Dalši projekt wo zašłosći města

srjeda, 16. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Ina Schieke, Finn Markgraf, Karsten Held a Ina Züchner (w.l.) listuja w dopomnjenkach na temu „Kupacy so we wodomjetach – dźěćatstwo w NDR.“  Foto: Silke Richter Ina Schieke, Finn Markgraf, Karsten Held a Ina Züchner (w.l.) listuja w dopomnjenkach na temu „Kupacy so we wodomjetach – dźěćatstwo w NDR.“ Foto: Silke Richter

Wojerecy (SiR/SN). Projekt „Pytać za slědami“ we Wojerecach zaběra so lětsa z wodomjetami (Springbrunnen). Mjeztym přewjeduja jón tam štwórty króć. Projekt młodym wobdźělnikam zmóžnja so intensiwnje ze swobodnje wolenej towaršnostnej temu bliže zaběrać a wuslědki zjawnje předstajić. Po prěnich lětach, jako steještej zašłosć NDR ze stawiznami a wuwićom šulow we Wojerecach kaž tež tema „Bjez rěče – Serbja w nacionalsocializmje“ w srjedźišću, maja lětsa hesło „Kupacy so we wodomjetach – dźěćatstwo w NDR“. Při tym hraje skrótšenka Hoywoj wosebitu rólu. Pismik „j“ z přełožka „Wojerecy“ ma symbolisce stać za dwurěčnosć města. Młodźi wobdźělnicy projekta, kotryž tamniša Kulturna fabrika (Kufa) pod nawodom Iny Züchner organizuje, rešeršuja, rozmołwjeja so z časowymi swědkami, zběraja nazhonjenja z nahrawanjom zwukow a wobrazow, a zhonja wo stawiznach města.

Ina Züchner sama je we Wojerecach nowym měsće wotrostła. „Dopominam so hišće derje na mjerwjeńcu dźěći wokoło wodomjeta před kupnicu bydlenskeho kompleksa 8. Poprawom smědźachmy jeno swojej noze do wody tykać, štož nam wězo dosahało njeje. Smy samo w niłkej wodźe płuwać spytali“, so Wojerowčanka 40 lět pozdźišo dopomina.

Mjez wobdźělnikami projekta je šuler Finn Markgraf. „Za zašłosć, wuwiće a kulturne žiwjenje města so jara zajimuju. Mam to za swojorazne, kak je so tehdy młode město Wojerecy wuwiło“, 13lětny měni. Finn bě so hižo na prěnich třoch projektach wobdźělił.

Tež tónkróć ma pod nawodom Angele Šusteroweje film nastać. Za to je Finn ­z Inu Schieke rěčał. Wona je na rozmołwu sobu přinjesła knihi z fotami a dalši historiski material ze swojeho priwatneho a powołanskeho žiwjenja. 57lětna je we Wojerecach bydliła a 1988 do susodneho Grodka ćahnyła. Wona Finnej powěda, zo je we wysokodomje bydliła a zo je tak mjenowanu wjes Indianow rady měła ­runje tak kaž hižo njefungowace lětadło a železnicu, na kotrymajž so dźěći zabawjachu. Tež šulska biblioteka, popołdniše šulske zarjadowanja, mnohe hrajkanišća a wodomjety běchu woblubowane.

Nětko su dalši ludźo pytani, kotřiž projekt wo stawiznach Wojerec podpěruja. Woni móža so pod abo telefonisce pod 03571/ 209 3344 přizjewić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND