Najebać problemy dale inwestuja

pjatk, 10. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Hakle wčera je Hamorska gmejnska ra­da­ hospodarski plan 2015 wobzam­kny­ła. Klětu měli so prjedy z tym za­běrać­, kaž gmejnscy radźićeljo na wčerawšim posedźenju porokowachu.

Hamor (AK/SN). Přestajenje wot kame­ralistiskeho na dwójne knihiwjednistwo (doppik) wobradźa tež Hamorskej gmejnje wulke starosće. „Najebać skrótšenja njeje naš hospodarski plan wurunany. Lětsa steji pod smužku deficit 2,16 mi­lionow eurow. Z toho su 1,894 milio­now eurow wotpisanja, kotrež dyrbimy po zakonju do plana sobu zapřijeć“, podšmórny komornica Carola Navrodt wčera na posedźenju gmejnskich radźićelow. Z jednym ­napřećiwnym a dwěmaj wzdatymaj hłosomaj woni hospodarski plan 2015 skónčnje schwalichu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND