Krótkopowěsće (16.03.18)

pjatk, 16. měrca 2018 spisane wot:

Nětko tola přez móst

Pančicy-Kukow. Chróšćanscy křižerjo smědźa nětko tola přez nowy móst nad Klóšterskej wodu w Pančicach-Kukowje jěchać, zdźěli předsyda zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Měrko Domaška. Za to budźe móst jutry z twarskim płotom wobdaty, kotryž před procesionom wočinja a za nim zaso začinja. Za pěškow a jězdźidła wostanje móst nad rěku zawrjeny.

Worklečanaj wuspěšnaj

Wojerecy. Šulerjej Worklečanskeje wyšeje šule staj so wčera wuspěšnje na regionalnym wubědźowanju w předmjeće hospodarstwo, technika a domjacnosć we Wojerecach wobdźěliłoj. Johannes Cyž docpě třeće městno, Syman Handrik pjate. Wonaj smětaj so 12. apryla zhromadnje ze šulerjom z Kulowa na krajnym wurisanju w Drježdźanach wob­dźělić.

Serbske institucije wopytali

Krótkopowěsće (15.03.18)

štwórtk, 15. měrca 2018 spisane wot:

Ministerka podpisała

Drježdźany. Sakska statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD) je europsku wobydlersku iniciatiwy Minority SafePack podpisała. „Přisłušnicy narodnych mjeńšin su runočasnje wobydlerjo swojich komunow a krajow a tohorunja Europskeje unije. Polěpšenje mjeńšinowych prawow ma za wšitkich wobydlerjow EU wulku hódnotu“, wona rjekny.

Towaršnosć z nowym předsydu

Choćebuz. Nawoda decernata wokrjesneho zarjadnistwa Dubja-Błóta Heiko Jahn je nowy předsyda dohladowanskeje rady hospodarskeho regiona Łužica. Gremij je jeho jednohłósnje wuzwolił, towaršnosć wčera zdźěli. Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) je nowy rěčnik gremija. Towaršnosć zwjazuje łužiske braniborske a sakske wokrjesy kaž tež měsće Choćebuz a Zhorjelc.

Nowa wěža wobchad polěpši

Krótkopowěsće (14.03.18)

srjeda, 14. měrca 2018 spisane wot:

Podpěra šulerskim nowinam

Drježdźany. Sakske kultusowe ministerstwo spěchuje šulerske nowiny, tež online-wudaća. Zajimcy móža ministerstwu hač do kónca měrca próstwu wo financnu podpěru zapodać. Narěčane su kubłanišća, kotrež chcedźa šulersku nowinu załožić abo tute šulske lěto prěnje čisło wudać. 250 eurow móža zasadźić za papjeru, ćišć abo wuhotowanje.

Fachowcow w regionje zawěsćić

Drježdźany. Swobodny stat Sakska chce spěchowanske srědki za regionalne naprawy w zwisku ze zawěsćenjom fachowcow přewostajić. Z tym chce napřećo demografiskemu wuwiću skutkować. Wotpowědne próstwy móža jednotliwe wosoby, zjednoćenstwa abo komuny zamołwitym Budyskeho wokrjesa zapodać, kotryž je sobustaw aliancy k zawěsćenju fachowcow.

Stephen Hawking njeboh

Krótkopowěsće (13.03.18)

wutora, 13. měrca 2018 spisane wot:

Přinoški nominowane

Berlin/Waršawa. Narodnej juryji stej w Berlinje a Waršawje 30 přinoškow za wuznamjenjenje z Němsko-Pólskim žurnalistiskim mytom Tadeusza Mazowieckeho nominowałoj. Sćelak RBB je tam z pjeć namjetami we wšěch kategorijach nimo printa zastupjeny, MDR tónkróć ­ze žanym. Lětušich lawreatow mytuja 6. junija w Stralsundźe we wobłuku Němsko-Pólskich medijowych dnjow.

Darmotnje z ćahom jězdźić?

Praha. Ministerski prezident Čěskeje Andrej Babiš (strona ANO) je žurnalistam tele dny nowy knježerstwowy program předstajił. Z jeho wobstatkom je tež darmotne wužiwanje železnicy za studentow a za seniorow, staršich hač 65 lět. Podobnu naprawu praktikuja hižo wot lěta 2014 w Słowakskej, hdźež pak ju dotal jako populistiske postajenje husćišo kritizuja.

Hinaše žiwjenje

Krótkopowěsće (12.03.18)

póndźela, 12. měrca 2018 spisane wot:

Wuspěšna prapremjera

Budyšin. Na hłownym jewišću Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła je minjeny pjatk inscenacija „Łužiske kwartěry abo Rus w pincy“ swoju prapremjeru dožiwiła. W přitomnosći awtora Ralpha Oehmy předstajichu kruch, kotryž běchu we wobłuku wubědźowanja „Łužicy 2017“ z prěnim městnom mytowali.

Zhromadne dźěło móžne

Budyšin. Móžnosće zhromadneho dźěła w lěwicarskim spektrumje towaršnosće su. To zwěsćichu zastupjerjo wo­krjesnych a městnych zwjazkow SPD, Lěwicy a Zwjazka 90/Zelenych w Budyskim wokrjesu na wuměnje sobotu w Budyšinje. Přitomni su mjez druhim poměr mjez stronami, wobchadźenje z AfD, politiku ćěkancam napřećo kaž tež škit klimy a energijowy přewrót rozjimali.

Potrjeby dźěći wobkedźbować

Krótkopowěsće (09.03.18)

pjatk, 09. měrca 2018 spisane wot:

Mjeńšinowa rada so schadźowała

Berlin. Mjeńšinowe temy w produktach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje běchu jedyn dypk, z kotrymž su so zastupjerjo Danow, Frizow, Serbow kaž tež Sintow a Romow we wobłuku schadźowanja mjeńšinoweje rady wčera a dźensa w Berlinje zaběrali. Rozjimali su tohorunja staw nazběranych podpismow za europsku wobydlersku iniciatiwu Minority SafePack.

Za Myto Miny Witkojc

Podstupim. Krajne Myto Miny Witkojc, z kotrymž ma so wosebity rěčny anga­žement za delnjoserbšćinu počesćić, chce Braniborska lětsa prěni raz spožčić. Tuchwilu přełožuja wustawki wuznamjenjenja, kotrež orientuje so na sakskim Myće Zejlerja. To wobkrući Měto Nowak, referatnik w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu.

Kubłanska jězba do Wojerec

Krótkopowěsće (08.03.18)

štwórtk, 08. měrca 2018 spisane wot:

Přidatna podpěra

Drježdźany. Za šulerjow z ćežkeho social­neho wobswěta ma so na sakskich šulach přidatny poskitk pod hesłom „Teach First Deutschland“ wuwiwać. Sobudźěłaćerjo maja wot šulskeho lěta 2018/2019 jako wosoby dowěry a při­datna móc wučerjow w spěchowanskej a fachowej wučbje podpěrać. Tak maja woni dźěći a młodostnych indiwiduelnje nawjedować. Zdobom přewjedu swójske zwonkašulske projekty.

Gabriel: Njebudu w knježerstwje

Berlin. Dotalny wonkowny minister Němskeje Sigmar Gabriel (SPD) njebudźe nowemu zwjazkowemu knježerstwu přisłušeć. Wo tym staj jeho komisariski předsyda SPD Olaf Scholz a přichodna stronska předsydka Andrea Nahles informowałoj, pisa Gabriel dźensa na komuni­kaciskej platformje Twitter. Wón budźe jenož hišće zapósłanc.

Wažne dróhi spěšnišo twarić

Krótkopowěsće (07.03.18)

srjeda, 07. měrca 2018 spisane wot:

Šulske socialne dźěło rozšěrić

Drježdźany. Sakske knježerstwo je wčera změnu spěchowanskich směrnicow „šulske socialne dźěło“ wobzamknyło. Wot 2019 maja so dotal zasadźene srědki na 30,5 mio. eurow podwojić. Docpěć ma so personalna a fachowa kontinuita w poskitkach socialneho dźěła, wosebje na wyšich šulach w zjawnym nošerstwje.

Europscy ministrojo gratuluja

Lipsk. Europska syć za literaturu ze srjedźneje a južneje Europy TRADUKI zmóžnja lětsa 10. króć na Lipšćanskich knižnych wikach zetkanja mjez druhim awtorow, nakładnikow a kritikarjow. K tomu gratuluja 16. měrca zwjazkowy wonkowny minister Sigmar Gabriel (SPD) kaž tež ministrojo za kulturu z Chorwatskeje, Makedonskeje, Montenegra, Rumunskeje a Serbiskeje.

Wabja na ITB za Łužicu

Krótkopowěsće (06.03.18)

wutora, 06. měrca 2018 spisane wot:

Monografija wušła

Budyšin. K 80. narodninam Kita Lorenca je nětko w Ludowym nakładni­stwje Domowina monografija k tworjenju serbskeho spisowaćela wušła. Regensburgski slawist Walter Koschmal so w knize „Basnik – Kito Lorenc – wo­srjedźa“ tworićelskemu wuwiću lyrikarja chronologisce wěnuje. Knižna premjera budźe we wobłuku sympozija 22. měrca w Budyskim Serbskim muzeju.

Za komunalne wólby 2019

Budyšin. Informaciske łopjeno ke komunalnym wólbam 2019 w němskej a serbskej rěči je Budyski wokrjesny zwjazk Lěwicy zestajał. Z podatymi ćežišćemi chce so strona ze zajimcami-wobydlerjemi rozmołwjeć a zdobom kandidatow za wokrjesny sejmik kaž tež za měšćanske, gmejnske a wjesne rady zdobyć. Wosebitosće komunow w serbskim sydlenskim rumje pak dotal zakótwjene njejsu.

Přesydleja so na němsku stronu

Krótkopowěsće (05.03.18)

póndźela, 05. měrca 2018 spisane wot:

SPL wobsteji 111 lět

Praha. Z koncertom woswjeći čěske Towarstwo přećelow Serbow (SPL) wčera w Praze 111. róčnicu swojeho załoženja. Hudźbnje gratulowachu kapała Muzička, Lidová muzika z Chrástu a Jankahanka. Clemens Škoda je w mjenje předsydy Domowiny Dawida Statnika zbožopřeća wuprajił. SPL wobzamkny nimo toho, wutworić załožbu, kotraž ma studentow sorabistiki spěchować.

Pojednaja naćisk zakonja

Podstupim. Krajny sejm Braniborskeje zaběra so na posedźenju zajutřišim w Podstupimje z naćiskom „druheho zakonja wo změnje prawniskich předpisow wo Serbach“ (ćišćenka 6/8213), kotryž běštej frakciji SPD a Lěwicy tydźenja připowědźiłoj. Zajimcy móža pojednanje, wone steji wot něhdźe 14.30 hodź. na dnjowym porjedźe, w internetnym livestreamje pod adresu www.landtag.brandenburg.de sćěhować.

Inspiracija z Łužicy

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND