Intensiwny přihotowanski kónc tydźenja

srjeda, 05. februara 2020 spisane wot:

Naročny přihot na druhu poł­seriju běše trenar koparjow Sokoła Ralbicy/Hórki Chrystof Gloxyn za minjenej pjatk a njedźelu spřihotował. Za pjatk je sej z Biskopičanskej rezerwu treningowu hru wučinił, a njedźelu hrajachu Sokol­jo w Drježdźanach přećiwo wyšemu ligi­stej FC Grimma.

Biskopicy – Sokoł Ralbicy/Hórki 5:3

Zwučowanska hra přećiwo Biskopicam wotmě so w Arnsdorfje. Treningowy part­ner nawjeduje tučasnje tabulku wo­krjesneje ligi-stafle 1. Wotmysł hry běše, trening pod wubědźowanskimi wuměnjenjemi přewjesć a tak hrajne wotběhi nastudować. Najčasćišo pak su Ralbičenjo jenož chribjet młodych Biskopičanskich hrajerjow widźeli, kotřiž jim zas a zaso ćeknychu. Na kóncu sydaše poražka 3:5. Za Sokoł běštaj dwójce Michał Matka a jónu Pětr Domaška wuspěšnaj. Chrystof Gloxyn měješe partiju přiwšěm za dobru treningowu jednotku, hdźež so to­ a tamne zdźěla zešlachći. Ale tež wulke njedostatki so wukopachu.

Sokoł Ralbicy/Hórki – FC Grimma 1:7

Zestawa Sokoła: Schöne, Lešawa (62. Nuk), Šewc, Wałda, Matka, Bejma, Rawš, Gloxyn, M. Kurjat (79. Kobalc), G. Kurjat (87. Ćěsla), Domaška

W treningowym lěhwje byli

srjeda, 05. februara 2020 spisane wot:
Tež koparjo 1. mustwa SJ Chrósćicy su w treningowym lěhwje byli, a to w čěskim Bedřichovje. Trenar Pavel Runt chcy­še wosebje wutrajnosć a fitnes swojich chowancow polěpšeć. Tak steješe sněhakowanje po dołhich čarach na programje. Pjatk rano poda so mustwo z ćahom na puć do Harrachova. Wottam dyrbjachu mužojo 35kilometrowsku čaru na běžkach wróćo do Bedřichova zmištrować. Po małych přestawkach a wobjedźe docpěchu nawječor wučerpani cil. Nazajtra měješe 17 hrajerjow 23 kilo­me­trow před sobu. Dźeń zakónčichu ze zhromadnym bowlingom. Wjetšina bě přeswědčena, zo je nětko kónc toho napinanja, njedźelu rano we wosmich pak dźěše dale z pjeć kilometrami jogginga. Po snědani nastajichu so Chróšćanscy ko­parjo na dompuć do Łužicy. Feliks Cyž

Wuslědki (05.02.20)

srjeda, 05. februara 2020 spisane wot:

Kopańca, regionalna liga muži

Halberstadt – Berlinski AK 1:2 (0:2)

Lok Lipsk – FC Viktoria Berlin 0:0 (0:0)

Altglienicke – Rathenow 3:0 (2:0)

Fürstenwalde – BFC Dynamo 3:0 (2:0)

Hertha BSC II – Auerbach 1:3 (0:0)

Babelsberg – Chemija Lipsk 1:0 (1:0)

Po horinach sněhakowali

wutora, 04. februara 2020 spisane wot:

Tež lětsa je Serbska wyša šula Ralbicy sněhakowarske lěhwo přewjedła, a to znowa w Bedřichovje blisko Libe­reca­. Hižo 17 lět jězdźa Ralbičanscy šule­rjo do Jizerskich horin, zo bychu nawuknyli so na běžkach a alpinskich sněhakach pohibować.

Wotjěli běchu šulerjo a štyrjo dorosćeni z ćahom z Biskopic hač do Libereca. Wottam dźěše z busom dale do Bedřichova. Wutoru zwučowachu a pospytachu so na běžkach, nazajtra podachu so na pućowanje přez zasněženy lěs. Srjedu a štwórtk přewjedźechu zwučowa­nja na alpinskich sněhakach. W jednej skupinje běchu započatkarjo, w tamnej postup­nicy, potajkim ći, kotřiž běchu hižo­ raz sně­hakowali. Srjedu wječor je cyła sku­pi­na bowlingowała a štwórtk wječor wočerstwichu so šulerjo w Liberecskej ku­pan­skej hali Babylon. Wjedro bě cyły tydźeń­ dosć přijomne, sněha pak bě tamne­ lěta wjace. Hač na někotre módre blaki na zadku su so Ralbi­čanscy šulerjo pjatk popołdnju zaso strowi­ do domizny nawróćili.

Za cyłu skupinu SWŠ Ralbicy bě to rjany­, byrnjež tróšku napinacy čas.

Mia-Katarina Hrjehorjec

Kónčna tabulka

1. SJ Chrósćicy  8 :2  10

2. Sokoł Ralbicy/Hórki  9 :6  7

3. ST Marijina hwězda  6 :5  7

4. Sokoł Ralbicy/Hórki II  2 :6  2

5. Zeleno-běli Hórki  3 :9  1


Ralbičanscy stari knježa přewjedźechu 31. januara halowy turněr za koparjow stareje serbskeje gardy. Přepro­šenje sćěhowali běchu hrajerjo ST Marijineje hwězdy, Zeleno-běłych Hórki a zakitowarja pokala SJ Chrósćicy. Njebjelčenjo dyrbjachu pobrachowacych koparjow dla wotprajić. Domjacy stajichu dwě mustwje, a w modusu kóžde­ přećiwo kóždemu so turněr wotmě­. Hrajny čas wučinješe prěni raz dwanaće mjeńšin.

Přewšo zasłužene dobyće

wutora, 04. februara 2020 spisane wot:

ST 1896 Wulka Dubrawa

– Viktoria Worklecy 92 0:3

(23:25, 20:25, 17:25)

Dyrbjało-li mišterstwo realistiske wostać, njesmědźa wolejbulisća Viktorije Worklecy pola mustwow ze zadnjeho dźěla tabulki žadyn dypk wotedać. Hra w Kundraćicach pak bě pokazała, zo runje tajke teamy mocy wuwiwaja, z kotrymiž maja faworića častodosć swoje ćeže.

Runje z teje přičiny započachu mužojo wokoło přistajerja Marcela Rjelki we Wulkej Dubrawje jara koncentrowani a nawjedo­wachu spěšnje 4:0. Přez sylne nadběhi Stephana Wjeńki a jara stabilny blok powjet­šichu předskok na 13:6 a 18:11. Z njelogiskich přičin pak so hrajna nitka torhny. Někotre wotedate na­daća, zmylki při saku a njemotiwowany nadběh dachu předskok kaž sněh w słóncu roztać. Přećiwnik spózna swoju šansu a wojo­waše hač k stawej 23:23. Z rutinu pak hosćo­ sadźbu tola hišće z 25:23 dobychu.

Druhi přechod běše wurunany, ale z jasnym předskokom za Worklečanow. Nadaća a přiwzaća běchu stabilne a tak dypkowachu woni hač do suwereneho dobyća sadźby z 25:20.

Za běhi so přizjewić

wutora, 04. februara 2020 spisane wot:

Zajimcy smědźa so za prěnje běhi při­zjewić, kotrež słušeja na přikład tež lětsa zaso do Wopačan­skeho cupa běharjow. 8. měrca wotměje so 26. raz tradicionalny Mužakowski parkowy běh, 15. měrca budu 30. cityjowe běhi w Drježdźanach.

05.04.2020 Wostrowski nalětni běh

11.04.2020 Biskopičanski běh na dołhich čarach

03.05.2020 Kćenjowe běhi w Kamjencu

09.05.2020 Běh na Sokolnik we Wjazońcy

10.05.2020 Bike & run na Sokolnik

Třeći wólnočasny wolejbulowy turněr serije „top-šěsć“ w Kulowje dobychu třeći raz za sobu wučerjo Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) před prěnim zastupnistwom Žołto-módrych Kulow a abiturientami lěta 1996.

Roland Stiebitz, předsyda sportoweje jednotki Žołto-módri Kulow, witaše wčera tydźenja sydom wolejbulowych wólnočasnych mustwow na 4. ptačokwasny turněr w tamnišej sportowni. Škoda, zo njemóžachu so wólnočasni sportowcy Viktorije Worklecy na wubědźowanju wobdźělić. Tak zaskoči jedne třeće mustwo Kulowskeho zjednoćenstwa.

Hórčenjo nimale połfinale docpěli

póndźela, 03. februara 2020 spisane wot:

17. bulowa nóc Natwara Němske Pazlicy w Kamjencu

Do tak mjenowaneje 17. buloweje nocy Sportoweho towarstwa Natwar Němske Pazlicy běchu koparjo Zeleno-běłych Hórki z poražku 0:1 přećiwo ST Marijinej hwězdźe startowali. Přećiwo klewernje wustupowacemu klóšterskemu cyłkej no­chcychu so chowancam trenarja Mikławša Dyrlicha žane wrota poradźić. Druha hra dnja skónči so za zeleno-běłych ze samsnym wuslědkom, tónraz pak z wulkim wjeselom, wšako bě Hórčan Daniel Matješk třělc rozsudnych wrotow. Jasnišo přewinychu serbscy koparjo na to Přećelski kruh Natwara Němske Pazlicy. Roman Mejgl bě dwójce trjechił, Matješk znowa jónu. Mustwo Natwara Němske Pazlicy, kotrež bě Hórki loni­ w finalu z 3:1 přewinyło, móžeše w štwórtej skupinskej hrě hosćom jenož dypk wotewzać. Třělc ke kónčnemu 1:1 běše Handrij Jurk. Rodźeny Hrańčan bě z wulkim zasadźenjom kulowatu kožu přez wrotowu liniju stłóčił. Zo bychu hišće­ realistiske móžnosće na zaćah do połfinala měli, dyrbjachu oldije ze skałarskeje wsy swoju pjatu a poslednju partiju w předkole z třomi dalšimi dypkami zakónčić.

Start so zapozdźi

póndźela, 03. februara 2020 spisane wot:

Móhłrjec hač do poslednjeje mjeńšiny su so zamołwići FC Energije Choćebuz nadźijeli, zo budźe so 1. februara hra přećiwo Čerwjeno-běłym Erfurt přewjesć hodźeć a budźe tak zazběh do nalětnjeho koła w regionalnej lize sewjerowuchod móžny. Bohužel pak dóstachu Choćebuženjo powěsć, zo mustwo tradiciskeho kluba z Durinskeje hižo k dypkowym hram njenastupi. Wšitke dotalne wuslědki Erfurtskeho koparskeho kluba so anuluja a z tabulki wuliča. Prěni zestupnik hrajneje doby 2019/2020 je tuž jasny.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND