Wohnjowe wobory trjebaja moderne jězdźidła

wutora, 02. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). Swoje wohnjowe wobory chce město Kulow solidnje wuhotować. Tole předwidźi dalewjedźenje wohnjowoborneho plana města, kotryž je tamniša měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju schwaliła. Prěni tajki plan běchu 2009 wobzamknyli. Kóžde pjeć lět ma so wón dale wjesć a aktualizować.

Wot lěta 2013 je wohnjowa wobora cyłu wodowódnu syć komuny analyzowała. Tak nětko wědźa, kelko hašenskeje wody je na kotrym dypku k dispoziciji. „Wulke ćežišćo je meblowy zawod Maja. Do wohnjowoborneho plana smy nětko dokładnje zapisali, zwotkel móžemy tam wodu brać, a wěmy, hdźe maja w zawodźe awtomatiske hašenske systemy, nasćěnowe hydranty a dalše připrawy“, rozłožuje nawoda Kulowskich wobornikow Jurij Brösan. W nuzowym padźe móža tuž spěšnje zakročić. W měsće a na wokolnych wsach su tež tajke sensibelne dypki zwěsćili, hdźež je často wjele ludźi. K tomu słušeja wobě šuli, pěstowarnje, starownje a hladarnje, Sulšečanski młyn a tamniša pjekarnja. Na teritoriju města maja dale zwjazkowu dróhu, dwě statnej a štyri wokrjesne dróhi. Tež wone płaća jako potencielnje strašne dypki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND