Přihotuja druhi ferialny kurs

štwórtk, 08. februara 2018 spisane wot:

Budyski Rěčny centrum WITAJ přewjedźe lětsa w jutrownych prózdninach druhi ferialny kurs za dźěći. Přeprošene na njón su šulerjo zwonka serbskeho sydlenskeho ruma.

Budyšin (SN/MiR). Ferialny kurs RCW wot 2. do 6. apryla měri so na dźěći w zakładnošulskej starobje wot 1. do 4. lět­nika. W cyłku poskići zarjadnišćo lětsa štyr­naće zajimcam składnosć, so na kursu wobdźělić.

Na farmje knježi čiłe žiwjenje

srjeda, 07. februara 2018 spisane wot:

Dźěćom a młodostnym šek 10 900 eurow přepodali

Wojerecy (SN/mwe). Dźěćaca a młodźinska farma Wojerecy je mnohim holcam a hólcam z města a wokolnych wsow wšědnje dobra adresa, hdźež móža so po šuli a w prózdninach zetkawać. Nošer socialneho zarjadnišća je Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB). Nimo dorosćacych přichadźeja prawidłownje, znajmjeńša jónu wob měsac, tež wuměnkarjo na daloko znaty statok,­ zo bychu tam swoje seniorske dopoł­dnjo dožiwili. Tež lětsa maja na farmje wobšěrny program a organizuja najwšelakoriše zarjadowanja. Kaž je to hižo lěta z wašnjom, je farar Peter Paul Gregor z Wojerowskeje katolskeje wosady swjateje swójby spočatk lěta dźěćacu a młodźinsku farmu požohnował.

Ptači kwas za serbske dźěći

srjeda, 07. februara 2018 spisane wot:
Tuchwilu wotměwaja so serbskorěčne ptačokwasne programy Serbskeho ludoweho ansambla. Wuměłcy SLA su swoju aktualnu dźěćacu ptačokwasnu produkciju „Kak je­ hawron ptači kwas zaspał“ dźensa na swojej žurli předstajili. Jutře dojědu sej do Chrósćic. W tamnišej wjacezaměrowej hali „Jednota“ chcedźa dźěćom ze wsy, z tamnišeje pěstowarnje a šule kaž tež z kubłanišćow z wokolnych wsow powědać wo jěžiku Kałačiku, kiž nochce spać, ale chce pódla być, hdyž hawron a sroka­ kwasujetaj. Foto: SN/Maćij Bulank

Tajka wobrada ...

srjeda, 07. februara 2018 spisane wot:
To znajmjeńša měnitej palčik Poruška z koruška a jěžik Kałačik na lětušim dźěćacym ptačokwasnym programje Serbskeho ludoweho ansambla. To pak jenož, dokelž stej zaměniłoj pěskowej měškaj pěskow-čika. Hewak wšak njehodźi so atribut „wobrada“ scyła wužiwać, zo by inscenaciju charakterizował. Nawopak, hra wobkuzłuje. Wobhladawši sej tři ze štyrjoch rěčnych wariantow musicala móžu rjec, zo je so ansamblowcam poradźiło wšelake rěčne profile spokojić. Ryzy serbskorěčny poskitk je dosć naročny, w nim wužiwaja so načasne, ale tež mnohe staroserbske wopřijeća a słowa, kotrež wšědnje lědma hišće trjebaš, haj, kotrež su zwjetša hižo njeznate. Za dorosćeneho přihladowarja je bjezmała zajimawe, sej hru tež raz po rěči rozklučować, kotruž na jewišću słyši, a nic jenož po tym, što tam widźi. Lětuši dźěćacy ptači kwas SLA dawa k tomu wulki lóšt. Milenka Rječcyna

Klóšterska zahroda woblubowana

srjeda, 07. februara 2018 spisane wot:

K zarjadowanjam zežiwjenskeho a zelowe­ho centruma z wobswětowej a wučbnej zahrodu w klóštrje Marijinej hwězdźe słušeja projektowe dny za šulerjow a seminary.

Pančicy-Kukow (SN/mwe). Tysacy ludźi ze wšěch kónčin Němskeje, mjez nimi tójšto turistow, wopytuja lěto wob lěto w Pančicach-Kukowje klóštersku zahrodu. Za nju a tam wotměwace so zarja­dowanja steji Miłočanski Křesćansko­socialny kubłanski skutk (CSB) na čole. Nimo swójbneho dožiwjenskeho dnja, zahajenja zahrodoweje sezony, klóšterskeho a swójbneho swjedźenja Budyskeho wokrjesa a nic naposledk zahrodo­weje nocy a zeloweje njedźele stej tež nalětni koncert z chórom Lipa a koncert dujerskeje kapały Horjany mnohim kóžde lěto krutej terminaj.

Wojerecy (SN/mwe). Z koncertom my­to­wanych běchu minjenu sobotu lětuše 27. regionalne wubědźowanje Sakska/Łužica „Młodźina hudźi“ w awli Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija wuspěšnje zakónčili. Na połnje wobsadźenej žurli přepodachu najlěpšim hudźbnym talentam wosebite myta. Hnydom dwě myće, wosebite Wojerowskeho Lions kluba­ a wosebite Wojerowskeho wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU), dósta sydomlětny Emil Weißig z Huski. Wšako bě na gitarje hrajo jurorow tak přeswědčił, zo dachu jemu z 25 najwjetšu ličbu móžnych dypkow.

Talenty wotkryć a wuwić

póndźela, 05. februara 2018 spisane wot:

Wojerecy (SN/MiR). Dźesać šulow ze Sakskeje wobdźěla so na iniciatiwje zwjaz­koweho ministerstwa za kubłanje a slědźenje kaž tež zwjazkowych krajow „Leistung macht Schule“. Su to kubłanišća primarneho a sekundarneho schodźenka. Iniciatiwa měri so wosebje na wu­konliwych a potencielnje wukonokmanych šulerjow. Po cyłej Němskej je 300 zakładnych a wyšich šulow kaž tež gymna­zijow zapřijatych. Zwjazk a kraje chcedźa projekt z 125 milionami eurow spěchować.

Próstwa Worklečanskich šulerjow

póndźela, 05. februara 2018 spisane wot:
Filmowy projekt šulerjow zakónčaceju lětnikow 2017 a 2018 Worklečanskeje šule so nachila. Přiwšěm pytaja tam dale za materialom a maja próstwu na čitarstwo: Ma­će-li filmowe wurězki ze scenami na rejach, firmowanju, młodźinskej swjećbje, wjesnych swjedźenjach abo při dźěle w prodrustwje, posrědkujće je prošu Worklečanskej wyšej šuli. Za film z mjenom „Młodźina w NDR“ naprašowachu so šulerjo swojich přiwuznych, Haslowskeho korčmarja Pětra Bizolda, hudźbnika Měrćina Weclicha a něhdyšeho młodźinskeho fararja Michała Nawku. Tež w Serbskim muzeju su so młodostni wo NDRskim času wobhonili. Foto: Diana Šołćina

Gymnaziasća zapust swjećili

pjatk, 02. februara 2018 spisane wot:
Jedna z dohromady 20 stacijow zapustoweho ćaha šulerjow Delnjoserbskeho gymnazija po nutřkownym měsće Choćebuza bě wčera radnica. Tam je zapustnikow decer­nent Thomas Bergner (nalěwo) witał. Prjedy hač jim po zwučenym wašnju koš z jejemi, tukom a pjenježnym darom přepoda, kritizowaše Bergner njespokojacy naćisk­ noweho Serbskeho šulskeho postajenja w Braniborskej. Šulerjow měli wotpowědnje jich rěčnym kmanosćam w serbšćinje spěchować. Město Choćebuz tele­ prócowanja podpěruje. Z rejku so šulerjo dźakowachu. 32. raz su zapust na Delnjoserbskim gymnaziju swjećili, tónraz ze 26 porikami. Foto: Michael Helbig

Šulerjo kaž něhdy pisać spytali

pjatk, 02. februara 2018 spisane wot:

Stróža (AN/SN). We wobłuku dalšeho pohłubšenja znajomosćow wo mjenodawarju swojeje šule podachu so šulerjo 8. a 10. lětnika Kulowskeje Wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ ze swojej wučerku serbšćiny Ines Lešowej tele dny do Stróžanskeho šulskeho muzeja. Tam bě Kocor dźesać lět jako wučer skutkował.

Domizniske towarstwo Radiška so hižo wjele lět wuspěšnje prócuje, Kocorowe skutkowanje we wsy žiwe zdźeržeć. Šulerjo dóstachu na jara zajimawe wašnje zaćišć wo tym, w kotrej wokolinje a pod kotrymi wuměnjenjemi bě Kocor swój čas dźěłał. Zamołwita domizniskeho towarstwa Radiška za Stróžanski šulski muzej Marlis Konjechtec to holcam a hólcam jara nazornje a emocionalnje zbliži. Cyle praktisce šulerjo to nazhonichu, jako so do starych šulskich ławkow zesydachu a z pjerom pisać spytachu.

Kulowscy šulerjo běchu lětsa prěni wopytowarjo w Stróžanskim šulskim muzeju. W nim su loni nowe tepjenje zatwarili, nuzniki přetwarili a bjezzadźěwkowy zachod natwarili.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND