Budyšin (CS/SN). To bě něšto cyle nowe: Nimo CDU, kotraž swoju politisku popjelnu srjedu w Budyšinje tradicionelnje wotměwa, běše lětsa tež wo­krjesny zwjazk Lěwicy prěni raz na tajku pře­prosył. Zdobom zamołwići chcedźa, zo stanje so to z tradiciju.

W Röhrscheidtowej bašće Serbskeho ludoweho ansambla wustupištaj wčera tuž před něhdźe 50 zajimcami wokrjesny předsyda Lěwicy Silvio Lang a sakska krajna předsydka Susanne Schaper. Je z wašnjom, zo politikarjo popjelnu srjedu ze swojimi politiskimi přećiwnikami „wotličeja“ – rady tež na satiriske wašnje a trochu přehnate. To ma předewšěm motiwaciji w swójskich rjadach słužić.

Maas: Bjez atomowych bróni

štwórtk, 27. februara 2020 spisane wot:

New York (dpa/SN). Zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas (SPD) je w Bjezstrašnostnej radźe UNO namołwjał, zaměr swěta bjez jadrowych bróni z wočow njezhubić. Je načasu přetorhnjene jednanja wo wotbrónjenju zaso wožiwić, rjekny politikar SPD wčera w najwažnišim gremiju UNO. Wšitke pjeć čłonow rady – USA, Ruska, China, Francoska a Wulka Britaniska – maja atomowe brónje.

Škody wjetše, hač myslene

Berlin (dpa/SN). W lěsach Němskeje su suchota, wichory a bruki wjetše škody zawostajili, hač dotal myslene. Po nowych zwěsćenjach dyrbja 245 000 hektarow – płonina je tak wulka kaž Posaarska – město dotal zwěsćenych 180 000 hektarow znowa zwosadźeć, zwjazkowe ratarske ministerstwo zdźěla. Ličić mamy lětsa ze 160 milionami kubiknych metrow škodowaneho drjewa. Wosebje potrjechene su Sewjerorynsko-Westfalska, Saksko-Anhaltska, Hessenska a Durinska.

Wuradźuja wo nadpadźe

Cyrkwi so hladajo na wusud starosćitej

štwórtk, 27. februara 2020 spisane wot:

Karlsruhe (dpa/SN). Katolska a ewangelska cyrkej stej starosćiwje na rozsud Zwjazkoweho wustawoweho sudnistwa nastupajo pomoc k wumrěću reagowałoj. „Wusud zasahuje hłuboko do našeje kultury, kotraž je na pěstowanje a podpěru žiwjenja wusměrjena“, zdźělatej předsydaj Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx a předsyda rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej, krajny biskop Heinrich Bedford-Strohm, w zhromadnej deklaraciji. „Wobsteji strach, zo přizwolenje organizowanych poskitkow sebjemorjenja starych a chorych ludźi na subtilne wašnje pod ćišć sadźeja,­ tute poskitki tež wužiwać.“

Pytaja za póstnicarjemi wirusa dla

štwórtk, 27. februara 2020 spisane wot:

Mönchengladbach (dpa/SN). Po pjeć wobkrućenych padach schorjenjow na corona-wirus w Sewjerorynsko-Westfalskej pytaja zamołwići z wjetšimi akcijemi za dalšimi móžnymi natyknjenymi. W městačku Gangelt je 300 wopytowarjow póstniskeho zarjadowanja namołwjenych, so přizjewić. Wšitcy wopytowarjo a jich swójby dyrbja za 14 dnjow do domjaceje karanteny, zdźěli sewjerorynsko-westfalske strowotniske ministerstwo. W Mönchengladbachu pytaja za ludźimi, kotřiž mějachu kontakt k lěkarjej, kiž bě so z corona-wirusom natyknył. Z naprawami chcedźa tomu zadźěwać, zo so nowy wirus dale rozšěrja. Strowot­niski minister Sewjerorynsko-Westfalskeje Karl-Josef Lauermann (CDU) bě pak hižo wčera wujasnił, zo njemóža zamołwići infekciske rjećazy wěsće zadźeržeć.

Zwjazkowy minister za strowotnistwo Jens Spahn z tym liči, zo so chorosć rozšěri. „Stejimy na spočatku epidemije corona-wirusa dla“, rjekny politikar CDU wčera w Berlinje. „Puć infekcije njemóžemy – a to je nowa kwalita – zdźěla wjace sćěhować. Dotalne strategije přećiwo wirusej měli pruwować.“

„Najhórši rozsud po 1949“

štwórtk, 27. februara 2020 spisane wot:

28. politiska popjelna srjeda sakskeje CDU w hali na Budyskim Třělnišću

Budyšin (SN/MkWj). Derje pjelnjena bě Budyska wjacezaměrowa hala na tamnišim Třělnišću tež wčera, byrnjež – hinak hač loni – tu a tam městna swobodne wostali. Budyski zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Marko Šiman bě na mjeztym 28. politisku popjelnu srjedu sakskeje CDU přeprosył. Jako hosćej a rěčnikaj připrajiłoj běštaj tónkróć wiceprezident Zwjazka ratarjow Němskeje Wolfgang Vogel a zapósłanc Němskeho zwjazkoweho sejma, bywši wobswětowy minister a wojowar za čłowjeske prawa w NDR Arnold Vaatz. Mjez přitomnymi w hali na Třělnišću běchu tež Budyski krajny rada Michael Harig, Šimanowy kolega w krajnym sejmje Alojs Mikławšk a předsyda Domowiny Dawid Statnik.

To a tamne (27.02.20)

štwórtk, 27. februara 2020 spisane wot:

Po puću k sterilizaciji ćeknył je muski pawian w awstralskim Sydneyju. Wón móžeše zhromadnje ze žónskimaj wopicomaj ćeknyć, po tym zo bě so jemu poradźiło zamk duri wočinić. Hakle po dwěmaj hodźinomaj jeho pomocnicy popadnychu. Mjeztym je pawian operowany a so wočerstwja. Žónce běštej jako emocionalna pomoc sobu. Wopicy su dźěl slědźenskeho­ projekta.

Zo jeho zakaz jězdźenja njestara, je 84lětny muž Augsburgskej policiji nazornje pokazał. Po tym zo bě sudnistwo jemu jězbnu dowolnosć sćazało, sydny so wón do awta a jědźeše na policajsku stražu. Tam žadaše sej swoju jězbnu dowolnosć. Zastojnicy drje jemu tam tež klučik awta wote­wzachu, štož pak njepomhaše: Starc jědźeše z taksijom po rezerwowy klučik a z awtom skradźu wotjědźe, kotrež pola policije steješe. Zastojnicy tuž 84lětneho wopytachu a jemu tež druhi klučik wotewzachu.

Šofer w přepytowanskej jatbje

srjeda, 26. februara 2020 spisane wot:

Volkmarsen (dpa/SN). Přećiwo šoferej, kiž bě róžowu póndźelu ze swojim wosobowym awtom w sewjerohessenskim Volkmarsenje do póstniskeho ćaha zajěł a 60 ludźi zranił, su přepytowansku jatbu wukazali. 29lětnemu wumjetuja pospytane morjenje, strašne zranjenje ćěła a strašne zasahnjenje do nadróžneho wobchada. Přiwšěm su jeho motiwy dale njejasne. Policija přepytuje „do wšěch směrow“. Mjez zranjenjemi je 20 dźěći.

Mortwi při namócnosćach

New Delhi (dpa/SN). Znajmjeńša 20 ludźi je při najhóršich namócnosćach minjenych lětdźesatkow w indiskej stolicy New Delhiju žiwjenje přisadźiło. Ně-hdźe 190 zranjenych su do chorownjow dowjezli, policija zdźěla. Wot spočatka tydźenja so wjacore skupiny z kamjenjemi a retlemi stajnje zaso do so dawaja. Při tym zapaleja tež mošeje, wobchody a awta. Pozadk namócnosćow je nowy zakoń wo zapućowanju, kotryž bě ministerski prezident Narendra Modi jako nacionalistiski hindu přesadźił. Mjeńšina muslimow w kraju čuje so diskriminowana.

Wola ministerskeho prezidenta

Zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Marko Šiman je we wobłuku swojeje kóždolětneje „akcije na městnje“ dźensnišu popjelnu­ srjedu tež LND wopytał. Po rozmołwje prezentowaše jemu jednaćelka Marka Maćijowa nowostku nakładnistwa „Jutry­ doma“. Wječor wotměje so 28. politiska popjelna srjeda sakskeje CDU w hali na Budyskim Třělnišću. Foto: SN/Hanka Šěnec

W jamjezaso dźěłaja

srjeda, 26. februara 2020 spisane wot:

Janšojce (dpa/SN). Wot spočatka wčerawšeje rańšeje změny w Janšojskej brunicowej jamje zaso wuhlo wudobywaja. Ně­hdźe 180 sobudźěłaćerjow je tam znowa dźěłać započało, po tym zo bě wudobywanje minjene měsacy přetorhnjene, rěčnik wobhospodarjerja LEAG Thoralf Schirmer zdźěli. Tak jama njedaloko Choćebuza zaso w normalnym rytmusu dźěła. Cyłkownje je tam wjace hač 600 ludźi w třoch změnach zasadźenych.

Dźěło w brunicowej jamje dyrbjachu 1. septembra 2019 přetorhnyć, dokelž njepředležeše pruwowanje wobswětoweje znjesliwosće. Nětko je krajny zarjad za hórnistwo, geologiju a surowizny po informacijach energijoweho předewzaća hłowny zawodny plan 2020 do 2023 schwalił. Do toho běchu wobšěrnje pruwowali, hač so brunicowa jama z rostlinami a zwěrinu kaž tež z biotopami znjese. Sudnistwo bě wudobywanje brunicy po skóržbje wobswětoškitarjow přetorhnyło.

Parki jara ćerpja

srjeda, 26. februara 2020 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Změny klimy dla sakske statne parki a zahrody přiběrajcy ćerpja. Loni dyrbjachu wjace hač 200 štomow pušćeć, kotrež njeběchu ekstremne wjedro přetrali, zdźěli direktor zawoda k wobhospodarjenju sakskich hrodow a zahrodow „Schlösserland“ Christian Striefler nowinarjam. Trend drje přichodny čas skerje přiběra. Někotre z cyłkownje 30 000 štomow na zelenišćach sakskich hrodow a parkow pochadźeja hišće z časa baroka. Přiwšěm móžachu loni ličbu hosći a wobrot stopnjować. Mjez turistami najwoblubowanišej objektaj běštej hrodaj Moritzburg a Pillnitz.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND