Kóždy ma prawo znapřećiwić

pjatk, 12. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerjo přećiwo powjetšenju Ralbičanskeje kormjernje swini

Ralbicy (aha/SN). Z planowanym přetwarom a powjetšenjom Ralbičanskeje kormjernje swini zaběraše so wčerawša přewšo derje wopytana wobydlerska zhromadźizna w sydarni tamnišeje gratownje wohnjoweje wobory. Wjesna rada měješe trěbne, wobydlerjow Ralbic wo pozadkach, tuchwilnym stawje a wosebje wo móžnosćach znapřećiwjenja předwidźanemu předewzaću LGH – ratarskeho towarstwa mbH Döbeln, informować. Wjesna předstejićerka Hana Krawcowa wopodstatni zwołanje zhromadźizny z tym, zo je posledni móžny termin ­zapodaća wobmyslenjow k wupołoženym twarskim podłožkam přichodnu njedźelu.

Čłon wjesneje rady a zapósłanc Ralbičansko-Róžeńčanskeje gmejnskeje rady Michał Wałda (Swobodne wolerske zjednoćenstwo Delany) informowaše přitomnych wo pozadkach planowaneho předewzaća, kotryž je přećiwo woli Ralbičanow. Před lětomaj je so wot wobhospodarskeje firmy kormjernje zapodała wobtwarjenska próstwa a z tohole časa su so radźićeljo wjacore razy z naležnosću zaběrali. Hačrunjež drje gmejna kóždužkuli hospodarsku iniciatiwu na swojim teritoriju podpěruje, je mjeztym wotwidźeć, zo njeje to w zmysle blisko bydlacych ludźi. W prěnich twarskich planach bě hišće rěč wo biopłunowej připrawje, kiž měješe smjerd kormjernje redukować, a wo nowym puću, po kotrymž měješe wšědnje 80 nakładnych awtow jězdźić. Woboje w nowym wupołoženym planje hižo zapřijate njeje. Za wobchad je dale předwidźany komunalny puć z Ralbic do Jitka.

Michał Wałda njetrjebaše zhromadźenych namołwjeć so k tomu wuprajić. Mnozy swoje argumenty přećiwo planej wěcownje přednjesechu. Měrćin Młynk a dalši pokazachu na njeznjesliwy smjerd. W diskusiji skedźbnichu wčera na dalše njedostatki, kaž nadměrny ­wobchad a wohroženje wěstoty wosebje šulskich dźěći na křižowanišću w Ralbicach. Rafael Ledźbor tuž namjetowaše, hačrunjež zbywa jenož hišće mało časa, do znapřećiwjenja tež staršiskich rěčnikow šule zapřijeć. Dawid Statnik přitomnych pozbudźi so pisomnje wuprajić, wšako ma kóždy staćan prawo znapřećiwjenja, bjeztoho zo wurostu z toho za njeho winowatosće abo konsekwency. Zarjad ma pruwować, hač je zapodaće woprawnjene. Na městnje něhdźe třicećo pisomnje swoje wobmyslenja wotedachu, dalše wot njepřitomnych je Hana Krawcowa dźensa na gmejnskim zarjedźe zapodała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND