Craftbeer, to je Olafej Wirthsej w Choćebuzu filozofija při warjenju swójskeho piwa. Při tym pak nima słowčko craft ničo ze sylnosću abo alkoholiskosću chmjeloweje brěčki činić. „To njerěka ničo druhe hač rjemjeslnisce, potajkim z ruku zhotowjene piwo“, rozłožuje wučeny piwowy sommelière, kiž ma so sam za wuměłca na tymle polu a je swój hobby k powołanju sčinił, kaž praji.

Předań sparty na hračkach

srjeda, 10. awgusta 2016 spisane wot:

Drježdźany (SN/BŠe). Předań łužiskeje brunicoweje sparty Vattenfalla čěskemu koncernej EPH wostanje dale napjata. Nimo­ toho zo předwidźany termin přepodaća 31. awgusta njedodźerža, je předań, kotruž tuchwilu w Brüsselu pru­wuja, na hračkach­. Přičina toho je komi­siji Europskeje unije zapodata skóržba. Ta přińdźe wot mongolskeho předewzaća LMMG ze sydłom w Drježdźanach, kotrež­ bě so tohorunja wo łužisku brunicowu spartu prócowało a za nju 1,85 miliardow eurow poskićiło. Dósta pak wotprajenje, bjez toho zo běchu je zamołwići wopodstatnili. Mongolske předewzaće ma podhlad statneje podpěry nastupajo předań, štož poprawom dowolene njeje. Jeli komisija EU předani nětko njepři­zwoli, móhła so dwě lěće trajaca njewěstosć přichoda łužiskeho regiona a jeho wobydlerjow dale dlijić.

W nanajhóršim padźe dyrbi šwedski energijowy koncern předań znowa wu­pisać. Potom móhł so tež LMMG zaso wo spartu prócować. Vattenfall nochce so k najnowšim wuwićam wuprajić.

Dale ze Zwjazkom

póndźela, 08. awgusta 2016 spisane wot:

Podstupim/Choćebuz (SN/at). Bruna Sprjewja, znowa stupaca dnowna woda a něhdźe 30 000 hektarow za­wrjeneje ratarskeje a lěsnistwoweje płoniny: Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa ma za přichod wobšěrne nadawki, jich financne zaručenje pak dotal rjadowane njeje. Hač do klětušeho płaći aktualne zarjadniske zrěčenje Zwjazka z Braniborskej, Sakskej, Saksko-Anhaltskej a Durinskej. Po dotalnych dopóznaćach so potrjeba srědkow za naslědne zrěčenje 2018–2022 njepomjeńši. Jednanja pak chromja, dokelž nochce Zwjazk tónle hoberski nadawk dlěje sobu zamołwić. Braniborski financny minister Christian Görke (Lěwica) je sej tohodla kónc tydźenja wot zwjazkoweho ministra financow Wolfganga Schäuble (CDU) žadał, „zo dyrbi so zwjazkowe knježerstwo na samsne wašnje kaž dotal na financowanju hórnistwoweho saněrowanja wobdźělić“. Braniborska je k tomu zwólniwa a planuje za to w naćisku klětušeho etata 220 milionow eurow.

Hižo w aprylu je sej braniborski bru­nicowy wuběrk w Choćebuzu dalši angažement Zwjazka pominał.

Zo bychu šulscy nowačcy, jich starši, kmótřa a dalši hosćo sobotu prawje swjećić móhli, su sej mnozy słódnu wječer domoj skazali. To bě hosćencarjam a partijowym serwisam znowa wulke wužadanje, tak tež Christianej Kralej z Pančičanskeje Stareje hospody­. Mnozy – hač w Hodźiju, Lutobču, Bischheimje abo Njebjelčicach – dźě chcychu wot njeho cyle čerstwu jědź spřiho­towanu měć. Foto: Feliks Haza

Wšudźe pytaja wučomnikow

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:

Njejsu to jenož pjekarjo a blidarjo, rěznicy, třěchikryjerjo a korčmarjo, kotřiž maja ćeže, kmanych šulskich wotchadnikow za wukubłanje namakać. Tež posłužbniske­ powołanja, kaž frizer, su potrjechene.

Kamjenc (SN/mwe). Znaty a přewšo woblubowany je Kamjenski frizerski salon Foerder, hdźež zetkawaš wšědnje tež žony a muži ze serbskeje wokoliny. Mějićel salona, frizerski mišter Ernst Foerder, pochadźacy z Kamjenca, bě so hižo 1970 zesamostatnił. Přez lěta je wučomnikow wukubłał a tak so sam wo dorost w swojim rjemjeslniskim předewzaću starał. Dźensa ma dźesać sobudźěłaćerkow, kotrež su tam powołanje nawuknyli a pruwowanja wuspěšnje złožili. Dwě z nich stej mišterce.

Za dobu po wuhlu

štwórtk, 04. awgusta 2016 spisane wot:

Choćebuz (SN/at). Šěsć wokrjesow južneje Braniborskeje a wuchodneje Sakskeje kaž tež bjezwokrjesne město Choćebuz budu hromadźe strukturnu změnu we Łužicy po brunicy w krajnu mjezu překročacym hospodarskim regionje přewodźeć. Na to su so krajni radźa a wyši měšćanosta wčera w Choćebuzu dorozumili. Prěni krok je, zo sakskej wokrjesaj Budyšin a Zhorjelc towaršnosći Energijowy region Łužica zwr přistupitej. Potom załožitej zhromadnje z tam hižo zastupjenymi wo­krjesami Łobjo-Halštrow, Sprjewja-Nysa, Dubja-Błóta, Hornje Błóta-Łužica a městom Choćebuzom nowu towaršnosć Hospodarski region Łužica zwr. To wozjewichu wčera po zetkanju zarjadniskich šefow w Choćebuzu. Nowa tzwr ze sydłom w delnjołužiskej metropoli ma klětu w prěnim kwartalu dźěłać započeć. Wona budźe wusko z delnjo- a hornjołužiskimi wědomostnymi zarjadnišćemi kooperować.

Wokrjesne sejmiki a Choćebuska zhromadźizna měšćanskich zapósłancow maja nazymu wotpowědne wobzamknjenje k tomu schwalić, sćěhujo próstwu krajneju knježerstwow.

Bórze lěpšiny za pasažěrow?

štwórtk, 04. awgusta 2016 spisane wot:

Zo móžeš z jednej jězdźenku po teritorijomaj wobchadneju zwjazkow Hornje Łobjo (VVO) a Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) jězdźić, njetrjeba snano dlěje njezwoprawdźomne přeće wostać.

Budyšin (SN/at). Šansa, zo hodźi so puć, teritorijej zjednoćić, zaměrnje nastorčić, je najskerje kónc lěta data. Kaž rěčnik VVO Christian Schlemper našemu wječornikej wobkrući, woli zhromadźizna zaměroweho zwjazka VVO noweho předsydu. Michael Harig (CDU), jeje čłon a Budyski krajny rada – tak bě na posedźenju gremija w juniju słyšeć – by k wólbam nastupił a zastojnstwo w padźe wuzwolenja tež přiwzał. Harig wopisuje w rozmołwje z SN wuchadźišćo wuprajenja: „Dotalny připóznaty předsyda VVO, Mišnjanski krajny rada Arndt Steinbach (CDU), njesmě wustawkow zwjazka dla za třeću wólbnu periodu kandidować. Pospyt, wustawki změnić a jemu dalšu periodu zmóžnić, je na zastupjerjach Drježdźan w zwjazkowej zhromadźiznje zwrěšćił.“

Nowe mysle trěbne

štwórtk, 04. awgusta 2016 spisane wot:
Z jednej jězdźenku we wulkim wobchadnym zwjazku z Drježdźanskeje kónčiny hač do Hornjeje Łužicy jězdźić móc – to je hišće són. Znajmjeńša su mudri ludźo we VVO kaž w ZVON spóznali, zo hinašeho přichoda njeje. Hdyž předsyda ZVON Michael Harig, kiž chce so kónc lěta wo samsne zastojnstwo VVO požadać, praji, zo dyrbja zamołwići wo wosobowym bliskowobchadźe scyła noworozmyslować, jemu mnozy zawěsće přihłosuja. Dźeń a wjace ludźi, kotřiž w krajnej stolicy dźěłaja, bydli zwonka njeje – tež w Hornjej Łužicy. Takt železniskich zwiskow hišće tomu njewotpowěduje, zo móhli so tući snano wšědnje awta wzdać. Tale mysl měri so do rozsudneho směra: Kak poradźi so mjez Drježdźanami a Hornjej Łužicu atraktiwny wosobowy bliskowobchad organizować, kotryž tam žiwjenskej kwaliće polěkuje? A kotru zamołwitosć při tym swobodny stat přewozmje? Axel Arlt

Wuwozny móst sej kuru zasłužił

srjeda, 03. awgusta 2016 spisane wot:

Tak mjenowanu staru ćetu, kotraž bě minjene 40 lět spušćomnje swoje dźěło wukonjała, dyrbja nuznje wobnowić; a tak dóstanje wona nětko prawdźepo­dobnje młodźinsku kuru. Mašiny we Wochožanskej brunicowej jamje tuž třinaće tydźenjow dołho mjelča.

Zelena wutroba zmóžnja nowe žiwjenje. Mjez wjac hač 1 000 požadarjemi za myto „wuběrne městna w kraju idejow 2016“ bu projekt w Janšojcach wuzwoleny. Z wubědźowanjom chcedźa zamołwići pokazać, kak bohata na ideje Němska je.

Zwjazkowe wubědźowanje „wuběrne městna w kraju idejow 2016“ wuznamjenjeny projekt Zelena wutroba w Janšojskej brunicowej jamje zmóžnja najwšelakoriše šansy zhromadneho dźěła. Hórnicy, geologojo, botanikarjo, ratarjo, lěsniscy hospodarjo a ludźo wšelkich druhich powołanjow móža kooperować.

„Projekt ma so zasadźeć za zazelenjenje přirodneje krajiny“, wuzběhny jednaćelka Janšojskeho předewzaća Nagole Re tzwr Christina Grätz na njedawnej ekskursiji fachowcow. Ta wjedźeše zajimcow na 95 hektarow wulku přestrjeń. We wosebitym suchim koridorje mjez dolinu Małks (Malxe-Tal) na juhu a přichodnym Dubojskim jězorom (Taubendorfer See) na sewjeru zwoprawdźa Nagola Re projekt, kotryž šwedski koncern Vattenfall jako nošer financuje. Tak wuspytuja tam wšelake móžnosće wusywa kaž tež posyka a přenošuja hornju worštu pódy.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND