak powjazy nastawaja. Hosćo móža so tež sami w sukanju powjaza pospytać. Poskitk, kotryž sukar/powjaznik wot lěta 2014 poskića, je mjeztym chětro woblubowany. Dotal je Schäfer hižo wjac hač 3 000 ludźi po swojim wobchodźe a dźěłarni na Budyskej Kamjentnej wodźił, a zajim na starym rjemjesle dale přiběra, kaž wón praji. Foto: SN/Maćij Bulank

Z dobrym přikładom

štwórtk, 16. februara 2017 spisane wot:
Ratarstwo a hońtwjerstwo stej wusko ze sobu zwjazanej, wšako wobě krajinu hladatej. Je tuž zmysłapołne hromadźe dźěłać. Po wšěm zdaću pak to stajnje tak derje njefunguje. Ratarjo swarja, zo hoń­twjerjo dźiwinu dosahajcy njereguluja a zwěrina škodu na polach zawinuje. Ći pak žadaja sej wjace podpěry ratarjow, na přikład w zwisku z wusywanskimi a žnjenskimi terminami. Wuchadźam z toho, zo su to jeničke pady njedorozumjenja. Wšako wobkedźbuju wokoło žnjow we Łužicy jara dobre mjezsobne wothłosowanje. W Radworju na přikład dźakuja so hońtwjerjo kóžde lěto sobudźěłaćerjam tamnišeho ratarskeho drustwa za dobre zhromadne dźěło ze swjedźenjom, na kotrymž syda pražene dźiwje swinjo. Dobry to přikład, wšako su tam spóznali, zo jedyn wot druheho wotwisuje. Nadźijam so wjace tajkich přikładow we Łužicy. Bianka Šeferowa

Chcedźa zawodnu radu wutworić

wutora, 14. februara 2017 spisane wot:

Hižo dlěje diskutuja w Kulowskim předewzaću Maja-meble wo tym, wutworić zawodnu radu. Kónc januara běchu so přistajeni zešli, zo bychu wólbne předsydstwo wuzwolili. Za nawodnistwo předewzaća pak njejsu woleni třo hišće dosahaca ličba kandidatow.

Kulow/Budyšin (SN/BŠe). Předewzaće Maja-meble w Kulowje ma něhdźe 600 sobudźěłaćerjow. „Za tajki wulki zawod je poprawom njewšědne, zo hišće žanu zawodnu radu nima. Na wuchodźe Němskeje pak to bohužel za mnohe přede­wzaća přitrjechi“, měni Uwe Garbe z dźěłarnistwa IG metal Budyšin. Wón wutworjenje tajkeje rady w Kulowskim zawodźe podpěruje. Hižo lěta 2013 běchu přistajeni zawoda dźěłarnistwo wo pomoc prosyli. Prěnjorjadnje bě jim wažne, zo dosć ludźi ideju podpěruje. Dokelž pak maja tam wjele pólskich sobudźěłaćerjow, bě so dźěłarnistwo rozsudźiło informaciske zarjadowanja tež w Mužakowje a Legnicy přewjesć. „Za to smy samo tołmačerku organizowali“, Garbe wujasnja. Přistajeni maja wědźeć, kajke prawa a móžnosće sobupostajenja maja.

Něšto lět drje hišće zańdźe, prjedy hač nastanje z něhdyšeje brunicoweje jamy Choćebuz-sewjer nowe wočerstwjenišćo „Choćebuski wuchodny jězor“. Loni je měšćanska rada z wotpowědnymi wobzamknjenjemi wutwar zahajiła. Klětu chcedźa jamu zapławjeć započeć. Šibałcy hižo w interneće na wulku wotewrjensku party při nowym jězoru přeprošeja, a to za 12. julij 2025 wot 18 hodź. Foto: Michael Helbig

Krabatowy młyn na listowej znamce

štwórtk, 09. februara 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Čornochołmčanski Krabatowy młyn na listowej znamce? Štóž tele dny w předawarnjach abo w internetnym shopje předewzaća PostModern tajku znamku wuhlada, njeje so mylił. Priwatne logistiske předewzaće ze sydłom w Drježdźanach swój hižo šěsć lět trajacy slěd „Fascinacija Sakska“ wot minjeneje wutory z pjeć nowymi motiwami dale wjedźe – dwaj stej łužiskej.

„Běchmy sej w našej projektowej skupinje přezjedni, zo skići Sakska tež zboka hłownych čarow tójšto, mnohim skerje tróšku njeznatych, ale zajimawych ob­jektow“, rjekny Alexander Hesse, marketingowy šef předewzaća na naprašowanje našeho wječornika. Motiw Krabatoweho młyna namjetowaše wón sam, wšako je PostModern kooperaciski partner Krabatoweho festiwala. „Rozsud bě nam lochki. Wěmy wo wuznamje młyna a tamnišeho dožiwjenskeho statoka. W regionje je atrakcija hižo znata, z listowej znamku za 135 centow pak chcemy k tomu přinošować, zo znatosć wosebiteho wulětneho cila zwonka Łužicy dale přiběra“, Hesse rozłoži.

Swětło a sćin

štwórtk, 09. februara 2017 spisane wot:
Hdźež je swětło, je tež sćin. Štož někotrym tyje, je druhim na škodu. Takle móžeš to widźeć, štož je kanadiski koncern Bombardier wčera připowědźił. „Wulke wjeselo“ Budyskeho wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa nastupajo rozsud koncerna, Budysku twornju wutwarić a tule produkciju ćahow přichodnje koncentrować, ma za ludźi w druhich twornjach wagonotwarca bjezdwěla jěry přisłód. Dźěłarnistwo IG metal je hižo připowě­dźiło, zo ma hladajo na šmórnjenje dźěłowych městnow dale wulke wobmyslenja a zo budźe wo kóžde jednotliwe městno wojować. Spočatk měrca chcedźa za to w Zhorjelcu demonstrować. Nadźijam so, zo su Budyscy sobudźěłaćerjo ze Zhorjelskimi kolegami a přede­wšěm z tymi w Hennigsdorfje solidarni a zo zhroma­dnje wojuja. Stara zasada „dźěl a knjež“ njeměła so přesadźić a ludźi, kaž tak husto, rozdwojić. Marko Wjeńka

Ahrens: Dobre wuhlady

štwórtk, 09. februara 2017 spisane wot:

Koncern Bombardier chcył Budysku twornju skrućić a wutwarić

Budyšin (dpa/SN). Z wulkim wjeselom witaše Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) wčera wozjewjene plany kanadiskeho wagonotwarca Bambardier, Budysku twornju skrućić a na industrijne srjedźišćo swojeje produkcije wutwarić. Šef němskeje wotnožki koncerna Michael Fohrer bě připowědźił, zo chcedźa serijowu produkciju regio­nalnych ćahow a spěšnikow přichodnje w Budyšinje koncentrować a tam 20 milionow eurow inwestować.

„Wjeselu so za Budysku twornju a wšěch­ sobudźěłaćerjow“, rěka w nowinskej zdźělence Ahrensa. Zo ma so Zhorjelska twornja přichodnje na twar aluminijowych transportnych wagonow specializować, ma Budyski wyši měšćanosta přiwšěm za kritiske. „Wšitko, štož tamniše stejnišćo wosłabja, móže tež negatiwne wuskutki za Budyšin měć. Wobhladujemy so jako region, kotryž je inwestoram w tu- a wukraju dźeń a wažniši.“

Dale do regiona inwestować

srjeda, 08. februara 2017 spisane wot:

Lokalna akciska skupina Leader we łužiskej jězorinje namołwja zajimcow, wo spěchowanske srědki za swójske projekty so požadać. Hač do 30. apryla měli podłožki we Wojerowskim běrowje regionalneho managementa předležeć.

Wojerecy (SN/BŠe). Spěchować města a wsy je zaměr programa Leader. Lokalna akciska skupina we łužiskej jězorinje namołwja zajimcow mjeztym štwórty raz w aktualnej periodźe, wo spěchowanske srědki so prócować. Cyłkownje 1,33 milionow eurow chcedźa akterojo na projekty najwšelakorišeho razu rozdźělić. Tak su próstwy za polěpšenje turistiskeje infrastruktury runje tak móžne kaž za wu­tworjenje bydlenskeho ruma na wsy, hdźež móžeš na přikład bróžnju přetwarić. Zdobom hodźa so twarske projekty ze zaměrom wjacegeneraciskeho bydlenja zwoprawdźić. Dale móža so ludźo přizjewić, kotřiž planuja žiwjensku kwalitu na wsach polěpšić. K tomu słušeja kulturne runje tak kaž kubłanske poskitki za wobydlerjow a hosći. Zdobom je wuhotowanje infrastruktury tema.

LMBV: Kwalita wody w srjedźišću

póndźela, 06. februara 2017 spisane wot:

Hłowny nadawk LMBV wostanje zaručić zjawnu wěstotu, kaž na přikład na přeco hišće zawrjenych přestrjenjach nutřkowneho nasypnišća bywšeje jamy Sprjewiny Doł. Šěste zarjadniske zrěčenje ma to financnje zawěsćić.

Drježdźany/Zły Komorow (SN/at). Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) wukonja swoje dźěło na zakładźe zarjadniskich zrěčenjow, kotrež trěbne financy zaručeja. Loni w nowembru su so Zwjazk a brunicowe kraje Braniborska, Durinska, Sakska a Saksko-Anhaltska na naćisk 6. zarjadniskeho zrěčenja dojednali. Wone ma pjenjezy we wobłuku wjace hač 1,2 miliardźe eurow za dalše brunicowe saněrowanje hač do lěta 2022 zawěsćić.

Plahuja dwě družinje kórkow

pjatk, 03. februara 2017 spisane wot:
W Hamorskich rostlinarnjach přihotuja nowe pruće za kórki a tomaty. Angelika Kowalska z tamnišeje towaršnosće GBT ma ruce połnej dźěła, zo by kóždu jednotliwu kórku prawje přiwjazała. Dwě wšelakej družinje tam lětsa plahuja. Hdy budu zrałe, wotwisuje tež wot wjedra. Radźi-li so wšitko derje, chcedźa za něhdźe pjeć tydźenjow prěnje płody žnjeć. Tomaty trjebaja tróšku dlěje. Wjacore tysacy tomatowych rostlin su hižo na 1,2 hektaraj wulkej płoninje zwosadźeli. Foto: Joachim Rjela

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND