Gratownju towarstwu přepodali

srjeda, 20. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Staru gratownju Miłkečanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory su předali. Nowy wobsedźer je tamniše wjesne towarstwo, kotrež so mjez druhim wo Miłkečanski park stara. Radworska gmejnska rada je na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła, gratownju towarstwu za symbolisku płaćiznu přewostajić. Přiwšěm móže starobny wotrjad Miłkečanskeje wohnjoweje wobory dom dale wužiwać.

Wjesne towarstwo, kotrež je w Miłkecach minjeny čas z tójšto aktiwitami na so skedźbniło, bě za sebje domicil pytało a so při tym na gratownju dohladało. Dom wšak njeje w najlěpšim stawje, byrnjež jón wohnjowi wobornicy we wobłuku swojich móžnosćow wudźeržować spytali. Towarstwo chce so nětko wo spěchowanske srědki prócować, zo móhło dom ponowić.

Radworski wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) ma přepodaće gratownje towarstwu za dobre rozrisanje. Gmejna wšak njeje hladajo na swoje financne połoženje tuchwilu kmana, dom ponowić dać. By-li so tole wjesnemu towarstwu poradźiło, by to porjeńšenju wjesneho napohlada přinošowało, Baberška Serbskim Nowinam rjekny. Nimo toho maja potom lěpše móžnosće, zarjadowanja přewjesć a tak towaršnostne žiwjenje w Miłkecach dale wožiwić, kaž wšak su tole z hodowničku seniorow hižo činili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND