34 kandidatow wobkrućenych

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:

Njebjelčicy (SN/at). Wo mandat w prěnim Serbskim sejmje požada so 34 žonow a muži z Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy. Na zakładźe zapodatych podłožkow wobkrući wólbny wuběrk na swojim posedźenju zawčerawšim, póndźelu, w Njebjelčicach jednotliwe kandidatury. Slěd kandidatow na hłosowanskim lisćiku je předsyda wólbneho wuběrka dr. Hagen Domaška wulosował. Na prěnim městnje hornjołužiskeje lisćiny steji Aneta Zahrodnikowa z Ćiska, namjetowana wot Serbskeje bjesady Ćisk a podpěrarjow, delnjołužisku nawjeduje Siegbert Budyšin z Myšyna, nastajeny wot towarstwa Pónaschemu.

Kandidatna lisćina za Hornju Łužicu wopřijima 19 mjenow, mjez nimi šěsć žonow. Na 15 wosobow wopřijacej lisćinje za Delnju Łužicu steja tež kandidaća z Mužakowskich a Slepjanskich stron. Tež tu nastupi šěsć žonow. Wobsadźić ma so z kóždeje lisćiny stajnje dwanaće mandatow, zo byštej Delnja a Hornja Łužica personelnje jenak sylnje zastupjenej byłoj.

Mnozy Serbja a wšelake serbske towarstwa pak na tele prěnje wólby přewšo dwělomnje hladaja.

Trump Němsku raznje kritizuje

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:

Washington (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump je Němsku w zwisku z twarom noweho płunowoda Nordstream 2 raznje kritizował. „Je jara nje- zbožowne za němski lud, zo dyrbi Ruskej miliardy dolarow za energiju płaćić. To je jara špatne za ludźi w Němskej“, rjekny Trump do zetkanja z pólskim prezidentom Andrzejom Dudu w Běłym domje. Duda płunowód tohorunja šwikaše, mjenujo jón „hoberske wohroženje“ za energetisku wěstotu Pólskeje. Wón je wjesoły, zo móže Pólska płun tež z USA dóstać.

Jadrowe brónje wotstronić

Pjöngjang (dpa/SN). Na swojim wjerškowym zekanju staj so sewjerokorejski mócnar Kim Jong Un a juhokorejski prezident Moon Jae In dojednałoj, korejsku połkupu dospołnje wot jadrowych bróni wuswobodźić. Wotpowědne dojednanje staj wobaj w sewjerokorejskej stolicy Pjöngjangu podpisałoj. Sewjerna Koreja chcyła jako hnydomnu naprawu swoje raketowe slědźenišćo na zapadnym pobrjohu a startowu rampu pod mjezynarodnym dohladom wotstronić.

Putin: Europa sama zamołwita

Poslednje přihoty lětušeho oktoberskeho swjedźenja w Mnichowje: Christian Falk, sobudźěłaćer pruwowanskeho předewzaća TÜV-juh, wšitke zabawjenske jězdźidła ­na wěstotu přepruwuje. Při tym dyrbi samo hač do sto metrow wysoko krosnować móc. Najwjetši ludowy swjedźeń swěta sobotu zahaja. Tam wočakuja šěsć milionow wopytowarjow. Liter piwa płaći lětsa hač do 11,50 eurow. Foto: dpa/Matthias Balk

Powyšenje Maaßena zbudźa raznu kritiku

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Powyšenje Hansa-Ge­orga Maaßena na statneho sekretara w nutřkownym ministerstwje Horsta Seehofera (CSU) zbudźa w SPD masiwnu kritiku. Městopředsyda strony Ralf Stegner mjenowaše přesadźenje dotalneho prezidenta zwjazkoweho wustawoškita do knježerstwa „dezaster“. Powěsćerni dpa wón rjekny: „Nitka sćerpnosće z tutej wulkej koaliciju je w SPD dźeń a ćeńša.“ Předsyda młodźinskeje organizacije SPD Kevin Kühnert praji: „Moja wosobinska hranica znjesliwosće je docpěta.“

Generalna sekretarka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer kritiku wotpokazuje. W sćelaku ZDF wona na to pokaza, zo wšak je SPD kompromisej přihłosowała, po tym zo bě předsydka Andrea Nahles hrozyła, zo móhła koalicija Maaßena dla rozpadnyć.

Andrea Nahles bě personaliju wčera na krizowym zetkanju ze zwjazkowej kanclerku Angelu Markel a šefom CSU Horstom Seehoferom akceptowała. Wuchadźišćo zwady běchu wuprajenja Maaßena w zwisku z namócnosćemi w Kamjenicy. Wón twjerdźeše, zo móhli wideja wo honjeńcach falšowane być.

Maas: Nowa wuchodna politika

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:

Němska chcyła skupinje dwanaće wuchodoeuropskich krajow přistupić

Bukarest (dpa/SN). Němska je njewočakowano připowědźiła, zo chcyła třimórskej iniciatiwje cyłkownje dwanaće wuchodoeuropskich čłonow Europskeje unije přistupić, zo by rozpačenju Europy zadźěwała. „Je to wažny signal we wobłuku EU, zo njehlada kraj kaž Němska jenož do zapadneho směra, ale zo wusměri so tež na swojich wuchodoeuropskich susodow“, rjekny zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas (SPD) na wjerškowym zetkanju iniciatiwy wčera w Bukaresće. „To je to, štož mjenujemy nowu politiku wuchodej napřećo.“

Lěta 2015 wot Pólskeje a Chorwatskeje załoženu skupinu, kotraž ma kraje mjez Baltiskim morjom, Adriju a Čornym morjom zjednoćić, mějachu dotal za wuchodoeuropski wotpowědnik k zapadnej wósce Berlin–Paris. Dwanaće statow wot Estiskeje hač k Bołharskej chce swoje zajimy mjez druhim na polu infrastrukturnych projektow a při zastaranju z energiju přesadźić.

Spodźiwny kompromis

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:
Takle wón potajkim wupada, wony „kompromis“ mjez SPD, CDU a CSU hladajo na přichod prezidenta zwjazkoweho wustawoškita Hansa-Georga Maaßena. SPD chcyše jeho pušćić, šef CSU Horst Seehofer chcyše jeho w zastojnstwje dźeržeć – tuž su so na kompromis dojednali a Maaßenej pječa hišće lěpje płaćene zastojnstwo jako statny sekretar w nutřkownym minister­stwje Seehofera přisunyli. CDU je wjesoła, zo njeje Maaßena dla knježerstwo rozpadnyło a zo móže najprjedy raz dale dźěłać. Sym sej wěsty, zo njebudźe to poslednja kriza w tak a tak chabłacym knježerstwje. Štož mje najbóle rozhorja, pak je zahubny signal woneho „kompromisa“ za nas wolerjow: Njetrjebamy so dźiwać, zo so ludźo wot politiki wotwobroćeja a hižo wolić njeńdu, dokelž „ći tam horjeka“ tak a tak činja, štož chcedźa. Sy-li wěstu runinu docpěł, njemóžeš wjace hłuboko padnyć. Nimamy problem z „politiku“, ale z „politikarjemi“. Marko Wjeńka

To a tamne (19.09.18)

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:

Dwě duli złota je muž z Bremena w starym kuchinskim kamorje namakał a do běrowa za namakanki donjesł. Kamor bě wón do toho na bursy meblow kupił. ­Duli – cyłkownje 2,5 kilogramow złota – ležeštej prawdźepodobnje lětdźesatki dołho we wobalce schowanej při zadnjej sćěnje faška. Złoto je něhdźe 83 500 eurow hódne. Po informacijach Bremenskeho senata ma namakar nětko prawo na něhdźe 2 500 eurow myta.

W groćanym płoće tčacy jěž je w sewjerorynsko-westfalskim Dinslakenje zasadźenje wohnjoweje wobory zawinował. Zwěrjatko je drje „swoju figuru wopak po­sudźowało“, rěka w zdźělence wobory. Wuchowarjo su jěžika z pomocu klěšćow z płotu wuswobodźili. „Po krótkej přestawce a lunku wody so jěž wotsali, a wobornicy smědźachu zaso wotjěć.“

Wo pjenjezy załožby šło

wutora, 18. septembera 2018 spisane wot:

Berlin (SN/MkWj). Parlamentariska přirada Załožby za serbski lud je so wčera w Berlinskim zwjazkowym sejmje schadźowała. Na swojim mjeztym 60. posedźenju wuradźowachu čłonojo wo financowanskim zrěčenju załožby hač do lěta 2021, kaž předsyda přirady, zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Marko Šiman, našemu wječornikej zdźěli. Ćežišćo dźěławosće gremija je próca wo zachowanje serbskeje rěče a kultury.

Nimo toho dźěše wčera wo to, kak Serbam nowe medialne móžnosće w času digitalizacije spřistupnić. Runje za to ma załožba přichodnje dobre 600 000 eurow přidatnje k dispoziciji. Zwjazk kaž tež Sakska a Braniborska srědki podźělnje přinošuja. Z pjenjezami chcedźa najwšelakoriše digitalne rěčne projekty spěchować.

Marko Šiman pokaza napřećo Serbskim Nowinam na to, zo při tuchwilnych etatowych jednanjach w zwjazkowym kaž tež w sakskim a braniborskim sejmje srědki za serbsku załožbu přidatnje zaplanuja. „To je dobra składnosć, wo tym rěčeć, kak pjenjezy najefektiwnišo zasadźeć a što měli w přichodźe wobkedźbować,“ Šiman podšmórny.

Wuradźuja wo Maaßenje

wutora, 18. septembera 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Na wjerškowym zetkanju w kanclerskim zarjedźe w Berlinje chcychu dźensa wo přichodźe prezidenta zwjazkoweho wustawoškita Hansa-Geor- ga Maaßena wuradźować. K tomu chcychu so zwjazkowa kanclerka a předsydka CDU Angela Merkel, nutřkowny minister a šef CSU Horst Seehofer kaž tež předsydka SPD Andrea Nahles zetkać. SPD sej žada, pušćić Maaßena jeho dwělomnych wuprajenjow k podawkam w Kamjenicy dla. Seehofer to wotpokazuje.

Mjenje ćěkancow do USA

Washington (dpa/SN). Knježerstwo USA chce klětu wjele mjenje ćěkancow do kraja dać. Washington planuje najwjace 30 000 ludźi za hospodarske lěto 2019 (wot oktobra 2018 do septembra 2019), kaž wonkowny minister Mike Pompeo zdźěli. To je 15 000 mjenje hač w tuchwilnym hospodarskim lěće. Najebać to Pompeo twjerdźeše, zo wostawaja USA dale jedyn z najwulkomyslnišich krajow napřećo migrantam. Za čas prezidenta Baracka Obamy smědźeše naposledk 110 000 ćěkancow wob lěto do kraja.

Planuja wosebite pasmo

Demonstranća su sej dźensa z transparentami a traktorami we wobłuku akcije „Traktory přećiwo brunicy“ před zwjazkowym ministerstwom za hospodarstwo w Berlinje hnydomny kónc wudobywanja brunicy žadali. Zdobom protestowachu přećiwo ­ničenju Hambachskeho lěsa w Sewjerorynsko-Westfalskej brunicoweje jamy dla. Foto: dpa/Fabian Sommer

nawěšk

nowostki LND