Koncept zwoprawdźeć započeć

wutora, 13. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Łaz wuznawa so k wuwiću při Šibojskim jězoru

Łaz (AK/SN). Ze susodnymaj komunomaj Sprjewiny Doł a Wojerecy chce gmejna Łaz Šibojski jězor zaměrnje dale wuwiwać. K tomu je so tamniša gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wu­znała. Radźićeljo schwalichu naćisk kon­cepta za wuwiće jězora hač do lěta 2025. Po woli Łazowskich radźićelow ma zarjadnistwo za klětu trěbne srědki zaplanować a wjesnjanosta Udo Wićaz (CDU) zhromadne dźěło ze susodnymaj ko­munomaj pohłubšić.

Z tak mjenowanym masterskim planom so zastupjerjo wšitkich třoch komunow hižo wot lońšeho oktobra za­běraja. Ćežišćo je, hórniskotechniske sa­něrowanje zakónčić a teren z hórnistwoweho prawa wuwjazać. Na Sprjewinodołskim pobrjohu matej w zapadnym dźělu dowolowe sydlišćo a we wuchodnym bydlenska štwórć nastać. Na Łazowskich ležownosćach je na 4,1 hektaru přemysłowy teren wupisany. Zapadnje jězora mjez Małej Sprjewju a železniskimi ko­lijemi je industrijna štwórć. Tam je so hižo­ Łazowske předewzaće Swanenberg zaměstniło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND