Wuhibki do přichoda stajene

srjeda, 16. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe so za region zasadźa

Worklecy (JK/SN). Zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe je na swojim wčera­wšim posedźenju we Worklecach wažne wuhibki do přichoda čłonskich gmejnow stajił. Dnjowy porjad, kotryž mějachu radźićeljo wčera wotdźěłać, njebě runje krótki. Na kóncu posedźenja pak bě jasne, zo su wo přichodźe zwjazka a jemu přisłušacych gmejnow wažny rozsud tworili.

Wobzamknyli běchu radźićeljo 6. změnu ležownostneho plana zarjadniskeho zwjazka, za čož wotwažowachu zapodate stejišća nošerjow zjawnych zajimow. Tak runachu puće k dalšemu rozrostej gmejnow zwjazka a tworjachu wažne zakłady za twarske móžnosće na serbskich wsach. Planowanski inženjer Ernst Panse z Budyšina rozłoži radźićelam wospjet wažnosć změny a wuskutk na dalše twarske móžnosće a wuwiće wsow na teritoriju zwjazka. Změna ležownostneho plana zaruča čłonskim gmejnam, hač do lěta 2033 wutworić 170 bydlenskich jednotkow na teritoriju zwjazka. To wotpowěduje tuchwilnemu wulkemu rozrostej naprašowanjow za bydlenjemi a twarskich próstwow. Zdobom přihotuja ze změnu plana móžne wobzamknjenje k nastajenju potom hižo sedmeje změny, kotraž gmejnam hišće wjetšu planowansku wěstotu zaruči. Kaž předsyda zarjadniskeho zwjazka Měrko Domaška po­twjerdźi, je wobzamknjenje jako zakład za skrućenje cyłka čłonskich gmejnow zdobom bytostne wuměnjenje za dalše zhromadne dźěło zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe.

Do samsneho směra dźe wčerawše stejišćo zarjadniskeho zwjazka, kak regionalny plan za region Hornja Łužica-Delnja Šleska dale wjesć. Na iniciatiwu zarjadniskeho předsydy běchu do stejišća wosebje zapisali zajimy a zaměry ze serbskim a dwurěčnym wobsahom. Radźićeljo wosebje witachu, zo maja zamołwići eksplicitnje na zachowanje a spěchowanje serbskeje rěče a kultury při planowanju regionalneho wuwića dźiwać. Hač budu ideje zwjazka při planowanju, kaž wočakowane, wobkedźbować, njeje wěste. Wěste pak je, zo leža najprjedy raz na blidźe planowarjow. Wobkedźbować serbske wobstejnosće by był wuraz toho, kak chutnje planowarjo bjeru, zachować a skrućić jónkrótny dwurěčny a kulturnje wusahowacy region. Tak wuzběhnychu wjacori radźićeljo, kaž Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) abo delanski radźićel Tomaš Bjeńš, zapřijeće serbskich a dwurěčnych aspektow do stejišća zarjadniskeho zwjazka jako jara spomóžne a do praweho směra pokazowace.

Jeli zamołwići stejišćo zarjadniskeho zwjazka při planowanju wobkedźbuja, štož radźićeljo wočakuja, bychu so gmejnam zwjazka a serbskim zaměram nowe wrota do přichoda wotewrěli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND