Wubědźowanje „Schiebock běha ekstremnje“ chcedźa lětsa trochu hinak přewjesć­.­ Pjatk, 17. julija, budźe to wot 16 do 21 hodź., dźeń po tym wot 9 do 21 hodź. Čara powjedźe běharki a běharjow po sportowym parku Wesenitz. Na 700 metrow dołhim kole dyrbja wobdźělnicy dźesać zadźěwkow přewinyć.

Na wuběr steji 30mjeńšinowy běh za 14 eurow a 60mjeńšinowy za 18 eurow. W połhodźinskim abo hodźin­skim běhu ma wobdźělnik telko kołow kaž móžno absolwować. Nimo sportowanja su w startowym pjenjezu zapřijate: hadźicowy šawl, něšto k jědźi, medalja a hišće tójšto wjac. Dalše informacije pod www.schiebock-laeuft-extrem.de

Wukubłanje trenarjow za wrotarjow

Tež wrotarkam a wrotarjam njesmědźa so žane zmylki stać. Jeli žona abo muž mjez žerdźomaj pódla přimnje, móže so hrajna scena z přećiwniskimi wrotami skónčić. Wukon koparki abo koparja we wrotach ma tuž relatiwnje wulki wliw na wuslědk hry. Nimo toho je runje mjenowana pozicija z techniskim a taktiskimi žadanjemi zwjazana. A te posrědkuje nazwučowar wrotarjow zamołwity.

Dźeń holčeje kopańcy w Šwikawje

štwórtk, 09. julija 2020 spisane wot:
Jenož derje, zo hodźi so zaso kopańca hrać. Tak su minjenu njedźelu na „dnju holčeje­­ kopańcy“ turněr młodźinow D a C w Šwikawje přewjedli. Tež holča wubranka Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) je tam ze zastupnistwom Biskopičanskeho KT 08 nastupiła. W nim hraja tohorunja serbske koparki Lawinia Frenclec (zady 2. wotlěwa), Stella Pilcec (w srjedźnym rynku 3. wotprawa) a Johana Wjeselic (2. wotlěwa). Dale wobdźělichu so na turněrje mustwa FC Rudne horiny Aue, Bornaer­ SV a DFC Šwikawa. Za Biskopičanki je wot wšeho spočatka jara derje běžało, wone dobychu wšitke hry bjez přećiwnych wrotow. Tak wubědźichu sej prěnje městno a zdobom pokal. Foto: Johana Wjeselic

Wuslědki (09.07.20)

štwórtk, 09. julija 2020 spisane wot:

Tabulki koparskeho dorosta Braniborskeje

C-juniorojo, wokrjesna liga stafla B Južna Braniborska

1. FSV Čerwjeno-běli Łukow 9 51 : 1 2,78

2. ST Rań 10 73 : 8 2,50

3. SJ Lubin 65/Wacker 21 9 59 : 20 2,33

4. HZ Lok Kalawa/ST Kalawa/Wětošow

 10 37 : 21 1,90

5. Módro-běli Lubolce 10 37 :2 8 1,80

6. SJ Gießmannsdorf 9 35 : 62 1,11

7. Aleman. Stara Darbnja 9 31 : 32 1,00

8. SG Gójac/Lutol 10 24 : 57 0,90

9. TSG Lubnjow 63 10 33 : 46 0,60

10. Zeleno-běli Lubin 10 9: 114 0,00

D-juniorojo, wokrjesna liga Južna Braniborska

1. HZ Grabin 8 38 : 15 2,63

2. Brjazki/Zły Komorow II 10 51 : 6 2,40

3. TSG Lubnjow 63 9 53 : 24 2,00

4. HZ Ortrand/Frauendorf/Großkmeh­len/Lindenau 9 23 : 14 1,67

5. Zeleno-běli Lubin 8 27 : 30 1,50

6. Brjazki/Zły Komorow III 9 33 : 34 1,11

7. HZ Sonnewalde/Crinitz 8 19 : 34 0,88

8. FC Łuchow 9 20 : 47 0,56

9. TSV Missen 8 7 : 67 0,38

D-juniorojo, wokrjesna klasa stafla A Južna Braniborska

1. VfB Herzberg 68 II 9 76 : 11 3,00

2. ESV Lok Sokolnica 10 86 : 14 2,40

3. Módro-běli Möglenz 9 42 : 5 2,33

4. VfB Herzberg 68 8 43 : 26 2,25

5. FC Bad Liebenwerda 11 34 : 31 1,55

6. Sliwin II/Schönewalde 10 16 : 45 1,40

7. TSV 1878 Sliwin 10 41 : 49 1,00

8. SV Empor Mühlberg 10 18 : 70 0,60

9. SV Lok Uebigau 11 23 : 65 0,36

10. ST Wikow (D-holcy) 10 5 : 68 0,30

W Němskim koparskim zwjazku (DFB), w Sakskim koparskim zwjazku (SFV) a na najnišej runinje Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) njejsu w času­ koronapandemije lěnjeho pasli. Maksimilian Zahrodnik je někotre měnje­nja k dźěłu runje mjenowanych zwjazkow w rjadach Sportoweje jednotki Chrósćicy nazběrał.

Józef Donat: Jako přiwisnik kopańcy sym wězo wjesoły, zo su sezonu na profijowej runinje dohrać móhli. Tak mějach zaso kónctydźensku zaběru. Po mojim zdaću tróšku njefairne pak bě, zo mějachu tam naraz pjenjezy a srědki za testy. Porno tomu je we wjetšich zetkawanskich centrach, ale tež w šulach přeco hišće­ wobćežne so dosć testować dać. Zapadołužiski koparski zwjazk je to po mojim měnjenju derje činił. Wot tydźenja k tydźenjej su tam roz­sudźeli, a, bě-li trje­ba, hry wotprajili. Na kón­cu cyły zbytk sezony 2019/2020. Wězo njejsu na tej­ ru­ninje móžnosće date, zo by so dale hrać hodźało. Sym pak wje­soły, zo směmy mjeztym zaso trenować a zo je start přichodneje sezony tak daloko zrjado­wany. Tak so jako koparski lajk na hraj­nu dobu 2020/2021 wjeselu.

W formuli 1 so koła zas wjerća

wutora, 07. julija 2020 spisane wot:

Po dołhej přestawce dožiwichmy minjenu njedźelu skónčnje za­zběh lětušeje sezony formule 1, a to w awstriskim Spielbergu.

Dołho su na komplikowanym hygienowym koncepće dźěłali, zo móhli docyła wubědźowanje tajkeho rozměra bjez strowotnych rizikow za wšitkich wob­dźělenych přewjesć. Tež wšitcy stražnicy při čarje dyrbjachu wotpowědne wěstotne předpisy dodźeržeć. Zamołwići čary a swětoweje organizacija FIA su woprawdźe wulku prócu nałožili, wšitke rizika wobkedźbować a w 30 stronskim rjadowanju spisać. We wobłuku sobustawstwa w komisiji FIA běch tež ja do procesa zapřijaty. Próca je so wudaniła. Njemóžachmy žane wulke komplikacije registrować. To je zdobom dobra powěsć za wšitke serije­ w motorsporće, kotrež chcedźa ze swo­jimi běhami nětko tohorunja tak spěšnje kaž móžno započeć.

Přihotuja nowu koparsku sezonu

wutora, 07. julija 2020 spisane wot:

Zapadołužiski koparski zwjazk je nowu zestawu wokrjesneje wyšeje ligi a wo­krjesnych ligow za sezonu 2020/2021 wozjewił.

Postupnikaj we wokrjesnej wyše lize stej druhe mustwo Biskopičanskeho KT 08 a prěnje Hrajneho zjednoćenstwa Łaz/Běły Chołmc. Do wokrjesneje ligi-stafle 1 postupitej druhe mustwo Sportoweho towarstwa Kinspork/Łužnica a cyłk Zeleno-běłych Sepicy.

Staflu 2 wokrjesneje ligi zesylni Sportowe towarstwo Mały Wjelkow. To wo­sebite na stafli 2 je, zo hraja w njej tež tři serb­ske zastupnistwa ST 1922 Ra­dwor, SJ Njebjelčicy a SJ Chrósćicy II. To rěka, zo tam w běhu hrajneje doby k wjacorym derbyjam dóńdźe.

wokrjesna wyša liga

1. ST Horni kraj Sprjewja

2. DJK Módro-běli Kulow

3. Biskopičanske KT 08 II

4. Wojerowski FC

5. Motor Kumwałd

6. LSV Hory 1990

7. Póst Germania Budyšin

8. Sokoł Ralbicy/Hórki

9. TST Połčnica 1920

10. ST Hnašecy-Dobruša

11. ST Kinspork/Łužnica

12. ST Natwar Němske Pazlicy

13. SG Großnaundorf

14. ST Porchow

15. TSV Wachau

16. ST Marijina hwězda

17. HZ Łaz/Běły Chołmc

18. SC 1911 Großröhrsdorf

wokrjesna liga-stafla 1

1. Zeleno-běli Bukecy  

2. ST Kinspork/Łužnica II  

3. FV Ottendorf-Okrilla 05  

4. SV Haselbachtal

„Wupředań“ pola Energije

wutora, 07. julija 2020 spisane wot:

Po tym zo njeje kapitan Dimitar Rangelow žane nowe zrěčenje w nowym teamje FC Energije Choćebuz dóstał, je ličba wotchadow hišće raz jasnje rozrostła.

Znate hižo dlěši čas bě, zo staj sej Moritz Broschinski a Borussia Dortmund pře­zjednaj. Tam ma Broschinski w druhim mustwje na kopanišću stać. Ale tež Abdul­kadir Beyazit, Orhan Yildirim, Paul Gehrmann a Damir Bektić, a hrajerjej Jonas­ Zickert a Colin Raak ze swójskeho dorosta FC Energije, njejsu nowe zrěčenja dóstali. A Berkan Taz wróći so kaž planowane zaso k zwjazkowemu koparskemu ligistej 1. FC Union Berlin. Za škitarjow Roberta Müllera, Bena Meyera a Ibra­hima Hajtića je čas pola FCE tohorunja zakónčeny, runje tak za Jana Glinkera a youngstera Juliana Simona (póńdźe k FSV Unionej Fürstenwalde). Njejsu pak jenož w rjadach koparjow zrěčenja rozwjazali. Wosebje zadźiwani nowi­na­rjo běchu, zo tež fitnesowaj trenarjej Mau­rice Ehmke a Ken Kaiser žane nowe zrěčenje njedóstanjetaj. To njech rozumi, štóž chce … Georg Zielonkowski

Wolejbulowe mustwo Wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ Kulow smě so skónčnje nad nowymi trikotami wjeselić. Naposledk móžachu so tamniši wyši šulerjo Tobias Crüger (kapitan), Alexander Heinz, Henning Schreiber, Louis Kreuz a Toni Stache na wolejbulowym turněrje přesadźić a hrajnišćo jako dobyćer wo­pušćić. Po tym zo běchu wolejbulisća 7. lětnika wuspěch euforisce wozjewili, přilubi jim šulski socialny dźěłaćer Philipp Schwabe nowu sadźbu sportowych košlow. Šulerjo wězo njepopušćichu, přilubjene bě přilubjene.

Tak su sportowy wučer Sven Hol­weger, něhdyši FSJnik Lucas Franz a šulski socialny dźěłaćer Philipp Schwabe wšitke kóšty přewzali. „Myslu rady na čas swojeho dobrowólneho socialneho lěta w Kulowskej wyšej šuli. Rady so dale za šu­lerki a šulerjow angažuju“, podšmórny mjeztym w Drježdźanach bydlacy student wučerstwa Franz.

Wuslědki (07.07.20)

wutora, 07. julija 2020 spisane wot:

Tabulki koparskeho dorosta

B-juniorojo, wokrjesna liga stafla A Južna Braniborska

1. SpVgg Grabin 8 41 : 11 2,63

2. HZ Lubnjow/Łukow 9 23 : 5 2,00

3. HZ Witanojce/Lutol 8 19 : 27 2,00

4. Zeleno-běli Lubin 8 12 : 9 1,75

5. HZ Schönewalde/Sliwin 9 13 : 30 0,33

6. HZ Sängerstadtregion 8 6 : 32 0,13

B-juniorojo, wokrjesna liga stafla B Južna Braniborska

1. Großkmehlen/Frauendorf/Lindenau /Ortrand/Schradenland 8 40 : 7 3,00

2. ESV Lok Falkenberg 7 32 : 8 2,29

3. Brjazki/Zły Komorow II 8 24 : 7 1,88

4. SV Empor Mühlberg 7 11 : 13 1,00

5. VfB Herzberg 68 6 9 : 37 0,50

6. VfB Hohenleipisch 8 5 : 49 0,00

C-juniorojo, wokrjesna liga stafla A Južna Braniborska

1. FC Lauchhammer 12 72 : 14 2,83

2. VfB Hohenleipisch 9 52 : 13 2,44

3. VfB Herzberg 68 9 35 : 7 2,22

4. Módro-běli Möglenz 10 18 : 15 1,80

5. HZ Sängerstadtregion 11 37 : 25 1,73

6. HZ Lindenau/Frauendorf/Großkmeh­len/Ortrand 10 17 : 25 1,10

7. Germania Rólany 10 23 : 29 0,90

8. Wikow/Bad Liebenw. 12 27 : 45 0,75

9. FSV Brjazki/Zły Kom. II 10 17 : 33 0,50

10. Sokolnica/Uebigau  11 8: 100 0,09

Jěchanske turněry amaterow zaso přewjeduja

póndźela, 06. julija 2020 spisane wot:

Start do zeleneje sezony lětsa pozdźišo hač hewak

Hižo před tydźenjemi běchu w jěchanskim sporće zaso prěnje turněry přewjedli, ale jeno za profijow a powołanskich jěcharjow. Wot minjeneho tydźenja su nětko zaso prěnje wubědźowanja za amaterow w Sakskej wupisane.

Tež dorost serbskich mnohostronskich jěcharjow je z konkurencu mocy měrił. Jakub a Marija Bobkec běštaj na přikład w Seelitzu pola Rochlitza, hdźež wotmě so turněr w mnohostronskim jěchanju. Jakub startowaše ze swojim młodym konjom w pruwowanju za hišće njena­zhonite konje. Kobła je bjez skakanskich zmylkow pruwowanje zakón­čiła a tak prěnje pozitiwne nazhonjenja zběrała. Marija wobdźěli so na pruwowanju za młodych jěcharjow. Z konjom Carlosom bě wona tohorunja bjez zmylka po puću a doby samo myto. Sotře Franciska a Felicitas Bobkec běštej na skakanskim a jěchanskim turněrje w Kulowje a běštej tam wuspěšnej na skakanjach wšelakich klasow. Konstantny trening za čas koronapandemije bě so wudanił.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND