Stary napis za nowu gratownju

srjeda, 15. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Nowotwar wohnjowoborneje gratownje we Wujezdźe (Breitendorf) je jedna z lětušich najwjetšich inwesticijow Bukečansk­eje gmejny. Staru gratownju bě wulka woda­ před lětomaj zapławiła, tak zo njehodźi­ so hižo saněrować.

Bukecy (CK/SN). Zo bychu městno za nowu wohnjowobornu gratownju we Wujezdźe měli, dyrbja bywšu šulu we wsy spotorhać. Historiski kamjeń ze serbskim napisom z jeje murje chcedźa sej kameradojo Wujezdźanskeje wohnjoweje wobory wobchować a jako wopomnjenski kamjeń při nowej gratowni připrawić dać. Wony kamjeń dotal ani widźeć njeje, jón dyrbja hakle wotkryć. Za spotorhanje šulskeho twarjenja su nětko 30 000 eurow do hospodarskeho plana Bukečanskeje gmejny zapisali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND