Kamjenske wiki WIR zahajene

pjatk, 18. měrca 2016 spisane wot:

Kamjenc (JK/SN). Po zapiskanju kapały Horjany je so 24. Kamjenska přemysłowa přehladka WIR dźensa dypkownje w 13 hodź. zahajiła. W swojim postrowje wu­zběhny Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) wažnosć wikow, dać impulsy z wuchodneje Sakskeje do cyłeho kraja. „Při wšěm wuspěchu němskeho hospodarstwa mamy so rozestajeć z tuchwilnymi problemami nastupajo Bombardier a Vattenfall kaž tež w ratarstwje.“ Prezident Sakskeho krajneho sejma dr. Mat­thias Röß­ler (CDU) namołwi wustajerjow a hosći, so do zhromadneho dialoga dać a dobre nazhonjenja a wuspěchi tudyšeho rjemjesła kaž tež srjedźneho stawa přez mjezu wokrjesa sposrědkować.

Na to podachu so organizatorojo a prominentni na wopyt pokazkow. Jedna z prěnich stacijow bě wustajenišćo serbskeju rjemjeslnikow kachletwarskeho mištra Šćěpana Čornaka a šefa Kamjenjanskeho přede­wzaća R&Z Tomaša Rječki. Wot 15 hodź. su prominentni a politikarjo zhromadnje z pjekarjemi wokrjesa najlěpše tykancy zwěsćili.

Za sakske hospodarstwo impulsy z wokrjesa Budyšin

štwórtk, 17. měrca 2016 spisane wot:

Do zahajenja lětušich Kamjenskich přemysłowych wikow WIR je so Jan Kral rozmołwjał z nawodu Budyskeho wo­krjesneho wuwićoweho zarjada a hłownym nawodu přehladki Andreasom Heinrichom.

Z kotrymi wočakowanjemi zhladujeće na lětuše wiki WIR w Kamjencu?

A. Heinrich: Wokrjesna přehladka WIR wotměwa so lětsa hižo 24. króć a je so wuwiła na typiske wiki za přetrjebarjow. Wona poskića wulku paletu produktow, posłužbow a informacijow, wot A kaž awto přez E kaž energijowu eficiencu hač k T kaž turizm. Nic naposled informuje lětsa tež wo wěstosći bydlenjow. Wjeršk budźe zawěsće wubědźowanje pjekarskeho zwjazka. Tam móža so wopytowarjo wo dobrym słodźe pjekarjow našeho regiona přeswědčić. Kładźemy wosebitu wažnosć na regionalne wudźěłki a posłužby, zo by so naše regionalne hospodarstwo přez nje dale skrućiło a rostło. Do toho směra du tež moje wočakowanja. Jako zarjadowar wikow poskićamy móžnosć so prezentować, a nadźijamy so wuspěšnych nowych kontaktow mnohich firmow a předewzaćow. Hosćom wikow chcemy tři dny połne zabawy a informacijow zaručić.

Wiki, kotrež nochcyli parować

štwórtk, 17. měrca 2016 spisane wot:

Hospodarstwo wuchodneje Sakskeje dominuja małe předewzaća a rjemjeslniske zawody. Runje wone su jara wuspěšne a inowatiwne. W Kamjencu so kóžde lěto tysacy zajimcow wo nowych trendach a poskitkach regionalnych předewzaćow na přehladce WIR informuja.

Kóždolětnje w měrcu wusměrja so tež zajim sakskeho hospodarstwa do směra na Kamjenc. Na tamnišich wikach WIR prezentujetej so wuspěšnje wuchodosakske hospodarstwo a rjemjesło. Hižo wot spočatka wikow steji woznam pismikow WIR za hospodarstwo, informaciju a region. A wone tři pismiki steja tež za tradiciju, wšako so přehladka hižo 24. króć wotměje. Wot 18. do 20. měrca wočakuje w halach regiobusa 240 wustajerjow zaso wulku ličbu zajimowanych fachowych abo tež prosće na informaciju wusměrjenych wopytowarjow.

Z programa (17.03.16)

štwórtk, 17. měrca 2016 spisane wot:

Pjatk, 18. měrca, na zahajenskim dnju zahudźa wot 12.45 hodź. Horjany a postaraja so wo dobru naladu hač do toho časa, hdyž prominentni a organizatorojo wiki zahaja. W předhali Horjany potom dale hudźa. Wot 15 hodź. wotměje so zabawny wjeršk: Dźěći so w spěwanju wubědźuja, pytajo nowe talenty na hudźbnym polu.

Publikumowy magnet budźe zawěsće prěnje wubědźowanje wo najlěpše pječwo pjekarjow Budyskeho pjekarskeho zjednoćenstwa, kotrež je tohorunja w předhali wikow a hdźež so něko­tryžkuli prominentny hósć wikow wobdźěli. Dajće so překwapić! Pjatk wječor budźe potom wulke přijeće wustajerjow. Město Kamjenc a wokrjes Budyšin přeprošatej rjemjeslnikow a zastupjerjow zawodow na zabawno-informatiwne zarjadowanje.

Sobotu, 19. měrca, chcedźa wot 11.30 hodź. pytanje za spěwnymi talentami dale wjesć. A w 15 hodź. su hosćo na program z něhdyšimaj šlagrowymaj hwězdomaj NDR, Andreasom Holmom a Thomasom Lückom, přeprošeni. Načasne serbske šlagry zanjese wot 17.45 hodź. Weronika Rachelic.

Po lětach wubědźowanja rěznikow wo najlěpšu kołbasu a najsłódniši rězniski wudźěłk budźe to lětsa něšto słódša naležnosć. Wyši mišter pjekarskeho zjednoćenstwa, Budyski pjekar Lutz Neumann, wočakuje sylne wobdźělenje a wulki zajim wikowych wopytowarjow.

Jutře, 18. měrca, popołdnju započ­njetej so woptawanje a posudźowanje pječwow. Nimo fachowcow budu tež prominentni­ hosćo kaž prezident Sakskeho krajneho sejma dr. Matthias Rößler­ (CDU), kiž poda so wot 13 hodź. na turu po halach, najwšelakoriše pječwa posudźować. Wopytowarjo runje tak do wubědźowanja­ zapřijmu. Woni su tohorunja prošeni, woptawać a posu­dźować. Njebudu tam jenož tradicio­nalne tykancy předstajeć, ale tež tu abo tamnu­ njeznatu nowosć. Sće hižo wćipni?­ Jan Kral

Myto připóznawa kwalitu a narok dźěła

štwórtk, 17. měrca 2016 spisane wot:

Předewzaća dźiwaja na to, zo so jich dźěło abo wudźěłki tež zjawnje připó­znawaja a zo su kupcy dźeń a spokojniši. Ćim lěpje za firmu je, hdyž smě so wužiwarjam swojich posłužbow z wosebitym predikatom abo wuznamjenjenjom poručić. Pokazki na kwalitatiwnje dobre a spušćomne dźěło zaručeja rjemjeslnikam­ dale dosć nadawkow.

Předewzaće Rječka a Čornak z Kamjeneje pola Radworja je jedne z wuspěšnych Budyskeho­ wokrjesa. W mi­njenych lětach je so něhdyši, přewažnje tepjenja a sanitarne připrawy twarjacy zawod wukmanił na specialne předewzaće za domjacu a energijowu techniku.

Nazhonjenja a kompetency wjednistwa předewzaća kaž tež wšitkich přistajenych fachowcow su zawodej wobradźili naročne a hospodarsce wažne nadawki. Wšitke tajke na polu eficientneho wužiwanja energije a zniženja tepjenskich kóštow wuspěšnje zwoprawdźene projekty, kaž wuhotowanje Smochčanskeho Domu biskopa Bena abo Radworskeje katolskeje pěstowarnje, běchu a su zakład dalšich wužadanjow a naročnych předewzaćow.

Mało zajima

štwórtk, 17. měrca 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Jenož dwaj zajimcaj staj k terminej wčera poskitk za kup brunicoweje sparty Vattenfalla wotedałoj: čěski koncern EPH hromadźe z financnej skupinu PPF kaž tež Czech Coal miliardara Pavela Tykača.

Předewzaće ČEZ wupraji so po do­kładnym pruwowanju přećiwo poskitkej. Za Essenski koncern Steag su „rizika nje­wobknježomne“,­ wšako njeje so zwjazkowa politika jasnje k wuhlu wuprajiła. To wuchadźa z papjery, předležaceje powěsćerni dpa. Steag chcył załožbu wu­tworić. K tomu rjekny braniborski hospodarski minister Albrecht Gerber (SPD), zo njeje tónle model dorěčany. Zapósłanča zwjazkoweho sejma Annalena Baerbock (Zeleni) kritizuje, zo měło so na te wašnje hospodarske riziko statej a dawkipłaćerjam nabrěmjenić. W no­winarskej zdźělence zapósłanča potwjerdźa, „zo so dobytki spriwatizuja, za škody pak ma towaršnosć runje stać“.

Wolerska skupina „Přichodna generacija Grodk“ sej žada, zo měłoj Sakska a Braniborska přichod łužiskeje brunicy do rukow wzać, zo byštej dobytki za tudyšu strukturnu změnu wužiwałoj.

Kładu nowy płunowód

štwórtk, 17. měrca 2016 spisane wot:
Mjez Kóšynu a Čornej Pumpu twari Lipšćanske předewzaće ONTRAS tuchwilu 42 kilometrow dołhi płunowód. Z nim narunaja dotalny płunowód, kotryž wjedźeše přez něhdyše hórniske kónčiny, hdźež hroža zesuwanja pódy. Do toho běchu archeologojo swoje dźěła podłu čary skónčili a swoje namakanki z bronzoweho a romskeho kejžorskeho časa dokumentowali. Nowa čara přeprěča wjacore dróhi, železniske kolije­ a rěki. Wobraz nasta njedaloko Sprjejc (Spreewitz). Foto: Jost Schmidtchen

Na kromje města nastanje jězor

srjeda, 16. měrca 2016 spisane wot:

Wot lěta 2018 chcedźa bywšu jamu Choćebuz-sewjer zapławić

Sewjerowuchodnje Choćebuza nastanje z 1 900 hektarami najwjetši kumštnje wutworjeny jězor Němskeje. Kaž bě Choćebuska zhromadźizna měšćanskich zapósłancow 29. meje 2013 wobzamknyła, chcedźa jón „Choćebuski wuchodny jězor“ (delnjoserbsce Chóśebuski pódzajtšny jazor) mjenować. „Před dwěmaj měsacomaj su po 35 lětach we wuhlowej jamje Choćebuz-sewjer přestali brunicu wudobywać. Jězor je wulki naslědny projekt a nam dospołnje nowe wužadanje“, podšmórny nawoda hórnistwoweho planowanja pola Vattenfalla Gerd Klocek kónc februara w Choćebuzu. Hižo w zymje 2018 chcedźa započeć bywšu wuhlowu jamu zapławjeć. W lěće 2024 ma po tuchwilnym planje móžno być so w jězorje kupać.

Krajinu znowa wuhotuja

srjeda, 16. měrca 2016 spisane wot:

Takrjec před kubłom Gižkojce, kulturnym forumom łužiskeje brunicy, chce Vattenfall na terenje brunicoweje jamy Wjelcej-juh krajinu „Šćeńčanske alpy“ rekultiwować. Kaž energijowy koncern njedawno informowaše, ma napodobnjeny originalny staw hač do lěta 2023 docpěty być. Při tym zepěraja so fachowcy rekultiwowanja na wuměrjenske kartografowanja z předposlednjeho lětstotka. Po­data je lětoličba 1846.

Na něhdźe 40 metrow bě so bager hač do lěta 2010 kubłu bližił – tři metry za płotom ležownosće dźělachu wćipneho wopytowarja wot wuhloweje jamy. Po wuhlu slědowaše bjez wulkeje přestawki rekultiwowanje. Naspomjenjahódne je, zo su z Gižkojsko-Šćeńčanskeje kónčneje moreny z woršty nad wuhlom nimale štwórć miliona błudźenkow wuryli. Swědki lodoweje doby budu wulku rólu hrać, hdyž wobraz krajiny znowa wuhotuja. To je wšitkim wobdźělenym hoberski narok. „Gižkojska hórka“ změje wysokosć 150 metrow nad morjom. „Šćeńčanska hórka“ budźe ze 165 metrami najwyša, wuhladnišćo na njej ma pola 168,8 metrow nad morjom ležeć.

nawěšk

nowostki LND