W rozmołwje z katalanskim načolnym politikarjom Carlesom Puigdemontom

Katalanski načolny politikar Carles Puigdemont, narodźeny 1962 w Amer, je dźensa w belgiskim Waterloowje žiwy. Jako zapósłanc katalanskeho regionalneho parlamenta zasa­dźowaše so wón za njewotwisnosć Katalonskeje wot Španiskeje. W januaru 2016 wuzwolichu jeho za 130. prezidenta katalanskeho awtonomneho knježerstwa – Generalitat de Catalunya. Po lońšim referendumje wo njewotwisnosći w Katalonskej buchu Puigdemont a wot njeho nawjedowane knježerstwo na zakładźe španiskeje wustawy wotsadźene a wot tamnišeje justicy mjez druhim zběžka dla wobskoržene. Puigdemont so jastwu wuwiny, z tym zo do wukraja ćekny.

Puigdemont bu na to na zakładźe europskeho přikaza zajeća lětsa w měrcu w Němskej zajaty. W juliju rozsudźi němske sudnistwo, jeho Španiskej njepřepodać, na čož španiska justica přikaz zajeća zběhny.

Brexita dla wotstupili

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

London/Brüssel (dpa/SN). Protestujo přećiwo naćiskej zrěčenja k wustupej Wulkeje Britaniskeje z EU staj britiski minister za brexit Dominic Raab a ministerka za dźěło Esther McVey dźensa wotstupiłoj. Tež statny sekretar za Sewjernu Irsku Shailesh Vara je swoje zastojnstwo złožił, medije rozprawjeja. Dźensa chcyše britiska premierministerka Theresa May zrěčenje parlamentej w Londonje předstajić. Wočakuja razne rozestajenja.

Kandidaća so předstaja

Lübeck (dpa/SN). Kandidaća za předsydu CDU chcychu so dźensa na regionalnej konferency w Lübecku čłonam strony předstajić. Za to wočakuje CDU něhdźe 900 wobdźělnikow ze Schleswigsko-Holsteinskeje, Hamburga a Mecklenburga-Předpomorskeje. Najlěpše wuhlady na naslědnistwo Angele Merkel na čole strony maja generalna sekretarka Annegret Kramp-Karrenbauer, něhdyši frakciski šef Friedrich Merz a zwjazkowy minister za strowotnistwo Jens Spahn.

Pjenježny dar wróćo pósłany

Ničo hač rozwaliny a popjeł njeje wot luksuriozneho statoka telewizijneho moderatora Thomasa Gottschalka zwostało, po tym zo su hoberske lěsne wohenje městačko Malibu na juhu Kaliforniskeje docpěli. Tež na sewjeru kraja wohenje dale cychnuja, hdźež su město Paradise dospołnje zničili. Mjeztym su pomocnicy w rozpadankach wosom dalšich smjertnych woporow našli. Tak je so cyłkowna ličba woporow zahubnych wohenjow dla na 58 zwyšiła. Foto: pa/AP/Reed Saxon

Zetkanje radow přihotowali

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/MkWj). Přihot zhromadneho posedźenja wobeju Radow za serbske naležnosće Sakskeje a Braniborskeje dnja 3. decembra w Drježdźanach bě jedna z hłownych temow wčerawšeho dźěłoweho posedźenja Rady za serbske naležnosće Sakskeje w Budyšinje. Kaž jeje předsydka Marja Michałkowa na naprašowanje Serbskich Nowin zdźěli, su jednotliwe dypki dnjoweho porjada hišće raz wobrěčeli. Na wuradźowanju w sakskej stolicy ma mjez druhim tež wo kubłanje serbskich wučerjow a pěstowarkow hić.

Dotalne struktury zachować

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:
Drježdźany (SN). Swobodny stat Sakska a Čěska republika chcetej tež w přichodnej spěchowanskej dobje wot lěta 2021 do 2027 program za podpěru mjezy přesahowaceho zhromadneho dźěła dale wjesć a za to srědki Europskeje unije a swójske pjenjezy za wuwiće pomjezneho ruma nałožować. Za to staj statny sekretar w Sakskim statnym ministerstwje za wobswět a ratarstwo dr. Frank Pfeil a zastupowacy čěski minster za regio­nale wuwiće Zdeněk Semorád wčera w Drježdźanach zhromadnu deklaraciju podpisałoj. W njej so za to wuprajataj, dotalne struktury tež w nowym spěchowanskim programje EU zachować, dokelž su so jako dobre wopozakali. Po planach EU měli so spěchowanske kónčiny do wjetšich cyłkow zwjesć a saksko-čěski region z bayerskim zwjazać.

To a tamne (15.11.18)

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Pokładźene całty je muž na awtodróze w Porynsko-Pfalcy njedaloko Koblenza na šofera druheho wosoboweho awta mjetał. 21lětny bě ze swojim awtom na awtodróze A 48 po puću, jako jeho druhe awto přesćahny a so krótko před nim zaso zarjadowa. Po wospjetnym pospyće přesćehnjenja sobujěducy druheho awta całty na njeho mjetaše a jeho z gestami ranješe. Wobě stronje na to k policiji jědźeštej. Mjetar całtow dyrbi nětko z chłostanskim jednanjom ličić.

Na konju ćeknyła je padušnica w delnjoporynskim Weselu. Do toho bě 22lětna we wobchodźe nawušne słuchatka pokradnyła, na čož so alarmowy system při durjach zaswěći. Žona šwikny so na konja a wotjěcha. Policistam, kotřiž ju z awtom přesćěhowachu, wona přez polo ćekny. Skónčnje móžachu młodu jěcharku w jednym z konjacych dworow namakać.

Prawo na spěšny internet

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo přilubja ludźom, zo změja wot lěta 2015 zakonske prawo na spěšny internet. Hač do toho chcedźa z wutwarom škleńčno­nićoweje syće hotowi być, rjekny nawoda kanclerskeho zarjada Helge Braun dźensa w rańšim magacinje ARD. Potom maja ludźo prawo, sej přizamknjenje k syći sudnisce wunuzować. Zwjazkowe knježerstwo wuradźuje dźensa a jutře na klawsurnym posedźenju wo digitalizaciji.

Z Brüsselom so dojednali?

London (dpa/SN). Britiske knježerstwo je so po swójskich wuprajenjach ze zastupnikami Europskeje unije wo wustupje kraja z EU dojednało. Hižo dźensa popołdnju chcychu z ministrami wo dalšim postupowanju wuradźować, knježerstwo zdźěla. Samsny čas chcychu so w Brüsselu pósłancy 27 zbywacych čłonskich statow EU zeńć. Zdobom móhło dźensa w britiskim parlamenće k roze­stajenjam přińć. Zastupnicy wjacorych stron běchu připowědźili, zo njebudu dojednanju z Brüsselom přiłosować.

Lěwica kritizuje Merkel

Sportowa skała w nastawacym Krušwičanskim „Wólnočasnym swěće“ je hotowa. Zo móhli kumštnu skału natwarić, dyrbjachu tójšto zemje zwuzběhać. Tak nasta nasyp, kotryž chcedźa jako sankowanišćo wužiwać. Do nasypa wjedźe wuska betonowa roła. Sobudźěłaćerjo Choćebuskeho zawoda ju tuchwilu dotwarjeja. Foto: Joachim Rjela

Bjez jězbneho plana

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:
Drježdźany/Choćebuz (dpa/SN). Rjemjeslniskej komorje w Drježdźanach a Choćebuzu parujetej před zakónčenjom brunicoweho zmilinjenja strukturne wuwiće we Łužicy. W zjawnym lisće wobroćatej so na zwjazkoweho hospodarskeho ministra Petera Altmaiera (CDU), čłonow brunicoweje komisije a zapósłancow zwjazkoweho sejma. Tam wuprajitej so gremijej za wosebitu hospodarsku conu, hdźež móhło so hospodarske wuwiće zmóžnić. Runje tak měli so zwjazkowe zarjady we Łužicy zaměstnić a kónčinu z modernej infrastrukturu wuhotować. Wustup z brunicy měli jenož­ wobzamknyć, je-li perspektiwa regiona zaručena, zwurazni prezident Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Jörg Dittrich. Po jeho słowach pobrachuje za Łužicu jasny jězbny plan.

Hospodarstwo chromi

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:
Wiesbaden (dpa/SN). Hospodarstwo Němskeje je prěni króć po wjace hač třoch lětach zaso woteběrało. Wosłabjaceho so eksporta a woteběracych wudawkow ludźi za konsum dla je so nutřkokrajny bruttoprodukt – mnóstwo wšitkich nadźěłanych hódnotow – w třećim kwartalu wo 0,2 procentaj znižił, kaž Statistiski­ zwjazkowy zarjad we Wiesbadenje zdźěla. Naposledk bě hospodarski wukon w prěnim kwartalu 2015 wote­běracy. Tehdy zniži so wón wo 0,1 procent. Fachowcy z toho wuchadźeja, zo hospodarstwo najebać słaby třeći kwartal zaso rozrosće. Ćeže mějachu tež awtotwarcy, kotřiž dyrbjachu swoju pro­dukciju techniskich přičin dla redukować. Priwatnje ludźo mjenje pjenjez wudawaja.

nawěšk

nowostki LND