Kubłanska konferenca LIPY

srjeda, 25. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa (nalěwo) wužiwa kóždolětne fachowe kubłanske zarjadowanje SŠT a LIPY wosebje tež za to, so z kubłarkami wo jich dźěle w kubłanišćach rozmołwjeć. Alfons Handrik Předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa (nalěwo) wužiwa kóždolětne fachowe kubłanske zarjadowanje SŠT a LIPY wosebje tež za to, so z kubłarkami wo jich dźěle w kubłanišćach rozmołwjeć. Alfons Handrik

Lětuša fachowa konferenca Serbskeho šulskeho towarstwa a Smjerdźečan­skeho kubłanskeho srjedźišća LIPA, wotměwaca so ­ njedawno w Bukowcu, zaběraše so z tym, kak z agresiwitu dźěći­ wobchadźeć.

Carolin von Breitenbuch z centruma za komunikaciju­ w Bukowcu měješe zarjadowanje za jara spomóžne. „Zwjeselena běch z přijomneje dźěłoweje atmo­sfery. Telko serbšćinu rěčacych njejsym w swojim centrumje za komunikaciju hišće dožiwiła“, wona po kubłanskej konferency na Bukowčanskim něhdyšim ryćerkuble­ hódnoćejo rjekny. Štwórty króć wot Serbskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA a Serbskeho šulskeho towarstwa přewjedźeny fachowy dźeń je wospjet přiběracy zajim pokazał. Wjace hač 70 přitomnych, čłonow SŠT a dalšich zajimcow – mjez nimi 14 kubłarkow z delnjołužiskeju pěstowarnjow ze Žylowa a Choćebuza, kotrejž stej w nošerstwje SŠT – móžeštej předsydce LIPY Lucija Handrikowa a SŠT Ludmila Budarjowa witać.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Nawodnica Serbskeho kubłanskeho centruma LIPA Lucija Handrikowa dźakuje so dr. Barbarje Wolf za poradźeny přednošk.
dalši wobraz (2) Wšitcy přitomni na zarjadowanju při jachu wobdźělenski certifikat.
dalši wobraz (3) Přednošowarka prof. dr. Barbara Wolf wabješe Ludmilu Budarjowu do diskusije.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND