Čěšćinarjo za film myto dóstali

srjeda, 22. junija 2016 spisane wot:

Čěšćinarjo 8. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin su so lětsa na zwjazkowym wubědźowanju „Cuze rěče“ wobdźělili. Přewšo zbožowni nawróćichu so woni z mytowanja z 3. městnom.

30. meje 2016 běše skónčnje tak daloko: Po połdra lěće pilneho dźěła zhonichu šulerjo-čěšćinarjo 8. lětnika, zo su na mytowanje do Sakskeho krajneho sejma přeprošeni. Za wurisanje zapodali běchu woni swój film „Narodil se Kristus pán“ (Jězus je so narodźił). Myta přepoda šulerjam sakska ministerka za kubłanje Brunhild Kurth (CDU). 13 šulerjow bě so spočatk šulskeho lěta 2015/2016 rozsudźiło, so na zwjazkowym wubědźowanju cuzych rěčow w kategoriji „TEAM SCHULE“ wobdźělić. Nawod přewza Karoline Schreiter, a kóždy dósta swój nadawk a swoju rólu w scenariju. Projektej wěnowachmy jednu hodźinu tydźensce, tak zo běchmy hakle lětsa w januarje hotowi. Při tym jednaše so dospołnje wo šulerski projekt: Šulerjo wumyslichu sej sami dialogi a jednanje, Darius a Jacob staj wšitko z fotokameru natočiłoj a Jacob je cyły film zestajał. Wliw wučerki wobmjezowaše so na rěčne korektury dialogow, kotrež běchu wězo­ w čěšćinje.

„Šwintuchaj“ pola Smolerjec byłoj

srjeda, 22. junija 2016 spisane wot:
16 šulerjow 5. lětnika Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy je wčera Budysku­ Smolerjec kniharnju wopytało. Dźiwadźelnica Hanka Rjelcyna (srjedźa) čitaše­ jim dyrdomdeje dweju hólcow z knihi „Šwintuchaj“ a předhra tež někotre wurězki­ z noweje słuchoknihi. Foto: SN/Maćij Bulank

Wojerecy (SN/MiR). Šulerjo Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ při Worjole běchu wčera dopołdnja wosebje wćipni a napjeći. Wšako běchu woni publikum zarjadowanja zahajaceho so lětušeho Swjedźenja serbskeje poezije. 4. lětnik Chróšćanskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ wuhotowa za nich program na česć Jana Arnošta Smolerja. Přewažnje w němskej rěči rozłoži jim wučerka Wórša­ Wićazowa skutkowanje Smolerja na dobro Serbow, předewšěm tež dźěći. Program dožiwichu šulerjo dwurěčny. Wšako bě Smoler wjetšinu swojich pěsničkow a powědančkow serbsce a němsce w zběrce „Pěsnički hornich a delnich Łužiskich Serbow“ wozjewił.

Wosebje zabawjacy a informatiwny wopokaza so tež wustup Tomasza Nawki. Ze swojim přispomnjenjom „Sym dudak Tomasz z Budyšina“ a ze swojimi instrumentami, trojimi dudami a małymi serbskimi husličkami, zdoby sej wón wulku sympatiju dźěći, jich wučerkow a młodych interpretow Smolerjowych pěsničkow a powědkow.

Nazhonjenja staršich z praksy wužić

wutora, 21. junija 2016 spisane wot:

Štož staršich do angažementa za přichod sakskich šulow ćěri, je starosć wo swoje dźěći. Tole nazhonichu zapósłancy Sakskeho krajneho sejma Patricia Wissel, Lothar Bienst a Marko Šiman (wšitcy CDU) wčera wječor we Wulkich Ždźarach.

„Dźiće do swěta, dokal so wam chce“

póndźela, 20. junija 2016 spisane wot:

„Wurjadny lětnik maturantow“, w tym běchu sej přitomni přezjedni, je swoje wuswědčenja zrałosće dóstał. Tež swjatočnosć sobotu na žurli Serbskeho gymnazija Budyšin bě wurjadna.

Budyšin (SN/at). Za swójbu so rozsudźić, maćeršćinu dale dać a přećelstwa ze šulskeho časa zachować – tele tři poručenja je swjedźenski rěčnik Danko Handrik lětušim maturantam Serbskeho gymnazija za nowy žiwjenski wotrězk sobu na puć dał. 36 dotalnych gymnaziastow bě sej jeho přeprosyło, zo bychu z jeho słowow nastorki za swójske wuwiće dóstali. Tajke zwurazni tež nawoda najwyšeho serbskeho kubłanišća René Wjacławk, dopominacy na ideale Jakuba Barta-Ćišinskeho. Wjacławk zmóžni zaćišć wo „wurjadnym lětniku“ a zhladowaše hromadźe z maturantami, jich staršimi a přiwuznymi na wjerški jich wosomlětneho přebywanja na gymnaziju, doniž swjatočnje zdrasćenych młodych ludźi njenamołwi: „Dźiće do swěta, dźiće, dokal so wam chce, rozhladujće so, rěčće we wšelakich rěčach.“

Slepo (AK/SN). „Wutrobu pytać“ rěka ­wustajeńca, kotraž je wot minjeneho ­tydźenja w Slepjanskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ widźeć. W njej pokazuja najwšelakorišu domjacu nadobu, kotraž so dźensa lědma wužiwa, kaž zuwak (škórnjow), truhak (při swinjorězanju) a tak mjenowany howjazy jazyk k zapřehnjenju kruwow. Přehladka je wuslědk projekta 23 šulerjow 9. lětnika. Cyły tydźeń zaběrachu so woni kónc meje­ w Slepjanskej wosadźe z domiznu a identitu­.

Digitalizowanje za serbšćinarjow

pjatk, 17. junija 2016 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). Budyski Rěčny centrum WITAJ wuwiwa zhromadnje z Erfurtskej agenturu za młode medije „Kids interactive“ a wučerkami wyšich šulow serbskorěčny digitalny wučbny srědk „DIGITAL – krok po kroku“, přidatnje k wučbnicam maćeršćiny. Aktualny projekt spěchuje Załožba za serbski lud. Digitalny wučbny srědk měri so w prěnim rjedźe na šulerjow serbskich a dwurěčnych šulow. Woni zamóža z jeho pomocu swoje gramatiske a prawopisne kmanosće zwučować a skrućić. Cilowa skupina prěnjeje projektoweje fazy su šulerjo 5. a 6. lětnika. W přichodźe je předwidźane, zo so poskitk na wyše lětniki rozšěri.

Wulki swjedźeń

štwórtk, 16. junija 2016 spisane wot:
Hórki (SN/MiR). Na lětuši dźěćacy swjedźeń Serbskeho šulskeho towarstwa je dźensa 180 hornjo- a delnjoserbskich dźěći pěstowarnjow Malešec, Němcow, Wotrowa, Ralbic, Chrósćic, Žylowa a Choćebuza, kiž su w nošerstwje SŠT, do Hórkow přichwatało. Cyłe dopołdnjo su sej dźěći Hórki a wokolinu wotkryli. Při tym zaběrachu so wone ze serbskimi powědkowymi postawami, z wódnym mužom, błudničkami a lutkami. Zarjadowanje přihotowałoj stej Marija Jaworkowa a Monika Süßowa. Jimaj poboku běchu někotre lětuše maturantki Budyskeho Serbskeho gymnazija, wukubłancy Budyskeje Serbskeje fachoweje šule za socialnu pedagogiku kaž tež šulerjo 7. lětnika Ralbičanskeje Serbskeje wyšeje šule. „Jako smy dóstali ze SŠT naprašowanje, hač móhli projekt podpěrować, je naš wučer Michał Wałda, kiž je zdobom čłon předsydstwa SŠT, namjetował, zapřijeć lětsa młódšich šulerjow“, rozłoži Ralbičanski wučer Pětr Bejmak. „Za nich bě to derje, před druhimi připosłucharjemi čitać, hač su to hewak w šuli zwučeni. Při tym zwěsćichu, kelko angažementa je trjeba, zo by tajki projekt wuspěšny był.“

Jedne lěto jako dnjowa mać

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:
Mjeztym lěto skutkuje w Budyšinje Bernada Bulankowa z Myšec (2. wotlěwa) jako dnjowa mać. Wona stara so wo pjeć dźěći z němskich swójbow, z kotrymiž přiběrajcy tohorunja serbsce rěči. Minjeny pjatk je sej na mały swjedźeń nimo dźěći a jich swójbow tohorunja přećelow kaž tež zastupjerjow Rěčneho centruma WITAJ a Serbskeho šulskeho towarstwa přeprosyła. Mjez wopytowarjemi bě Katarina Čornakowa z Dobrošic. Wo swobodnych městnach móža so zajimcy pola Bernady Bulankoweje pod telefonowym čisłom 0152 230 767 68 wobhonić. Foto: Carmen Schumann

Wo studijnych móžnosćach so informowali

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Na dnju wotewrjenych duri Budyskeje powołanskeje akademije (BA) móžachu so wopytowarjo mjez druhim­ wo tym informować, kak drje budźe nowe laborowe twarjenje wupadać. Tuchwilu­ dźě přewjeduja tam hłuboko­twarske dźěła. Clemens Seiffert ze Zhorjelca a Daniel Gross z Neusörnewitza blisko Mišna wobhladaštaj sej rysowanki wo nowym twarjenju. Wobaj staj wot lěta 2005 do 2008 na powołanskej akademiji hospodarske inženjerstwo studowałoj. Zašłu sobotu staj na zeńdźenje absolwentow přichwatałoj, kotrež so składnostnje jubileja 25 lět sakskich powołanskich akademijow přewjedźe. Ně­hdźe 200 wosobow bě so za zetkanje, kotrež steješe pod hesłom piwo, přizjewiło. Alexander Klaus ze Zhorjelca, kotryž bydleše 15 lět w Bayerskej a bě na BA public managment studował, je za wosebite zeńdźenje 150 litrow piwa zwarił. Skónčnje dósta tónle napoj mjeno „Budyske diplomowe­ piwo“.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND