Znowa dobry wothłós na swójbny kónc tydźenja

póndźela, 05. decembera 2016 spisane wot:

Smochćicy (aha/SN). Hódny kubłanski kónc tydźenja je wot minjeneho pjatka do wčerawšeje njedźele Smjerdźečanske swójbne a kubłanske srjedźišćo LIPA za młode swójby w Smochčanskim ­Domje biskopa Bena přewjedło. Wothłós na mjeztym wosme tajke zarjadowanje přiběra, a móžna kapacita bě tónraz ­wučerpana. Wjace hač 50 wobdźělnikow – 13 staršiskich porow ze swojimi 27 dźěćimi­ – ­móžeše tam, kaž je druhi adwentny­ kónc ­tydźenja mjeztym z tradiciju, přijomnu serbsku zhromadnosć z kubłansce zajimawymi přednoškami za staršich dožiwić.

Mjeztym zo starši na přednoški ­słuchachu, starachu so štyri kubłarki wo wotměnjawu­ zaběru z dźěćimi. Wužiwachu z nimi rjane wjedro za wu­cho­dźowanje a paslachu adwentnu a ho­downu­ ­pychu. Samo hru wo swjatym Mikławšu­ nazwučowachu, za čož su so po předstajenju starši tež nazwučowarce Borborje Šeferowej, kotraž bě so tohorunja wo wotpowědne kostimy a rekwizity starała, ze sylnym přikleskom dźakowali.

Chcedźa akademije zjednoćić

štwórtk, 01. decembera 2016 spisane wot:

Rektorojo kritizuja pobrachowacy wysokošulski status

Budyšin (UM/SN). Na terenje Budyskeje studijneje akademije tuchwilu twarja. 3,7 milionow eurow nałoži tam Swobodny stat Sakska za twar noweho labora, kotryž ma dotalne njedosahace rumnosće narunać. Zapósłanc krajneho sejma Marko Šiman (CDU) ma naprawu za „wažnu kročel, Budyšin jako kubłansku městnosć zesylnić a atraktiwitu stejnišća přisporjeć“.

Póńdźe wo wukubłanje a wo rěč

wutora, 29. nowembera 2016 spisane wot:

Lipsk ma wuznam jako wukubłanske městno serbskeje elity. Kónc tydźenja wotmějetej so w měsće nad Plesnu zarjadowani, na kotrymajž serbske prašenja nastupajo rěč a wukubłanje w srjedźišću steja.

Lipsk (SN/CoR). Zhromadnje z Němskim komitejom za regionalne a mjeńšinowe rěče EBLUL přeprosy Lipšćanski Institut za sorabistiku 2. decembra tam na projektowy seminar pod hesłom „regionalne a mjeńšinowe rěče w Němskej so předstaja“. Mjez tymi, kotřiž seminar rano z postrownymi słowami zahaja, staj nimo profesorow Lipšćanskeje uniwersity tež politikarjej Rico Gebhardt, předsyda frakcije Lěwicy­ w Sakskim krajnym sejmje, a Ralf Christoffers, předsyda frakcije Lěwicy w Braniborskim krajnym sejmje. Po tym so akademiske a politiske puće zaso tróšku dźěla, wšako přewjedujetej sakska a braniborska frakcija Lěwicy na tutym terminje 12. serbski dźeń, a to tohorunja w Lipsku. A tam ma wukubłanje serbskorěčnych wučerkow a wučerjow w srjedźišću stać.

Jubilejny wosušk wšón zjědźeny

póndźela, 28. nowembera 2016 spisane wot:

10. adwentne wiki syły ludźi do Radworskeje „Slavije“ přiwabili

Radwor (SN/BŠe). Rjenje wupyšena hala „Slavia“, wóń horceho wina a wosuška kaž tež mnohe rjane paslenki su zawčerawšim a wčera syły ludźi do Radworja wabili. Wyša šula „Dr. Marja Grólmusec“ wuhotuje tam kóžde druhe lěto adwentne wiki – mjeztym dźesaty króć –, na kotrychž poskićachu lětsa dźesać „Radworskich metrow“ wosuška, napječeneho we Wotrowskej Bulankec pjekarni. A tón bě naposledk wšón zjědźeny.

Minjeny tydźeń běchu šulerjo najwšelakorišu dekoraciju a dariki spřihotowali, samo pychu z betona. Zo dźěći přewšo kreatiwnu hodownu pychu zhotowjeja, je mjez wobydlerjemi wokoliny hižo znate. Njezadźiwa tuž, zo tam zaměrnje chodźa, zo bychu sej adwentne wěncy abo stykane hałžki kupili.

Překwapili su šulerjo zaso z wuběrnje nazwučowanym hodownym musicalom „Sněholinka“. Dwurěčna hra, ze spěwami, akrobatiku a dźiwadłom bě mnohim wjeršk dohodownych wikow. Wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) so tam kóždy raz jako rumpodich sobu wobdźěla. Tak chodźi wón po žurli a zwjesela dźěći ze słódkosćemi.

Dale tak!

póndźela, 28. nowembera 2016 spisane wot:

Wšudźe wabja tuchwilu adwentne wiki. Kóžde druhe lěto wotměwaja tajke tež w Radworskej „Slaviji“, kotrež wuhotuje tamniša wyša šula. A zo so tale próca připóznawa­, bě na ludźoch widźeć, kotřiž běchu wčera a zawčerawšim přichwatali. Tak njeběchu tam wopytowarjo jeno z wokolnych wsow, ale tež z Ralbic, Lejna abo Hórkow. Wučerjo a šulerjo z podpěru staršich su halu rjenje wupyšili a blida z kreatiwnymi poskitkami a wudźěłkami kryli, kotrež běchu w běhu tydźenja zhotowjeli. Wot wjacorych ludźi móžach słyšeć, zo su přewšo překwapjeni, što běchu tule na nohi stajili. Tež program z musicalom „Sněholinka“ žněješe wulki wothłós. Je derje,­ zo so tajke adwentne wiki poskićeja, wšako skrućeja zhromadnosć. Zdobom sylnja sebjewědomje šulerjow, kotřiž su so cyły tydźeń na dohodowny wjeršk přihotowali. Próca je so wudaniła! Dale tak!

Bianka Šeferowa

Wšitcy kaž lutki pilnje dźěłaja

štwórtk, 24. nowembera 2016 spisane wot:

Radworska wyša šula hotuje so na dźesate hodowne wiki

Radwor (SN/MWj). Cyle hinaše žiwjenje hač zwučene knježi tele dny na Radworskej Serbskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“. Na normalnu šulsku wučbu tam hižo wot póndźele nichtó njemysli, wšako šulerjo a wučerjo z wulkej prócu swoje dźesate hodowne wiki přihotuja. W rjadowniskich rumnosćach woni pasla, šija, pletu, moluja, lěpja, pjeku atd.

Wotewrjene durje a małe wiki

štwórtk, 24. nowembera 2016 spisane wot:
Swój lětuši dźeń wotewrjenych duri zwjazaja jutře, pjatk, wot 16 do 18 hodź. w pěstowarni „Lutki“ na Horach pola Wojerec z małymi adwentnymi wikami. Tak budu wopytowarjo hromadźe z dźěćimi paslić, poprjančki pjec a při tomboli swoje zbožo spytać móc. Nimo dalšich překwapjenjow chce tež rumpodich skrótka pohladać přińć. Dźěći tak mjenowaneje dino-skupiny so wosebje wjesela. Tule wone z kubłarku­ Martinu Halinej poprjančki pjeku, kotrež chcedźa w adwentnej kofe­jowni po­skićeć. Foto: Ulrike Herzger

Studenća zarjadej list pisali

štwórtk, 24. nowembera 2016 spisane wot:

Choćebuz (SN). Studenća serbšćiny za wučerstwo su so z listom na Choćebuski statny šulski zarjad wobroćili, kaž delnjoserbski rozhłós rozprawja. Pozadk su jich wočakowanja, zo móhli wot noweho šulskeho lěta klětu w februarje na Choće­buskim Denjoserbskim gymnaziju swój referendariat zahajić, wšako su serbscy wučerjo nuznje trěbni.

K tomu pak prawdźepodobnje njedóńdźe, byrnjež młodostni swój studij w Lipsku wuspěšnje zakónčili. Podłožki za próstwu wo referendarske městno su mjenujcy ministerstwu přepozdźe předleželi. Přičina toho je, zo njebě Lipšćanska uniwersita masterske wopisma po­trjechenych studentow w prawym času wustajiła, kaž awtorka lista a studentka Colette Schampatisowa rozłoži.

Rada za serbske naležnosće Braniborskeje chce so nětko nadrobnje z naležnosću zaběrać a studentam pomhać. Palacu temu su mjeztym na dnjowy porjad přichodneho posedźenja poradźowanskeho gremija 29. nowembra w Podstupimje přiwzali.

Plon ma so stać maskotka

srjeda, 23. nowembera 2016 spisane wot:

Projekt wo bajach wjedźe dźěći do Hórnikečanskeje energijoweje fabriki

Bohatosć łužiskeje krajiny na starych bajach bě Energijowej fabrice w Hórnikecach přičina so hłubšo ze serbskej powěsćowej postawu, z plonom/zmijom zaběrać. Tón ma so stać maskotka industrijoweho muzeja.

Přewšo poradźeny dźeń wotewrjenych duri

štwórtk, 17. nowembera 2016 spisane wot:

Nowa forma dnja wotewrjenych duri w Budyskim Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje je so radźiła. Po­srědkować přichodnym šulerjam a jich staršim informacije wo wuknjenju a wuwučowanju bě prawy rozsud.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND