Přewjeduja farmowe popołdnja

srjeda, 08. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (HH/SN). Dźěćaca a młodźinska farma we Wojerecach chce zajimcam přichodnje poskićić, so na serbskich farmowych popołdnjach wobdźělić. Rafaela Wićazowa, kotraž poskitk nawjeduje, chce tam mjeztym hižo štyri lěta zakótwjene dźěłowe zjednoćenstwo Serbšćina z nowym konceptom wobohaćić. „Ma to być poskitk dźěćom a młodostnym, kotřiž so za serbsku rěč a kulturu zajimuja. Chcemy za swoje tematiske zarjadowanja tak wabić, zo so nichtó k ničemu nućeny nječuje. Wšitke serbske popołdnja so tak wuhotuja, zo je po kóždym zarjadowanju móžno, tež wšitke dalše wopytać“, po­wěda w Radworju bydlaca Serbowka. Wona pěstuje swoju maćernu rěč a kulturu w swójbje, wosebje tež jako spěwarka Radworskeho chóra Meja. Zachować a šěrić serbsku kulturu je jedne ćežišćo dźěła na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje, kotraž je w nošerstwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND