Krótkopowěsće (09.01.20)

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

Ulf Großmann zemrěł

Drježdźany. Ulf Großmann je njeboh. Bywši chórowy nawoda, hudźbny wučer a kulturny decernent w Zhorjelcu je wjele lět w krajnej politice skutkował, mjez druhim jako čłon kulturneho senata Sakskeje kaž tež jako předsyda kulturneho wuběrka zwjazka městow Němskeje. Wot lěta 2011 bě prezident Kulturneje załožby Sakskeje. Wutoru je Großmann w starobje 63 lět zemrěł.

Předewzaća za nowe lěto

Choćebuz. Lětsa wuńdźe přehladna karta wo župach, Domowinskich skupinach a serbskich towarstwach w digitalnej a ćišćanej formje. Nimo toho Domowina směrodajny program strategiskich dypkow za wjacerěčny modelowy region Łužicy wosrjedź Europy we wobłuku dźěłarnički „přichod Łužicy“ sobu zdźěłuje. Wo tym informowaše třěšny zwjazk wčera swojich regionalnych rěčnicow a referentow w Choćebuskim Serbskim domje.

Namjety za Myto Witkojc zapodać

Krótkopowěsće (08.01.20)

srjeda, 08. januara 2020 spisane wot:

Dźeń a wjac hladanja potrěbnych

Kamjenc. Sakska ma so na dale a wjac hladanja potrěbnych nastajić. Hač do lěta 2030 jich ličba wo pjećinu na 242 000 rozrosće. Tele daty wuchadźeja z wobli­čenjow krajneho statistiskeho zarjada ze sy­dłom w Kamjencu, kotrež su wčera wozjewili. Před lětomaj bě w swobodnym staće něhdźe 205 000 ludźi na hladanje pokazanych.

Christine Ruby prěničku wudała

Drježdány. Pod titulom „Späne – Gedichte“ je Christine Ruby swoju prěnju zběrku basnjow předpołožiła. Wušła je kniha w Typostudio Schumacher Gebler Drježdźany. Publicistka z Radebeu­la, kotraž je tež za Serbski sejm kandidowała, předstaji swoju prěničku 29. januara w Radebeulskej kniharni Sauermann.

Tesla ma 41 milionow płaćić

Krótkopowěsće (07.01.20)

wutora, 07. januara 2020 spisane wot:

Wjac zrěčenjow wotzamknyli

Drježdźany. W sakskich rjemjeslniskich zawodach maja zaso wjace wučomnikow. Loni su cyłkownje 5 500 nowych wukubłanskich zrěčenjow wotzamknyli, štož je 82 zrěčenjow wjace hač lěto do toho. Młodostni rozsudźichu so předewšěm za wukubłanje na metalotwarca a mulerja kaž tež za sanitarny a tepjenski wobłuk.

Trjebaja nowe tramwajki

Drježdźany. Drježdźanske wobchadne zawody (DVB) chcedźa hač do nazymy lěta­ 2023 cyłkownje 30 nowych tramwajkow zasadźić, kotrež budu w Budyskim a Zhorjelskim stejnišću koncerna Bombardier zhotowjene. Jedne jězdźidło płaći něhdźe 4,2 milionaj eurow. Wot jutřišeho do 19. januara móža sej zajimcy model tajkeje tramwajki w Drježdźanskim wobchadnym muzeju wobhladać.

Chcedźa za Kafku wabić

Krótkopowěsće (06.01.20)

póndźela, 06. januara 2020 spisane wot:

Hwězdnych spěwarjow přijałoj

Drježdźany. Hwězdni spěwarjo wopytachu dźensa Sakski krajny sejm a statnu kencliju w Drježdźanach. W parlamenće přija jich dopołdnja prezident sejma dr. Matthias Rößler. Ministerski prezident Michael Kretschmer (wobaj CDU) přija na to něhdźe sto holcow a hólcow z biskopstwa Drježdźany-Mišno. Spěwanje na Třoch kralow je najwjetša solidarna akcija dźěći za dźěći po wšěm swěće.

Wuspěšni šulerjo-fyzikarjo

Drježdźany. Wosom šulerjow ze Sakskeje je na předkole lětušeje 51. mjezynarodneje olympiady za fyziku kónc januara w Greifswaldźe wobdźělenych. Tak ma Sakska najwjetšu ličbu wobdźělnikow wšěch zwjazkowych krajach Němskeje. Cyłkownje bě 281 kandidatow nastupiło, 51 šulerjow bě so ze swojimi wuslědkami kwalifikowało. Olympiada wotměje so w juliju w litawskej stolicy Wilniusu.

Statna opera ponowjena

Krótkopowěsće (03.01.20)

pjatk, 03. januara 2020 spisane wot:

Loni dwójce dwójnikaj

Kamjenc. W Kamjenskej chorowni swj. Jana bě so loni 546 dźěći narodźiło – 277 holcow a 269 hólcow, dwójce dwój­nikaj. Rata wurězanja dźěsća wučinja 15,8 procentow. Najwoblubowaniše holče mjena w chorowni Lessingoweho města 2019 běchu Frieda, Mathilda a Emma. Pola hólcow běchu so starši najčasćišo za Emila, Antona a Kurta rozsudźili.

Mjenje bjezdźěłnych hač loni

Budyšin. Ličba bjezdźěłnych w Budyskim wokrjesu je so w decembru porno nowembrej wo 3,9 procentow powjetšiła. Cyłkownje bě něhdźe 17 000 dźěło­kma­nych bjeze zaběry. Přirunujo z decembrom 2018 je to nimale dźesać procentow mjenje, kaž Budyska wotnožka agentury za dźěło zdźěla. Kwota bjezdźěłnosće we wokrjesu wučinja šěsć procentow.

LMBV z nowym jednaćelom

Krótkopowěsće (02.01.20)

štwórtk, 02. januara 2020 spisane wot:

Strony zwěsćeja wjace namocy

Drježdźany. CDU, SPD, Zwjazk 90/Zeleni, Lěwica a AfD su zdźělili, zo wjace namocy přećiwo stronam zwěsćeja. Hroženja, hida a nadběhi na politikarjow su z jich wida přiběrali. Statistika sakskeho nutřkowneho ministerstwa pak to cyle tak njewotbłyšćuje. Krajny kriminalny zarjad naliči 218 padow mjenje politisce motiwowanych chłostajomnych njeskutkow přećiwo politikarjam a stronam za lěto 2018 hač w předchadźacym lěće.

Karikaturist Bach zemrěł

Kamjenica. Po dołhej chorosći je Kamjeničanski karikaturist Rainer Bach silwe­ster 73lětny zemrěł. Jako swobodnje skutkowacy wozjewi wón karikatury mjez druhim w satiriskim magacinje „Eulenspiegel“. Kosmonawt Gennadij Padalka bě w lěće 2015 rysowanku Rainera Bacha sobu na mjezynarodnu swětni­šćowu staciju ISS wzał.

Industrijna kultura w srjedźišću

Krótkopowěsće (30.12.19)

póndźela, 30. decembera 2019 spisane wot:

Serbska murja so schadźowała

Njechorń. Towarstwo Serbska murja je sobotu w Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho swoju hłownu zhromadźi­znu přewjedło. Wosebje zhladowali su na aplikaciju QuizSerb, serbski digitalny kwis, kiž běchu zdźěłali a kotryž wobstajnje z nowymi prašenjemi pjelnja. Na čoło předsydstwa wuzwolichu Pětra Dźisławka a Kiru Hrjehorjec.

Na škodu šulerjow

Berlin. Po cyłej Němskej na šulach mjeztym přidružnicy skutkuja. Prezident cyłozwjazkoweho zjednoćenstwa wučerjow Heinz-Peter Meidinger ma jich wukubłanje w rozmołwje z nowinu Die Welt za njedosahace a za „njeskutk na dźěćoch“, rěčo w tym prašenju wo „dospołnym zaprajenju“ zwjazkowych krajow. Často njejsu přidružnicy kwalifikowani dosć, hdyž šulsku słužbu nastupja.

Lěki jednotnje wotstronjeć

Krótkopowěsće (27.12.19)

pjatk, 27. decembera 2019 spisane wot:

K 250. narodninam Beethovena

Budyšin. W rjedźe „Wosebity koncert na prozy do noweho lěta“ 2020 steja 250. narodniny Ludwiga van Beethovena w srjedźišću. Kaž organizatorka a sobuskutkowaca pianistka Heidemarie Wiesnerec informuje, wuhotujetej klawěrne trio a tenor hudźbny wječor. Wot 18. januara budu koncerty w Budyšinje, Wojerecach, Berlinje, Lipsku kaž tež w Lubinje.

Tenor Peter Schreier wumrěł

Drježdźany. Wuznamny operowy spěwar Peter Schreier je mortwy. Wón je 84lětny po dołhej chorosći prěni dźeń hód w Drježdźanach zemrěł. Schreiera mějachu za jednoho z wodźacych lyriskich tenorow 20. lětstotka. „Sława swěta a lubosć k domiznje – woboje k njemu słuša“, piše sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) k smjerći wuměłca z wulkim wobdźiwanjom.

Přidatnej ćahaj do Kamjenca

Krótkopowěsće (23.12.19)

póndźela, 23. decembera 2019 spisane wot:

Zběrnik k reformaciji wušoł

Budyšin. Jako 67. zwjazk Spisow Serbskeho instituta předleži w Ludowym nakład­nistwje Domowina konferencny zběrnik „Reformation und Ethnizität“, wudaty wot Susanny Hozyneje, Madleny Malinkec a Friedricha Pollacka. Cył­kownje 16 přinoškow ze stawizniskich, kulturnych, literarnych a rěčnych wědo­mosćow přepytuje łamki a dołhodobne wuwića w zwisku z reformaciju.

Rjemjesło ćežišća pomjenowało

Drježdźany/Budyšin. Wuchodosakske rjemjesło wočakuje wot noweje sakskeje knježerstwoweje koalicije srjedźnemu stawej přichilenu politiku. Kaž prezident Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory dr. Jörg Dittrich rjekny, je wažny nadawk, skrućić dualne wukubłanje kaž tež dualne a aka­demiske wukubłanje jenak wob­jednać, zo bychu fachowcy w rjemjesle dale zaručeni byli.

Wjace wěriwych w Čěskej

Krótkopowěsće (20.12.19)

pjatk, 20. decembera 2019 spisane wot:

Kretschmer wuzwoleny

Drježdźany. Michael Kretschmer (CDU) je dotalny a nowy ministerski prezident Swobodneho stata Sakskeje. Krajny sejm je jeho na spočatku swojeho dźensnišeho posedźenja wuzwolił. Za Kretschmera hłosowaše 61 zapósłancow, šěsć mjenje, hač ma nowa koalicija CDU, Zwjazka 90/Zelenych a SPD, při 57 „ně“-hłosach. Po wuzwolenju je prezident sakskeho sejma dr. Matthias Rößler (CDU) je Michaela Kretschmera spřisahał.

Dalše spěchowanje přilubił

Berlin. Nowe zrěčenje wo financowanju Załožby za serbski lud steješe wčera w srjedźišću rozmołwy čłonow jeje parlamentariskeje přirady Marka Šimana (CDU) a Klaus-Petera Schulzy (SPD) ze statnym sekretarom zwjazkoweho nutřkowneho ministerstwa Stephanom Mayerom. Kaž Šiman zdźěli, njeje Mayer žane konkretne ličby mjenował, přilubi pak serbske naležnosće dale sylnje spěchować.

Zeleni z wulkim přihłosowanjom

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND