Posledni ćah pojědźe srjedu

póndźela, 21. decembera 2015 spisane wot:

Wuhlowa jama Choćebuz-sewjer je jedna z łužiskich pjeć hišće aktiwnych koncerna Vattenfall. Wuhlo su w Janšojskej milinarni zmilinili. Nětko přestanu w jamje brunicu wudobywać.

Choćebuz (SN/JK). Budźe to zawěrno historiski wokomik, hdyž wopušći srjedu na kóncu změny posledni wuhlowy ćah jamu Choćebuz-sewjer do směra na Janšojsku milinarnju. Po 34 lětach njebudu blisko Choćebuza hižo brunicu wudobywać. Z něhdy 17 łužiskich wuhlowych jamow budźetej energijowy koncern Vattenfall a pozdźišo nowy mějićel brunicoweje sparty jenož hišće w štyrjoch jamach za łužiskim złotom ryć.

Wot lěta 1981 su w Choćebuskej jamje brunicu wudobywali, hač do dźensnišeho dohromady 220 milionow tonow. W jamje njeležeše wona hłuboko a jeje woršta bě wosom do dźesać metrow tołsta. Brunicu wožachu wot spočatka do Janšojskeje milinarnje, wšědnje 60 000 tonow. Jama Choćebuz-sewjer je jenička, z kotrejež jězdźachu wuhlowe ćahi direktnje do milinarnje.

Rozsudy trěbne

póndźela, 21. decembera 2015 spisane wot:

Choćebuz/Düsseldorf (SN). Energijowy koncern Vattenfall prosy po informacijach powěsćernje dpa wšitkich zajimowanych kupcow brunicoweje sparty, zapodać hač do hód wotpowědny, njezawjazowacy poskitk. Spočatk lěta potom rozsudźa, kotreho zajimca hospodarsce hłubšo pruwuja. Vattenfall sam nochce so k předawanskemu procesej wuprajić.

Rozprawy, zo so nimo čěskeju přede­wzaćow ČEZ a EPH tež němski energijowy koncern Steag wo přewzaće brunicoweje sparty prócuje, rěčnik Vattenfalla wotpokaza. „Njewjedźemy rozmołwy a njejsmy žane kontakty nawjazali“, wón kónc tydźenja w Düsseldorfje potwjerdźi.

Energijowy koncern Vattenfall ma hač k doskónčnemu rozsudej hišće tójšto problemow rozrisać. Pólskej gmejnje Gubin a Brody stej koncern na narunanski pjenjez wobskoržiłoj. Jako wuskutk bliskeju wuhloweju jamow Janšojce a Choćebuz-sewjer matej so wonej z problemami při zastaranju z pitnej wodu bědźić. Wodu, kotraž ma přewulki podźěl železa, dyrbja přidatnje rjedźić. Přičinu wysokeje koncentracije widźitej pólskej komunje w bliskimaj jamomaj Vattenfalla.

Efektiwnje tepić njeje kumšt

srjeda, 16. decembera 2015 spisane wot:

Worklecy/Kamjenej (SN/JK). Tuchwilne nimale nalětnje temperatury a niske płaćizny wolija wobsedźerjow domow zwjeseleja. Takle hodźi so na přijomne wašnje lutować.

Za lěpšu klimu

wutora, 15. decembera 2015 spisane wot:

Drježdźany (SN). Z widom na wuslědki mjezynarodneje klimoweje konferency minjenu sobotu w Parisu je prezident Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory dr. Jörg Dittrich hódnoćił přinošk sakskeho rjemjesła za škit wobswěta a łahodne wužiwanje přirodnych resursow. „Wjele toho, štož je wobstatk wšědneho dźěła rjemjeslnikow, słuži zaměrej zachowanja a škita wobswěta. Poćah mjez ekonomiju, ekologiju a socialnymi naležnosćemi rjemjesło čile pěstuje“, wón podšmórny. Wone jenož regionalnje njeprodukuje, ale poskića tu tež swoje wudźěłki a posłužby z regionalnym poćahom.

W nowinarskej zdźělence wuzběhny zdobom Jörg Dittrich wažnosć rjemjesła jako multiplikator při zwoprawdźenju naprawow wobswětoweho a klimoweho škita. W tym zwisku napomni prezident rjemjeslniskeje komory politikarjow, wuworić trěbne wobłukowe wuměnjenja. Wosebje při zhotowjenju žiwidłow ma so rjemjesło z mnohimi běrokratiskimi ćežemi ze stron Europskeje unije bědźić. Dittrich sej tohodla tež žada, zakoń wo wobnowjomnych energijach (EEG) na dobro rjemjesła sprawnje rjadować.

Chcedźa region dale zaměrnje zwičnić

wutora, 15. decembera 2015 spisane wot:

Zły Komorow (AK/SN). Kraje přesahowacy turistiski zwjazk Łužiska jězorina dźěła dale na zaměrnym zwičnjenju regiona. Tole zwuraznja aktualny marketingowy plan 2016. „Wón je zakład dźěła zwjazka a ma być pomoc a orientacija wšitkim turistiskim akteram a partneram w jězorinje“, rozłožuje zamołwita za zjawnostne dźěło/marketing Katja Wersch. Wuspěšne naprawy, kaž na přikład prózdninski žurnal z kartu a protyka zarja­dowanjow chce zwjazk dale wjesć. Pre­zentować chcedźa so tež dale na pućowanskich wikach w Němskej a Čěskej.

Poslednjej twarjeni něhdyšeje milinarnje w Hagenwerderu pola Zhorjelca su fachowcy minjenu sobotu rozbuchnyli. Dypkownje w 11 hodź. stej so před wočemi stow přihladowarjow twarjeni sypnyłoj. A po tym zo bě so proch zminył, zawostajištej wonej 70 000 tonow betona a wocla. Rozpadanki chcedźa hač do lěta 2017 zrumować. Foto: Carmen Schumann

Spěšny zwisk za dźěło a zabawu

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Wot nowembra maja w 16 000 domjacnosćach města Budyšina a na wsach gmejnow Budestecy, Hornja Hórka, Dobruša-Huska a w Malešanskim wjesnym dźělu Dobrošecy jara spěšny internet.

Domjacnosće, kotrež maja zrěčenje z Něm­skej telekom, móža nětko zwiski pod VDSL knihować, daty abo filmy ze spěšnosću 100 megabitow na sekundu ze syće sćahnyć a ze 40 megabitami do syće­ stajić. Syć je tak sylna, zo móžeš w dobrej kwaliće runočasnje telefonować, w interneće surfować a přez internet telewiziju hladać. Předewzaće telekom je syć dale wutwariło a modernizowało. Něhdźe 70 wjacezaměrowych nastrojow z načasnej datowej techniku su monterojo předewzaća w minjenym lěće nastajili, 45 kilometrow škleńčnonićowych kablow instalowali a přizamknyli. Wjetša spěšnosć w syći VDSL je móžna na zakładźe tak mjenowaneje Vectoring-techniki. Tale technika wotstroni elektromagnetiske prudy, kotrež při koporowych kablach nastanu. Koporowe kable wjedu z wjacezaměrowych kašćikow při dróze do bydlenja kupcow. Nowa technika čini koporowe kable wěsćiše a prud datow spěšniši a sylniši.

Branša ze směrom doprědka

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Inowatiwny mašinotwar je wěsty zakład dale rosćaceho hospodarstwa

Hižo sedmy raz zetkachu so fachowcy a zastupjerjo mašinotwara Sakskeje na wuchodosakske mašinotwarske dny. Lětsa­ běchu woni 4. a 5. nowembra z hosćom w Budyskim technologiskim a załožerskim centrumje.

K zazběhej wobhladachu sej wobdźělnicy schadźowanja dwaj z wodźacych zawodow mašinotwara Łužicy. W Nišćanskej wagonowni zhonichu, kak so nowe technologije při zhotowjenju technisce naročnych wagonow nałožuja. We Wopačanskim předewzaću ATN Hölzel GmbH předstaji jim jednaćel móžnosće, kak hodźa­ so zasadźić kompjuterowa tech­nika a robotery za zhotowjenje a zatwar komplikowanych dźělow wosebje při mon­taži awtow. Po jeho měnjenju „ma awtomatizacija jenož potom zmysł, hdyž zdokonja čłowjek z techniku wobchadźeć“.

Na druhim dnju rozjimachu fachowcy a wědomostnicy kaž tež zastupjerjo zjawneho žiwjenja prašenja zaměra a kak daloko směła wona w načasnych technologiskich wotběhach hospodarstwa hić.

Etat ratarstwa klětu něšto wyši

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:
Berlin (SN). Klětu budźe za wobłuk zežiwjenje a ratarstwo w zwjazkowym hospodarskim planje cyłkownje 5,6 miliardow eurow k dispoziciji. To je 345 milionow eurow wjac hač lětsa. Najwjace z toho – 3,8 miliardow – planuja za zaměry socialneje politiki ratarstwa. Na druhim městnje steja wudawki za polěpšenje ratarskich strukturow a za škit mórskich pobrjohow. 100 milionow eurow nałoža w lěće 2016 za naprawy škita před wulkej wodu. Za zežiwjenski wobłuk a škit pře­trjebarjow chce ratarske ministerstwo 150 milionow eurow wudać.

Nowy šef MGOw januaru nastupi

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Olaf Franke je dźensa symbolisce staflowy kij wot Holma Großy na čole Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) přewzał. 1. januara nastupi 49lětny Franke zastojnstwo jako jednaćel MGO. Hač do toho skutkuje hišće jako marketingowy šef w Pirnje. Předchadnika Holma Großu běchu Biskopičenjo za wyšeho měšćanostu wuzwolili. Große je w 13 lětach swojeho zastojnstwa spěchował a tworił zakłady hospodarskich syćow a partnerstwow. Je tež na to dźiwał, wudźeržować hospodarske zwiski do Pólskeje a Čěskeje.

Přechodnje je naměstnik Holma Großy Christoph Pilz MGO wuspěšnje nawjedował a čini to hišće dale hač do kónca lěta. Kaž z informacijow marketingoweje towaršnosće wuchadźa, chce nowy jednaćel z dotalnej wuspěšnej politiku MGO na dobro hospodarstwa Hornjeje Łužicy a Delnjeje Šleskeje pokročować.

Olaf Franke bě mjez 40 zajimcami, kotřiž su so wo městno jednaćela MGO požadali, a předswědči ze swojimi powołanskimi nazhonjenjemi.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND