Wuhlady za Lejno skerje špatne

štwórtk, 23. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Markus Kreuz, Alojs Mikławšk a Andreas Biesold su wčera w Lejnje ze zastupjerjemi wobydlerskeje iniciatiwy Janom Handrikom, Stefanom Handrikom a Jurjom Šěrakom (wotlěwa) wo trěbnej kolesowanskej šćežce rěčeli.  Foto: Alfons Handrik Markus Kreuz, Alojs Mikławšk a Andreas Biesold su wčera w Lejnje ze zastupjerjemi wobydlerskeje iniciatiwy Janom Handrikom, Stefanom Handrikom a Jurjom Šěrakom (wotlěwa) wo trěbnej kolesowanskej šćežce rěčeli. Foto: Alfons Handrik

Temu kolesowanskej šćežce podłu statneju dróhow S 100 a S 101 rozjimali

Pančicy-Kukow (aha/SN). Hižo wot měrca 2013 prócuje so iniciatiwna skupina w mjenje wobydlerjow Lejna, Zejic a Časec wo wutwar statneje dróhi S 101 wot Zejic do Chrósćic z kolesowanskej šćežku kaž tež wo dalewjedźenje kolesowan­ske­ho puća podłu S 100 wot Swinjarnje přez Zejicy hač za bywšej Lejnjanskej cyhelnicu k gmejnskej hranicy do směra na Budyšin. Spochi přiběraceho wob­chada a wjacorych njezbožow dla stej kolesowanskej šćežce nuznje trěbnej. Mjeztym je abatisa klóštra Marijineje hwězdy Philippa­ Kraft zwólniwa, trěbne płoniny za to předać, dokelž ma wona kolesowanski puć podłu wobeju dróhow tohorunja za trěbny. Tež zapósłanča zwjaz­koweho sejma Marja Michałkowa (CDU) je přilubiła projekt podpěrać. Wosebje pak zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU) je prócu inicia­tiwneje skupiny přewodźał a so za nju za­sadźał.
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND