Labor Ćiń sobu

srjeda, 03. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wojerecy (SN). We Wojerecach dźěła wotnětka Labor Ćiń sobu. Tamniši wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) je zarjadnišćo na Dietricha Bonhoefferowej wčera wotewrěł. Labor je zjawna městnosć k informaciji, za kubłanje a zetkawanje. Tam maš składnosć, so wo projektach slědźenja do přichoda, kotrež w ramiku změny strukturow we Wojerecach a wokoło města nastawaja, wobhonić. Zajimcy móža sej wobsahi projekta w interneće pod www.mitmachlabor-hoy.de wotkryć. Prěni króć chcedźa so hižo zajutřišim, pjatk, z temu rozestajeć, kak móhli swět před tym zachować, zo so w chaosu njezhubi. Zarjadowanje přihotuje Wojerowski kompjuterowy muzej ZCOM. Labor Ćiń sobu je podźěl Wojerec na slědźenskim projekće „Wěstota w awtomatizowanym a zwjazowacym wobchadźe“. Tón je zhromadneho předewzaća profesury za wozydłowu techniku a za planowanje systemow mobility na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće kaž tež předewzaća Systemowe daty wozydłow tzwr a Wojerowskeho měšćanskeho zarjadnistwa.
wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND