Krótkopowěsće (17.07.17)

póndźela, 17. julija 2017 spisane wot:

Wjace ekoratarstwa

Drježdźany. Ekologiske ratarstwo w Sakskej so dale rozšěrja. Lětsa je dotal 620 zawodow próstwu wo wotpowědne spěchowanje zapodało, 15 procentow wjace hač loni w samsnym času, kaž sakske ratarske ministerstwo zdźěla. Płonina, na kotrejž ekologiske ratarstwo praktikuja, je wo 28,5 procentow na cyłkownje 52 400 hektarow rozrostła.

Sakska wažne stejnišćo VW

Drježdźany. Sakska je awtotwarcej Volkswagen dale „zasadnje wažne stajnišćo“. Tole je šef koncerna Matthias Müller nowinarjam wobkrućił. Při tym wón kompetencu sobudźěłaćerjow a jich wukubłanje wosebje wuzběhny. Eksistenca cyłkownje štyrjoch twornjow w swo­bodnym staće je po słowach Müllera zaru­čena.

Hladanje přiwuznych zapłaćić

Praha. Čěski parlament je přiwzał nowelu zakonja wo chorobnym zawěsćenju, zmóžnjacu domjace hladanje chorych přiwuznych. Po njej změja ludźo prawo na hač do tři měsacy płaćeneho zastaranskeho dowola. W tym času dóstanu woni 60 procentow mzdy. Z wu­wzaćom pada chutneho wohroženja dalewobstaća firmy dyrbi dźěłodawar po­trjechenym dowol zmóžnić.

Krótkopowěsće (14.07.17)

pjatk, 14. julija 2017 spisane wot:

Kedźbu swinjaceje mrětwy dla

Zhorjelc. Krajnoradny zarjad w Zhorjelcu namołwja wšitkich pućowacych, žane zwěrjeće wudźěłki z Čěskeje a Pólskeje do Němskeje njepřiwjezć. Přičina je mrětwa, kotraž je tam mjez dźiwimi swinjemi wudyriła. Fachowcy maja mjeztym wulki strach, zo so chorosć přez čłowjeka do Němskeje předobudźe a domjace swinje nadpadnje.

Uniwersity hroža ze stawkom

Praha. Čěske statne wysoke šule bědźa so hižo dlěši čas ze špatnym financowanjom. Po dorěčenju rektorow kaž tež šulskich dźěłarnistwow žadaja sej uniwersity za budget lěta 2018 přidatne 170 milionow eurow. Jeli knježerstwo namołwu njewusłyši, přewjedu nazymu protestne akcije. W najhóršim padźe zymski semester scyła njezahaja.

Ptački njenańdu picy dosć

Bad Elster. Ptački maja lětsa wočiwidnje přiběrajcy problemy, dorost porjadnje zastarać. Do stacije za hladanje ptakow a jěžow w Bad Elsteru woža dźeń a wjace wuhłódnjenych młodźatow, kaž wottam zdźěleja. Samo młodźata robustnych družin kaž rapakow a srokow su zdrjene. Prawdźepodobnje ptački dosć insektow njenańdu.

Krótkopowěsće (13.07.17)

štwórtk, 13. julija 2017 spisane wot:

Přednošk ministra přepołožić

Drježdźany. TU w Drježdźanach chce wustup zwjazkoweho justicneho ministra Heika Maasa (SPD) přichodnu póndźelu přepołožić. Poprawom chcyše Maas w słyšenskim šulskim centrumje wo šćuwańcy w interneće přednošować. Před Drježdźanskej uniwersitu pak chcetej AfD a Pegida přećiwo Maasej demonstrować. Runočasnje wotměja so na TU pruwowanja.

Za wyšu mzdu stawkowali

Lipsk. Sobudźěłaćerjo drobneho wikowanja Sakskeje a Durinskeje su dźensa znowa stawkowali. W Drježdźanach złožichu přistajeni předewzaćow Obi, H&M, Esprit, Kaufland a Ikea dźěło, zo bychu swoje žadanje za šěsćprocentowskim zwyšenjom mzdow potwjerdźili. Dźěłodawarjo poskićeja dotal 2,5 procentow.

Kóždy štwórty jaty wuknje

Drježdźany. Kóždy štwórty zasudźeny skućićel wužiwa čas w jastwje za kubłanje a kwalifikowanje. Po informacijach sakskeho justicneho ministerstwa bě w juniju 782 z cyłkownje 2 919 jatych w šulskim abo powołanskim wukubłanju. Tendenca pak woteběra. Kaž minister Sebastian Gemko (CDU) zdźěli, je kubłanski niwow jatych dźeń a snadniši.

Krótkopowěsće (12.07.17)

srjeda, 12. julija 2017 spisane wot:

Poslednje lěto darmotne

Podstupim. Braniborska SPD chce dźěćom poslednjeho předšulskeho lěta wot nazymy 2018 darmotny wopyt pěstowarnje zmóžnić. Naprawa ma prěni krok po puću k dospołnje darmotnej pěstowarni być, rjekny frakciski šef SPD Mike Bischoff dźensa w Podstupimje. Opoziciska CDU žada sej porno tomu wjace personala w pěstowarnjach.

Wot jutřišeho wothłosować

Sernjany. Techniskich problemow dla njebě minjene dny móžno hłosować za hrajkanišćowu iniciatiwu Fanta, na kotrejž so mjez druhim skupina Sernjanskich staršich wobdźěla. Kaž zamołwići zdźěleja, so wothłosowanje tuž jutře, 13. julija, w 0.01 hodź. wotprědka započnje. Wothłosowanje skónči so regularnje 10. awgusta w 23.59 hodź.

„Njerjana“ zelenina popularna

Krótkopowěsće (11.07.17)

wutora, 11. julija 2017 spisane wot:

Maja spěšny internet

Njeswačidło. Z wutwarom spěšneho mobilneho interneta dóstanu wobydlerjo w Njeswačidle nětko přizamk k syći Telekom LTE. Syć přenošuje rěč we wysokej kwaliće a w najkrótšim času wulke mnóstwo datow, rěka w nowinskej zdźělence Telekom. Podźěl wužiwarjow mobilneho interneta je minjene šěsć lět wot 20 na 68 procentow rozrostł.

Indiscy studenća w Čěskej

Liberec. Na techniskej uniwersiće w sewjeročěskim Liberecu je nětko nimo zwučeneje čěšćiny časćišo tež jendźelšćina słyšeć. Dźesać indiskich studentow je tam njedawno swój inženjerski studij mašinotwarstwa, podawany w jendźelskej rěči, zakónčiło. Někotři z nich chcedźa w Čěskej z doktorskim studijom pokročować.

Pola Amazon zaso stawkuja

Krótkopowěsće (10.07.17)

póndźela, 10. julija 2017 spisane wot:

Dom po Havelu pomjenowali

Strasbourg/Praha. Nowe, swjatočnje wotewrjene twarjenje Europskeho parlamenta w francoskim Strasbourgu su po bywšim, lěta 2011 zemrětym čěskim prezidenće Václavje Havelu pomjenowali. Nimo zapósłancow budźe tež kenclija europskeho ombudnika dom wužiwać. Twarjenje, woznamjenjene ze skrótšenku HAV, je z Havela wopominacymi twórbami čěskich wuměłcow wupyšene.

Słowjenskeho kolegu wopytał

Ljubljana. Na dompuću z dowola w Chorwatskej je sakski ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) w słowjenskej stolicy Ljubljanje pozastał a so z tamnišim ministrom za ratarstwo, lěsnistwo a zežiwjenje Dejanom Židanom zetkał. W priwatnej rozmołwje wobjednaštaj wonaj zhromadne aktiwity a zaměry w Europje.

Warnuja před njewjedrami

Krótkopowěsće (07.07.17)

pjatk, 07. julija 2017 spisane wot:

Šula ma nowu nawodnicu

Worklecy. Sabina Hejdušcyna budźe wot šulskeho lěta 2017/2018 Serbsku zakładnu šulu „Michał Hórnik“ Worklecy nawjedować. To zdźěli wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) wčera gmejnskim radźićelam we wobłuku jich posedźenja. Sabina Hejdušcyna bě zańdźene lěta na šuli wučerka z wosebitymi nadawkami a je nawodnicu zastupowała.

Zawru dalši dźěl dróhi

Pančicy-Kukow. Wot 12. hač do 22. julija budźe w Pančicach-Kukowje dalši wot­rězk statneje dróhi S 100 zawrjeny. Kaž krajny zarjad za dróhotwar a wobchad informuje, jedna so wo wotrězk mjez tankownju a kupnicu Netto. Tam chcedźa hornju worštu asfalta wotškrabać, kromy jězdnje ponowić a ju znowa asfaltować. Přijězd ke kupnicy w tym času z Kamjenskeho směra móžny njebudźe.

Šćežka w krónach štomow

Krótkopowěsće (06.07.17)

štwórtk, 06. julija 2017 spisane wot:

Lipšćanske myto spožčene

Lipsk. Lětuše Lipšćanske myto za swobodu a přichod medijow dóstanjetaj Deniz Yücel a Aslı Erdoğan. Tole zdźěla medijowa załožba Lutowarnje dźensa w Lipsku. Myto je 30 000 eurow hódne. Němsko-turkowski žurnalist Deniz Yücel sedźi „teroroweje propagandy“ dla w turkowskim jastwje. Awtorku a publicistku Aslı Erdoğan tam „našćuwanja ludu“ dla tohorunja přesćěhuja.

Wapnuja lěsy

Žitawa. Wot dźensnišeho na sakske lěsy wapno sypaja, zo bychu w nich přiběracemu kisnjenju pódy wobarali. Kaž wobswětowe ministerstwo zdźěla, maja helikoptery cyłkownje 20 000 tonow wapna na 6 600 hektarow lěsa rozdźělić. Tajke naprawy přewjeduja mjeztym wot 1980tych lět. Potrjechene su nimo Rudnych horin a Vogtlanda mjez druhim tež Žitawske horiny.

Zemski wolij a płun namakali

Krótkopowěsće (05.07.17)

srjeda, 05. julija 2017 spisane wot:

Kardinal Meisner njeboh

Köln. Kardinal Joachim Meisner je njeboh. Bywši Kölnski arcybiskop je dźensa rano na dowolu w Bad Füssingenje 83lětny zemrěł, kaž rěčnik arcybiskopstwa w Kölnje informuje. We Wrócławju rodźeny Meisner steješe 25 lět, wot 1989 hač do 2014, na čole najwjetšeho biskopstwa Němskeje. 1985 je wón Ralbičanskich křižerjow w Kulowje witał.

Dźesaćo hišće w chorowni

Drježdźany/Münchberg. Po ćežkim busowym njezbožu z 18 mortwymi na awtodróze A 9 w hornjej Frankskej je hišće dźesać zranjenych ze Sakskeje w chorowni. Dotal móžachu 16 zranjenych pušćić, socialne ministerstwo w Drježdźanach zdźěla. Inferno bě 26 ludźi ze Sakskeje a Braniborskeje přežiwiło.

Uma Thurman w Čěskej

Karlovy Vary. Nětčiši 52. lětnik Mjezynarodneho filmoweho festiwala w Karlovych Varach móže so z wopytom wja­corych wusahowacych dźiwadźelnikow a filmowych wuměłcow hordźić. Jako wulkeho „stara“ su lětsa organizatorojo swětoznatu amerisku hrajerku Umu Thurman přeprosyli. Na swjedźenskim programje w Karlovych Varach přija wona Myto prezidenta festiwala.

Sagan wostanje wuzamknjeny

Krótkopowěsće (04.07.17)

wutora, 04. julija 2017 spisane wot:

Mólby Lohsy wupožčili

Budyšin. Muzej Budyšin je ze swójskeje wustajency nimale wšitke twórby molerja Carla Lohsy (1895–1965) Hamburgskemu Ernsta Barlachowemu domej za wosebitu přehladku wupožčił. Galeriju mólbow w Budyskim muzeju su tohodla přetworili, kaž wottam rěka. Na městnje mólbow Lohsy wisaja nětko wobrazy Horsta Bachmanna (1927–2007).

Dalše miliony přepokazane

Drježdźany. Sakska dyrbi za swoju bywšu krajnu banku dalše pjenjezy nałožić. W druhim kwartalu lěta je swobodny stat ze swojeho garantijoweho fondsa 18,6 milionow eurow Badensko-württembergskej krajnej bance jako nowej wobsedźerce přepokazał, zdźěla financne ministerstwo. Krajnu banku běchu 2007 předali, rukujo z 2,75 miliardami eurow za rizika.

Wopominaja wopory komunizma

Praha. Na fasadach štyrjoch domow čěskeje stolicy připrawichu njedawno wopominanske taflički. Na nich steja mjena kaž tež wosobinske daty za čas komunizma wotprawjenych wosobow. „Na kopolaki“ podobny dopomnjenski projekt „Poslednja adresa“, załoženy přez organizaciju Memorial w Ruskej, so tak tež w Čěskej republice rozšěrja.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND