Krótkopowěsće (09.08.19)

pjatk, 09. awgusta 2019 spisane wot:

Zeleni z ludźimi diskutowali

Budyšin. Předsydka frakcije w Bayerskim krajnym sejmje Katharina Schulze a zapósłanča Sakskeho krajneho sejma Franziska Schubert (wobě Zwjazk 90/Zeleni) stej wčera w Budyskim Serbskim domje pod hesłom „Zmužiće přichod tworić“ z wobydlerjemi diskutowałoj. Ně­hdźe dwaceći zajimcow je na přeprošenje Budyskich Zelenych přišło.

Widejowe dohladowanje zahajili

Zhorjelc. Z pomocu widejoweho dohladowanja chcedźa přećiwo kri­mina­liće w Zhorjelskim starym měsće bóle zakro­čić. Na mosće přez Nysu su dźensa prěnju kameru policije zaswěćili. Po słowach sakskeho nutřkowneho ministerstwa je to po cyłym Zwjazku jónkrótny projekt. W Zhorjelcu maja so štyri městnosće dohladować, hdźež su w zašłosći wjele přeńdźenjow registrowali.

Towaršnosć zašo wutworja

Krótkopowěsće (08.08.19)

štwórtk, 08. awgusta 2019 spisane wot:

Europska šula talentow

Wostrowc. Fraunhoferska towaršnosć přewjeduje wot dźensnišeho hač do 11. awgusta pod hesłom „Europska šula talentow“ we Wostrowčanskim Mjezynarodnym zetkawanskim centrumje Marijiny doł dźěłarničku za šulerjow. 20 młodostnych z Němskeje, Pólskeje a Čěskeje zeznajomja so tam ze slědźerskim dźěłom na Fraunhoferskim instituće.

Fachowcy wobydlerjow warnuja

Wuskidź. Fachowcy za dźiwje zwěrjata tuchwilu přepruwuja, hač je we Wuskidźanskej (Weißkeißel) gmejnje wjelk psa zakusał. To zdźěli fachowa instanca Sakskeho krajneho zarjada za wobswět, ratarstwo a geo­logiju. Po informacijach bu psyk wčera rano­ morjeny. W bliskosći su swědcy na wjel­ka podobne skoćo widźeli. Fachowcy wobydlerjam radźa dokładnišo na swoje zwěrjata kedźbować.

Bunkry na předań

Krótkopowěsće (07.08.19)

srjeda, 07. awgusta 2019 spisane wot:

Přepytuja w sprjewinym měsće

Budyšin. Statny škit přepytuje w Budyšinje přećiwo satiriskej stronje Die Partei. Kaž Zhorjelski decernat zdźěla, bě wona na wólbnych plakatach motiw z hokatym křižom a tuž symbole, spřećiwjace so wustawje, wužiwała. Znajmjeńša 18 plakatow su w Budyšinje wotstronili. Tuchwi­lu pruwuja, hač jedna so wo njeskutk abo wo wuměłsku swobodu.

Za nowe dźěłowe městna

Choćebuz. Hač do lěta 2021 chce rentowa zawěsćernja Knappschaft-Bahn-See w Choćebuzu 140 nowych dźěłowych městnow wutworić. To připowědźi wčera zwjazkowy minister za dźěło Hubertus Heil na wopyće we łužiskej metropoli. Knappschaft ma nowe nadawki Europskeho socialneho fondsa (ESF) přewzać. Klětu maja hižo prěni 45 ludźo w Choćebuskej zawěsćerni dźěłać započeć.

Ćećorki wohrožene

Krótkopowěsće (06.08.19)

wutora, 06. awgusta 2019 spisane wot:

Podpěruja medijowe kubłanje

Drježdźany. Zo by so ludnosć wot młodo­sće hač k starobje lěpje kubłała, je Sakska koordinowanišćo a online-portal www.medienbildung.sachsen.de za zwonkašulske medijowe kubłanje zarjadowała. Wo tym informowaše dźensa kultu­sowy minister Christian Piwarz (CDU). Na portalu namakaš direktnych partnerow a tójšto kubłanskich poskitkow.

Wojerecy z najwjace kwartěrami

Budyšin. W Budyskim wokrjesu bě spočatk awgusta 1 381 požadarjow azyla kaž tež 106 wosobow z připóznatym přebyt­kom azyla dla zaměstnjenych, kaž přisłušny krajnoradny zarjad zdźěla. Najwjace wosobow, 638, ma w socialnym rumje Wojerecy swój kwartěr, w Budyskim je jich 421, w Kamjenskim 396. 32 ludźi njeje ani w zhromadnych kwartěrach ani w bydlenjach zaměstnjenych.

Jenakosplažne mandźelstwa

Krótkopowěsće (05.08.19)

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Nowy wokrjesny gremij

Budyšin. Domowina namołwja k tomu, hač do 19. awgusta „wěcywustojne wosobiny“ za kruh za serbske naležnosće wo­krjesa Budyšin namjetować. Gremij, wobstejacy mj. dr. z wokrjesnych radźićelow, wjesnjanostow serbskeho sydlenske­ho ruma a pjećoch z namjeto­wanych kan­didatow, ma wot lětušeho społnomócnjenu za serbske naležnosće podpěrać.

Organist na turneji po Europje

Sighişoara. Dobrančanski organist Johannes Kral je z koncertom minjeny pjatk w sedmihródskim měsće Sighişoara (Schäßburg) swoju lěćnu turneju zahajił. Hač do srjedy je často wuznamjenjeny wuměłc w Rumunskej po puću, hdźež cyłkownje pjeć króć hudźi. Po tym koncertuje wón dwójce w Sakskej a trójce w Jendźelskej, prjedy hač turneju 23. awgusta w Stockholmje zakónči.

Pytaja nowy kralowski porik

Krótkopowěsće (02.08.19)

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

Serbja na słowakskim festiwalu

Budyšin. Połsta Serbow je so z busom na Mjezynarodny folklorny festiwal „Jáno­šíkove dni“ w słowakskej Terchovje podało. Wobdźělnicy su w starobje pjeć do 74 lět, praji organizator jězby Volkmar Šołta z Hórkow. Sobu maja tež instrumenty, wšako rady spontanje hudźa. Njedźelu so zaso nawróća. Z jeničkim wu­wzaćom skupina Serbow wot lěta 2003 prawi­dłownje na festiwal jězdźi.

Ahrens kandiduje za předsydu

Budyšin. Wyši měšćanosta Budyšina Alexander Ahrens kandiduje zhromadnje ze swojej Flensburgskej koleginu Simo­nu Lange za předsydstwo zwjazko­weje SPD. To wuchadźa z dźensa wo­zjewjeneje zdźělenki politikarja. W spisu Ahrens wobkruća, zo chce, „wšojedne, što budźe, nadawki za Budyšin dale ze wšej mocu spjelnjeć“.

„Krabat“ jendźelsce a digitalnje

Krótkopowěsće (01.08.19)

štwórtk, 01. awgusta 2019 spisane wot:

Wukubłanišćo wotewrěł

Lubij. Sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU) je dźensa w Lubiju wukubłanišćo za referendarow wote­wrěł. „Přichodni wučerjo za zakładnu šulu­­ maja blisko teje šule wuknyć, hdźež su­ trěb­ni“, rjekny Piwarz. Spočatnje chcedźa­ tam 25 referendarow na šulsku słužbu­ přihotować. Rumnostne kapacity na zbyt­nych dnjach słuža dalekubłanju wučerjow a kwalifikaciji přidružnikow.

Frank Pfeil we Łužicy był

Bart. Statny sekretar w sakskim wobswětowym ministerstwje dr. Frank Pfeil je wčera Łužicu wopytał, sćěhujo přeprošenje serbskeho zapósłanca CDU w krajnym sejmje Marka Šimana. Zhromadnje pobyštaj wonaj w ratarskim předewzaću w Barće, hdźež maja wot najnowšeho kołće stejo, zo bychu wunoški swojich wudźěłkow stopnjowali.

Wotpadkowe koše wotstronili

Krótkopowěsće (31.07.19)

srjeda, 31. julija 2019 spisane wot:

Wjelki znowa aktiwne

Šunow. Wjelki su wčera stadło wowcow pola Šunowa nadpadnyli a 20 z nich morili. To rozprawjeja wjacore regionalne medije. Dalše 20 skoćatow bu zranjene a tójšto ze 150 wowcow wopřijaceho stadła je z pastwy ćeknyło. Mjeztym pak móžeše je wobsedźer zaso popadnyć. Hač bě jedyn wjelk sam abo cyła črjóda stadło nadpadnyła, njeje jasne.

Něhdźe połsta bjezdźěłnych wjac

Budyšin. We wobłuku Budyskeje dźěłoweje agentury je nětko snadnje wjac ludźi bjez dźěła hač w juniju. Wo tym infor­mowaše dźensa dopołdnja medijowa rěčnica zarjada Berit Kasten. Z cyłkownje 16 923 bjezdźěłnymi je jich w juliju 53 wjac. Aktualna kwota bjezdźěłnosće wučinja šěsć procentow. Za lochce wjetšu bjezdźěłnosć mjenuje agentura „sezonalne přičiny“ a zo přizjewja so wjele młodostnych po zakónčenju šule abo wukubłanja bjezdźěłnych.

Za strowotu hromadźe dźěłać

Krótkopowěsće (30.07.19)

wutora, 30. julija 2019 spisane wot:

Kandidatow namjetować

Budyšin. Zwjazkowe předsydstwo Domo­winy namołwja sakske župy, towarstwa a zwjazki, zapodać kandidatne na­mje­ty za wólby Rady za serbske na­lež­no­sće Sakskeje na dobu 2019–2024. Namjety maja hač do 15. awgusta do Do­mo­­winskeho zarjeda dóńć. Dalše informacije su wozjewjene na internetnej stronje www.domowina.de/hsb/aktualnosce.

Komolka ministerce Ernst pisała

Choćebuz. Kathleen Komolka ze staršiskeje iniciatiwy za wučbu serbšćiny je braniborsku ministerku za kubłanje, młodźinu a sport Brittu Ernst (SPD) wo wosobinsku rozmołwu do wólbow prosyła. Komolka chce ministerce rozłožić staw peticije wo zachowanju wučby a jej přepodać lisćiny podpismow a komentary. Dalša tema ma być perspektiwa serbskeho šulskeho postajenja.

Nowy šef centruma DEBAG

Krótkopowěsće (29.07.19)

póndźela, 29. julija 2019 spisane wot:

Film Vouka wuznamjenjeny

Kolkata. Krótkofilm Nature_Nature, kotryž je tuchwilu we wobłuku wustajeńcy „PŘECHOD 03 – WOBRAZY KRAJINY“ w Budyskim Serbskim muzeju widźeć, bě na 8. mjezynarodnym krótkofilmowym festiwalu w indiskim Kolkata (bywše Kalkutta) z mytom za najlěpši třih wuznamjenjeny. Hač do 25. awgusta je film hišće­ w Budyšinje widźeć, potom w Słowjenskej, Awstriskej a w Choćebuzu.

VVO winu wotpokazuje

Drježdźany. Na železniskimaj čaromaj Kamjenc–Drježdźany a Kinspork–Drježdźany jězdźa město ćahow tuchwilu busy.­ Čarje wobhospodarjace předewzaće Sakska měšćanska železnica bě zwiski mi­njeny štwórtk financnych ćežow dla njejapcy zastajiła. Wobchadny zwjazk VVO kóždužkuli zamołwitosć wotpokazuje.

Na kursaj čěšćiny

nawěšk

nowostki LND