Krótkopowěsće (24.03.16)

štwórtk, 24. měrca 2016 spisane wot:

Dźěćacu agresiwitu rozumić

Budyšin. Lětsa steji w srjedźišću hornjoserbskich Staršiskich listow Serbskeho šulskeho towarstwa wašnje wobchadźenja mjez dźěćimi, kubłarjemi a staršimi. K tomu čitaće přinošk prof. dr. Barbary Wolf z Wysokeje šule Mittweida. W delnjoserbskim wudaću rozprawja dr. Jana Markowa wo tym, što chore dźěćo trjeba. We woběmaj wudaćomaj zhoniće wo 25lětnym skutkowanju SŠT.

Dwurěčnosć spěšnišo přesadźić

Praha. Dwurěčne mjena dróhow a napisy móža mjeńšiny w Čěskej republice přichodnje spěšnišo přesadźić. Mjeztym zo dyrbjachu dotal gmejnski wuběrk za narodne mjeńšiny załožić, dosaha nětko žadanje znajmjeńša pjeć lět wobstejacych towarstwow. Wuměnjenje je, zo ma mjeńšina dźesaćprocentowski podźěl na wobydlerstwje gmejny.

Změny pola maltezow

Krótkopowěsće (23.03.16)

srjeda, 23. měrca 2016 spisane wot:

Zeleni podpěruja zajimy Serbow

Drježdźany. Na přeprošenje frakcije Zelenych w krajnym sejmje wotmě Franziska Schubert (Zeleni) wčera w Drježdźanach fachowu rozmołwu z kubłansko politiskej rěčnicu Petru Zais a z předsydku SŠT Ludmilu Budarjowej. Hłowne temy běchu zwoprawdźenje koncepcije 2plus, wučerski dorost a transport maćernorěčnych šulerjow do serbskich šulow. Dale zaběrachu so z naćiskom no­wele šulskeho zakonja w Sakskej.

Nowy šef rjemjeslnikow

Budyšin. Zwjazk rjemjeslnikow Budyskeho wokrjesa ma noweho předsydu. Čłonojo wuzwolichu Budyskeho elektromištra Franka Scholzu do zastojnstwa, kaž ze zdźělenki zwjazka wuchadźa. Wón naslěduje třěchikryjerskeho mištra Joachima Wintera, kiž bě zwjazk 15 lět nawjedował. Scholze wjedźe swój zawod wot lěta 1993 a ma dźewjeć přistajenych.

Schlierenzauer ćežko zranjeny

Krótkopowěsće (22.03.16)

wutora, 22. měrca 2016 spisane wot:

Spožča medalju krajneho sejma

Podstupim. Nawodnicy Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz Mari Elikowskej-Winklerowej spožča Medalju Krajneho sejma Braniborskeje. Prezidentka braniborskeho parlamenta Britta Stark (SPD) ma počesćenje Elikowskeje-Winkleroweje za znamjo připóznaća a dźaka­ za jeje wurjadne zasłužby wo zhromadnosć w towaršnosći.

Serbska poetka w antologiji

Wrócław. Pod titulom „Přewodnik po zaminowanym terenje“ je we Wrócławju, lětušej europskej kulturnej stolicy, wušła antologija basnjow a tekstow. Na 511 stronach su basnje w pólskim originalu abo přełožku wozjewjene. Něhdźe 80 basnikow z wjacorych krajow je w antologiji zastupjenych. Mjez poetami z Němskeje je tež Róža Domašcyna.

Hospodarstwo derje startowało

Krótkopowěsće (21.03.16)

póndźela, 21. měrca 2016 spisane wot:

Uniwersitna medalja Budarjej

Lwow. Rektor Lwowskeje narodneje uniwersity „Iwan Franko“ profesor dr. Wolodymyr Melnyk je serbskeho spisowaćela Bena Budarja k sydomdźesaćinam z diplomom a z uniwersitnej medalju mytował. Tež tamniša katedra za słowjanske rěče a literaturu na filologiskej fakulće šěrjerjej ukrainskeje literatury w Serbach wutrobnje gratuluje.

Hišće raz wolić hić

Dobruša-Huska. Wobydlerjo gmejny Dobruša-Huska dyrbja wjesnjanostu hišće raz wolić. Při wčerawšich wólbach njeje sej po informacijach wólbneho nawody žadyn z kandidatow absolutnu wjetšinu zdobył. Alexander Fischer (CDU) ju ze 47,9 procentami snadnje misny. Maik Schittko z Ewangelskeho wolerskeho zjednoćenstwa docpě 29,6 procentow. Nowy termin je 10. apryl.

Čěska łódź zaso swobodna

Krótkopowěsće (18.03.16)

pjatk, 18. měrca 2016 spisane wot:

Mjeno fotografa podawać

Budyšin. Wjetšinje čitarjow je wažne, zo nowiny a časopisy dospołne mjeno fotografow pod fotami podawaja. To je wuslědk internetneho naprašowanja Serbskich Nowin z minjeneho pjatka. 83 procentow wobdźělnikow so za to wupraji, jědnaće proc. so za mjeno fotografa njezajimuje a šěsć proc. to njewě. Nowe naprašowanje w interneće nańdźeće dźensa pod serbske-nowiny.de.

Pawoł Šenkar njeboh

Rowno. Pawoł Šenkar je 15. měrca w starobje 88 lět w Rownom zemrěł. Na 6. junija 1927 w Depsku narodźeneho so Domowinjenjo w Delnjej Łužicy wosebje dopominaja. Wot 1962 do 1973 bě wón šef­redaktor Noweho Casnika. Na to dźěłaše hač do wuměnka 1987 jako 2. sekretar Choćebuskeje Domowinskeje župy. Znaty je wón tež jako awtor Pratyje.

Na aktualne paralele skedźbnił

Krótkopowěsće (17.03.16)

štwórtk, 17. měrca 2016 spisane wot:

Němske zastupnistwa zawrjene

Ankara. Warnowanjow před teroris­tiskimi nadpadami dla su němske zastupnistwa w Turkowskej wot dźensni­šeho zawrjene. Kaž wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) infor­mowaše, běchu pokiwy „jara konkretne“. Zawrěli su němske wulkopósłanstwo w Ankarje, generalny konsulat w Istanbulu a wobě němskej šuli w městomaj.

Wjace prawicarskich njeskutkow

Podstupim. W Braniborskej registruja dale a wjac prawicarskich njeskutkow. Loni su cyłkownje 129 tajkich deliktow zličili porno 73 padam w lěće 2014. To je rozrost 77 procentow a zdobom najwjetša ličba prawicarskoekstremistiskich namócnosćow minjenych 15 lět, kaž nowiny rozprawjeja. Hewak registrowachu kóžde lěto něhdźe 90 njeskutkow.

Inspiracija za Afriku

Krótkopowěsće (16.03.16)

srjeda, 16. měrca 2016 spisane wot:

„Paradiz“ w pólšćinje wušoł

Budyšin. Wuspěšny roman Křesćana Krawca „Paradiz“ je nětko w pólskej rěči wušoł. Teresinske Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów je přełožk knihi, kotraž so žiwjenju a wosudej serbskeje swójby wěnuje, pod titulom „Koniec Raju“ nakładowało. W nadawku Pólsko-serbskeho towarstwa je so dr. Zbigniew Gajewski wo přełožk postarał. Kniha je dalši wažny přinošk k šěrjenju serbskeje literatury w druhich rěčach.

Łobjo dale zašlahane

Drježdźany. Łobjo wostanje za łódźny wobchad dale zašlahane. Po wjacorych podarmotnych pospytach, před Albertowym mostom znjezboženu łódź wućahnyć, dyrbja ju nětko wuprózdnić. Něhdźe 80 metrow dołha a z 800 tonami sele nakładowana łódź „Albis“ leži hižo wot póndźele wječora prěki před stołpomaj mosta.

Rathenow dale społnomócnjeny

Krótkopowěsće (15.03.16)

wutora, 15. měrca 2016 spisane wot:

Mać Terezu swjatopraja

Rom. Albansko-indisku lawreatku Měroweho Nobeloweho myta mać Terezu chcedźa 4. septembra swjatoprajić. Tole su dźensa we Vatikanje po zetkanju bamža Franciskusa z jeho kardinalemi zdźělili. 1997 w starobje 87 lět zemrětu rjadnisku sotru bě bamž Jan Pawoł II. w lěće 2003 zbóžnoprajił. Wona bě so stajnje za chudych a chorych zasadźała.

Mjenje wopytowarjow

Drježdźany. Na statnych hrodach a zahrodach Sakskeje su loni sydom procentow mjenje wopytowarjow zličili. Cyłkownje přińdźe 1,95 milionow hosći, lěta 2014 bě jich 2,1 milion. Wuwiće njeje jeno sćěh powšitkownje woteběraceho turizma w Sakskej, kaž zamołwići informuja. Wina stej tež wupad parnikow niłkeho Łobja dla a mjenje zarjadowanjow.

Rjemjesło: Ćěkancam pomhać

Krótkopowěsće (14.03.16)

póndźela, 14. měrca 2016 spisane wot:

Druhe městno Budyšanej

Wojerecy. Na sakskim wurisanju ,,Młodźina hudźi“ we Wojerecach je sej kónc tydźenja serbski hudźbnik 2. městno zawěsćił­. W starobnej klasy 4. lětnika zamó Filip Budar z gitarowym trijom jurorow přeswědčić. Skupina předstaji pjeć hudźbnych kruchow. Pjatk z wurisanjom staršich lětnikow pokročuja. Na nim wobdźěli so tež Józef Hantuš z Radworja.

Rubježnistwo wujasnjene

Budyšin/Zhorjelc. Rubježny nadpad na złotnikarja 20. nowembra 2015 w Budyšinje je wujasnjeny. Zastojnicy zhromadneje policajskeje komisije móžachu w Zgorzelecu dweju muži w starobje 23 a 28 lět zajeć. Polakaj staj we wobchodźe na Serbskich hrjebjach drohotne časniki rubiłoj, po tym zo běštaj wobsedźerja a jeho dźowku z płunom zraniłoj.

Dyrbja hišće raz wolić

Krótkopowěsće (11.03.16)

pjatk, 11. měrca 2016 spisane wot:

Načolni politikarjo na palnišća

Budyšin. Do wopyta zwjazkoweho prezidenta Joachima Gaucka w Budyšinje su so Serbske Nowiny tydźenja na swojej internetnej stronje prašeli, hač měli načolni politikarjo towaršnostne krizowe palnišća­ zaměrnišo wopytać. 56 procentow wobdźělnikow hłosowaše za to, stajnje 22 procentow z „ně“ abo „njewěm“. Nowe­ online-prašenje nańdźeće dźensa pod www.serbske-nowiny.de.

Wysoka komisarka OSZE porěči

Flensburg. Wysoka komisarka za narodne mjeńšiny OSZE Astrid Thors změje zahajensku narěč na lětušim kongresu FUEN wot 18. do 22. meje w europskej kulturnej stolicy Wrócławju, kaž gene­ralna sekretarka FUEN Susann Šenkec zdźěli­. FUEN chce z jeje nazhonjenjow nastupajo mjeńšinowy škit wuknyć.

Za zajimcow dźělčkoweje fyziki

nawěšk

nowostki LND