Wiki móžnosćow hižo lěpše časy dožiwili

póndźela, 29. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez wobdźělnikami wikow móžnosćow we Wojerecach bě Čornochołmčanske towarstwo Krabatowy młyn. Foto: Ulrike Herzger Mjez wobdźělnikami wikow móžnosćow we Wojerecach bě Čornochołmčanske towarstwo Krabatowy młyn. Foto: Ulrike Herzger

Wojerecy (UH/SN). Wjele wobłukow zjawneho a socialneho žiwjenja by bjez čestnohamtskeho dźěła lědma fungowało. Towarstwa najwšelakorišeho razu při tym wšitke starobne skupiny zwjazuja. To pak jenož funguje, dołhož je dosć aktiwnych čłonow. Jich nawabić je jedyn ze zaměrow wikow móžnosćow, kotrež bě město Wojerecy 1995 do žiwjenja zwołało. Tež pěstowanje serbskich nałožkow a tradicijow je tak wjetšu zjawnu kedźbnosć nazhoniło.

Zarjadowanje, za kotrež je nětko Wojerowska zwěrjencowa a kulturna towaršnosć zamołwita, wotměwa so wot 2014 jenož hišće kóžde druhe lěto, dokelž je wothłós mjez towarstwami woteběrał. Přiběraca přerězna staroba čłonow towarstwow kaž tež wotchad młódšich ludźi z města Wojerec stej jenož dwě přičinje toho. Bjez dźiwa, zo so nimale wšitke towarstwa města za młodymi ludźimi rozhladuja a spytaja jich wabić. Tomu bě tež sobotu na 22. wikach móžnosćow tak. Tomu pak, kiž bě je minjene lěta wobstajnje wopytował, pobrachowaše přeprošowacy flair. Programowe pokazki karnewaloweho kluba drje běchu derje měnjene, tradicionalna serbska witanska kultura z chlěbom a selu pak by skerje na městnje była. Něhdźe 40 towarstwow, kaž Ludowa solidarita, zahrodniske towarstwo, diakonija a ludowa uniwersita, prezentowaše so na hornim poschodźe, zwjetša pak budźachu wone jenož zajim dorosćenych a rentnarjow. Poskitkow sobu činić lědma bě, a wudospołnjaca moderacija njeby škodźała.

Přehlad wo hajenju serbskeje kultury skićeše Ćišćanske kulturne towarstwo, jara aktiwne serbske dźěćace towarstwo pak njebě widźeć. Tež Čornochołmčanske towarstwo Krabatowy młyn je so prezentowało.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND