Krótkopowěsće (07.05.20)

štwórtk, 07. meje 2020 spisane wot:

Hladanska słužba potrjechena

Budyšin/Zhorjelc. Z 13 nowonatyknjenymi je ličba infekcijow z koronawirusom w Budyskim wokrjesu na 374 přiběrała. Wosebje potrjechena je ambulantna hladanska słužba, čehoždla dyrbja nětko něhdźe 100 hladanja potrěbnych a ewentuelnje jich přiwuznych testować. W Zhorjelskim wokrjesu je dalša wosoba pandemije dla zemrěła. Tu maja mjeztym 21 mortwych. Z jednej nowej infekciju je nětko dohromady 268 natyknjenych.

„Rokotak“ myto dobył

Budyšin. Mjeztym štwórty raz je jury Serbskeho poskitka tydźenja w syći (SPTWS) myto spožčiła. Tónraz smě so Milan Grojlich alias „Rokotak“ nad sto eurami wjeselić. Wón je za čas koronapandemije hnydom tři spěwy wozjewił, pohnuwajo ludźi k tomu doma wostać. Wosebje přeswědčił je jurorow tekst jeho „Prózdnych dróhow“.

Lětopis 1/2020 wušoł

Krótkopowěsće (06.05.20)

srjeda, 06. meje 2020 spisane wot:

Snadny přirost infekcijow

Budyšin/Zhorjelc. Ličba z koronawirusom natyknjenych w Budyskim wokrjesu je na 361 (+3) přiběrała. Z nich je 85 schorjenych, štyrjoch lěkuja w chorowni. 263 (+2) ludźi je so wustrowiło. Tuchwilu je 163 wosobow w karantenje. W Zhorjelskim wokrjesu je z dalšej wosobu dohromady 267 inficěrowanych. Z 85 schorjenych přebywa wosom w klinice. Dohromady 162 natyknjenych je tam mjeztym zaso strowych.

Festiwal dudakow wupadnje

Strakonice. Woblubowany Mjezynarodny festiwal dudakow w južnočěskich Strakonicach koronapandemije dla lětsa njebudźe. Wo wotprajenju za kónc awgusta planowaneho podawka je tamniša radnica informowała. Nastupajo termin přichodneho festiwala njejsu zamołwići dotal ničo zdźělili, najskerje pak festiwal hakle za dwě lěće wotměja.

Zaso prědku do busa zastupić

Krótkopowěsće (05.05.20)

wutora, 05. meje 2020 spisane wot:

Žane nowoinfekcije

Budyšin/Zhorjelc. Ani w Zhorjelskim ani w Budyskim wokrjesu njezwěsćichu wčera žane nowoinfekcije z koronawirusom. Wot 358 natyknjenych w Budyskim wokrjesu je tuchwilu 84 schorjenych, štyrjoch z nich lěkuja w chorowni. Dohromady 261 ludźi je so wustrowiło. W Zhorjelskim wokrjesu je wot dotal 266 na­tyknjenych 93 schorjenych, třo z nich su w klinice. 153 wosobow je zaso strowych.

Tróšku hinaše spominanje

Baršć. Składnostnje 75. róčnicy „dnja wuswobodźenja“ njebudu koronakrizy dla 8. meje we wokrjesu Sprjewja-Nysa žane centralne wopominanja. Najebać to spomina wokrjes hromadźe z komunami na kónc čłowjeka zacpěwaceho systema namócneho knjejstwa. Pjatk w 12 hodź. dadźa we wšitkich dobrowólnych wohnjowych woborach zwukowy signal z centrale zaklinčeć.

Požadanski čas podlěšili

Krótkopowěsće (04.05.20)

póndźela, 04. meje 2020 spisane wot:

Dalša wosoba zemrěła

Budyšin/Zhorjelc. W Radebergskej hladarni je dalši pacient koronawirusa dla zemrěł. Dohromady ma Budyski wokrjes dotal 13 smjertnych padow. Ličba natyknjenych bě 1. meje 358 (+3). W Zhorjelskim wokrjesu bě jich wčera 266. Minjenej dwaj dnjej njejsu žanych nowoinficěrowanych zwěsćili, dohromady pak maja dotal 20 zemrětych.

Dochody dale pobrachuja

Berlin. Drobnowikowarjo w Němskej wočakuja, zo hač do 50 000 předewzaćow koronakrizu njepřetraje. Hłowny jednaćel wikowanskeho zwjazka Němskeje Stefan Genth nowinarjam zdźěli, zo maja wobchody, kotrež žiwidła njepředawaja, cyłkownje 30 miliardow eurow stratow. Wot toho časa, zo su wobchody zaso wotewrjene, přichadźa přiwšěm mało kupcow, a tak dochody dale pobrachuja.

Awtokino pod Ještědom

Krótkopowěsće (30.04.20)

štwórtk, 30. apryla 2020 spisane wot:

Ličba natyknjenych přiběrała

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu bě wčera 351 (+3) z koronawirusom inficěrowanych. Aktualnje je hišće 91 wosobow schorjenych, z kotrychž sydom w chorowni lěkuja. Z dalšimi pjećomi su so dotal 248 wustrowili. W Zhorjelskim wokrjesu bě wčera 258 (+2) natyknjenych. Tuchwilu je 85 wosobow schorjenych, mjez nimi dwě w chorowni. 153 ludźi je so wustrowiło.

Rozrost bjezdźěłnosće zwěsćili

Budyšin. We wuchodnej Sakskej je kónc apryla 18 593 bjezdźěłnych, 1 147 wjace hač w měrcu. Přirost wučinja 6,6 procentow. Kwota bjezdźěłnosće w druhim měsacu koronapandemije ma samsnu hódnotu, kaž Budyska wotnožka agentury za dźěło dźensa zdźěli. Konkretne přičiny wuwića njejsu mjenowane.

„Holaskec“ z Chrósćic dobyli

Budyšin. Serbski poskitk tydźenja w syći (SPTWS) su sej tónraz štyrjo Donatec bratřa z Chrósćic „Holaskec“ dobyli a smědźa so nad mytom sto eurow wjeselić. Z jednorymi srědkami poskićeja woni kreatiwne a lóštne wobrazowe hódančka w socialnej syći, kaž jury SPTWS dźensa na Youtube wozjewjenym wideju hódnoći.

Tigry wo klasu postupili

Krótkopowěsće (29.04.20)

srjeda, 29. apryla 2020 spisane wot:

Dwaj natyknjenaj wjac

Budyšin/Zhorjelc. Z jednej dalšej natyknjenej wosobu je ličba z koronu inficěrowanych w Budyskim wokrjesu na 348 přiběrała. Dalšich wosom pacientow je so wustrowiło, dohromady je jich nětko 243. Sydom ludźi tuchwilu w chorowni lěkuja. W Zhorjelskim wokrjesu bě wčera 256 (+1) natyknjenych, 111 ludźi je mjeztym zaso wustrowjenych. Dweju ­pacientow w klinice zastaruja, jednoho z njeju intensiwnje.

Zazběh z Markom Dyrlichom

Berlin. W prěnjej produkciji noweje stafle serije „Die Heiland“ bě wčera Marko Dyrlich we wjetšej róli Raika Hellmicha widźeć. Zasudźeny Hellmich zabića dla w jastwje sedźi. Nastawaja pak dwěle, hač je woprawdźe skućićel. Film poskićeja hišće cyłe lěto w mediatece ARD. Sćelak RBB seriju za ARD produkuje.

Dulig: Přindu ćežke časy

Krótkopowěsće (28.04.20)

wutora, 28. apryla 2020 spisane wot:

Žani dalši natyknjeni

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu njejsu wčera žanych nowych z koronawirusom inficěrowanych zwěsćili. Z 347 natyknjenych w Budyskim wokrjesu je so 235 dotal wu­strowiło. Karantenow je tučasnje 208. W Zhorjelskim wokrjesu je wot dotal 255 na­tyknjenych 108 wirus přewinyło. W karantenje je tam tuchwilu 259 ludźi.

W zastojnstwje wobkrućena

Budyšin. Birgit Weber wostanje přirjadnica krajneho rady Budyskeho wo­krjesa a nawodnica wobchodniskeho wobłuka 2 krajnoradneho zarjada. Wokrjesny sejmik je nazhonitu komunalnu politikarku, kotraž zastojnstwo wot lěta 2013 wukonja, wčera na wurjadnym posedźenju w Budyskim NSLDź znowa wuzwolił. Za nju hłosowaše 56 radźićelow, přećiwo njej 26, jedyn so hłosa wzda.

Přistup dale zakazany

Krótkopowěsće (27.04.20)

póndźela, 27. apryla 2020 spisane wot:

Dalši třo pacienća zemrěli

Budyšin/Zhorjelc. W Radebergskej hladarni stej dalšej wosobje w zwisku z koronawirusom zemrěłoj. Tak je ličba smjertnych padow w Budyskim wokrjesu na dwanaće rozrostła. Tu je dohromady 347 (+6) natyknjenych. W Nišćanskej hladarni je 90lětna žona w zwisku z pandemiju zemrěła. W Zhorjelskim wokrjesu maja nětko dohromady 20 zemrětych. Ličba infekcijow je tam přez kónc tydźenja na 255 (+3) přiběrała.

Tež Serbowka „Lolu“ dobyła

Berlin. Němska filmowa akademija je sobotu najlěpše produkcije a wukony minjeneho lěta wuznamjeniła. Najwuspěšniši pask je „Systemsprenger“, kotremuž přiznachu mjez druhim myta za najlěpši film, najlěpšu režiju a najlěpši scenarij. „Lolu“ za swój wukon w produkciji zdobychu sej tež Helena Zengel, ­Albrecht Schuch a Serbowka Gabriela Marija Šmajdźina.

16 milionow ekopremije

Krótkopowěsće (24.04.20)

pjatk, 24. apryla 2020 spisane wot:

Tři dalše wosoby zemrěli

Zhorjelc/Budyšin. Třo dalši wobydlerjo Nišćanskeje hladarnje su na koronawirus zemrěli. Tak rozrosće ličba smjertnych woporow pandemije dla w Zhorjelskim wo­krjesu na 17. Dohromady bě wčera tam 252 (+2) inficěrowanych, 73 wosobow je so wustrowiło. W Budyskim wo­krjesu bě wčera 341 (+1) natyknjenych a 206 wustrowjenych. Dotal je tu dźesać wosobow w zwisku z wirusom zemrěło.

Chěže online prezentuja

Zhorjelc. Wobmjezowanjow zjawneho žiwjenja koronapandemije dla je załožba domow ze stołom za 31. meju planowany 16. dźeń wotewrjenych chěžow wotprajiła. W minjenych lětach je pře­rěznje 8 000 ludźi składnosć wužiwało, so tón dźeń po chěžach ze stołom roz­hladować a so na přikład wo poradźenym ponowjenju wobhonić. Domy chcedźa nětko online prezentować.

Mało ludźi w Praskej metro

Krótkopowěsće (23.04.20)

štwórtk, 23. apryla 2020 spisane wot:

Hladarnja dale sylnje potrjechena

Budyšin/Zhorjelc. Ličba inficěrowanych z koronawirusom je wčera w Budyskim wokrjesu z jědnaće nowonatyknjenymi na 340 rozrostła. Dźewjeć z nich su w Radebergskej hladarni zwěsćili. W Zhorjelskim wokrjesu je ze sydom nowoinfekcijemi 250 padow koronawirusa. Šěsć tajkich registrowachu w zwisku z Nišćanskej pěstowarnju.

Casnik ma noweho šefredaktora

Choćebuz. Dr. Viktor Zakar budźe wot 1. meje šefredaktor Noweho Casnika, kaž LND zdźěla. Wón přewozmje zastojnstwo najprjedy hač do kónca lěta wot Gregora Wieczoreka, kiž redakciju kónc měsaca na swójske přeće wopušći. Dr. Zakar bě wot 2013 do 2015 šefredaktor kulturneho časopisa Rozhlad a skutkowaše po tym w RCW. Klětu LND šefredaktorstwo znowa wobsadźi.

„Lotka a Sophia“ myto dobyłoj

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND