Chcedźa region dale zaměrnje zwičnić

wutora, 15. decembera 2015 spisane wot:

Zły Komorow (AK/SN). Kraje přesahowacy turistiski zwjazk Łužiska jězorina dźěła dale na zaměrnym zwičnjenju regiona. Tole zwuraznja aktualny marketingowy plan 2016. „Wón je zakład dźěła zwjazka a ma być pomoc a orientacija wšitkim turistiskim akteram a partneram w jězorinje“, rozłožuje zamołwita za zjawnostne dźěło/marketing Katja Wersch. Wuspěšne naprawy, kaž na přikład prózdninski žurnal z kartu a protyka zarja­dowanjow chce zwjazk dale wjesć. Pre­zentować chcedźa so tež dale na pućowanskich wikach w Němskej a Čěskej.

Poslednjej twarjeni něhdyšeje milinarnje w Hagenwerderu pola Zhorjelca su fachowcy minjenu sobotu rozbuchnyli. Dypkownje w 11 hodź. stej so před wočemi stow přihladowarjow twarjeni sypnyłoj. A po tym zo bě so proch zminył, zawostajištej wonej 70 000 tonow betona a wocla. Rozpadanki chcedźa hač do lěta 2017 zrumować. Foto: Carmen Schumann

Spěšny zwisk za dźěło a zabawu

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Wot nowembra maja w 16 000 domjacnosćach města Budyšina a na wsach gmejnow Budestecy, Hornja Hórka, Dobruša-Huska a w Malešanskim wjesnym dźělu Dobrošecy jara spěšny internet.

Domjacnosće, kotrež maja zrěčenje z Něm­skej telekom, móža nětko zwiski pod VDSL knihować, daty abo filmy ze spěšnosću 100 megabitow na sekundu ze syće sćahnyć a ze 40 megabitami do syće­ stajić. Syć je tak sylna, zo móžeš w dobrej kwaliće runočasnje telefonować, w interneće surfować a přez internet telewiziju hladać. Předewzaće telekom je syć dale wutwariło a modernizowało. Něhdźe 70 wjacezaměrowych nastrojow z načasnej datowej techniku su monterojo předewzaća w minjenym lěće nastajili, 45 kilometrow škleńčnonićowych kablow instalowali a přizamknyli. Wjetša spěšnosć w syći VDSL je móžna na zakładźe tak mjenowaneje Vectoring-techniki. Tale technika wotstroni elektromagnetiske prudy, kotrež při koporowych kablach nastanu. Koporowe kable wjedu z wjacezaměrowych kašćikow při dróze do bydlenja kupcow. Nowa technika čini koporowe kable wěsćiše a prud datow spěšniši a sylniši.

Branša ze směrom doprědka

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Inowatiwny mašinotwar je wěsty zakład dale rosćaceho hospodarstwa

Hižo sedmy raz zetkachu so fachowcy a zastupjerjo mašinotwara Sakskeje na wuchodosakske mašinotwarske dny. Lětsa­ běchu woni 4. a 5. nowembra z hosćom w Budyskim technologiskim a załožerskim centrumje.

K zazběhej wobhladachu sej wobdźělnicy schadźowanja dwaj z wodźacych zawodow mašinotwara Łužicy. W Nišćanskej wagonowni zhonichu, kak so nowe technologije při zhotowjenju technisce naročnych wagonow nałožuja. We Wopačanskim předewzaću ATN Hölzel GmbH předstaji jim jednaćel móžnosće, kak hodźa­ so zasadźić kompjuterowa tech­nika a robotery za zhotowjenje a zatwar komplikowanych dźělow wosebje při mon­taži awtow. Po jeho měnjenju „ma awtomatizacija jenož potom zmysł, hdyž zdokonja čłowjek z techniku wobchadźeć“.

Na druhim dnju rozjimachu fachowcy a wědomostnicy kaž tež zastupjerjo zjawneho žiwjenja prašenja zaměra a kak daloko směła wona w načasnych technologiskich wotběhach hospodarstwa hić.

Etat ratarstwa klětu něšto wyši

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:
Berlin (SN). Klětu budźe za wobłuk zežiwjenje a ratarstwo w zwjazkowym hospodarskim planje cyłkownje 5,6 miliardow eurow k dispoziciji. To je 345 milionow eurow wjac hač lětsa. Najwjace z toho – 3,8 miliardow – planuja za zaměry socialneje politiki ratarstwa. Na druhim městnje steja wudawki za polěpšenje ratarskich strukturow a za škit mórskich pobrjohow. 100 milionow eurow nałoža w lěće 2016 za naprawy škita před wulkej wodu. Za zežiwjenski wobłuk a škit pře­trjebarjow chce ratarske ministerstwo 150 milionow eurow wudać.

Nowy šef MGOw januaru nastupi

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Olaf Franke je dźensa symbolisce staflowy kij wot Holma Großy na čole Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) přewzał. 1. januara nastupi 49lětny Franke zastojnstwo jako jednaćel MGO. Hač do toho skutkuje hišće jako marketingowy šef w Pirnje. Předchadnika Holma Großu běchu Biskopičenjo za wyšeho měšćanostu wuzwolili. Große je w 13 lětach swojeho zastojnstwa spěchował a tworił zakłady hospodarskich syćow a partnerstwow. Je tež na to dźiwał, wudźeržować hospodarske zwiski do Pólskeje a Čěskeje.

Přechodnje je naměstnik Holma Großy Christoph Pilz MGO wuspěšnje nawjedował a čini to hišće dale hač do kónca lěta. Kaž z informacijow marketingoweje towaršnosće wuchadźa, chce nowy jednaćel z dotalnej wuspěšnej politiku MGO na dobro hospodarstwa Hornjeje Łužicy a Delnjeje Šleskeje pokročować.

Olaf Franke bě mjez 40 zajimcami, kotřiž su so wo městno jednaćela MGO požadali, a předswědči ze swojimi powołanskimi nazhonjenjemi.

Wjesne rumy zaměrnje spěchować

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Nowy program wuwića wjesnych kónčin w Swobodnym staće Sakskej (EPLR) 2014–2020 po směrnicach Leader ma region łužiskeje jězoriny zaměrnje dale wudospołnjeć. To potwjerdźi Birgit Weber, přirjadnica Budyskeho krajneho rady, wčera we Wojerecach. Hromadźe z nawodu wokrjesneho wuwićoweho zarjada Andreasom Heinrichom přepoda wona prěnju zdźělenku wo spěchowanju managementa Leader-regiona łužiska jězorina, kotrež ma 130 000 eurow wučinjeć, Wojerowskemu wyšemu měšćanosće Stefanej Skorje (CDU). Město a dalše dźesać gmejnow běchu spočatk lěta zhromadnu strategiju wuwića zdźěłali a wobzamkli a zapodachu ju sakskemu statnemu ministerstwu za ratarstwo a wobswět. Město Wojerecy přewza koordinaciju a předsydstwo Leaderowe kón­činy.

Nowy kubłanski poskitk

srjeda, 09. decembera 2015 spisane wot:

Mikow (SN). Na ležownosći spěchowanskeho towarstwa Hornjołužiska hola a haty w Dołhej Boršći (Förstgen) je zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty wčera dalši wobswětokubłanski poskitk předstajiło. Projekt­ Junior-ranger rozšěrja program biosferoweho rezerwata we wobswětowym kubłanju.

Program Junior-ranger je cyłoněmski kubłanski a wólnočasny program za dźěći w starobje sydom do dwanaće lět. Młodźi rangerojo přeslědźa zhromadnje z přirodoškitnymi zamołwitymi rezerwata krajinu, zeznaja zwěrinu a rostliny w rezerwaće a dóstanu dohlad do aktiwitow a projektow ratarstwa, lěsnistwa a rybarstwa w regionje. Rangerojo rezerwata přewodźeja skupiny młodych rangerow. Tydźensce wutoru so šulerjo zetkawaja, zo bychu sej wosebitosće biosferoweho rezerwata a přirodoškita na kreatiwne, aktiwne a zabawne wašnje zbližili. Prěnja skupina młodych rangerow zetka so wčera na dworje spěchowanskeho towarstwa w Dołhej Boršći.

Nowy pospyt festiwala w jězorinje

wutora, 08. decembera 2015 spisane wot:

Prěni festiwal łužiskeje jězoriny w lěće 2013 je so z wulkim financnym minusom za zarjadowarjow skónčił. Nětko chcedźa so z pomocu fachowcow znowa na tajki festiwal zwažić.

Hory (AK/SN). Festiwal łužiskeje jězoriny ma so z nowym konceptom a mjezynarodnym pomjenowanjom „New Sealand Festival“ w lěće 2017 wozrodźić. Tomu wuznachu so wčera na Horach komuny Zły Komorow, Wojerecy a Halštrowska Hola z wulkozarjadowarjom BLT Sonnek GmbH ze Schmölena pola Lipska a podpisachu za to dołhodobne zrěčenje. „Spočatk julija 2017 je wjacore dny trajacy festiwal při Parcowskim jězoru planowany. Klětu 9. julija ma so wotměć dnjowe zarjadowanje elektroniskeje dance-hudźby z regionalnymi a nadregionalnymi DJjemi. „Chcemy w małym započeć. Ličimy z 2 000 do 3 000 wopytowarjemi. Chcemy dołhodobnje z dobrej kwalitu přeswědčić. Tuchwilu smy w konceptowej fazy“, praji jednaćel BLT Eik Hofmann.

Lěta 2013 wotmě so při Parcowskim jězoru prěni jězorinowy festiwal pod režiju Wojerowskeje Łužiskeje hale a skónči so z oficialnym financnym minusom 2,5 milionow eurow.

Wosuški bjezwuwzaćnje słodźa

wutora, 08. decembera 2015 spisane wot:
Lětuše wosuški su po pruwowanjach wčera w Kamjencu a dźensa w Budyšinje po měnjenju­ fachowcow bjezporočne. Wšitke 50 předstajenych a posudźowanych wosuškow słodźa, a pjekarjo smědźa je z prawom jako po originalnym recepće pje­čene poskićeć. Wyši mišter pjekarskeho zjednoćenstwa Michael Isensee (nalěwo) a Budyski pjekarski mišter Lutz Neumann (2. wotlěwa) staj z pjekarskim wuměłstwom swojich kolegow­ jara spokojom. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

nowostki LND