Płaćizna njerozsudźa, ale hódnota

wutora, 24. meje 2016 spisane wot:

Koćina (UH/SN). Lětnje wjedro bě zawčerawšim runje prawe za wulke burske wiki na terenje Koćinskeho zawoda Krabatowy mlokowy swět. Tam bě składnosć, zbližić sej posłužby a wudźěłki něhdźe 70 direktnych zwičnjerjow z hornjołužiskeho regiona a tež wot druhdźe. Hač do pózd­njeho popołdnja bě nawal ludźi hoberski. To njezwjeseli jenož jednaćela mlokoweho swěta Tobiasa Kockerta, ale tež wobdźělenych akterow kaž Worklečanskeho rězniskeho mištra Gerata Wałdu. Pola njeho móžachu sej wopytowarjo čerstwje grilowanu twarožkowu praženu kołbasku słodźeć dać. „Tale najnowša specialita je w kooperaciji našeho rěznistwa a Koćinskeho ratar­s­keho zawoda nastała“, rěznik rozłoži. Za kołbasku­ wužiwaja hejdušny twarožk, dokelž tón tak spěšnje njeroz­běži a spožča kołbasce wosebity słód.

Zo móhli kupcy mnohostronskosć regionalnych wudźěłkow spóznać, wutworjeja mjez producentami syće, kotrež móža so na tajkich burskich wikach prezentować. „Njeńdźe wo to, prawje tunje wudźěłki poskićeć, ale ludźom hódnotu žiwidłow wuwědomić“, wuzběhny Tobias Kockert.

Nalada polěpšena

wutora, 24. meje 2016 spisane wot:

Budyšin/Drježdźany (SN/at). Rjemjeslniske zawody w Budyskim wokrjesu posudźuja swoje tuchwilne połoženje jako tak dobre, kaž bě wone hižo raz před pjeć lětami. Tole zwěsća nalětnja analyza konjunktury Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory. Kaž komora zdźěla, bilancuje 43 procentow woprašanych firmow tuchwilu dobre wobchodne połoženje, 51 proc. wuchadźa w přichodźe ze spomóžnych nadawkow a 37 proc. liči bórze ze stupacymi wobrotami.

We wobłuku Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory njeje Budyski region čerwjenu latarnju wotedać móhł, z wuslědkow naprašowanja pak su pozitiwne znamjenja wučitać. Byrnjež tam najwjetše straty nastupajo nadawki a wobrot byli, běchu pušćenja snadnuške. Woprašane firmy běchu přerěznje po 80 procentach wućežene, to je pjeć procentow wjace hač loni nalěto. Tež w Zhorjelskim wokrjesu su 80 proc. docpěli. Prezident komory dr. Jörg Dittrich rěči wo „najlěpšej nalětnjej naledźe po pjeć lětach“ w Budyskim regionje. Aktualne wuwiće pola Vattenfalla a Bombardiera jeho znjeměrnja. Tak so Dittrich praša, kak ma tam dale hić.

Wažny to nadawk

wutora, 24. meje 2016 spisane wot:

Ratarjow podpěrać a jich poradźować je zaměr­ sakskeho krajneho zarjada za wobswět­, ratarstwo a geologiju. A při­znawam, běch dźensa chětro překwapjena, w kotrym wobjimje tole činja. Na přepytowanskich polach w Dubrawce pola Barta plahuja najwšelakoriše žitne družiny. Tam přepytuja do parcelow zrjadowane rostliny pod wšelakimi wuměnjenjemi, na přikład hnojenja. Tak wuwiće wšelakich družin žita dokumentuja a wuslědki wuhódnoćeja. We wobłuku pólnych dnjow móža so ratarjo wobhonić a staw wuwića rostlin posudźować.

Wažny to nadawk, kotryž sobudźěłaćerjo wobswětoweho zarjada z wulkim angažementom wukonjeja. Při tym je jim tež aktualne ćežke połoženje burow wědome. Tuž chcedźa jich wězo wotpowědnje poradźować. Wosobinski kontakt a wuměna nazhonjenjow stej při tym bytostnej.­ Bianca Šeferowa

Prócuja so wo rozrisanja

póndźela, 23. meje 2016 spisane wot:

Knježerstwo njeznaje ličbu wohroženych zawodow mlokoweje krizy dla

Drježdźany (SN/at). „W aktualnym połoženju, zo płaća w Němskej zdźěla mjenje hač 20 centow na liter mloka, njemóže žadyn producent mloka wobstać.“ Tole rjekny sakski ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) minjeny pjatk po branšowej rozmołwje w Drježdźanach. Rozjimali tam wobdźělnicy su, kak móhli so mlokowej krizy wuwinyć, na přikład z premijemi za wotstronjenje dejkow abo z předwuměnkom ratarjow a producentow. „Wična pozicija porno mlokarnjam a předewšěm drobnowikowanju ma so skrućić.“ Wobstejacym wosom zjednoćenstwam producentow w Sakskej minister poruči, zo bychu so zjednoćili a w jednanjach z jednym hłosom rěčeli. Naprašowanje SN w někotrych tudyšich zawodach bě wujewiło, zo njejsu tam z čłonom.

Muzej wobsahowje přetworić

póndźela, 23. meje 2016 spisane wot:

27 hektarow wulka Hórnikečanska energijowa fabrika steji přichodne lěta před zakładnym­ twarskim a wobsahowym přetworjenjom. Nawodnica muzeja­ Kirstin Zinke je zajimcow kaž tež měšćanskich a wokrjesnych radźićelow sobotu po ležownosći wodźiła.

Hórnikecy (AK/SN). Muzej Hórnikečanska energijowa fabrika ma so zakładnje přeměnić. Přichodnje chcedźa so zamołwići na jeho poprawne jadro z recepciju, turistiskej informaciju a muzejom na sydom hektarach koncentrować.

„W awgusće chcemy studiju přewjedźomnosće předpołožić“, podšmórny jednaćel Choćebuskeho Instituta za nowu industrijnu kulturu dr. Lars Scharnholz sobotu we wobłuku dnja k spěchowanju městow w Hórnikecach. W nadawku wokrjesa Budyšin, mějićela mu­zeja, přewza dr. Scharnholz projektowy management za spěchowanski projekt „objekt ekstremnje – měšćanskotwarske a pomnikoškitne skru­ćenje stejnišća energijoweje fabriki Hórnikecy.“

Zwotkel wučomnikow brać?

štwórtk, 19. meje 2016 spisane wot:

Wjac hač sto powołanjow su wustajerjo na njedawnych Slepjanskich wukubłanskich a kontaktnych wikach předstajili. A wšitcy sej tam wuwědomichu, zo pobrachuja wučomnicy.

Wot kóždeho z něhdźe 80 wustajerjow na Slepjanskich wukubłanskich a kontaktnych wikach sy to samsne słyšał: „Pytamy nuznje wučomnikow, garantujemy zajimcam, jich po wukubłanju přewzać, wukubłujemy za naše předewzaće, pola nas po wukubłanju nichtó na puću njesedźi.“ 800 šulerjow ze swobodnych a wyšich šulow kaž tež z gymnazijow w Hamoru, Rěčicach, Slepom, Běłej Wodźe, Grodku, Wojerecach, Złym Komorowje a Ranju (Großräschen) je na přehladku přijěło. Bychu-li so wšitcy w domiznje wukubłać dali, by problem njewobsa­dźenych wukubłanskich městnow naraz rozrisany był.

Za skutkowne zwičnjenje

štwórtk, 19. meje 2016 spisane wot:

Turistam serbske nałožki a tradicije awtentisce, samozrozumliwje a sprawnje zbližić chce towarstwo Serbski kulturny turizm. Njedawno swjećeše wone 20lětne wobstaće.

Budyšin (SN/BŠe/JK). Za mloko ludźo hižo­ dołhi čas wjele płaćić njetrjebaja. W dis­counterach dóstanješ liter mloka hižo za 40 centow. Po oficialnych ličbach płaća mlokarnje buram a ratarskim zawodam w někotrych zwjazkowych krajach mjenje hač dwaceći centow na liter mloka – tak mało kaž hišće ženje.

Nowe fakty

štwórtk, 19. meje 2016 spisane wot:

Budyšin/Berlin (SN/at). Sprjewja njećerpi jenož pod zežołtnjenjom železoweho oksida dla. Za wóčko njespóznajomna je jako pódlanski produkt tejele chemiskeje reakcije nastata syrikowa kisalina. Jako sćěh wudobywanja brunicy je rěka ze sulfatami dale a přećežeńša, štož wohroža mjeztym zastaranje ludnosće z pitnej wodu w Berlinje a Frankfurće nad Wódru. Hranična hódnota sulfata 250 mg/l je na wšelakich wotrězkach Sprjewje wjacekróć překročena. W přepytowanju je Leibnizowy institut za ekologiju wodźi­znow a nutřkokrajne rybarstwo zjawnosći k tomu nowe fakty předstajił. Wědomostnicy mjez druhim zwěsćichu, zo su staromorenowe kónčiny Łužicy jara chude na wapno. Tohodla njehodźi so syrikowa kisalina přirodnje neutralizować. Wosebje potrjechene su přitoki Sprjewje wot Sprjewicy pola Sprjejc hač k Wudricy pola Rogowa. Dotal je lědma studijow, kak so wulka koncentracija sulfata na strowotu čłowjeka wuskutkuje.

Sakscy Zeleni maja mjenowanu studiju za namołwu statnemu knježerstwu, skónčnje wo tym rěčeć, zo ma so wudobywanje brunicy zakónčić.

Wobraz zničenja zawostajili

štwórtk, 19. meje 2016 spisane wot:

Manipulacije na kolijach móhli njezboža zawinować

Prožym/Wjelcej (SN/BŠe). Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) protesty a blokady na produkciskich ležownosćach šwedskeho energijoweho koncerna Vattenfall masiwnje kritizuje. „To, štož běchmy­ ze strachom wočakowali a před čimž běchu wjesnjanosća, krajnaj radaj, předewzaćeljo kaž tež towarstwa war­nowali, je so spjelniło. Sta přećiwnikow brunicy – najmjenje z nich z regiona – su namócnje spytali, łužiski rewěr do wu­wzaćneho stawa přinjesć“, wuswětla nawoda předsydstwa WiL Michael von Bronk. Aktiwisća běchu w samolegitimaciji mašiny wobsadźili a, po tym zo su so wróćo sćahnyli, chaos zawostajili. Za škit wobswěta a klimy njejsu tajke akcije runjewon­ zmysłapołne. WiL wotpohladuje tuž we wobłuku strukturneje změny za pućemi pytać, zo bychu so hospodarstwo a dźěłowe městna w regionje zachowali.­ Zdobom dźakuje so sobudźěłaćerjam industrijneho stejnišća w Čornej Pumpje, zo su při akcijach zwjazka Ende Gelände měrni wostali a tak dalšej eskalaciji zadźěwali.

nawěšk

nowostki LND