Su 1970te lěta. Młody wučerski porik Gizela­ a Wolfgang Kotisekec bu po studiju wučerstwa na tři „winowatostne lěta“ na wsy­ zasadźeny – w Slepom. Dlěje, hač bě trjeba, tu wostać nochcyštaj. Wona podawaše dźěćom předmjety wuměłstwo, němčinu a jendźelšćinu, wón matematiku a fyziku. Samaj­ běštaj lědma staršej hač jeju šulerjo, a tak měještaj k nim najlěpši zwisk. Bórze wšak so tu zadomištaj: Wot lěta 1975 běštaj Gizela a Wolfgang Kotisekec w Brězowce kruće zakótwjenaj. Z winowatostnych lět bu wjele rjanych zhromadnych lět. Lěta 1951 rodźenu Gizelu pak je smjerć 4. apryla 2016 po ćežkej chorosći ze žiwjenja a z našeje srjedźizny torhnyła.

W nimale štyrjoch lětdźesatkach je Gizela­ Kotisekowa jako wušikna wučerka zamóhła šulerjow motiwować, jich zahorjeć. Wuměłstwo bě jeje konik, wona po­srědkowaše wuknjacym nastorki a je někotremužkuli puć do wuměłskeho powołanja runała. Jeje wuměłska žiłka bě tež w musicalowych projektach Slepjanskeje wyšeje šule njeparujomna, hdźež nawjedowaše skupinu za twar kulisow a jewišćowy wobraz.

Tójšto zajima za projekt žnjeli

štwórtk, 28. apryla 2016 spisane wot:

Šulerjo Ralbičanskeje Serbskeje wyšeje šule, kotraž je sakske projektne kubłanišćo UNESCO, su wčera w Drježdźanach swój projekt předstajili.

Kulturna wuměna mjez Łužicu a Wulkej Britaniskej běše poradźena.­ Čłonojo Choćebuskeho­ Delnjoserbskeho dźěćaceho a młodźinskeho ansambla su so z wopyta spěwneho ćělesa Southend Girls‘ and Boys‘ Choir w jendźelskim měsće Southend-on-Sea zaso nawróćili. Łužičenjo mějachu tam štyri wustupy z mnohimi zetkanjemi. Wopytujo zajimawostki w Southendźe, Cambrigdu, Londonje a Brentwoodźe zběrachu woni nazhonjenja. Wjerškaj běštej jara­ derje wopytany zhromadny koncert z partnerskim chórom w katolskej cyrkwi swjateho Jurja w Southendźe-on-Sea a zetkanje w katolskej šuli Brentwooda, hdźež wuknje tysac šulerkow a šulerjow z ćežišćom hudźba. Tež wopyt Londona, dołhe přechodźowanje podłu rěki Thames a jězba ze sławnym hoberskim kołom London Eye su wobdźělnikow wuprawy zahorili. Nic naposledk dožiwichu wšitcy krasne dny w hóstnych swójbach. Wažne tež bě, zo skedźbnjachu łužiscy wuměłcy na wšitkich stacijach z nazwučowanym jendźelskorěčnym­ materialom, z fotami a mnohimi rozjasnjenjemi na Serbow we Łužicy.

Worklecy (SN/MiR). 32 šulerjow 9. lětnika Collège Diwan Jakez Riou z Quimpera, bretonsce Kemper, je wot zańdźeneho štwórtka, z hosćom Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ a Budyskeho Serbskeho gymnazija. Šulerjo a wučerjo we Worklecach su sej nimo wuprawow do Drježdźan a Berlina wosebite poskitki wumyslili. Nawoda Worklečanskeje šule Křesćan Korjeńk praji: „Nam je wažne, zo zeznajomjeja so naši hosćo z wuwučowanjom na našej šuli. Dźensa rano su tuž dwurěčnu wučbu w předmjeće biologija kaž tež wuměłske kubłanje sćěhowali.“ Dopołdnja přebywachu bretonscy a serbscy šulerjo zhromadnje w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje. W tamnišej klóšterskej zahrodźe zaběrachu so ze strowym zežiwjenjom a pobychu w dźěłarni za zbrašenych. Wučer na wuměnku Pětr Korjeńk zbliži jim stawizny klóštra.

Industriju a ratarstwo zeznali

štwórtk, 21. apryla 2016 spisane wot:

Powołanske poradźowanje a domiznowědne zajimawostki stejachu w srje­dźišću wčerawšeje kubłanskeje jězby 8. lětnika Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“.

Gymnaziasća wustajeja w bibliotece

srjeda, 20. apryla 2016 spisane wot:
Kelko holcow je na wobrazu widźeć, to snano hakle na druhi pohlad spóznaješ. Zo je so wčerawše wotewrjenje wustajeńcy w Budyskej měšćanskej bibliotece šulerkam Budyskeho Serbskeho gymnazija spodobało, to pak hnydom widźiš. Wšako předstajeja fotografowki Sarah Bulankec, Luisa Nawkec, Annelie Čemerjec a Pija Šołćic (wotlěwa) dźěła, kotrež su we wučbje wuměłstwa pod nawodom Hagena Kambacha nastali. Te a dalše wobrazy tam hač do 15. junija pokazuja. Foto: SN/Maćij Bulank

Styki do Bretanje wostawaja

wutora, 19. apryla 2016 spisane wot:

Zwiski do zapadneje Francoskeje, trajace mjez Serbami a Bretonami hižo wot spočatka 1990tych lět, so wospjet ze žiwjenjom pjelnja. Na to so we Worklecach a Budyšinje tuchwilu přihotuja.

Nastork do wšědneho dźěła

póndźela, 18. apryla 2016 spisane wot:

Fachowa konferenca k zažnemu wuměłskemu kubłanju dźěći

Zhorjelc (AK/SN). Dźěći dyrbjeli nimo zakładneho kubłanja hižo jara zahe tež wuměłske spěchowanje dožiwić. „Kreatiwne procesy su procesy myslenja. Wuměłstwo słuša bytostnje ke kubłanju“, rjekny Nicole Blana, docentka w studijnym směrje dźěćaca pedagogika Wysokeje šule Žitawa/Zhorjelc na mjeztym 5. fachowej konferency kulturneho ruma Hornja Łužica/Delnja Šleska minjenu sobotu w Zhorjelcu. Hłowne hesło konferency bě „Wuměłske kubłanje – nawuknjenje wuměłskich kmanosćow, wuměłskeho zwobraznjenja a wuměłskeho myslenja“. Cyłkownje 55 pedagogow, kubłarki, wučerki, hladarki dźěći, studenća a čestnohamtscy sobudźěłaćerjo dźěćacych a kulturnych zarjadnišćow Zhorjelskeho a Budyskeho wokrjesa, so wobdźěli. Na konferencu přeprosyłoj běštaj kulturny rum Hornja Łužica/Delnja Šleska a Žitawsko-Zhorjelska wysoka šula.

Na wuprawu do Jendźelskeje

pjatk, 15. apryla 2016 spisane wot:
Choćebuz (SN/MiR). Delnjoserbski dźěćacy a młodźinski ansambl poda so dźensa na štyridnjowu wuprawu do Wulkeje Britaniskeje. Přeprosył je jich chór „Girls & Boys choir“ z města Southampton. 18 šulerjow wot dźewjeć do 15 lět přebywa tam w hóstnych swójbach. Zajězd zmóžnja so z financych srědkow Domowiny, staršich a ansambla. Čłonojo chóra a rejwanskeje skupiny wustupja sobotu nawječor we hłownej anglikanskej cyrkwi města zhromadnje z hóstnym holčim chórom. Do něhdźe třištwórćhodźinskeho programa su wosebje delnjoserbske pěsnje zapřijate. Chórowy nawoda Gerald Schön pak je tež jendźelskej spěwaj nazwučował. Rejwanska skupina předstaji pólku, „Hanamarju“ a načasnu reju. „Naš zaměr je, našim hosćićelam posrědkować wědu wo Łužiskich Serbach, a to z pomocu wuměłskich srědkow“, praji nawoda ansambla Karl Robert Fisher, kiž je zwisk do Jendźelskeje nawjazał. Póndźelu podadźa so dźěći a młodostni do města Brentwood, hdźež sej šulu wobhladaja.

Słowjansce w Kielu

štwórtk, 14. apryla 2016 spisane wot:
Kiel (SN/MiR). Institut za slawistiku Kielskeje Uniwersity Christiana Albrechta zarjaduje jutře a sobotu swoju mjeztym dźewjatu slawistisku konferencu pod hesłom „Młoda slawistika w dialogu“. Ćežišćowje zaběraja so tam předewšěm młodźi wědomostnicy z wosebitosćemi čěšćiny, rušćiny a pólšćiny. Rěč fachowych přednoškow a diskusijow pak budźe němska. Wjetšina přednošowacych přińdźe z Němskeje, wosebje z Kielskeje uniwersity, dalša wjetša skupina z pólskeju uniwersitow Poznań a Kraków. Zastupjene su tohorunja uniwersity městow Celovec a Graz (Awstriska), Praha a Brno (Čěska), Zürich (Šwicarska), Moskwa, Irkutsk (Ruska) kaž tež Banská Bystrica (Słowakska). Łužiscy Serbja tam lětsa zastupjeni njebudu. Wobdźělnicy zaběraja so z rěčnymi drohoćinkami, politiskimi wuměnjenjemi nałožowanja maćeršćiny kaž tež z literarnym tworjenjom. Mjez druhim porěči Aleksej Tikhonov z Berlina na temu „Berlin – słowjanski? Germanski? Indogermanski? Wo etymologiji pomjenowanja sydlišćow.“

nawěšk

nowostki LND