Kopar Serbskeje koparskeje wubranki (SKW) Patrik Woko ze Šunowa poda so hižo jako dwanaćelětny na Drježdźansku sportowu wyšu šulu. Wot lěta 2013 je nětko w rjadach Jednoty Kamjenc. Wo aktualnej hrajnej dobje w krajnej lize­, kotraž je wot wčerawšeho zakón­čena, a wo jeho času w Drježdźanach je Ta­dej Cyž-Njebjelčanski ze Šunowčanom porěčał.

Witaj, Patriko, kak so ći wjedźe?

P. Woko: Mi so poměrnje derje dźe, dźakuju so. Spytam so tučasnje z kole­sowanjom a joggingom fit dźeržeć. Tež indiwidualne zwučowanja wjacore razy wob tydźeń přewjeduju. To pak njeje z mustwowym treningom přirunajomne.

Sy sej w zymje koleno zranił, je wšitko zaso­ w porjadku?

P. Woko: Haj, sym so kónc decembra w zymskim dowolu zranił. Njesmědźach koleno na to šěsć tydźenjow poćežować. Po tym sym krok po kroku z wosebitymi zwučowanjemi započał. Prawje wusměrjeny treningowy plan je mi jara pomhał. Nětko docyła žane ćeže wjace nimam.

Što měniš k rozsudej, zo w krajnej lize a dalšich krajnych klasach kopańcy hižo žane dypkowe hry njebudu?

Zastork, zakop, postork

štwórtk, 07. meje 2020 spisane wot:
Koparjo chodźa zaso na dźěło, a w socialnych medijach wudyri přichodny shitstorm. Smědźa da sej ći bohačcy wšitko dowolić? Njepłaća za nich samsne prawidła a kaznje kaž za „jednory lud“? So wě, ta wěcka z tym wotstawkom na polu budźe zawěsće zajimawa. Prjedy hač, kaž so to w interneće spěšnje čini, sportowcow generelnje zasudźimy, pak dyrbimy sej wuwědomić, zo jedna so wo financielnje motiwowane wuwzaće za horstku profijow, kotřiž šwarne mnóstwo přihladowarjow mjenje abo bóle zabawjeja. A hdyž so potom bul zaso kula, znowa miliony před telewizorom na milionarow na wobrazowce swarja. Do stadiona wšak publikum njesmě. Kak so pobrachowaca atmosfera pyrjaceje so areny na hru wuskutkuje – štó wě? Znajmjeńša koparjo so potom snano zaso na to dopominaja, štož je za přemóžacu wjetšinu atletkow a atletow po wšěm swěće normalita: ćišina we wulkim kole. Sportej zdar! Bosćan Nawka

Na krajnej runinje sezona zakónčena

srjeda, 06. meje 2020 spisane wot:

Sakski koparski zwjazk (SFV) je wčera zdźělił, zo so sezona 2019/2020 na krajnej runinje 30. junija oficialnje skónči. Po dalšej widejokonferency zamołwitych SFV bu rozsudźene, zo žane dalše winowatostne hry wjace njebudu. Nimo toho bu rjadowane, kak dotalnu sezonu hódnoćić a kak z postupami a zestupami wobchadźeć. Načolnicy staflow njesmědźa so oficialny mišter mjenować, mustwa w pincy tabulki njetrjebaja ze­stu­pić, a postupy klasu wyše chce SFV z tak mjenowanym kwocientom rjadować. Cyłki, kotrež chcedźa postupić, dyrbja so hač­ do hišće njepostajeneho termi­na při­zjewić. Zamołwići za planowanje hrow w sezonje 2020/2021 budu na ličbu staflow, sylnosće staflow, postupy a zestupy a wšelake hrajne modusy fleksi­belnje reagować.

Pokalne wubědźowanja chce SFV rady hišće přewjesć, tež po 30. juniju 2020. Kilian Hrjehor

Robert Lejnart, předewzaćel z Kamjenca, je minjeny tydźeń cyłkownje dźesać sportowym towarstwam jendźelskorěčne T-shirty z napisom „Come back stronger“ přepodał. Mjez nimi běchu na přikład SJ Njebjelčicy, Natwar Němske Pazlicy, Sokoł Ralbicy/Hórki a Hlinowski SC. W přichodnych dnjach budu potom tež T-shirty ze serbskim napisom hotowe. Foto: Tadej Cyž-Njebjelčanski

W dorostowej kopańcy wokomiknje hišće­ nichtó na dypkowe hry njemysli. Tež prawidłowny zhromadny trening njeje hišće tak prawje móžny. Kak, hdy a hač hrajna doba docyła dale póńdźe, tučasnje nichtó njewě. Móžno, zo ju bjez hódnoćenja dočasnje zakónča.

Na Serbsku koparsku wubranku młodźiny D (SKW D) pak čaka, jeli koronasituacija to dowoli, dalše napjate a zajimawe wužadanje. Po wuspěšnym wobdźělenju na Galand-cupje spočatk lěta w Kamjencu chce mustwo w juliju přećiwo šul­skemu cyłkej z Drježdźan přećelsku hru přewjesć a zhromadny wječor wotměć. Mustwowy nawoda ze sakskeje stolicy je na­ Kamjenskim turněrje styki k tre­narjam wubranki SKW D nawjazał. Jara chwalobnje wuprajili su so zamołwići z Drježdźan nastupajo serbsku rěč a wustupowanje serbskeho mustwa.

Krajna klasa – poslednje koparske wuslědki ze 7./8. měrca 2020

Běła Woda – Weixdorf 2:1 (0:1)

Drježdźanski SC – Wocl Rěčicy 2:2 (2:1)

Oderwitz – Borea Drježdźany 3:4 (1:3)

Großröhrsdorf – Chrósćicy 1:1 (0:0)

Rotacija Drježdźany – Rakecy 5:1 (1:0)

Trjebin – Ćisk 0:0 (0:0)

Laubegast – Drježdźany-Strěžin 1:1 (0:1)

1. Drježdźany Laubegast 14 47 : 18 31

2. TSV Rotacija Drježdź. 14 40 : 16 29

3. SZ Drježdźany-Strěžin 14 36 : 17 29

4. SC Borea Drježdźany 14 35 : 27 25

5. SC Großröhrsdorf 14 19 : 17 22

6. ST Trjebin 14 21 : 26 21

7. VfB Běła Woda 1909 14 21 : 24 20

8. Rakečanske ST 14 29 : 31 16

9. SJ Chrósćicy 14 23 : 27 15

10. Drježdźanski SC 1898 14 20 : 25 15

11. SG Weixdorf 14 22 : 32 13

12. FC Wocl Rěčicy 14 24 : 38 13

13. FSV Oderwitz 02 14 24 : 40 9

14. ST Ćisk 14 17 : 40 5


Što činja koparjo w času bjez treninga a hrow? To chcyše tež sportowy reporter Werner Müller z Radworja wědźeć a je so Benjamina Müllera prašał. ­23lětny za ST Ćisk w krajnej klasy ­kopački šnóruje a wot januara 2015 tam za bulom honi.

Kak so tučasnje fit dźeržiće?

B. Müller: Ja často kolesuju, jogguju a wužiwam móžnosće w našej pincy, zo bych ze wšelakimi nastrojemi muskulaturu a wutrajnosć trenował.

Zwučujeće sam?

Němski olympiski sportowy zwjazk (DOSB) je w minjenych tydźenjach 10 zasadow zdźěłał, na kotrež dyrbja so sportowče a sportowcy dźeržeć, chcedźa-li nětko wonka trenować. Zasady płaća za wšě sportowe družiny a wosebje towarstwa maja je wobkedźbować. Trenarki a trenarjo wšěch starobnych klasow dyrbja je znać a w přichodźe na to dźiwać, zo předpisy tež dodźerža. Doskónčny rozsud, hač smědźa­ koparki /koparjo, wolejbulistki/wolejbulisća a dalši zaso w mustwach na sportnišćo, pak leži w rukach politikarjow. ­Slědowace prawidła DOSB namjetuje:

1. Wotstawk dźeržeć

Wotstawk znajmjeńša dweju metrow mjez wosobomaj prawdźepodobnosć natyk­njenja z koronawirusom chětro pomjeńša. Dokelž so sportowče a sportowcy hibaja, je tutón wotstawk wulkomyslny. Při zachodźe na sportowe areale njesmědźa žane rynki nastać.

2. Ćělne kontakty zakazane

Sport a pohibowanje dyrbitej bjez kontakta wotběžeć. Ruce sej dawać, so wjesela abo zrudoby dla wobji­mać – toho dyrbja so wšitcy wzdać. Dwuboje, na přikład při kopańcy, su tohorunja zakazane. Tu hodźi so trening jenož indiwidualnje přewjesć.

Po shutdownje a dočasnym kóncu sezony koronawirusa dla je Němski wolejbulowy zwjazk (DVV) zhromadnje z Němskim olympiskim sportowym zwjazkom (DOSB) přechodne prawidła za treningowy kaž tež hrajny wobchad namjetował. Te so wězo na 10 zasadach DOSB orientuja a płaća za kóždu sportowu družinu. Konkretnje za wolejbul su to slědowace:

Prjedy hač so trening, treningowe hry, abo samo dypkowe hry (hač do awgusta na žadyn pad móžne) zahaja, dóstanje kóždy wobdźělnik treninga jónkrótny naprašnik, kotryž ma podpisać, zo je wobsahi, čitał, zrozumił, akceptował a zo so po nich ma. W padźe symptomow natyknjenja z koronawirusom ma so hnydom testować dać a so najprjedy raz do karanteny podać.

Dale su tele dypki wažne:

– Kóždy podpisa, zo přechodne prawi­dła dodźerži, a zo je winowaty na sebje a tamnych kedźbować (Fürsorge­pflicht).

– Přewažnje ma so wonka hrać, je-li w ćěło­zwučowarnjach, maja wone zas a zaso derje přewětrjene być.

– w małych skupinkach hač do 5 wosobow trenować – skupinki po móžnosći krute wostajić a njezměnić

– žadyn ćělny kontakt z druhim dźeržeć

– dwaj metraj wotstawka dodźeržeć

Tele foto nasta loni spočatk januara, jako je Serbska koparska wubranka žonow zhromadne swójbne sportowanje w Ralbičanskej ćěłozwučowarni přewjedła. Tajke zetkanja wšak tuchwilu dowolene njejsu a zawěsće tež hišće dlěši čas njebudu. Serbske ­koparki dyrbja so tuž najprjedy raz same abo w mjeńšich skupinkach na koparske mišterstwa narodnych awtochtonych mjeńšin europeadu přihotować. Foto: Jörg Stephan

Sportowym towarstwam swěrni wostać

póndźela, 04. meje 2020 spisane wot:

Aktualnje su předewšěm jeho zamóžnosće jako krizowy manager prašane. W SPORTBUZZER-interviewje, kotryž je internetny sportowy časopis našemu wječornikej za wozjewjenje přewostajił, rěči prezident Sakskeho koparskeho zwjazka Hermann Winkler wo koronakrizy, wo eksistency profiklubow ­a amaterskich zjednoćenstwow kaž ­tež wo zjawnym lisće olympiskeho ­dobyćerja Jensa Lehmanna šefej IOC Thomasej Bachej.

Knježe Winklero, kak stejiće wy k restrikcijam w Sakskej korony dla?

H. Winkler: Wšitke rozsudy su prawe. Dramam kaž w Italskej a Španiskej dyrbimy na kóždy pad zadźěwać. Za nas tuž rěka so na wšitke prawidła dźeržeć a na sebje a tamnych kedźbować. Zo našich wjac hač 1 200 koparskich hrow tydźensce wupadnje, je za wšěch ćežko. Zo dyrbjachmy sportowu šulu w Abtnaun­dorfje začinić, nas tež trjechi. Ale to su w nětčišej krizy jenož pódlanskosće.

Ma Joachim Löw prawje z wuprajenjom, zo ma naš swět burnout a zo dyrbimy wšitcy wo tym přemyslować, hač chcemy dale tak spěšnje dale a wyše?

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND