Za lěpšu klimu

wutora, 15. decembera 2015 spisane wot:

Drježdźany (SN). Z widom na wuslědki mjezynarodneje klimoweje konferency minjenu sobotu w Parisu je prezident Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory dr. Jörg Dittrich hódnoćił přinošk sakskeho rjemjesła za škit wobswěta a łahodne wužiwanje přirodnych resursow. „Wjele toho, štož je wobstatk wšědneho dźěła rjemjeslnikow, słuži zaměrej zachowanja a škita wobswěta. Poćah mjez ekonomiju, ekologiju a socialnymi naležnosćemi rjemjesło čile pěstuje“, wón podšmórny. Wone jenož regionalnje njeprodukuje, ale poskića tu tež swoje wudźěłki a posłužby z regionalnym poćahom.

W nowinarskej zdźělence wuzběhny zdobom Jörg Dittrich wažnosć rjemjesła jako multiplikator při zwoprawdźenju naprawow wobswětoweho a klimoweho škita. W tym zwisku napomni prezident rjemjeslniskeje komory politikarjow, wuworić trěbne wobłukowe wuměnjenja. Wosebje při zhotowjenju žiwidłow ma so rjemjesło z mnohimi běrokratiskimi ćežemi ze stron Europskeje unije bědźić. Dittrich sej tohodla tež žada, zakoń wo wobnowjomnych energijach (EEG) na dobro rjemjesła sprawnje rjadować.

Chcedźa region dale zaměrnje zwičnić

wutora, 15. decembera 2015 spisane wot:

Zły Komorow (AK/SN). Kraje přesahowacy turistiski zwjazk Łužiska jězorina dźěła dale na zaměrnym zwičnjenju regiona. Tole zwuraznja aktualny marketingowy plan 2016. „Wón je zakład dźěła zwjazka a ma być pomoc a orientacija wšitkim turistiskim akteram a partneram w jězorinje“, rozłožuje zamołwita za zjawnostne dźěło/marketing Katja Wersch. Wuspěšne naprawy, kaž na přikład prózdninski žurnal z kartu a protyka zarja­dowanjow chce zwjazk dale wjesć. Pre­zentować chcedźa so tež dale na pućowanskich wikach w Němskej a Čěskej.

Poslednjej twarjeni něhdyšeje milinarnje w Hagenwerderu pola Zhorjelca su fachowcy minjenu sobotu rozbuchnyli. Dypkownje w 11 hodź. stej so před wočemi stow přihladowarjow twarjeni sypnyłoj. A po tym zo bě so proch zminył, zawostajištej wonej 70 000 tonow betona a wocla. Rozpadanki chcedźa hač do lěta 2017 zrumować. Foto: Carmen Schumann

Spěšny zwisk za dźěło a zabawu

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Wot nowembra maja w 16 000 domjacnosćach města Budyšina a na wsach gmejnow Budestecy, Hornja Hórka, Dobruša-Huska a w Malešanskim wjesnym dźělu Dobrošecy jara spěšny internet.

Domjacnosće, kotrež maja zrěčenje z Něm­skej telekom, móža nětko zwiski pod VDSL knihować, daty abo filmy ze spěšnosću 100 megabitow na sekundu ze syće sćahnyć a ze 40 megabitami do syće­ stajić. Syć je tak sylna, zo móžeš w dobrej kwaliće runočasnje telefonować, w interneće surfować a přez internet telewiziju hladać. Předewzaće telekom je syć dale wutwariło a modernizowało. Něhdźe 70 wjacezaměrowych nastrojow z načasnej datowej techniku su monterojo předewzaća w minjenym lěće nastajili, 45 kilometrow škleńčnonićowych kablow instalowali a přizamknyli. Wjetša spěšnosć w syći VDSL je móžna na zakładźe tak mjenowaneje Vectoring-techniki. Tale technika wotstroni elektromagnetiske prudy, kotrež při koporowych kablach nastanu. Koporowe kable wjedu z wjacezaměrowych kašćikow při dróze do bydlenja kupcow. Nowa technika čini koporowe kable wěsćiše a prud datow spěšniši a sylniši.

Branša ze směrom doprědka

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Inowatiwny mašinotwar je wěsty zakład dale rosćaceho hospodarstwa

Hižo sedmy raz zetkachu so fachowcy a zastupjerjo mašinotwara Sakskeje na wuchodosakske mašinotwarske dny. Lětsa­ běchu woni 4. a 5. nowembra z hosćom w Budyskim technologiskim a załožerskim centrumje.

K zazběhej wobhladachu sej wobdźělnicy schadźowanja dwaj z wodźacych zawodow mašinotwara Łužicy. W Nišćanskej wagonowni zhonichu, kak so nowe technologije při zhotowjenju technisce naročnych wagonow nałožuja. We Wopačanskim předewzaću ATN Hölzel GmbH předstaji jim jednaćel móžnosće, kak hodźa­ so zasadźić kompjuterowa tech­nika a robotery za zhotowjenje a zatwar komplikowanych dźělow wosebje při mon­taži awtow. Po jeho měnjenju „ma awtomatizacija jenož potom zmysł, hdyž zdokonja čłowjek z techniku wobchadźeć“.

Na druhim dnju rozjimachu fachowcy a wědomostnicy kaž tež zastupjerjo zjawneho žiwjenja prašenja zaměra a kak daloko směła wona w načasnych technologiskich wotběhach hospodarstwa hić.

Etat ratarstwa klětu něšto wyši

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:
Berlin (SN). Klětu budźe za wobłuk zežiwjenje a ratarstwo w zwjazkowym hospodarskim planje cyłkownje 5,6 miliardow eurow k dispoziciji. To je 345 milionow eurow wjac hač lětsa. Najwjace z toho – 3,8 miliardow – planuja za zaměry socialneje politiki ratarstwa. Na druhim městnje steja wudawki za polěpšenje ratarskich strukturow a za škit mórskich pobrjohow. 100 milionow eurow nałoža w lěće 2016 za naprawy škita před wulkej wodu. Za zežiwjenski wobłuk a škit pře­trjebarjow chce ratarske ministerstwo 150 milionow eurow wudać.

Nowy šef MGOw januaru nastupi

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Olaf Franke je dźensa symbolisce staflowy kij wot Holma Großy na čole Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) přewzał. 1. januara nastupi 49lětny Franke zastojnstwo jako jednaćel MGO. Hač do toho skutkuje hišće jako marketingowy šef w Pirnje. Předchadnika Holma Großu běchu Biskopičenjo za wyšeho měšćanostu wuzwolili. Große je w 13 lětach swojeho zastojnstwa spěchował a tworił zakłady hospodarskich syćow a partnerstwow. Je tež na to dźiwał, wudźeržować hospodarske zwiski do Pólskeje a Čěskeje.

Přechodnje je naměstnik Holma Großy Christoph Pilz MGO wuspěšnje nawjedował a čini to hišće dale hač do kónca lěta. Kaž z informacijow marketingoweje towaršnosće wuchadźa, chce nowy jednaćel z dotalnej wuspěšnej politiku MGO na dobro hospodarstwa Hornjeje Łužicy a Delnjeje Šleskeje pokročować.

Olaf Franke bě mjez 40 zajimcami, kotřiž su so wo městno jednaćela MGO požadali, a předswědči ze swojimi powołanskimi nazhonjenjemi.

Wjesne rumy zaměrnje spěchować

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Nowy program wuwića wjesnych kónčin w Swobodnym staće Sakskej (EPLR) 2014–2020 po směrnicach Leader ma region łužiskeje jězoriny zaměrnje dale wudospołnjeć. To potwjerdźi Birgit Weber, přirjadnica Budyskeho krajneho rady, wčera we Wojerecach. Hromadźe z nawodu wokrjesneho wuwićoweho zarjada Andreasom Heinrichom přepoda wona prěnju zdźělenku wo spěchowanju managementa Leader-regiona łužiska jězorina, kotrež ma 130 000 eurow wučinjeć, Wojerowskemu wyšemu měšćanosće Stefanej Skorje (CDU). Město a dalše dźesać gmejnow běchu spočatk lěta zhromadnu strategiju wuwića zdźěłali a wobzamkli a zapodachu ju sakskemu statnemu ministerstwu za ratarstwo a wobswět. Město Wojerecy přewza koordinaciju a předsydstwo Leaderowe kón­činy.

Nowy kubłanski poskitk

srjeda, 09. decembera 2015 spisane wot:

Mikow (SN). Na ležownosći spěchowanskeho towarstwa Hornjołužiska hola a haty w Dołhej Boršći (Förstgen) je zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty wčera dalši wobswětokubłanski poskitk předstajiło. Projekt­ Junior-ranger rozšěrja program biosferoweho rezerwata we wobswětowym kubłanju.

Program Junior-ranger je cyłoněmski kubłanski a wólnočasny program za dźěći w starobje sydom do dwanaće lět. Młodźi rangerojo přeslědźa zhromadnje z přirodoškitnymi zamołwitymi rezerwata krajinu, zeznaja zwěrinu a rostliny w rezerwaće a dóstanu dohlad do aktiwitow a projektow ratarstwa, lěsnistwa a rybarstwa w regionje. Rangerojo rezerwata přewodźeja skupiny młodych rangerow. Tydźensce wutoru so šulerjo zetkawaja, zo bychu sej wosebitosće biosferoweho rezerwata a přirodoškita na kreatiwne, aktiwne a zabawne wašnje zbližili. Prěnja skupina młodych rangerow zetka so wčera na dworje spěchowanskeho towarstwa w Dołhej Boršći.

Nowy pospyt festiwala w jězorinje

wutora, 08. decembera 2015 spisane wot:

Prěni festiwal łužiskeje jězoriny w lěće 2013 je so z wulkim financnym minusom za zarjadowarjow skónčił. Nětko chcedźa so z pomocu fachowcow znowa na tajki festiwal zwažić.

Hory (AK/SN). Festiwal łužiskeje jězoriny ma so z nowym konceptom a mjezynarodnym pomjenowanjom „New Sealand Festival“ w lěće 2017 wozrodźić. Tomu wuznachu so wčera na Horach komuny Zły Komorow, Wojerecy a Halštrowska Hola z wulkozarjadowarjom BLT Sonnek GmbH ze Schmölena pola Lipska a podpisachu za to dołhodobne zrěčenje. „Spočatk julija 2017 je wjacore dny trajacy festiwal při Parcowskim jězoru planowany. Klětu 9. julija ma so wotměć dnjowe zarjadowanje elektroniskeje dance-hudźby z regionalnymi a nadregionalnymi DJjemi. „Chcemy w małym započeć. Ličimy z 2 000 do 3 000 wopytowarjemi. Chcemy dołhodobnje z dobrej kwalitu přeswědčić. Tuchwilu smy w konceptowej fazy“, praji jednaćel BLT Eik Hofmann.

Lěta 2013 wotmě so při Parcowskim jězoru prěni jězorinowy festiwal pod režiju Wojerowskeje Łužiskeje hale a skónči so z oficialnym financnym minusom 2,5 milionow eurow.

nawěšk

nowostki LND