Serbja maja prawo na domiznu

pjatk, 11. měrca 2016 spisane wot:

Z napominanjom „Serbja maja prawo na swoju domiznu“ je so čěska towaršnosć ze zjawnym listom wobroćiła na předsydow­ třoch čěskich energijowych předewzaćow, kotrež prócuja so wo naslědnistwo koncerna Vattenfall.

Prěnje zelene kórki su tele dny w rostlinarnjach při Hamorskej milinarni z tamnišich něhdźe 6 000 rostlin žnjeli. Na 4 000 kwadratnych metrach plahuja štyri wšelake družiny. Čerstwe płody předawaja w swójskim dworowym wobchodźe kaž tež we wobchodach blišeje a dalšeje wokoliny. W aprylu chcedźa potom prěnje tomaty poskićeć. Foto: Joachim Rjela

Łužica mjez wulětnišćemi swěta

štwórtk, 10. měrca 2016 spisane wot:

Něhdźe 10 000 wustajerjow ze 187 krajow swěta wobdźěla so na wčera wotewrjenej 50. mjezynarodnej turistiskej bursy (ITB) w Berlinje. Hač do jutřišeho je 26 halow pod rozhłosowej wěžu jeno za fachowy publikum přistupne.

Berlin (ML/SN) Sobotu a njedźelu pak wočakuje jubilejna ITB wšitkich na pućowanju a wočerstwjenju zajimowanych. Partnerski kraj je kupowy stat Malediwy w Indiskim oceanje. „Přirodu čuć“ je hesło přehladki Sakskeje w hali 11.2., hdźež 30 stejnišćow za wopyt najrjeńšich kónčin swobodneho stata kaž tež Drježdźan, Lipska, Kamjenicy a Budyšina wabja. Tysaclětne sprjewine město a tudyši hotel Best Western (něhdy Lubin) informujetej hosći wo historiskich twarjenjach, ale tež z dwanaćestronskim wabjenskim łopjenom wo móžnosćach wočerstwjenja nad spjatym jězorom.

Wězo skedźbnja Budyska prezentacija tež na Serbow, wosebje na jutrowne nałožki z brošurku, w kotrejž je łopješko z aktualnymi terminami, kaž stej to jěchanje křižerjow a debjenje jutrownych jejkow w Serbskim muzeju a druhdźe.

Lědma problemy skandala dla

wutora, 08. měrca 2016 spisane wot:

Z awtom typa Amarok je so wróćowołanska akcija dieselowych jězdźidłow VWja njedawno zahajiła. Wotpłunoweho skandala dla dóstanu potrjecheni wobsedźerjo nětko póštu, zo bychu sej update do awta zatwarić dali.

Budyšin (SN/mwe). „Pola nas njeje so ani jenički z wulkeho kruha kupcow hóršił, zo ma wotpłunoweho skandala dla problem ze swojim jězdźidłom“, praji Robert Handrik, sobujednaćel Handrikec awtoweho domu w Hodźiju. Runja mnohim dalšim swobodnym awtowym dźěłarnjam njesmědźa Handrikecy motory potrjechenych dieselowych VWjow, Audijow, Seatow a Škodowkow wobdźěłać. Woni su pak šoferam wulka pomoc. Wšako wróćowołansku akciju podpěruja a jako serwis awta swojich kupcow za přehladanje do wotpowědnych awtowych domow dowjezu, kotrež maja z VWjom wikowanske zrěčenje. Za to dóstanu ludźo w Hodźiju bjezpłatnje wotnajenske awto a móža sej swoje jězdźidło po dorěčenju zaso wotewzać. „Myslu sej, zo je skandal wokoło wotpłuna dieselowych awtow VWja wot wěstych kruhow tak splećeny, zo bychu zhotowjerjej škodźeli“, Robert Handrik podšmórnje.

Hlinowc (aha/SN). Runje dźensa před 25 lětami je Krěpječan Alfons Lehmann w Hlinowcu swobodnu dźěłarnju za wšě typy awtow wotewrěł. Po powołanju kowar bě so wón 1978 jako mišter za ratarske mašiny kwalifikował. Swój rozsud, po politiskim přewróće sej rjemjeslniski zawod z porjedźenjom awtow a z wikowanjom awtowych dźělow kaž tež z integrowanej zamkarnju za metalowe wudźěłki – kaž su to twar konjacych boksow, žele­znych płotow, schodow a wrotow –, njeje ženje wobžarował. Wot wšeho spočatka zesamostatnjenja dźěłachu w firmje nimo Alfonsa Lehmanna jeho z Hórkow pochadźaca mandźelska Monika kaž tež synaj Daniel a René. Wobaj staj w Pančicach-Kukowje do šule chodźiłoj, powo­łanje awtoweho zamkarja nawuknyłoj a mišterske pruwowanje złožiłoj.

Prěni raz do „kraja posměwka“

pjatk, 04. měrca 2016 spisane wot:

Pišćeletwarska firma Eule instrument za chinsku wysoku šulu twariła

Budyšin (SN/MWj). Zo dóstawa Budyska pišćeletwarska firma Eule nadawki z cyłeho swěta, je dawno znate. Nětko pak je swójbne předewzaće prěni raz kralownu instrumentow za Chinu natwariło, a to za nowu koncertnu žurlu hudźbneje wysokeje šule sewjerozapadneho chinskeho města Xi’an. Dźesać metrow wysoki, jědnaće metrow šěroki a pjeć metrow hłuboki hudźbny nastroj ze štyrjomi manualemi, 67 registrami a 4 083 pišćelowymi pišćałkami tuchwilu roztwarjeja a jón potom do pjeć kontejnerow za­pakuja. Z nim wotjědźe łódź 23. měrca z Hamburga do Chiny, hdźež ma 3. meje dojěć. Potom změje šěsć pišćeletwarcow cyłkownje šěsć tydźenjow chwile, jón w hudźbnej wysokej šuli Xi’an natwarić. W dalšich 15 tydźenjach dyrbi intonator jednotliwe pišćelowe pišćałki zwukowym poměram na žurli přiměrić, tak zo budźe kralowna instrumentow kónc oktobra prěni raz zaklinčeć móc. Tole zdźělištaj dźensa jednaćelej firmy Anne-Christin a Dirk Eule nowinarjam.

Kamjenski črijowy dom na Hasy Rosy Luxemburg je mnohim znaty a luby. Tam će hišće wosobinsce poradźuja a wuběrnu kwalitu čriji poskićeja. Přez generacije su kupcy wobchodej swěrni wostali.

W swojich črijach mamy cyły dźeń wutrać. Tohodla dyrbja wone přijomne być a derje sedźeć. Porjadny črij je zakład, zo so derje čujemy.“ To je kredo mějićelki Kamjenskeho črijoweho domu Lucije Cyžoweje ze Serbskich Pazlic. Hižo 47 lět so wona wo wotpowědne wobuća za swojich swěrnych kupcow stara. Nětko hižo 23 lět samostatna předewzaćelka wě, što kupcy trjebaja, a je so tuž wusměriła na kwalitu a wosobinske poradźowanje. A je wuspěšna. Hižo lětdźesatki stara so ze swojimi předawarkami wo to, stajnje aktualnu a modernu načasnu kolekciju čriji za wšitke generacije a potrjeby w poskitku měć. Nimo čriji a škórnjow za žony, muži a dźěći poskića wona wulki wuběr domjacych čriji a toflow.

Na modu reagować

Chcedźa w Budyšinje wusypowaki twarić

štwórtk, 03. měrca 2016 spisane wot:

Budyšin (CK/SN). Budyska měšćanska rada je předani ležownosće na Słonoboršćanskim industrijnišću přihłosowała. Belgiska firma Konstruktiewerkhuizen Stas, kotraž připowěšaki za sedłowe wlečaki wuwiwa a zhotowja, chce tam twornju za wusypowaki (Kipper) twarić. Předań ležownosće pak rjaduje hinaše předewzaće. Kup pódy a produkciju dźělić je wšědna praksa w mjezynarodnych naležnosćach, Hańža Winterowa z ležownostneho wotrjada měšćanskeho zarjadnistwa potwjerdźa. Přiwšěm su konstelaciju wot krajneje direkcije w Drježdźanach pruwować dali, wona praji. To je wunjesło, zo hodźi so kup ležownosće po spěchowanskej směrnicy zhromadneho nadawka „Polěpšenje regionalneje hospodarskeje struktury“ spěchować.

Za šěsć eurow na kwadratny meter ma nětko 42 018 kwadratnych metrow wulka płonina wobsedźerja měnjeć. Za to płaća Belgičenjo 252 108 eurow. Po do­twarje zawoda ma 50 do 60 dźěłowych městnow nastać. Za produkciju wu­twori firma Konstruktiewerkhuizen Stas hišće němske předewzaće w formje tzwr.

Wulki wuběr pomha so rozsudźić

srjeda, 02. měrca 2016 spisane wot:

Šulerjo 9. a 10. lětnika maja so rozsudźić, kotre swojim zajimam wotpowědowace powołanje sej wuzwola.

Kamjenc (JK/SN). Pomoc, so prawje rozsudźić, skićachu dźensniše 9. powołanske wiki Budyskeho wokrjesa w Kamjencu. W sportowni při lětanišću je so 93 předewzaćow z wjac hač 200 móžnymi powołanjemi zajimowanym šulerjam předstajiło. Lětsa poskići wulki dźěl rjemjeslniskich zawodow a wukubłanskich srjedźišćow šulerjam móžnosć, so jónu sami na wšelakich dźěłach a rjemjesłach wuspytać. Přidatny efekt bě bjezposrědni kontakt z tuchwilnymi wučomnikami. Woni běchu šulerjam napřećo jara wote­wrjeni a rady wo swojich nazhonjenjach při wukubłanju rozprawjachu.

Njebjelčicy (SN/MiR). Stare a woblubowane družiny symjenja budu tema prěnjeje symjenjoweje bursy w Njebjelčicach. „Smy jara zbožowni, zo je sej towarstwo k zachowanju mnohotnosće wužitnych rostlin (VEN) našu gmejnu a jeje towarstwa za partnerow w Kamjenskej kónčinje wupytało“, wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) powěda, „wšako dźiwamy tule na trajne, to rěka do přichoda wu­směrjene plahowanje rostlin, tak zo móhli tež hišće naše wnučki z nich čerpać.“

13. měrca ma so bursa, prěnja w Kamjenskej kónčinje, na žurli Njebjelčanskeho gmejnskeho centruma wotměć. W Budyšinje přewjedźechu spočatk februara mjeztym pjate tajke zarjadowanje. Poskitk w Njebjelčicach měri so na zahrodkarjow­ a małoratarjow. Při tym pak njeměli so jenož ći narěčeni čuć, kotřiž sami symjo produkuja. Organizatorojo, Njebjelčanska gmejna, wuměłstwowe towarstwo Kamjenjak kaž tež tamniše domizniske a kulturne towarstwo, přeprošeja wšitkich, tež tych, kotřiž chcedźa sej jenož symjo za swójsku po­trjebu wobstarać.

nawěšk

nowostki LND