Dobry signal za Łužicu

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:

Horst Seehofer a Roland Wöller kompetencny centrum wotewrěłoj

Budyšin (SN/JaW). W přitomnosći Budyskeho wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa (SPD), Budyskeho krajneho rady Michaela Hariga (CDU) kaž tež zapósłancow Sakskeho krajneho sejma Patricije Wissel, Marka Šimana a Alojsa Mikławška (wšitcy třo CDU) staj zwjazkowy nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU) a sakski nutřkowny minister prof. Roland Wöller (CDU) wčera w Budyšinje zhromadny Slědźenski a kompetencny centrum zwjazkoweje a krajneje policije oficialnje wotewrěłoj. Je to prěni z cyłkownje třoch w Sakskej. Marko Šiman je ministra Seehofera serbsce witał a jemu někotre fakty wo Serbach podał. Zdobom skedźbni wón jeho na to, zo je Seehofe­rowe ministerstwo tež sobu zamołwite za financowanje Załožby za serbski lud.

Za wjac kooperacije wabić

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Bywši předsyda SPD Martin Schulz je zwjazkowu kanclerku Angelu Merkel (CDU) namołwjał, w jeje europskej narěči dźensa jasnje za wjac zhromadneho dźěła w EU wabić. „Hladajo na populistiske knježerstwa je wjace europskeje kooperacije trěbne“, zdźěli wón dźensa sćelakej RBB. Dźensa popołdnju porěči Angela Merkel před parlamentom EU w Strasbourgu wo přichodźe Europy. Narěč tam z wulkej napjatosću wočakuja.

Hišće žana wotmołwa

Rom (dpa/SN). W rozkorje wo etaće mjez EU a Romom dźensa čas za wotmołwu italskeho knježerstwa wotběži. Komisija EU je před třomi tydźenjemi naćisk wotpokazała a sej žadała, jón předźěłać, štož tamniše knježerstwo wotpokazuje. Italska planuje nowozadołženje we wysokosći 2,4 procentow hospodarskich wukonow. Wotpohlad móhł so negatiwnje na stabilitu eura wuskutkować, čehoždla ma EU naćisk etata za njezamołwity. Knježerstwo w Romje je wjacekróć na to pokazało, přećam EU njewotpowědować.

Ličba woporow dale stupa

Rumunska tema

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:
Strasbourg (dpa/SN). Za mało tydźenjow ma Rumunska nawodnistwo EU přewzać. K tomu wuradźowaše dźensa komisija EU, kotraž zaběraše so z prawniskostatnosću kraja a wojowanjom přećiwo korupciji. Hižo spočatk oktobra bě wiceprezident komisije Frans Timmermanns na to pokazał, zo so naprawy reformy justicy nastupajo z kročelemi dozady wuwiwaja a hrožeše z konsekwencami. Předsyda wonkowneho wuběrka parlamenta EU David McAllister (CDU) namołwješe rumunske knježerstwo, prawniskostatne zakłady dodźeržeć.

Mało inženjerow

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). W Němskej přeco hišće přemało inženjerow wukubłuja. Na to je Zwjazk elektrotechniki, elektroniki a informaciskeje techniki pokazał. Přichodne dźesać lět pobrachuje po přepyto­wanju zwjazka něhdźe 100 000 elektroinženjerow. Hladajo na to chcedźa so prócować, z pomocu migracije ličbu inže- ­njerow zwyšić. Předewšěm srjedźostawske zawody přiběrajcy we wukraju za sobudźěłaćerjemi pytaja. Politika měła wukrajnym fachowcam zapućowanje do Němskeje wolóžić, sej zwjazk žada.

Žadaja sej „hnydomny wotstup“

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin/Berlin (SN/JaW). Horst Seehofer swoje zastojnstwo jako předsyda CSU złoži. To je wón wčera na medijowej konferency składnostnje wotewrjenja kompetencneho centruma policije w sprjewinym měsće wobkrućił. Zdobom pak wón spekulowanja wo wotstupje jako zwjazkowy nutřkowny minister wuwróći. „Předsydstwo strony złožu, to je rozsudźene. Ale sym a wostanu nutřkowny minister“, wón rjekny. Wotstup Seehofera jako předsyda CSU pak nima po jeho słowach ničo ze špatnym wuslědkom strony při zašłych wólbach w Bayerskej činić. „Chcu stronje wobnowjenje zmóžnić. Lěto 2019 měło tuž lěto wobnowjenja CSU być“, Seehofer podšmórny.

Mjeztym su hłosy w politice za wotstup Seehofera jako nutřkowny minister dźeń a wótriše. Nimo SPD žadaja sej mjez druhim tež FDP, Lěwica a Zeleni jeho „hnydomny wotstup“.

To a tamne (13.11.18)

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:

Dosć ćežku rubiznu su sej paduši před twarskimi wikami w durinskim Schleizu wupytali. Woni pokradnychu minjeny štwórtk 135 kilogramow ćežki dekoraciski kamjeń, policija zdźěla. Jednaćelej wobchoda bě pjatk napadnyło, zo je kamjeń preč. Paduši pak njemějachu so lochko: Něhdźe 120 centimetrow wulke kamjenisko bě na betonje přilěpjene.

Do swinjaceho chlěwa padnyła je šoferka wosoboweho awta w Heidelbergu. Po informacijach policije bě 57lětna w křiwicy na mokrej dróze kontrolu zhubiła a do ratarskeho statoka zajěła. Tam zrazy do bywšeho sila, kiž bě na swinjacy chlěw přetwarjeny. Wona padny z awtom wjacore metry do hłubiny. Najebać to so žona jenož snadnje zrani. Hišće wjace zboža měješe šěsć swini w chlěwje. Žane z nich so njezrani. Policija komentowaše podawk ze słowami: Koče zbožo měła.

Kónc wójny wopominali

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Berlin (B/SN). Spominajo na kónc Prěnjeje swětoweje wójny před sto lětami su Ewangelska cyrkej w Němskej, Němska biskopska konferenca, Ewangelska cyrkej Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica kaž tež arcybiskopstwo wčera na ekumenisku nutrnosć, do Berlinskeje tachantskeje cyrkwje přeprosyli. Boža słuž­ba steješe pod hesłom „Měr w Europje“.

Natwarja zničeny kraj

Mnichow/Karakosh (B/SN). Dźeń a wjace křesćanskich ćěkancow nawróća so do irakskeje Ninive-doliny. Woni su rozsudźeni, sej tam křesćanske herbstwo zacho­wać, rjekny eksperta za čłowjeske prawa katolskeho pomocneho skutka „Cyrkej w nuzy“ Berthold Pelster. Něhdźe 120 000 křesćanow bě před teroristiskej milicu Islamski stat z Ninive-doliny do kurdiskeho dźěla Iraka ćeknyło. Mjeztym je so połojca z nich nawróćiła a pomha nětko při znowanatwarje. Pelster praji, zo su z pomocu cyrkwje wjace hač 40 procentow zničenych a wobškodźenych domow zaso natwarlili. W někotrych kónčinach su tež cyrkwje zaso wotewrěli. Zetkawaja pak so tež w ćežko wobško­dźenych cyrkwjach, dokelž nowotwary swój čas traja.

Wjele mortwych při wohenjach

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Los Angeles (dpa/SN). Ličby smjertnych woporow zahubnych lěsnych wohenjow w Kaliforniskej je po informacijach zamołwitych na 31 rozrostła. W sewjerokaliforniskim městačku Paradise su šěsć dalšich mortwych nadešli, policija zdźěla. Z tym je jenož tam 29 ludźi w płomjenjach zahinyło. Nimo toho je dale 228 ludźi­ zhubjene. W juhokaliforniskim Malibu­, w kotrymž bydli cyły rjad prominentnych, su so wjacore ležownosće wotpalili, mjez druhim ta němskeho entertainera Thomasa Gottschalka.

Młodźinu za wěru zahorić

Würzburg (dpa/SN). Ewangelska cyrkej Němskeje (EKD) wuradźuje wot dźensnišeho we Würzburgu wo nowych konceptach, z kotrymiž móhli zaso wjace młodych ludźi za wěru zahorić. Na kóždolětnym posedźenju cyrkwinskeho parlamenta chcychu přepytowanje předstajić, kotrež je žiwjenske a nabožne nastajenja młodych ludźi přeslědźiło. Na synodźe EKD wobdźěla so zastupnicy wšitkich 20 ewangelskich krajnych cyrkwjow.

Wólby na wuchodźe Ukrainy

Před nowymi strachami za měr warnowali

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Paris (dpa/SN). Francoski statny prezident Emmanuel Macron je na wulkim wopominanskim zarjadowanju składnostnje 100. róčnicy skónčenja Prěnjeje swětoweje wójny před nacionalizmom a wohroženjom swětoweho měra warnował. „Stare duchi so zaso zběhaja, zwólniwi, njeskutk chaosa a smjerće dokónčić“, rjekny Macron w stolicy Parisu.

Tam bě so 60 statnych a knježerstwowych šefow při dešćikojtym wjedrje pod Triumfowymi wrotami zhromadźiło, mjez nimi zwjazkowa kanclerka Angela Merkel a prezidentaj Ruskeje a USA, Wladimir Putin a Donald Trump. Něhdźe 10 000 policistow wulkozarjadowanje kaž tež pozdźiši měrowy forum škitaše.

Seehofer wobě zastojnstwje złoži

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Frakciska předsydka Zelenych w zwjazkowym sejmje Katrin Göring-Eckardt je sej hnydomny wotstup Horsta Seehofera (CSU) z funkcije zwjazkoweho ministra za nutřkowne naležnosće žadała. „Kóždy dźeń, kotryž Horst Seehofer dale nutřkowny minister wostanje, je dźeń přewjele“, rjekny wona Berlinskim žurnalistam. Seehoferowa politika wumjezowanja a paćenja je „wěstotny riziko“ za towaršnosć. „Wón dyrbjał tuž hnydom jako nutřkowny minister wotstupić a nic hišće dalše měsacy wostać.“

Předsyda CSU a nutřkowny minister Seehofer bě wčera wječor připowědźił, zo chcył klětu wobě načolnej zastojnstwje złožić, powěsćernja dpa z kruhow wobdźělnikow najwušeho kruha stronskeho nawodnistwa zhoni. Noweho předsydu CSU chcedźa na wurjadnym zjězdźe spočatk 2019 wuzwolić. Konkretny termin wotstupa jako minister Seehofer hišće njepřeradźi. Bayerska CSU bě při wólbach krajneho sejma w oktobru masiwne straty poćerpjeła. Wot toho časa steji Seehofer pod wulkim politiskim ćišćom.

nawěšk

nowostki LND