Krótkopowěsće (02.05.19)

štwórtk, 02. meje 2019 spisane wot:

Bjez wjetšich mylenjow

Zhorjelc. Wałporna nóc w Hornjej Łužicy bě dosć měrna. To je facit policije, kaž z medijoweje zdźělenki wuchadźa. Dźesać wšelakich deliktow su zastojnicy registrowali. W Stróži pola Rakec su šesćo młodostni hosći chodojtypalenja nadběhowali a někotrych lochce zranili. W Bjezdowach (Klein Partwitz) spytachu młodostni meju wobškodźić, při čimž dóńdźe k rozestajenjam.

Wólbne pruwowanišća

Berlin. Dohromady 13 stronam, jich zwjazkowym předsydam a načolnym kandidatam je mjeńšinowa rada wólbne pruwowanišća k wólbam Europskeho parlamenta 26. meje připósłała, informuje mjeńšinowy sekretariat w Berlinje. Wotmołwy kaž tež wućahi z wólbnych programow stron k mjeńšinopolitiskim temam chce mjeńšinowy sekretariat w interneće wozjewić.

Z nowym wobhospodarjerjom

Krótkopowěsće (30.04.19)

wutora, 30. apryla 2019 spisane wot:

Wałporne wohenje budu

Budyšin/Zhorjelc. Móžny zakaz wałpornych wohenjow suchoty dla je z blida. Po dešću zašłych dnjow njewidźi Budyski wokrjesny wohnjowy mišter Manfred Pe­thran přičiny, je zakazać. Mjeztym su nje­znaći wjac hač 21 hromadow w Zhorjelskim a Budyskim wokrjesu dočasnje wotpalili, zdźěli Zhorjelska policajska direkcija. Mjez druhim je so w Hrubjelčicach, Kanecach, Malešecach a Złyčinje paliło.

Akciski tydźeń zahajeny

Drježdźany. Z wjacorymi zarjadowanjemi su dźensa akciski tydźeń „Zhromadne šule w Sakskej – Dlěje zhromadnje wuknyć“, kiž traje hač do 5. meje, zahajili. Wobdźělene su na tym tež Wojerecy, Kamjenc a Žitawa. Dotal předleži 33 815 podpismow, trěbne je 40 000. Zaměr iniciatiwy je, zo dźěći dlěje zhromadnje wuknu a njetrjebaja so po 4. lětniku rozsudźić, hač du na gymnazij abo nic.

Wudrjeńca zaso přistupna

Krótkopowěsće (29.04.19)

póndźela, 29. apryla 2019 spisane wot:

Wo Praskimaj Serbowkomaj

Praha. Hilža Bartaková a Rosalia Jelinková steještej w srjedźišću wčerawšeho zarjadowanja Towarstwa přećelow Serbow w Praskim Serbskim seminarje. Wobě žonje pochadźatej z Łužicy: Hilža Bartková z Demjan (Diehmen) pola Huski a Rosalia Jelinková ze Smjerdźaceje. 90lětnej žonje běštej po wójnje kaž mnozy dalši z Łužicy dźěła dla do susodneho kraja šłoj a hač do dźensa w Praze bydlitej.

Spěchuja kulturne projekty

Lubin. Wokrjes Dubje-Błóta spěchuje lětsa znowa 55 kulturnych projektow. Cyłkownje přewostaja za nje 190 000 eurow. Mjez přizwolenymi su tež šěsć próstwow serbskich towarstwow. Tak dóstanu mjez druhim Spěchowanske towarstwo Tšupčanskeje zakładneje šule podpěru za Witaj-projekt „bilingualne wuknjenje“, wustajeńca „Słowjenjo a Němcy“ w Lubinje a koncertny rjad Bernda Pittkuningsa a Jana Řepki w štyrjoch rěčach.

177 milionow eurow škody

Krótkopowěsće (26.04.19)

pjatk, 26. apryla 2019 spisane wot:

Nětko jědźe bus šćěpjenja

Drježdźany. Sakska statna ministerka za socialne a škit přetrjebarjow Barbara Klepsch (CDU) zahaji přichodny štwórtk projekt „Bus šćěpjenja za Saksku“. Z tym kroči ministerstwo nowy, inowatiwny puć, zo by dorosćenych a młodostnych lěpje informował a lochce přistupne šćěpjenja poskićał. W přichodnych tydźenjach pojědźe bus předewšěm do powołanskich šulskich centrumow Sakskeje.

Wozjewjenje wo wólbach rady

Podstupim. Listowe wólby za nowu Radu za naležnosće Serbow w Braniborskej skónča so dnja 28. septembra w 9 hodź. Wothłosowanja woprawnjeni su k wólbam Krajneho sejma Braniborskeje wólbokmani Serbja. Próstwa wo zapisanje do wolerskeho registra ma so pisomnje hač do 21. septembra w běrowje wólbneho wuběrka podać. Wo tym je wólbny nawoda Jan Masnik hižo wutoru informował.

„Piwowe wino“ wuwili

Krótkopowěsće (25.04.19)

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:

Myto do Choćebuza

Berlin/Choćebuz. Z lětušim Dźiwadłowym mytom Zwjazka wuznamjenja kulturna statna ministerka Monika Grütters (CDU) Choćebuske dźiwa­dło Piccolo. Z tym připóznaja jeho činohrajne, rejwanske a klankodźiwadłowe inscenacije, kotrež su „politiske, přistupne a přeco na čuwje časa“, kaž jury zwěsći. Jewišćo je jedne z cyłkownje jědnaće lětsa počesćenych. Myto přepodadźa 27. meje w Gerje.

Podpěra za kubłanje dźěći

Pirna. Sakski kultusowy minister Christian­ Piwarz (CDU) je wčera w Pirnje připowědźił, zo program „Dźěći sylnić“ hač do oktobra 2021 podlěša. W ramiku programa dóstanje 146 sakskich dźěćacych dnjowych zarjadnišćow přidatnu pedago­gisku fachowu móc na 30 hodźin wob tydźeń ze srědkow Europskeje unije a Sakskeje. Wone podpěruja dźěći ze słabosćemi při wuknjenju a w žiwjenju.

Spěchuja socialne projekty

Krótkopowěsće (24.04.19)

srjeda, 24. apryla 2019 spisane wot:

Sakska rozmołwa w Kamjencu

Kamjenc. Sakska rozmołwa z ministerskim prezidentom Michaelom Kretsch­merom (CDU) wróći so 29. apryla do Budyskeho wokrjesa. W Kamjenskim Lessingowym gymnaziju nochcedźa so wón a dalši čłonojo kabineta jenož z woby­dlerjemi rozmołwjeć, ale zdobom wotbłyšćować, što je so po prěnim tajkim zarja­dowanju změniło a hdźe je hišće dalša potrjeba jednać.

Woblubowana hrajka za slepych

Mnichow. LEGO skupina a załožba stej zhromadnje ze wšelakimi zwjazkami za sle­pych Braille-pismo na kamuški za hrajkanje přenjesłoj. Wot lěta 2020 móža potrjechene slepe abo mało widźace dźěći kamuški z podpěru wubranych organizacijow bjezpłatnje dóstać. Předwidźane je, 250 wšelakich kamuškow produkować. Zaměr naprawy je, potrjechene dźěći při čitanju spěchować.

Spočatny podhlad njepředleži

Krótkopowěsće (23.04.19)

wutora, 23. apryla 2019 spisane wot:

Zahrodkowa přehladka wabi

Frankenberg. 8. krajna zahrodkowa přehladka Sakskeje přeprošuje wot minjeneje soboty hač do 6. oktobra zajimcow do srjedźosakskeho Frankenberga. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) mjenowaše wustajeńcu při wotewrjenju „mustrowy přikład za naslědnje měšćanske wuwiće“. Organizatorojo su ze za­zběhom spokojom, wšako předachu prěnjej dnjej 4 700 dnjowych a 139 trajnych zastupnych lisćikow.

Podpismo za škit klimy

Njebjelčicy. Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) je jako prěni podpisał namołwu za zhromadne stejnišćo němskich měšćanostow a wjesnjanostow w naležnosćach demonstrowacych šulerjow a šulerkow za lěpši škit klimy. Z dalšimi zastupjerjemi komunow žada sej wón wot politikarjow Zwjazka a krajow trěbne naprawy zawjesć.

Daloki puć do lěkarnjow

Krótkopowěsće (18.04.19)

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Serbske nadawki zakótwjene

Drježdźany. Naćisk knježerstwoweho programa za wólbnu periodu 2019–2024 je CDU Sakskeje wčera w Drjedźanach předstajiła. W dypku 5.5 „Serbski lud – wobohaćenje za Saksku wobchować“ je na přikład zakótwjene, zo podpěruje strona digitalizaciju serbskeje rěče, skrući ju w mnohich wobłukach, spěchuje projekt WITAJ zaměrnišo a zasadźuje so zahe za nowe financne zrěčenje Załožby za serbski lud.

Nowy intendant wuzwoleny

Choćebuz. Stephan Märki naslěduje Renéja Sergeja Munda jako intendant a operowy direktor Choćebuskeho statne­ho dźiwadla. Rada Braniborskeje kulturneje załožby je jeho wčera w Choćebuzu wu­zwoliła. Do toho bě namakanska komisija pod nawodom ministerki Martiny Münch (SPD) kmanych kandidatow namjetowała. Märki zastojnstwje najskerje k hrajnej dobje 2020/2021 nastupi.

Předmjet židowska nabožina

Krótkopowěsće (17.04.19)

srjeda, 17. apryla 2019 spisane wot:

Tarifowe jednanja přetorhnjene

Kulow. Třeće koło tarifowych jednanjow w Kulowskim zawodźe Maja su wčera přetorhnyli. Dźěłodawar njeje so hižo po dojednanjach zašłeje rozmołwy měł, zdźěli dźensa dźěłarnistwo IG metal. Dźěłodawar bě swójski poskitk mzdy předpołožił, kotryž pak so wot minimalneje mzdy njerozeznawa. Chutny wotpohlad jednaćelstwa na dojednanju njeje tuchwilu spóznajomny. Dźěłarnistwo chce dale ćišć wukonjeć.

Ministerstwo přepołoža

Luckenwalde/Choćebuz. Braniborske knježerstwo planuje ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu z Podstupima do Choćebuza přepołožić. Wotpowědny namjet je kabinet na posedźenju wčera w Luckenwaldźe schwalił. Tak ma so Delnja Łužica tež z widom na strukturnu změnu skrućić. Nowotwar móhł wot lěta 2023 k dispoziciji być.

Jasny signal dźěłodawarjam

Krótkopowěsće (16.04.19)

wutora, 16. apryla 2019 spisane wot:

140 serbskich idejow dóšło

Wojerecy. Za wubědźowanje wo ideje Sakskeho fondsa „Čiń sobu“ skónči so wčera doba zapodaća. Za serbsku kategoriju „Łužica – žiwa dwurěčnosć“ je 140 idejow dóšło, rjekny Christoph Biele, nawo­da projektoweje skupiny nošerja Łužiski hospodarski region. Cyłkownje předleži za łužiski rewěr nimale 1 000 namje­tow. Njewočakowane to wobdźělenje z „mnohimi wuběrnymi idejemi“.

Lěto w zastojnstwje

Berlin. Społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za naležnosće wusydlencow a narodne mjeńšiny prof. dr. Bernd Fabritius je lěto w zastojn­stwje a rozumi so jako „rěčnik a zastupjer zajimow“. Wón chce so dale z wutrobu za naležnosće Danow­, Frizow, Sintow a Romow kaž tež Ser­bow zasadźeć. To je Fabritius tež na swojich zetkanjach ze zastupjerjemi mjeńšin wuzběhnył, kaž mjeńšinowy sekretariat w Berlinje informuje.

Znowa tarifowe jednanja

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND