Šulerjam w Barće serbsce čitała

pjatk, 20. nowembera 2015 spisane wot:
Mnohe kubłanske zarjadnišća wobdźělichu so dźensa na cyłoněmskim dnju předčitanja. Na Bartskej zakładnej šuli je wědomostna sobudźěłaćerka Budyskeho Rěčneho centruma WITAJ Manuela Smolina šulerjam-serbšćinarjam 2. a 3. lětnika serbske dźěćace knihi předstajiła a z nich čitała. Foto: SN/M. Bulank

Budyšin (SN/MiR). Młody muž ze strachoćiwymaj wočomoj, z nachribjetnikom na chribjeće stupi do šulskeje rjadownje. „Wzmiće swoje stólcy, zestajejće je před taflu, wzmiće wšitko sobu, maće minutu chwile.“ Šulerjo 9. lětnika Budyskeje Serbskeje wyšeje šule to činja. Někotři hladaja spłóšiwje, druzy zaso smějo so, ale strachoćiwje, a dalši reaguja z tym, zo napominanje spěšnje sćěhuja.

Zajim za serbsku rěč zwuraznili

wutora, 17. nowembera 2015 spisane wot:

Budyšin/Drježdźany (SN). Dohromady 115 hornjoserbšćinu wuknjacych dorosćenych je so na naprašowanju Multimedialneho centruma za nawuknjenje rěčow Drježdźanskeje Techniskeje uni­wersity wobdźěliło. Wone je so wot 17. septembra hač do 10. oktobra 2015 přewjedło. Wo tym informuje Załožba za serbski lud na swojej internetnej stronje. Naprašowanje je wobstatk projekta k wuwiwanju interaktiwneho online-programa k samonawuknjenju hornjoserbskeje rěče, kotryž bě załožba do nadawka dała.

Z bytostnymi temami so zaběrali

wutora, 17. nowembera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). 65 šulow po cyłej Sakskej su na šulu bjez rasizma - šula za kuražu pomjenowane. Wosom z nich je z Budyskeho wokrjesa. Do kruha słušeja mjez druhim Wósporčanska šula w swobodnym nošerstwje, Wojerowski Lessingowy a Foucoultowy gymnazij kaž tež Kamjenska 2. wyša šula. Za šěrjenje ideje zasadźuje so cyłoněmska Syć za demokratiju a kuražu (NDC). „Hač so bórze tež jako Budyski Serbski gymnazij w tymle kruhu angažujemy, wo tym chcemy w šulskim nawodnistwje rozmyslować“, rjekny nawoda gymnazija René Wjacławk. „Pruwować chcemy tež, hač stanjemy so šula bjez rasizma - šula za kuražu.“ Wón bě so na syćowym zetkanju zańdźenu sobotu w Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje wobdźělił.

Ličby swědča wo wuspěchu

póndźela, 16. nowembera 2015 spisane wot:

Serbske šulske towarstwo a Smjerdźečanske serbske kubłanske srjedźišćo LIPA­ stej sobotu na fachowu konferencu do centruma za komunikaciju na ryćerkuble­ do Bukowca přeprosyłoj. Wjace hač 70 kubłarkow a kubłarjow a dalšich zajimcow zaběraše so z agre­siwitu dźěći w pěstowarni a horće. Zdobom­ wotmě so hłowna zhromadźizna SŠT.

Tradicije šule dale wjesć

srjeda, 11. nowembera 2015 spisane wot:

Wot 7. oktobra skutkuje Milenka Kobe­rowa jako nowa nawodnica Serbskeje wyšeje šule Ralbicy. Wona je so mjez wjacorymi­ požadarjemi přesadźiła. „Tuchwilu je mi wosebje wažne, zo zeznaju wšitkich­ 103 šulerjow a šulerki kaž tež 16 wučerjow a wučerkow. Wjacore hodźiny wob tydźeń wuwučuju w předmjetomaj serbšćina a stawizny we wšelakich lět­nikach.“

Zaměry 37lětneje Serbowki mjez druhim su, zaručić wučbu wšědneho šul­skeho dnja a dale wjesć tradicije šule, kaž na přikład wuměny do wukraja, do susodneje Čěskeje a Pólskeje. „Kulturne dźěło ma wostać dale kruty wobstatk dźěła na delanskim­ kubłanišću runje tak kaž skutkowanje­ jako projektna šula UNESCO“,­ nawodnica potwjerdźa.

Z nim rěčeć bě wobohaćace

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

K smjerći Alfonsa Frencla piše wučer Michał Šołta w mjenje kolegow a kolegowkow Serbskeje šule Ralbicy:

Spěšnje roznjese so po Delanach powěsć wo přezažnej smjerći našeho ně­hdyšeho woblubowaneho kolegi, spisowaćela a nošerja Myta Ćišinskeho Alfonsa Frencla. Połny optimizma bě so wón před lětami na wuměnk podał a chcyše, kaž sam praji, so sylnišo swojemu „pisanju“ wěnować. A to wón tež činješe, byrnjež jeho njesmilna chorosć potrjechiła. Poslednja kniha z jeho pjera „Mój serbski słownik“ je hakle njedawno w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła a z njeje je awtor 10. septembra w Budyskej Smolerjec kniharni hišće sam čitał.

Za čas wučerjenja – wot nazymy 1972 bjez přetorhnjenja na Ralbičanskej serbskej šuli – měješe wón za prěnjorjadny nadawk, dźěćinje a młodźinje přikubłać strowe narodne wědomje a hordosć na swój­ serbski narod. Wuprudźeše lubosć k swojemu ludej a je druhich za narodnu wěc zahorjał. To spisane wot Radlubina a to słyšane dobre wot sprawnych ludźi podłu Klóšterskeje wody jemu cyle wěsće dopomha spóznać to bytostne – kaž sam husto praješe – za spo­móžne skutki.

Pod hesłom „Wotkryć–slědźić–wědźeć“ skići nazymska akademija Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow (BTU) šulerjam 7. do 10. lětnika tež zaběru z elektroniku. Pod nawodom dr. Olafa Gutschkera (druhi wotlěwa), nawody labora UNEX BTU, su šulerjo z Choćebuza a Grodka wčera mjez druhim roboter z twarskeje sadźby cynili. Foto: Michael Helbig

Dźěći přirodźe blisko kubłać

srjeda, 21. oktobera 2015 spisane wot:

Na dworje domu při Budyskich Drjewowych wikach steji małka drjewana chěžka. Pjeć pjerachow sej w njej hrajka. 36lětna Bernada Bulankowa z Myšec je jich dnjowa mać. Hižo w někotrych powołanjach je so Serbowka wuspytała, tak jako ergoterapeutka abo jako přirodna tworićelka. A runje to stej dobrej zakładaj za jeje tučasne dźěło.

Zastupiwši do hrajkanskeje stwy pytaš podarmo za přepjelnjenymi polcami abo košemi z pisanymi awtkami, klockami, klankami a bulikami. Porno tomu wuhladaš jenož mało z drjewa, płata abo wołmy samo zhotowjenych hrajkow. Z płatu twarja sej dźěći budki, přikuleja sej pjelsćene buliki a na powjaz tykaja drjewjane klocki a rynki. „Dźěći maja wulku a pisanu fantaziju. Při hrajkanju ju wužiwaja“, kubłarka praji. Wažne jej je, zo poskića „swojim“ pjeracham hrajki, kotrež su zhotowjene z přirodnych materialijow, kaž drjewa abo wołmy.

Tež při dešću rjenje było

pjatk, 16. oktobera 2015 spisane wot:
Za prěni tydźeń prózdnin mějachu šulski klub, internetna kofejownja a šulski socialny dźěłaćer za šulerjow z Kulowa a wokoliny wšelake poskitki přihotowane. Póndźelu jědźechu z kolesami po Dubrjenskim bahnu, srjedu pobychu z ćahom w Sakskej Šwicy, zo bychu pućowali. Tež při dešćikojtym wjedrje bě to rjenje a je so wšitkim spodobało. W nocy na dźensniši pjatk skupinka holcow a hólcow w šulskim klubje přenocowaše. Do toho zhromadnje hry hrajachu a wobhladachu sej film. K tomu přeprosychu sej tohorunja dźěći z Kamjenskeho domu požadarjow azyla. Dźensa steješe tak mjenowany geocaching na programje. Z pomocu GPS-nastrojow su w Kulowje a wokolinje za pokładami pytali. Tež w druhim tydźenju nazymskich prózdnin wabja šulerjow wjacore poskitki. Foto: Tobias Bulank

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND