Lipa jako znamjo noweje nadźije

póndźela, 14. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku serbskeho ewangelskeho wosadneho popołdnja su wčera w Slepom zhromadnje Lutherowu lipu sadźili.  Foto: Andreas Kirschke We wobłuku serbskeho ewangelskeho wosadneho popołdnja su wčera w Slepom zhromadnje Lutherowu lipu sadźili. Foto: Andreas Kirschke

Slepo (AK/SN). Lutherowa lipa rosće wotnětka při Slepjanskej farskej bróžni. „Wona je symbol nadźije za naš lud, za našu serbšćinu, našu kulturu a našu wěru. Tónle štom woznamjenja hłuboke zakótwjenje w času, hdyž so korjenje wutorhaja“, podšmórny fararka Jadwiga Malinkowa wčera k zakónčenju serbskeho wosadneho popołdnja. Dieter Redo a Erhard Weinberg z Trjebinka sadźištaj jón w přitomnosći 25 wopytowarjow.

Štom ma zwjazanosć ewangelskich Serbow po wšej Łužicy zwuraznjeć. Přetož po Bukecach a Slepom ma so bórze třeća lipa w Janšojcach sadźić. Dalšu sadźa ewangelscy Serbja 19. septembra we Wittenbergu. Ze štomow, sadźanych wot křesćanow­ z cyłeje Němskeje, ma hač do lěta 2017 k 500. róčnicy refor­macije Lutherowa zahroda nastać. „Naša lipa při farskej bróžni pokazuje, zo smy jako ewangelscy Serbja žiwi a zo swoju kulturu zachowamy“, praji Jadwiga Malinkowa. Pod hesłom „naša domizna, naše­ wjeski“ so wobdźělnicy wosadneho popołdnja modlachu a spěwachu kěr­luše. „Domizna“, potwjerdźa fararka, „njeje jenož lu­bosć ke wsy, k přirodźe a nałožkam. Domizna je tež wěra do Boha, naša duchowna domizna.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND